Άρθρο 10 Τροποποίηση άρθρου 21 ΚΦΕ για το χαρακτηρισμό ως εισοδήματος της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους

1. Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του ν.2961/2001.»
2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:54 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Το εισόδημα της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με ισχύ από την δημοσίευση του νόμου.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 10:05 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι διαγραφές οφειλών που προκύπτουν στα πλαίσια συμφωνιών εξυγίανσης του πτωχευτικού νόμου, ήτοι των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και εντεύθεν δεν δύναται να αποτελούν εισόδημα για την επιχείρηση.

  Προτείνουμε την παραπάνω προσθήκη στο άρθρο 21 του νόμου 4172/2013 παράγραφος 6 διότι σε πτωχευμένη εταιρία δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο για να πληρωθεί ο φόρος που θα προκύψει αν η διαγραφή οφειλών θεωρηθεί εισόδημα.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 11:06 | οικονομου

  Γιατί κύριε υπουργέ θεωρείται εισόδημα το 100% η παραίτηση απο οφειλή για την ωφελούμενη επιχείρηση και η πιστώτρια επιχείρηση εκπίπτει μεχρι 10% του κύκλου εργασιών της.
  Υπάρχει μία δυσανάλογη αντιμετώπιση.