Άρθρο 35 Τροποποίηση άρθρου 31 ν.2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία

H παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα που αφορούν οι εξαμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων της. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α`170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013. Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ` και ε` του παρόντος νόμου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:56 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ

  Η προωθούμενη ρύΘμιση είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να διορθωθούν κάποιες αστοχίες που προκύπτουν από την επιλογή της συγκεκριμένης φορολογικής βάσης και οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την ίδια τη φυσιογνωμία των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) ως εταιρείες που οφείλουν να παράγουν και να διανέμουν στους μετόχους τους υψηλά μερίσματα.

  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση επί των επενδύσεων + διαθεσίμων:

  1) τα ακίνητα υπό ανάπτυξη/κατασκευή/αποπεράτωση ή οποιυδήποτε είδους μετασκευή.Τα ακίνητα αυτά δεν παράγουν οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, αντίθετα απαιτούν υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η επιβολή φόρου στην αγοραία αξία ενός ακινήτου, η οποία ειρήσθω αν παρόδω αυξάνεται όσο αυξάνονται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την κατασκευαστική περίοδο, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως φορολογικό αντικίνητρο για τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, κάτι που στην ουσία του αποβαίνει σε βάρος της γενικότερης οικονομίας και ανάπτυξης, καθώς αυτοπεριορίζεται στην δραστηριότητά του ένα κλάδος με πολύ μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων (ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ 25 εκ ευρώ) και δυνατότητα υλοποίησης μεγάλης κλίμακας επενδύσεων.

  2) τα ακίνητα τα οποία είναι για οποιονδήποτε λόγο κενά. Η επιβολή φόρου σε κενά ακίνητα ουσιαστικά αποθαρρύνει τις συγκεκριμένες εταιρείες απο το να επενδύουν σε εξαρχής κενά ακίνητα τα οποία θα προσπαθήσουν να εκμισθώσουν σε δεύτερο χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι να στρέφονται σε εξαρχής μισθωμένα ακίνητα. Έτσι όμως, όπως εύλογα αντιλαμβάνονται όλοι, δεν βοηθείται να ανακάμψει η χειμαζόμενη αγορά ακινήτων.

  3) τα χρηματικά διαθέσιμα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική στο να επιβάλλεται φόρος σε μετρητά τα οποία συγκεντρώνονται είτε από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είτε απο τραπεζικό δανεισμό και τα οποία ούτως ή άλλως οφείλουν να επενδυθούν σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τον καταστατικό νόμο των εταιρειών αυτών. Και στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη φορολογική αντιμετώπιση απολήγει σε έντονα αντιαναπτυξιακό αποτέλεσμα, αφού πάλι αποθαρρύνεται η συσσώρευση κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς και δη για μεγάλες αναπτύξεις που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».