ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Άρθρο 01 – Τροποποίηση άρθρου 4 ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία

1. H περίπτωση α΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.»

 • Οι επιχειρήσεις μέλη της Π.Ο.Ξ. βίωσαν τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή φοροεπιδρομή, η οποία συνεχίζει να πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα βλέπουν ακριβώς δίπλα τους μη αδειοδοτημένα καταλύματα να λειτουργούν επί της ουσίας χωρίς έλεγχο σε βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.
  Η μείωση της φορολογίας στα επίπεδα του ανταγωνισμού και η δίκαιη και αναλογική κατανομή των φορολογικών βαρών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να επανέλθει στην ανάπτυξη και να προσελκύσει νέες ποιοτικές επενδύσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την ενίσχυση της απασχόλησης και δεν θα έχουν ως στόχο την, ας μας επιτραπεί η έκφραση, «αρπαχτή».
  Από το κείμενο του υπό διαβούλευση νομοσχέδιου διαφαίνεται η βούληση της κυβέρνησης να κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση.
  Όμως υπάρχουν πολλές κινήσεις ακόμα που πρέπει να γίνουν – πολλά κακώς κείμενα που πρέπει να διορθωθούν και συγκεκριμένα:
  • Μείωση του ΦΠΑ στα επίπεδα του ανταγωνισμού. Στη χώρα μας ο ΦΠΑ στη διαμονή ανέρχεται σήμερα σε 13% (από 6,5% που ήταν προ κρίσης) και στην εστίαση σε 13 και 24%. Οι αντίστοιχοι συντελεστές στις ανταγωνίστριες χώρες είναι σαφώς χαμηλότεροι (για παράδειγμα στη Κύπρο και οι δύο συντελεστές ανέρχονται στο 9%).
  • ΕΝΦΙΑ. Τα ξενοδοχειακά ακίνητα παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα πως είναι τα “εργαλεία” της δουλειάς των επιχειρήσεων, αποτελούν το «πωλούμενο προϊόν» και επόμενο είναι να έχουν εξαιρετικά υψηλές αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση από το συγκεκριμένο φόρο να καθίσταται πράγματι υπέρμετρη. Η αύξηση που επήλθε στον ΕΝΦΙΑ που τα μέλη μας υποχρεούνται να καταβάλουν μετά από την κατάργηση και της απαλλαγής από τον συμπληρωματικό φόρο που προβλεπόταν για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα υπερβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 200%! Θα πρέπει, λοιπόν, άμεσα να επανέλθει τουλάχιστον σε ισχύ η ανωτέρω απαλλαγή. Επιβάλλεται όμως επίσης αυτή να επεκταθεί και στα ακίνητα των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται στήριξη για να επιβιώσουν, καλούμενες να λειτουργήσουν μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Παράνομα καταλύματα – Βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι πλέον μετά και την επέκταση της εκσσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας ο πιο «ρυθμισμένος» κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς όμως τα μέλη μας υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό, τόσο από τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια, όσο και από τα παράνομα καταλύματα (παραξενοδοχία). Δεν ζητάμε την απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, απαιτούμε όμως να υπάρχουν και κυρίως να εφαρμόζονται και για αυτή συγκεκριμένοι κανόνες με προτεραιότητα στα ζητήματα φορολόγησης (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, δημοτικά τέλη επαγγελματικής στέγης κ.λ.π.) και υγιεινής και ασφάλειας. Για τα παράνομα καταλύματα τώρα η θέση μας είναι απόλυτη. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή όλων των προβλεπόμενων κυρώσεων (πρόστιμα, σφράγιση κλπ) και αυτό ανεξάρτητα από το αν ορισμένα τέτοια καταλύματα προσπαθούν να «παρουσιάζονται» ως ακίνητα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια για να αποφύγουν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
  • Φόρος διαμονής. Πρόκειται για έναν άδικο φόρο που πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα των μελών μας. Μάλιστα πρόκειται και για έναν φόρο που στη σύλληψή του αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και αυτό διότι σε όσες ευρωπαϊκές χώρες έχει επιβληθεί ανάλογος φόρος, αυτός έχει την μορφή του τέλους διανυκτέρευσης, αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (προβολή, marketing, καθαριότητα κ.λ.π.). Με τέτοιου είδους τέλος επιβαρύνονται ήδη από ετών τα μέλη μας (πρόκειται για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων).
  • Διπλασιασμός του χρόνου συμψηφισμού των ζημιών από την 5ετία στη 10ετία. Λόγω της μακράς περιόδου οικονομικής κρίσης που βιώσαμε, οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν σε ορισμένες χρήσεις σημαντικές ζημιές δεν μπορούν να τις συμψηφίσουν στο χρονικό όριο της 5ετίας, καθώς η όποια κερδοφορία εμφάνισαν στη συνέχεια ήταν εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών εξαιρετικά περιορισμένη. Επιβάλλεται, λοιπόν, ο χρόνος συμψηφισμού των ζημιών να αυξηθεί στα δέκα έτη. Η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης και κατάφεραν να παραμείνουν όρθιες στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, αλλά παράλληλα θα συμβάλει ουσιαστικά στη ταχύτερη ανάπτυξη της χώρας, στη προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τώρα που η οικονομία ανακάμπτει.
  • Αποσβέσεις: Θα πρέπει να προβλεφθούν αυξημένες αποσβέσεις στις εξής περιπτώσεις: α. Δαπάνες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού Ξενοδοχειακών Μονάδων: 25% ετησίως και β. Δαπάνες που αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση: 40% ετησίως.
  • Μείωση του συντελεστή φορολογίας – προκαταβολής φόρου εισοδήματος: α. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα θα πρέπει να μειωθεί σε 20% και β. θα πρέπει να προβλεφθεί η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου ως εξής: 75% για τη χρήση 2019 και 50% για τη χρήση 2020.
  • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους: Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου όρια για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους θα πρέπει να αυξηθούν σε α. μέχρι 1.000,00 Ευρώ ετησίως ανά αντισυμβαλλόμενο και β. ποσοστό 20% επί του συνόλου του οφειλόμενου υπολοίπου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
  • Επισφάλειες – Ανείσπρακτος ΦΠΑ: Επ΄ ευκαιρία του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θέλουμε να επαναφέρουμε για μια ακόμα φορά το αίτημα μας σχετικά με τις ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν υιοθετηθεί σε συνέχεια της πτώχευσης της Thomas Cook προκειμένου οι επιχειρήσεις να μη φορολογηθούν για χρήματα τα οποία δεν θα εισπράξουν
  και να μη αποδώσουν ΦΠΑ, τον οποίο ομοίως δε θα λάβουν. Για τη μεν έκπτωση των επισφαλών απαιτήσεων είχε εκδοθεί το έτος 2015 η ΠΟΛ
  1170 (εν μέσω μάλιστα capital controls), η οποία τότε επέλυσε αντίστοιχο ζήτημα που είχε προκύψει από την πτώχευση αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων (αντί για πρόβλεψη, λοιπόν, νομοθετικής ρύθμισης αντίστοιχης αυτής του άρθρου 14 του ν.2459/1997, θα αρκούσε και η επανάληψή της παραπάνω ΠΟΛ), αναφορικά δε με τη μη απόδοση του ανείσπρακτου (λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook) ΦΠΑ πρόσφατα εκδόθηκε σχετικά η με αριθμό 355/2019 απόφαση του ΣτΕ, η οποία αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα (μη είσπραξη ΦΠΑ λόγω εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου -πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε ειδική
  διαχείριση), βάσει δε της παραπάνω νομολογίας έχουν εκδοθεί και σχετικές
  αποφάσεις της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών της ΑΑΔΕ.
  • Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας και αναφορικά με το άρθρο 13 του προωθούμενου νομοσχεδίου με το οποίο μειώνεται περαιτέρω στα 300,00 Ευρώ το όριο των συναλλαγών που πρέπει να πραγματοποιούνται με μετρητά. Μεγάλο μέρος της πελατείας μας, κυρίως των ξενοδοχείων που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, είναι οδικοί τουρίστες ιδιαίτερα από τις βαλκανικές χώρες, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν φέρουν μαζί τους πιστωτικές κάρτες, ούτε ασφαλώς μπλοκ επιταγών, εξοφλούν δε τον λογαριασμό τους κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο, πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορούμε και πρακτικά να τους υποχρεώσουμε να μεταβούν σε μια τράπεζα η οποία δεν θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κατάλυμα, προκειμένου να καταθέσουν το σχετικό ποσό. Μάλιστα πέραν του γεγονότος πως πολλές κρατήσεις γίνονται την τελευταία στιγμή, δηλαδή την ημέρα της άφιξης στο ξενοδοχείο, οι σχετικές χρεώσεις δεν μπορούν να καθορισθούν εκ των προτέρων γιατί δεν μπορεί ούτε η επιχείρηση, ούτε ο πελάτης να γνωρίζει πριν την άφιξή του τη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών του ξενοδοχείου στην οποία αυτός θα προβεί. Σημειώνεται πως το ποσό των 300,00 Ευρώ είναι εξαιρετικά χαμηλό ως όριο με δεδομένο πως, σε αντίθεση με τις άλλες επιχειρήσεις (εστιατόρια κ.λ.π.), στην περίπτωση των ξενοδοχείων το ίδιο φορολογικό στοιχείο εκδίδεται για περισσότερες από μία υπηρεσίες. Ενόψει των ανωτέρω ζητούμε ειδικά για οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς αλλοδαπούς να εξαιρεθούν από την παραπάνω ρύθμιση.

