Άρθρο 03 – Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

1. Τα βιοκαύσιμα που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 20 του ν.4062/2012, είναι αυτά των οποίων η ενέργεια λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α του ίδιου νόμου.
2. Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων της παρ. 1 οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας. Τελευταίοι οικονομικοί φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας που οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας είναι οι προμηθευτές της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.
3. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 20 του ν.4062/2012, με τους ακόλουθους τρόπους:
α) χρησιμοποιώντας πρότυπο εθελοντικού συστήματος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ ή
β) σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ ή
γ) χρησιμοποιώντας πρότυπο αειφορίας εθνικού συστήματος εγκεκριμένου από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 με το οποίο να πιστοποιείται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 20, 21 και 22 του ν.4062/2012 σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας.