Άρθρο 01 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70).
Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου στην περίπτωση υπόχρεου προμηθευτή και ομάδας προμηθευτών, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου για μη τήρηση της υποχρέωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της παρ. 5 του άρθρου 19Α για το έτος αναφοράς 2020 στην περίπτωση που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή η έκθεση είναι ελλιπής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.