 • 1) Κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου έτσι ώστε τα άρθρα να απεικονίζουν την νέα νομοθεσία χωρίς παραπομπές.
  2) Σχετικά με την προκαταβολή φόρου προτείνουμε την κατάργηση της για νέες εταιρείες στα 3 πρώτα χρόνια και την μείωση της στο 50 % του φόρου εισοδήματος για τις επόμενες χρήσεις
  3) Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος καθώς και οπωσδήποτε κατάργηση του Τέλους στα υποκαταστήματα καθώς και στα εργοτάξια τα οποία εργοτάξια δεν δηλώνονται λόγω του τέλους επιτηδεύματος.(Σε περίπτωση που παραμείνει ο φόρος να εκπίπτει από τα έξοδα )
  4) Έκπτωση επί του φόρου εισοδήματος 5 % στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του.
  5) Να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΓΕΜΗ και η διακοπή εργασιών όπως ακριβώς γίνεται στην υπηρεσία μίας στάσης η έναρξη – σύσταση εταιρειών.
  6) Κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων όταν θα εφαρμοστεί η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων
  7) Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στα Μέλη Δ.Σ και στις αμοιβές διαχειριστών κατά την καταβολή του ποσού και την επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών σε αυτές τις περιπτώσεις από τον ΕΦΚΑ κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του μέλους .
  8) Στην έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας να γίνεται δεκτό πως από την στιγμή που μία εταιρεία έχει οφειλή στο ΙΚΑ και η οφειλή αυτή εξυπηρετείται μέσω ρύθμισης να εκπίπτει το ποσό των δαπανών όλοκληρης της χρήσης.
  9) Το ποσό των μετρητών σε πληρωμές να παραμείνει στα 500,00 ως εκπιπτεα δαπανη
  10) Αλλαγή των συντελεστών αποσβέσεων και εκσυγχρονισμός τους στο σήμερα . Στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη λογισμικών και γενικά απαραίτητων εργαλείων ηλεκτρονικών μέσων, που είναι απαραίτητα εργαλεία στο σήμερα να μπορούν αυτά να αποσβένονται μεσα σε ένα χρόνο από την χρήση τους, καθώς γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως μία ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται σήμερα , την επόμενη χρονιά μπορεί να είναι ξεπερασμένη.
  11) Το ποσοστό παρακράτησης από την Δ.Ο.Υ σε περίπτωση ρύθμισης να γίνει στο 60% του οφειλόμενου ποσού και όχι στο 100 % του οφειλόμενου ποσού, που ισχύει σήμερα
  12) Δημιουργια ακατάσχετου λογαριασμού στο 100% σε περίπτωση που πρόκειται για λογαριασμό πληρωμής μισθοδοσίας και φόρων και μέχρι 10.000 για οτιδήποτε άλλο .
  13) Κατάργηση της αυτοψίας σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παροχών ( όχι αποκτήσεων ή παραδόσεων .)
  14) Δυνατότητα μεταβολών στο μητρώο είτε μέσω ΓΕΜΗ είτε ηλεκτρονικά π.χ. αλλαγή ή προσθήκη ΚΑΔ με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει το καταστατικό .
  15) Μειωση φορολογικου συντελεστή στο 20% στα νομικά πρόσωπα
  16) Σχετικά με τις Δαπάνες των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των εκπιπτέων και μη εκπιπτέων δαπανών και γενικότερα των παραγωγικών δαπανών , ο οποίος να ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα και να είναι απόλυτα ξεκάθαρο τι αποτελεί παραγωγική δαπάνη χωρίς να υπάρχουν θολά σημεία . ( Ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην επιχείρηση να εκπίπτει το σύνολο των δαπανών εφόσον αυτές είναι παραγωγικές).
  17) Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση από το ΥΠΟΙΚ για συγκεκριμένο χρόνο – προθεσμία δέσμευσης λογαριασμού λόγω χρεών.
  18) Επίσης σε περίπτωση ρύθμισης να λαμβάνει ηλεκτρονικά απόφαση άρσης της δέσμευσης σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση που εξυπηρετείται.
  19) Να υπάρξει η δυνατότητα στην περίπτωση ρύθμισης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών να μπορεί να γίνεται κατά οφειλη και όχι συγκεντρωτικά
  20) Να υπάρξει η δυνατότητα μέσω taxis να απεικονίζονται και τα επιστρεφόμενα ποσά όπως τα οφειλόμενα ώστε να μπορεί να γίνεται συμψηφισμός όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν

 • Η ΕΣΑμεΑ ζητάει την συμπερίληψη των παρακάτω προτάσεων στο φορολογικό νομοσχέδιο:
  1. Απαλλαγή από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 50%, παρά μόνο το πραγματικό.

  2. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Διεκδικούμε την απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ.

  3. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας τους.

  4. Επιχειρηματικότητα. Διεκδικούμε τη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

  5. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.4305/2014 εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέρο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%). Διεκδικούμε στην ανωτέρω ρύθμιση να συμπεριληφθούν όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%).

