Άρθρο 03 – Υπολογισμός προστίμου λόγω μη επίτευξης των υποχρεωτικών μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε περίπτωση μη υποβολής έκθεσης

Σε περίπτωση που υπόχρεος προμηθευτής της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή την έχει υποβάλει εκπρόθεσμα ή η έκθεση είναι ελλιπής ή τα στοιχεία της είναι ανακριβή ή είναι μη επαληθευμένη, για τον υπολογισμό του βαθμού επίτευξης των υποχρεωτικών μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπονται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου για το έτος αναφοράς 2020 και την αντίστοιχη επιβολή προστίμου, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση του σημείου 6 του προοιμίου καθώς και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες καυσίμων που έχουν εκτελωνίσει οι ίδιοι και διοχετεύσει στην εγχώρια αγορά και εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού του Παραρτήματος Δ του ν. 4062/2012.