Άρθρο 05 – Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

1. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3, συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολό της, με βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.
Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον υπόχρεο υποβολής της έκθεσης της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας βεβαίωσης που να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως ενός ημερολογιακού μήνα.
2. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Διακριτό αριθμό.
β) Ημερομηνία έκδοσης.
γ) Επωνυμία του πωλητή.
δ) Επωνυμία του αγοραστή.
ε) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, του πωλητή.
στ) Είδος προϊόντος που παραδίδεται με την αποστολή (είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων).
ζ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ανά πρώτη ύλη ή ανά παρτίδα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους.
η) Χώρα προέλευσης των πρώτων υλών.
θ) Υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4062/2012:
i) δήλωση για τον τρόπο υπολογισμού των τιμών: «Χρήση προκαθορισμένων τιμών» ή «Χρήση πραγματικών τιμών» ή «Χρήση συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών»,
ii) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ όταν η αποστολή αφορά βιοκαύσιμα, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, και σε g CO2eq/τόνο όταν η αποστολή αφορά πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα.
Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3.
Στο Παράρτημα I παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα βεβαίωσης.

3. Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα στάδια καλλιέργειας της βιομάζας ή δημιουργίας αποβλήτων και υπολειμμάτων επιτρέπεται να παραλείπουν μέρος των πληροφοριών της παρ. 2 στις βεβαιώσεις που χορηγούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τα συστήματα του άρθρου 3 παρ. 3 στα οποία συμμετέχουν.
4. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι πληροφορίες διακινούνται εμπιστευτικά μεταξύ των οικονομικών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη που δεν εμπλέκονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
5. Η ανάκληση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή η λήξη της ισχύος του, συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από τον οικονομικό φορέα.

  • 13 Φεβρουαρίου 2019, 10:00 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

    Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρακάτω παραγράφου ως εξής:
    Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας βεβαίωσης (ή και περισσότερων βεβειώσεων) που να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα έως ενός ημερολογιακού μήνα.
    Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς της ορθής πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας και πολλές φορές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσοτήτων και των τελικώς παραδομένων όπως αυτών τεκμηριώνονται από τα ζυγολόγια και τα φορολογικά παραστατικά. Οποιαδήποτε αλλαγή της συγκεκριμένης πρόβλεψης προς την κατεύθυνση της αποστολής βεβαιώσεων με κάθε παρτίδα (βιομάζας, βιοκαυσίμου ή μειγμάτων αυτού) θα μετατρέψει τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας σε «λογιστές αειφορίας», θα επιβάλει στις επιχειρήσεις την αγορά ή τροποποίηση των υφιστάμενων ERP συστημάτων, με τεράστιο κόστος εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας, ενώ παράλληλα δεν θα συνεισφέρει στο ελάχιστο στην ορθή εφαρμογή των προβλέψεων της εθνικής νομοθεσίας και της Οδηγίας RED.
    Η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων των βεβαιώσεων και συνεπώς του ισοζυγίου μάζας, είναι αντικείμενο των φορέων επαλήθευσης που διενεργούν τους ελέγχους και πανευρωπαϊκά η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν έχει τεκμηριώσει οποιαδήποτε αναγκαιότητα για διακίνηση βεβαιώσεων με κάθε παρτίδα – αποστολή. Τόσο στην αλυσίδα του βιοντήζελ όσο και της βιοαιθανόλης και των αιθέρων βιολογικής προέλευσης, η ορθότητα των βεβαιώσεων μπορεί να επαληθευτεί (όπως και γίνεται μέχρι σήμερα) μέσω επαλήθευσης των ισοζυγίων μάζας, των ζυλογολίων, των φορολογικών παραστατικών και χημικών αναλύσεων και η περίοδος του ημερολογιακού μήνα είναι εύλογη και λειτουργική.