  6. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και ανάλογα με τον αριθμό τον ατόμων με αναπηρία που απασχολούν να υπάρχει φορολογική μείωση στις επιχειρήσεις.

  7. Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:33 | αθανασιος

  KALHMERA .,δεν καταλαβαινω

  γιατι δεν εχετε αμεσα
  1 ηλεκτρονικα τιμολογια
  2 συνδεση με το ταξις ταμειακων μηχανων
  2 γιατι δενπληρωνουν χωρις επιπτωση τα τελη κυκλοφοριαςαυτοκινητων και το κτεοκαι ασφαλεια?
  3γιατι δεν μπορειτε να εισπραττετε το φπα απ ολους
  4γιατι υπαρχουν μαιμου ταμειακες μηχανε ς χωρις μηχανισμο ελεγχου αμεσα με κωδικο απο τον καταναλωτη
  5 γιατι δεν κλεινετε για 6 μηνε ςτους φορολογικους και φοροαποφυγικους παραβατες
  6 γιατι δεν πιανετε με ηλεκτρονικο τροπο οταν εισαγει καποιος προιοντα που τα διαθετει και τι φορο και εισοδημα και απο ποιον που τα εχει διαθεσει
  γιατι πληρωνουν φορο μονο μισθωτοι και συνταξιουχοι το90% και το3% των επιχειρησεων φορους στην ελλαδα

  γιατι δεν δινετε ολες τις δυναμεις σας με ενα οικονομικοτυπου fbi να πιασετε το οικονομικο εγκλημα και την φοροαποδιαφυγη?
  γιατι δεν εχετε φορολογια και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ..,οπως λουξεμβουργο,σιγκαπουρη..που δεν παραγουν τιποτε ,να μην πω αλλες χωρες,ιρλανδια,βουλγαρια ,μαλτα,κυπρος ,εθονια με χαμηλη φορολογια επιχειρησεων 10 -12%?
  ποιοι εμποδιζουν την αναπτυξη στην ελλαδα?οι μεσαζοντες και οι μεταφορεις?

  και αλλα πολλα η ελλαδα ειναι πιο πλουσια απο φιλανδια ,δανια ,βελγιο ,σουηδια ,αυστρια ,ελβετια κλπ που εχουν μονο καλυτερη οργανωση ,χρηματοοικονομικες επιχειρησεις κλπ ..δεν θα παλατυα σω επειδη κηνυγατε ΑΠΟΔΕΙΞΕΙς ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥςς -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕς

  σας τα γραφω,

  ακαι κατι αλλο καντε ηλεκτρονικη διασταυρωση εισαγωγων -εξαγωγων -τιμολογιων με σκανερ στα τελωνεις ,κατπολεμηση παταξη λαθρεμποριου απο τουρκια σκοπια ,αλβανια ,αιγυπτοκλπ και θα δειτε πως ξοδευονται περισσοτερα προιοντα απο οτι εισαγονται η παραγονται

  τελος εσεις πληρωνεσθε οχι μονο να φορολογειτε μια μεριδα των ελληνων αλλολους και οσους ειναι εγκατεστημενοι εδω π.χ πολυεθνικες που εδω ουτε στη χωρα τους αν το ξερετε και σας διδουν στοιχεια πληρωνουν φορους εστω και εκει ..

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:58 | Χ.Μ.

  Η τροποποίηση στην παρ.2 του άρθρου 4 σχετικά με το κριτήριο των 183 ημερών, οι οποίες θα υπολογίζονται πλέον «αθροιστικά», πού αποβλέπει; Τι σημαίνει το «αθροιστικά»; Με τη συγκεκριμένη διατύπωση, κατά τη γνώμη μου,δεν επιλύεται με σαφήνεια το -συχνό στην πράξη- ερώτημα εάν τελικά οι 183 πρέπει να είναι εντός του ίδιου φορολογικού έτους ή όχι, προκειμένου κάποιος να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Προς επίρρωση των ανωτέρω παραπέμπω και στα οριζόμενα στην παρ.3 της ισχύουσας ΠΟΛ.1201/2017 απόφασης για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή (δηλαδή την αντίστροφη διαδικασία), όπου ρητώς προβλέπεται ότι οι 183 απαιτείται να είναι μέσα «σε ορισμένο φορολογικό έτος».

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:03 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά τοποθετείται εγκαίρως στη δημόσια διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επικεντρώνοντας σε 7 βασικά σημεία:

  1.Είναι γεγονός ότι επισημάνθηκαν πολλές βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και συμπεριλαμβάνονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μείωση τριών φόρων στις επιχειρήσεις, ενώ εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Οι ελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρνει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο φέρουν θετικό πρόσημο. Το Ε.Β.Ε.Π. εκτιμά πως θα είναι η απαρχή για την αναθέρμανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
  2.Σημειώνει ωστόσο ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη νομοθέτησης πέραν των όσων το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει και της νομοθέτησης της μείωσης της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος, της περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη, της σταδιακής μείωσης μέχρι την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, της κατάργησης των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης με την έλευση του περιουσιολογίου, της περαιτέρω μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% και της μείωσης των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% και 11% αντίστοιχα.
  3.Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αποσαφηνίσει το θέμα της επιβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των παροχών σε είδος έτσι ώστε αυτές να τύχουν πλήρους απαλλαγής. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής θα είναι οι επιχειρήσεις να δουν πιο ελκυστικά τις παροχές προς του εργαζομένους με συνέπεια οι παροχές σε είδος να μπορούν να γίνουν εργαλείο επιβράβευσης που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.
  4.Στο πνεύμα της σκέψης του νομοθέτη του Φορολογικού νομοσχεδίου σχετικά με τους συντελεστές αποσβέσεων στα μέσα μεταφοράς χαμηλών ρύπων θα μπορούσε να αναθεωρηθεί το καθεστώς αποσβέσεων και στα προϊόντα τεχνολογίας. Δεδομένης της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας θα μπορούσε να προβλεφθεί όριο της τάξης των 5.000 € μέχρι του οποίου θα επιτρέπετε εντός του έτους αγοράς τους η ολική απόσβεση των παγίων της κατηγορίας αυτής. Η παρέμβαση αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα τεχνολογικά και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
  5.Με σκοπό τη βελτίωση απορρόφησης από την αγορά επιδοτούμενων-επιχορηγούμενων προγραμμάτων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να διενεργούν ελέγχους και να συντάσσουν πιστοποιήσεις πληρότητας φακέλων ένταξης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων.
  6.Προκειμένου να αποδεσμευθούν ανενεργά κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στην αγορά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων να μπορούν να προβαίνουν σε διανομή αυτών με ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή ο οποίος δεν θα κυμαίνεται πάνω από 10%.
  7.Σχετικά με την διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους, σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο νομοθέτης, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν κλιμακωτά όρια. Αντί της δυνατότητας διαγραφής απαιτήσεων συνολικού ύψους μέχρι 300 € ανά αντισυμβαλλόμενο θα μπορούσε να προβλέπετε όριο σύμφωνα με το μέγεθος της εκάστοτε οντότητας, έτσι ώστε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγαλύτερο όγκο απαιτήσεων να έχουν μεγαλύτερο όριο. Αντίθετα το όριο του 10% της συνολικής διαγραφής απαιτήσεων ανά φορολογικό έτος θα πρέπει να διαφοροποιείτε ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης έτσι ώστε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν χαμηλότερο ποσοστό προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ μεγέθους επιχείρησης και αναγκών σχετικών με τη διαγραφή απαιτήσεων.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 10:26 | ΝΙΚΟΣ

