Άρθρο 07 – Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα (πατήστε εδώ για να το δείτε).