Άρθρο 04 – Επιβολή προστίμου στην περίπτωση ομάδας προμηθευτών

1. Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομάδα προμηθευτών από την οποία προκύπτει μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, το ποσό του προστίμου του άρθρου 2 επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμμετέχουν στην ομάδα και προμηθεύουν καύσιμα των οποίων η σταθμισμένη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνει τα 88,5 gCO2eq/MJ σύμφωνα με το σημείο 5 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ του ν.4062/2012.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομάδα προμηθευτών ή/και μη επαλήθευσης της έκθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο ή υποβολής έκθεσης η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία της είναι ανακριβή, το ποσό του προστίμου του άρθρου 2 επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ όλων των προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμμετέχουν στην ομάδα.