  Γιατι η διατροφη που δινετε να μην εκπιπτει απο το συνολο της φορολογιας?? πως μετα θελετε να μαζευτει ηλεκτρονικα το [ποσο που ζητατε οταν ενα μεγαλο ποσο πηγαινει για την διατροφη??για προσεξτε αυτο το θεμα…

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 08:44 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Είναι δυνατόν να μειώνετε τα μερίσματα στις επιχειρήσεις – και καλά κάνετε – και να μην μειώνετε έστω και για μία μονάδα την φορολόγηση των ενοικίων? Είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει το ακίνητο από χίλιες μεριές ΕΝΦΙΑ – ΤΕΛΗ κλπ… πλήρωσε ένα σορό φόρους με την αγορά του ακινήτου… βοήθησε να δουλέψουν 150 επαγγέλματα… και να μην μειώνετε καθόλου την κλίμακα για τα ενοίκια? ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ… 5% στα μερίσματα από 15% και στα ενοίκια καμία μείωση… ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ… Γιατί αποκλείετε την συγκεκριμένη ομάδα? Ήταν καλύτερα να είχαν φάει τα χρήματα που με κόπο απέκτησαν? Επένδυσαν σε ακίνητα… Βοήθησαν την οικονομία… Ελαφρύνσεις και στην κλίμακα των ενοικίων έστω και για μία μονάδα για να μας δείξετε ότι είστε εδώ και για εμάς που μοχθήσαμε για να αποκτήσουμε κάτι… Δείξτε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι τυπική και ακούστε τα δίκαια σχόλιά μας… Ευχαριστώ…

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:54 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω την δυσαρέσκεια και την διαμαρτυρία μου για ένα βασικό κενό στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο ως προς την φορολόγηση των επιχειρήσεων που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαβούλευση. Καταρχάς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους αναγνωρίζει τον θετικό χαρακτήρα των ενεργειών σας, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια η φορολόγηση ήταν υπέρμετρη και ασφυκτική· σε βαθμό που δεν υπήρχαν περιθώρια για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ασκούν αποκλειστικά οι κεφαλαιουχικές και οι προσωπικές εταιρίες, αλλά και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί λοιπόν να υπάρχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση;
  Η φορολόγηση τους θα έπρεπε να είναι ίδια, ήτοι οι φορολογικοί συντελεστές με τους οποίους φορολογούνται οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες να ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έξαλλου, το λογιστικό σύστημα διαχωρίζεται μόνο σε απλογραφικό και διπλογραφικό, με τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις προσωπικές εταιρίες να εντάσσονται στην ίδια κατηγορία (απλογραφικό λογιστικό σύστημα).
  Η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9% για εισοδήματα έως 10.000,00€ στις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ευνοήσει μόνο αυτούς που το εισόδημα τους φτάνει μέχρι εκείνο το επίπεδο, αυτούς που λειτουργούν στην «αφάνεια» του συστήματος και αποκρύπτουν την πλειοψηφία των εισοδημάτων τους εμφανίζοντας μόνο τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και οι οποίοι ουσιαστικά παρά τις συνεχείς εξαγγελίες ουδέποτε ελέγχονται από τις φορολογικές αρχές. Τι συμβαίνει όμως αν μια υγιής ατομική επιχείρηση με εξαγωγική δραστηριότητα έχει καθαρά εισοδήματα στο τέλος της χρήσης άνω των 40.000,00€; Τότε, λαμβάνοντας υπόψη την νέα προτεινόμενη κλίμακα, αν για παράδειγμα είχε κέρδη 50.000,00€ μόνο ο βασικός φόρος εισοδήματος θα ανερχόταν στις 13.900,00€ (27,8% του εισοδήματος, δηλαδή μεγαλύτερος από τον φορολογικό συντελεστή των εταιριών όλων των υπόλοιπων νομικών μορφών) πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, της 100% προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος και των λοιπών φόρων. Φυσικά όσο το εισόδημα αυξάνεται, κλιμακωτά αυξάνεται και ο φόρος με τον βασικό φόρο να φτάνει το 45% και την συνολική φορολογία να αυξάνεται γεωμετρικά με αποτέλεσμα ανεξάρτητα πόσα κέρδη επιτυγχάνει, το τελικό εισόδημα μετά φόρων που απομένει να είναι λίγο περισσότερο από 15.000,00€! Και αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα με τα κέρδη αυτά να πρέπει να επανεπενδυθούν σε νέο εξοπλισμό, υποδομές και τεχνολογίες ή σε αύξηση και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί εταιρίες με σταθερό φορολογικό συντελεστή είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, με τις τελευταίες να λειτουργούν σε περιβάλλον φιλικό στην επιχειρηματικότητα, με σταθερά χαμηλούς και ανταποδοτικούς φορολογικούς συντελεστές και χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Πέρα από αυτό με τα κέρδη αυτά θα πρέπει να καλυφθούν και οι προσωπικές – οικογενειακές ανάγκες του επιχειρηματία. Η υπέρμετρη ωστόσο φορολόγηση δεν επιτρέπει τίποτα από αυτά και οι επιχειρηματίες αυτοί καλούνται να επιβιώσουν υπό ασφυκτικές συνθήκες.
  Κάποιος εύλογα θα μπορούσε να διερωτηθεί για ποιο λόγο μια ατομική επιχείρηση δεν αλλάζει νομική μορφή προκειμένου όχι μόνο να ωφεληθεί από την καλύτερη φορολογία, αλλά και να μην θέτει σε κίνδυνο το σύνολο της περιουσίας του ιδιοκτήτη. Εξάλλου η λογική της ατομικής επιχείρησης είναι για πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η απάντηση είναι απλή. Η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει την μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή και αυτό γιατί το ΑΦΜ της επιχείρησης ταυτίζεται με αυτό του επιχειρηματία. Ουσιαστικά θα πρέπει να κλείσει η ατομική επιχείρηση και να συσταθεί μια νέα εταιρία με κάποια άλλη νομική μορφή και διαφορικό ΑΦΜ. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Το βασικότερο εκ των οποίων είναι στα επιχειρηματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία επιτρέπουν την αλλαγή νομικής μορφής, αλλά μόνο αν διατηρείτε το ίδιο ΑΦΜ – κάτι που όπως προαναφέραμε δεν ισχύει με την μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ίσως να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό είναι η ανωτέρα βία, δηλαδή ο θάνατος ή συνταξιοδότηση του ιδιοκτήτη (ίσως λόγω κάποιου προβλήματος υγείας). Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να μείνει εκτός οποιουδήποτε τέτοιου είδους επενδυτικού προγράμματος για τουλάχιστον μια πενταετία από την τελευταία ένταξη της ή τριετία από την ολοκλήρωση του επενδυτικού αυτού σχεδίου. Αυτό ωστόσο θα είχε πολύ τραγικές συνέπειες για το μέλλον της πόσο μάλλον αν ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται είναι εντάσεως κεφαλαίου και ο εξοπλισμός απαξιώνεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς θα την οδηγήσει σε στασιμότητα ή και πλήρη απαξίωση.
  Στην περίπτωση που επιλέξετε να εξομοιώσετε την φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων με αυτές των υπόλοιπων νομικών μορφών ή τουλάχιστον διευκολύνετε/ επιτρέψετε την μετατροπή τους σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες τα οφέλη που θα υπάρξουν θα είναι πολλαπλά. Καταρχάς οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για αύξηση των πωλήσεων και των κερδών τους. Αυτό σημαίνει σε περίπτωση μιας επιχείρησης με εγχώρια δραστηριότητα μεγαλύτερη είσπραξη και απόδοση ΦΠΑ στο κράτος, ενώ σε περίπτωση μιας επιχείρησης με εξαγωγική δραστηριότητα είσοδος ξένου εισοδήματος στην Ελλάδα. Φυσικά και οι φόροι επί των καθαρών κερδών θα είναι μεγαλύτεροι. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει ανάγκη για νέες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες κατά βάσει θα καλυφθούν από νέους, περιορίζοντας έτσι το brain drain. Αυτό φυσικά σημαίνει τόσο αύξηση της κατανάλωσης και του ΑΕΠ, όσο και διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση των κρατικών εσόδων. Τέλος, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να προβαίνουν σε επενδύσεις, να υιοθετούν καινοτομίες, να εξελίσσονται και να διαφοροποιούνται έναντι του ανταγωνισμού δημιουργώντας ευκαιρίες για περεταίρω εξέλιξη.
  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες στήριξαν την ελληνική οικονομία καθ’ όλη την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεν μετέφεραν την έδρα τους σε κάποιο αλλοδαπό κράτος με πολύ πιο ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον και δεν υιοθέτησαν πρακτικές φοροδιαφυγής. Μάλιστα οι επιχειρήσεις αυτές μέχρι σήμερα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας περισσότερες θέσεις απασχόλησης, στηρίζοντας ή ακόμα ενισχύοντας σημαντικά το ΑΕΠ της χώρας μας.
  Εν κατακλείδι θα ήθελα να αιτηθώ την επανεξέταση του φορολογικού νομοσχεδίου ή την επίλυση αυτού του βασικού ζητήματος της αλλαγής νομικής μορφής για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς εμπόδια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:26 | Σταύρος Κεραμίδας

