Άρθρο 06 – Γενικές διατάξεις

1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διατηρούν για πέντε (5) έτη αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόδειξη των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων, ιδίως για τις πληροφορίες που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 4062/2012, οι οποίες διατίθενται για έλεγχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.
2. Οι οικονομικοί φορείς, οι φορείς πιστοποίησης και οι φορείς επαλήθευσης της παρ. 11 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 οφείλουν, για τους σκοπούς της παρούσας, να αποστέλλουν επιπροσθέτως συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την απόδειξη των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων, εφόσον τους ζητούνται από την αρμόδια αρχή.