  Εφόσον θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό εξόδων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών που χρειάζεται να κάνει ένας φορολογούμενος προκειμένου να επωφεληθεί από το αφορολόγητο όριο και να ΜΗΝ πληρώσει επιπλέον ‘πέναλτι’, τότε χρήσιμο θα ήταν να συμπεριλάβετε όλες τις δαπάνες των πολιτών. Τα ενοίκια, τις πληρωμές οφειλών προς το Δημόσιο, τα δάνειά του, τη διατροφή και γενικότερα να περιληφθούν ΟΛΕΣ οι δαπάνες χωρίς καμιά εξαίρεση.

  Δεν γίνεται να απαιτείτε να ξοδέψει κάποιος/α το 30% του εισοδήματός του μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και 1. να υπάρχουν ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών που δεν υποχρεούνται να έχουν POS και 2. να υπάρχουν δαπάνες ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ και μεγάλες οι οποίες δεν προσμετρώνται.

  Επίσης είναι απαραίτητο να ξαναδείτε τα τεκμήρια διαβίωσης (σπίτι, αυτοκίνητο κτλ). Βρείτε άλλους τρόπους για να δείτε αν κάποιος αποκρύπτει ή όχι εισοδήματα.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:44 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ

  Το άρθρο 1, περίπτωση 1α αναφέρει ότι φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας είναι όποιος «έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του». Δηλ. όλοι οι νέοι που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό επειδή έχουν τους γονείς τους στην Ελλάδα ή επειδή εισπράττουν κάποιο ενοίκιο, θα είναι και φορολογικοί κάτοικοι ? Επειδή η Φορολογική Διοίκηση ερμηνεύει διασταλτικά τις διατάξεις, πρέπει να ορισθεί ακριβώς η έννοια των προσωπικών και οικονομικών δεσμών.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 11:20 | Μπάκωσης Δημήτρης

  Σχετικά με την φορολόγηση ακινήτων θέλω να σταθώ σε μία αδικία που αφορά κάποιον που έχει εισόδημα από την ενοικίαση μίας οικίας και φορολογείται για αυτό και από την άλλη αν για κάποιο λόγο αναγκαστεί να γίνει ο ίδιος μισθωτής και πληρώνει ενοίκιο δεν δικαιούται καμία έκπτωση φόρου. Από προσωπικό παράδειγμα για κάθε 1000€ που εισπράττω από ενοίκιο πληρώνω φόρο 15% (150€) + εισφορά αλληλεγγύης 6,5% (65€), σύνολο 210€.
  Από τα 1000€ που εισέπραξα τα 500€ τα πλήρωσα ως ενοίκιο για το σπίτι που μίσθωσα για την φοιτήτρια κόρη μου που κατοικεί σε άλλη πόλη και για τα οποία δεν έχω καμία φοροαπαλλαγή. Το συμπέρασμα μου είναι ότι για τα 500€ που περισσεύουν από την διαδικασία μίσθωσης-εκμίσθωσης πλήρωσα φόρο 210€ ήτοι συνολικά 42% φόρο. Κατά την γνώμη μου πρέπει να υπάρχει κάποιος συμψηφισμός.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 10:30 | Ι. Γαβριήλ

  Βεβαίως, πάλι και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι τιμωρητικό για τα (μικρο)εισοδήματα από ενοίκια όπως και όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια των μνημονίων… Εκτός αν πιστεύει ο νομοθέτης ότι κάποιος που εισπράττει μετά βίας 10.000 ευρώ το έτος από εκμίσθωση παμπαλαίων κατασκευών του ’70 διαθέτει χρήματα για ανακαίνιση τους… Το μόνο που κάνει είναι να διαθέτει τα ακίνητα του σε εξευτελιστικές τιμές ενοικίων και να εύχεται να μην αποφασίσει ο νοικάρης του να αλλάξει κατοικία γιατί τότε η μόνη λύση θα είναι η πώληση/εκποίηση τους… Οι μόνοι που σταθερά εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε τον προϋπολογισμό του κράτους είναι οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό το 9% φόρο εισοδήματος κυρίως σε όσους από εμάς δεν ξεπερνούμε τις 10.000 ευρώ εισόδημα ετησίως (και κυρίως σε όσους από εμάς ουδέποτε αποκρύπτουμε εισοδήματα!) θα έπρεπε ο νομοθέτης να μας το χορηγήσει. Σκεφτείτε το λίγο: 10.000 εισόδημα από ενοίκια μακροχρονίως ανέργου υπερήλικα ιδιοκτήτη που, όμως, ακόμη δε δικαιούται για τα επόμενα 9 χρόνια να βγει στη σύνταξη, 1.450 φόρος εισοδήματος (15%) και άλλα 900 (πριν τη μείωση ήταν 1.135) ΕΝΦΙΑ, ο νομοθέτης μπορεί με τα 7.500 ευρώ που απομένουν και να ζήσει και να προβεί σε ανακαινίσεις για να ωφεληθεί από την έκπτωση επί των επισκευών; Ας αναρωτηθεί λίγο αυτός ο νομοθέτης!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:49 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

  ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ

  Θα σας παρακαλούσα όπως συμπεριλάβετε στο αφορολόγητο όριο και το εισόδημα από ενοίκια. Το θεωρείτε δίκαιο να φορολογείται κάποιος που είναι άνεργος κι έχει μοναδικό χαμηλό εισόδημα από ενοίκια που είναι κάτω κι από το αφορολόγητο όριο που έχει θεσπισθεί για μισθωτούς και συνταξιούχους; Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει μείωση φόρου στα χαμηλά ενοίκια. Ελπίζω να συμπεριλάβετε στο αφορολόγητο όριο και τα εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων όπως και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  Ακόμη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο άνεργος πολίτης με χαμηλό εισόδημα ώστε να μην πληρώνει δυσβάσταχτο ΕΝΦΙΑ ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του και να έχει φορολογικές ελαφρύνσεις γενικότερα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 07:02 | Αλέξης Αλκαίος

  Η νέα φορολογική κλίμακα, σε συνδυασμό με την μεταβολή της έκπτωσης φόρου, οδηγεί σε ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (100 ευρω ετησίως) στην Πραγματικα μεσαία τάξη.
  ΛΕχοντας σήμερα ένα καθαρό μηνιαίο μισθό 2500 ευρώ ως μισθωτός, ΠΛΗΡΩς ελεγχομενο και φορολογούμενο, έχοντας υποστεί όλες τις υποχρεωτικές μειώσεις των προηγούμενων ετών στον μέγιστο βαθμό, ΔΕΝ ΝΙΩΘΩ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 23:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

  Θέμα: Φορολογία κληρονομιών , δωρεών και γονικών παροχών Ν 2961/2001
  Με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001 περί Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, η περιουσία που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, πλην των χρηματικών ποσών, φορολογείται με τους συντελεστές του άρθρου 29 του Νόμου, ενώ τα χρηματικά ποσά φορολογούνται με συντελεστή 10%.
  Η φορολογική μεταχείριση των χρηματικών ποσών που αποκτώνται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής είναι δυσμενέστερη σε σχέση με την απόκτηση για τον ίδιο λόγο άλλης μορφής περιουσιακών στοιχείων και πλήττει κυρίως αδύναμες οικονομικές ομάδες φορολογουμένων και σε μία από τις συνήθεις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή είναι η περίπτωση γονικής παροχής από γονείς σε παιδί χρηματικού ποσού, προκειμένου να αγοράσει το παιδί πρώτη κατοικία. Σε επίρρωση των ανωτέρω ένα παράδειγμα:
  Αν ένας γονέας προβεί σε γονική παροχή σε τέκνο του πέντε ακινήτων, πχ διαμερισμάτων συνολικής αξίας 950.000 ευρώ, ο φόρος που θα πληρωθεί είναι 20.000,00€, σύμφωνα με τους συντελεστές του άρθρου 29. Αντίθετα, για μια άλλη περίπτωση που ένας γονέας που δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία για γονική παροχή, αλλά έχει τη δυνατότητα για γονική παροχή χρηματικού ποσού 200.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας από το παιδί του, θα πληρωθεί φόρος επίσης 20.000 ευρώ.
  Πρόταση μου για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001 και η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου ως εξής:
  1. Το υπόλοιπο της περιουσίας που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων κα απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.
  Εναλλακτικά, αντί της παραπάνω τροποποίησης μπορεί να υιοθετηθεί η προσθήκη δεύτερου εδαφίου στη παραγράφο 2 του αρθρου 44 του Ν. 2961/2001, του εξής περιεχόμενου:
  «Από τον εν λόγω φόρο απαλλάσσονται οι δωρεές και γονικές παροχές που αποδεδειγμένα κατά το ίδιο ποσό διατίθενται από τους λήπτες αυτών για απόκτηση με επαχθή αιτία ακινήτου που πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 2961/2001».

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 18:10 | Νίκος Σπ. Φιλίππου ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ-ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ THINK TANK

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ – Φορολογικό νομοσχέδιο, ρύθμιση 120 δόσεων και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Γενικά:
  Όλα τα ληξιπρόθεσμα προς εφορίες περιέχουν επιβαρύνσεις 300-500% και περισσότερες λόγω του προστίμου- τόκου τις περιόδου ελέγχου 2 ή 5% μήνα, δηλ. το εξωφρενικό 24% ή 60% /χρόνο που έχουν εκτοξεύσει τα ληξιπρόθεσμα στα ασύλληπτα ύψη. Μετά ακολουθεί το 0.85%/ μήνα κατά ΚΕΔΕ. Με αυτό τον τρόπο είναι ενσωματωμένες στη λεγόμενη βασική οφειλή της αρχικής βεβαίωσης οι εξωφρενικές προσαυξήσεις.

  Για τον ΕΦΚΑ είναι 300%!

  Για την προσέγγιση καταθέσεων και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας πέραν των ήδη και σωστών εξαγγελιών να αρθούν για 3 χρόνια το πόθεν έσχες για ακίνητα, για ίδρυση ετιρειών και για αυξήσεις κεφαλαίου.

  Η πολιτεία παιδεύεται σε μια αυτοκαστροφική αντίφαση, να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμα που ενσωματώνουν τεράστιες προσαυξήσεις και ταυτόχρονα στραγγαλίζουν επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να δουλέψουν από το ανήκουστο στον γνωστό κόσμο τέτοιο βάρος.

  Φυσικά τα μικρά ποσά, είναι άνευ συζητήσεως. Επικεντρωνόμαστε για το 60-70% των ποσών.

  Ποια ρύθμιση 120 ή 200 δόσεων θα έχει αποτέλεσμα, όταν η έκπτωση του 10-15% των προσαυξήσεων, απλά μειώνει τις προσαυξήσεις στο 250% ή 450% της αρχικής οφειλής (με ή χωρίς ενσωμάτωση των προσαυξήσεων ελέγχων). Γιαυτό καμιά τέτοια ρύθμιση δεν λύνει το πρόβλημα, απλά μερικά μικρά ποσά διευθετούνται. Αλλά η οικονομία και οι επιχειρήσεις πεθαίνουν, οι καταθέσεις δεν έρχονται!

  Το επιχείρημα των κακοπληρωτών είναι αδύναμο, αφού το 2012-14 μετά την κρίση υπήρχαν ληξιπρόθεσμα 30-40 δις ή ~20% του ΑΕΠ και σήμερα με την ανελαστική τακτική είναι 120% του ΑΕΠ.

  Το επιχείρημα που απαντάει στο θεώρημα των κακοπληρωτών είναι: ποιος οφειλέτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει προσαυξήσεις 250% ή 450% όσα διαθέσιμα και να υπάρχουν – παρόλο που δεν υπάρχουν. Εξ΄ου το αποτέλεσμα!

  Το δίλημμα λύνεται με χρεώση τόκου 1-2%/χρόνο σαν ποινή σκόπιμης καθυστέρησης.
  Ποια επιχείρηση θα δεχτεί να κλείσει ή αναγκάζεται να κλείσει με τέτοιες προσαυξήσεις?

  Ειδικά προτείνεται:

  1) Να διαγραφούν από τις καρτέλες οριζόντια όπως αναφέρει το μνημόνιο 2015 νόμος 4336/15, όλες- όλες οι προσαυξήσεις και των ελέγχων, οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί, πλην πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Να μείνουν μόνο οι αρχικές οφειλές.

  2) Μετά όλα τα νέα ποσά να ρυθμιστούν σε δόσεις με νέο επιτόκιο 2% σε 120 δόσεις, χωρίς πλαφόν προς τα κάτω ή προς τα πάνω αφού το επιτόκιο είναι ποσοστιαίο!

  3) Εκτιμούμε ότι με αυτόν το τρόπο θα αναπνεύσει η οικονομία, θα συμμορφωθούμε με τους θεσμούς, θα εισπράξουμε σαν χώρα πάνω από 3-5 δις χρόνο που σήμερα καμιά μεσοβέζικη ρύθμιση δεν καταφέρνει, ενώ αντίθετα τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται κατά 10-12 δις €/ χρόνο, που είναι πλήρης απόδειξη της αντίφασης και του βουλιάγματος της οικονομίας.

  4) Να μην υπάρχει πλαφόν το 1 εκατ € ως βασική οφειλή. Στις περιπτώσεις αυτές να υπάγονται με την λογική του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης, λόγω μακρόχρονου παγώματος λογαριασμών, υπέρογκων και μη αντιμετωπίσιμων χρεώσεων.

  5) Για το ΕΦΚΑ να μην υπάρχει περιορισμός για τις ρυθμίσεις του ποσού των 20.000 στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων.

  6) να αρθεί το πόθεν έσχες στα ακίνητα, ίδρυση εταιρειών και αυξήσεις κεφαλαίου.

  7) στο εξωδικαστικό συμβιβασμό του ν.4389/16 προτείνεται αν η επιχείρηση δεν έχει κέρδη και πωλήσεις επί Χ έτη να υπάρχει αλγόριθμος που να μην συναρτάται από τον υπολογισμό εκπληστειριάσματος των τραπεζών, αλλά από έναν υπολογισμό στο 5% της αντικειμενικής!

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 18:59 | Νίκος Φιλίππου Νέο Ρεύμα- Νέο Όραμα

  Προτάσεις και βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο και στους νόμους ν.4336/15, 4337/15 4389/16 και 4589/18.

  Προυπόθεση εφαρμογής για την χώρα είναι η αποποίηση προστασίας των τιμωρητικών και κραυγαλέα αποτυχημένων μέτρων για τις καταθέσεις, φορολογία και επενδύσεις.

  Υπάρχουν 4 μεγάλες δεξαμενές πηγών εσόδων 400 δις € = ~130 δις € πλασματικά φορολογικά ληξιπρόθεσμα + τεχνικά κόκκινα δάνεια ~110δις € + ~100 δις € καταθέσεις “έφυγαν” + παγωμένες επενδύσεις ύψους άλλων ~100 δις € στην 5 ετία!

  ~10 δισ € ελληνικά ισοδύναμα /χρόνο 1) από τις καταθέσεις ~4 δις €, 2) από τα ληξιπρόθεσμα 3- 4 δις €, 3) από τις επενδύσεις 3-5 δις €.

  ΣΥΝΟΨΗ

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: επαναπατρισμό ~20-30 δις € σε 2-3 μήνες, με μέτρα και κίνητρα πανστρατιάς επαναπατρισμού καταθέσεων, όπως έκαναν πολλές χώρες σε μνημόνια, αποφεύγοντας τις άσκοπες τρομοκρατίες με κρυφή φορολόγηση καταθέσεων με πρόσχημα λίγους φόρους. Θα ανακάμψει η οικονομία θα αρθούν τα capital control, δεν θα κλείνουν 63.000 επιχειρήσεις, θα σταματήσει η εκτίναξη της νέας ανεργίας των 138.000. Διαφορετικά δεν θα εισπράτονται φόροι και θα υπάρχει πλήρης δυσπραγία. Μόνο η φορολογία από τις δραστηριότητες των τραπεζών και της οικονομίας θα αποφέρει πάνω από 4-5 δις €/χρόνο. Η απώλεια ~4 δις € μόνο από ΦΠΑ και φόρους από την μείωση τζίρου μέχρι στιγμής 10 δις € είναι ορατή. Να υπολογιστούν η διόρθωση των κόκκινων δανείων δανείων, οι επιπτώσεις και όλα τα υπόλοιπα.

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: από την εξυγίανση με διαγραφή των εξωφρενικών προστίμων και προσαυξήσεων 300-500% που προβλέπεται και στο μνημόνιο, θα εισπραχθούν πάνω από 3-4 δις/χρόνο. Η δεξαμενή των ληξιπροθέσμων είναι 100 δις €, προ των ρυθμίσεων ν. 4321/15. Στην ρύθμιση των 100 δόσεων εισπράχθηκε μόνο το 1%. Το μνηνόνιο προβλέπει την πλήρη διαγραφή των ποινών του ν.2523/97, που είναι “βραχνάς” και αίτιο καταστροφής της φοροδοτικής δυνατότητας 10ετιών για την χώρα. Το πρότειναν οι θεσμοί, αποφεύγεται, παρασιωπάται μετά την ψήφιση του.

  ΕΝΦΙΑ: απαλλαγή των φορολογουμένων κάτω των 9.000 € και για τα νομικά πρόσωπα όταν ο ΕΝΦΙΑ είναι παραπάνω από το ~5% του τζίρου, χωρίς τις εξαιρέσεις συρρευτικών απαιτούμενων. Για να εισπραχθεί το συνολικό ποσό 2.6 δις €, να αυξηθεί ελαφρά ο φόρος επί των ενοικίων.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  1) εισαγωγικό σημείωμα,
  2) κρίσιμες νομοθετικές βελτιώσεις στην διαβούλευση και μετά τους ν. 4336/15, 4337/15 και 4389/16.
  3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ν. 4336-14/08/2015

  Η συμφωνία Euro Summit 12/07/2015 και η Κύρωση της Σύμβασης 14/08/2015 περιέχουν τις διαχρονικές εισηγήσεις για να λυθούν οι εθνικές αγκυλώσεις: 1) για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων από τα ληξιπρόθεσμα του ν. 2523/97, 2) μέτρα “πανστρατιά” εθελοντικού επαναπατρισμού καταθέσεων κατά δήλωση Προέδρου Eurogroup.

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ 10 ΔΙΣ € ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ EUROGROUP. H χώρα δεν μπορεί να ζήσει, χωρίς καταθέσεις. Να απομακρυνθούν οι τρομοκρατίες των καταθέσεων με κατασχέσεις. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4 ΔΙΣ € ΜΕΧΡΙ 2016 ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 4 ΔΙΣ € ΑΠΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΖΙΡΟΥ!

  Λύσεις μετά το “κλείσιμο” των τραπεζών και τα capital controls, δεν εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι μέτρα κουρέματος ή οριζοντίων φόρων δήθεν αδηλώτων φορολογικά καταθέσεων, γιατί ακριβώς μόνο η αναγγελία φόρων με το νομσχέδιο 27/05/2015, αύξησε την εκροή των καταθέσεων, έτσι ώστε σε 2-3 βδομάδες από ανάγκη “έκλεισαν” οι τράπεζες.
  Φορολογία δήθεν αδήλωτων καταθέσεων σε καθεστώς bank drain, δεν υπάρχει πουθενά.
  Προτείνεται: μικρή φορολογική επιβάρυνση 3-5%, κίνητρα για επαναπατρισμό καταθέσεων με ελευθερίες και κίνητρα στο πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
  Αυστηρότητα κατά των “δολίων” συναλλαγών από πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη έκδοση αποδείξεων, λαθρεμπόριο, μίζες, κ.α.
  Να “ασπρίσουν” οι συναλλαγές από τα ακίνητα, γιατί ήδη πλήρωσαν 3-4 φορές παραπάνω φόρο στις συναλλαγές, π.χ. φόρος μτβ 10% -12% αντί 3% σήμερα.

  ΕΦΟΡΙΑ & ΤΑΜΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4 ΔΙΣ €/ΧΡΟΝΟ : 1) όπως ψηφίστηκε να υλοποιηθεί αυτόματα η διαγραφή με μία παράγραφο, ΟΛΩΝ των προσαυξήσεων, προστίμων και των εξωλογιστικών προσδιορισμών εισοδήματος ύψους ~300-500%, να μείνει μόνο το πρωτογενές κεφάλαιο και τόκος μέχρι τις 100 δόσεις, 2) η ρύθμιση να περιλαμβάνει συνολικά ΟΛΕΣ τις εκκρεμείς υποθέσεις όπως αποτυπώνονται στις καρτέλες και στις εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις, 3) να διαγραφούν ΟΛΕΣ οι προσαυξήσεις προ βεβαιώσεων, όπως προβλέπει η ΠΝΠ 27/03/2015 (να περιληφθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί), 4) να θεσπισθούν εισοδηματικά κριτήρια για τις δόσεις, π.χ. 20% του εισοδημάτος για τα φυσικά πρόσωπα, 2-5% του τζίρου για νομικά πρόσωπα, ακόμη και για τον ΕΝΦΙΑ. Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 5) οι μέχρι τούδε πληρωμές στις καρτέλλες να υπολογισθούν με τις νέες επιβαρύνσεις, όχι τις παλιές διότι οι συνεπείς φορολογούμενοι χάνουν την καλή τους προαίρεση, 6) η ρύθμιση να γίνει “κυλιόμενη”- perpetual entry με σταθερές τις ημερομηνίες πληρωμών τοις μετρητοίς (πχ.ν.3888/10), 7) με τους τακτικούς ελέγχους να διαγράφεται αυτοδίκαια ο προσωρινός έλεγχος, για να μην τυρρανιούνται με διπλούς ελέγχους οι επιχειρήσεις – άρθρο 74 του ΚΦΔ, 8) να ισχύσει για όλες τις υποθέσεις ο ν. 3697/2008 για την αναγνώριση των ζημιών σε κάθε χρήση. Ενώ είναι γνωστό το θέμα, τα δικαστήρια και οι υπηρεσίες, “τυραννάνε” τις επιχειρήσεις, 9) να γίνεται αυτόματος συμψηφισμός των ήδη εγκριθέντων επιστροφών με τις οφειλές επιχειρήσεων και στα ασφαλιστικά ταμεία.

  Ειδικά για τα ασφαλιστικά ταμεία: 1) να ευθυγραμισθούν οι ρυθμίσεις ταμείων με της εφορίας στη βάση της ΠΝΠ 27/03/2015 για διαγραφή όλων των προσαυξήσεων προ βεβαίωσης και 2) να διατηρηθούν οι υπάρχοντες νόμοι ρυθμίσεων προσωρινών διακανονισμών, πχ. 3943/2011.
  Δεν πρέπει να καταργούνται οι ψηφισμένοι νόμοι, όταν τους τηρούν οι επιχειρήσεις. Κινδυνεύουν 12.000 επιχειρήσεις και έσοδα ~ 40 – 360 εκατ. €/χρόνο !!!

  Ειδικά για ΕΝΦΙΑ: επανειλημένα εισηγηθήκαμε απαλλαγή των φορολογουμένων κάτω των 9.000 € και για τα νομικά πρόσωπα όταν ο ΕΝΦΙΑ είναι παραπάνω από το 5% του τζίρου,
  χωρίς τις εξαιρέσεις δήθεν συρρευτικών απαιτούμενων. Για να εισπραχθεί το συνολικό ποσό 2.6 δις €, να αυξηθεί ελαφρά ο φόρος επί των εισπραχθέντων ενοικίων.

  ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Εκκαθάριση δανείων με δείκτη βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και όχι με κριτήριο τον στραγγαλισμό δανείων. Να διαγραφούν τα πανωτόκια με νόμο και να παραμείνει Euribor ± 2 – 4 % MONO !!! και όποιες ρυθμίσεις με διαγραφές κεφαλαίου.

  ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4336/15, 4337/15 και 4389/16.

  Παρακαλώ δείτε διορθώσεις που για ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ (ΛΙΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Μεγάλα έσοδα, κανένα κόστος, συμφωνία θεσμών τώρα, αργότερα δεν υλοποιούνται.

  1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: για την είσπραξη των 360 εκατ €: ακούσαμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στις 04:00. Δεν αντιληφθήκαμε την κατά την άποψη μας ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΛΕΞΗ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ” (ν 4321/15, για να ισχύει ο ν. 3943/15) που θα φέρει ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ στο ΙΚΑ ±360 εκατ. €, την ώρα που η χώρα πασχίζει για τα λιγότερα! ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΩΣΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ. Είναι κρίμα οι 21.000 επιχειρήσεις με χιλιάδες προσωπικού. Ο ν. 3943/11 ισχύει μέχρι 30/6/17.

  2) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ν. 2523/97 και ρύθμιση 100 δόσεις: προτείνεται με 2 λέξεις η ΑΥΤΟΜΑΤΗ διαγραφή όλων των προστίμων και προσαυξήσεων του ν.2523/97, όπως βασικά προβλέπεται και δυνατότητα περαιτέρω διευθέτησης/ ρύθμισης υποχρεώσεων χωρίς πιά τις πλασματικές χρεώσεις των 60 δις €. ή αυστηροποίηση των 100 δόσεων. Προβλεπόμενα έσοδα 3-4 δις €.

  3) ΕΝΦΙΑ: απαλλαγή των φορολογουμένων κάτω των 12.000 € και για τα νομικά πρόσωπα όταν ο ΕΝΦΙΑ είναι παραπάνω από το ~5% του τζίρου, χωρίς τις εξαιρέσεις δήθεν συρρευτικών απαιτούμενων. Για να εισπραχθεί το συνολικό ποσό 2.6 δις €, να αυξηθεί ελαφρά ο φόρος επί των ενοικίων.

  4) ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Καταθέσεις: να επαναπατρίσουμε ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ~20-30 δις €, χωρίς τιμωρητικούς φόρους σε κατάσταση bank drain που τις απομακρύνουν. Προβλεπόμενα έσοδα 4 δις, αποφυγή απωλειών ΦΠΑ και φόρων 4 δις €.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ EUROGROUP. H χώρα δεν μπορεί να ζήσει, χωρίς καταθέσεις. Να απομακρυνθούν οι τρομοκρατίες των καταθέσεων με κατασχέσεις. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4 ΔΙΣ €/ΧΡΟΝΟ.

  Προτείνεται: μικρή φορολογική επιβάρυνση 3-5%, κίνητρα για επαναπατρισμό καταθέσεων με ελευθερίες και κίνητρα στο πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
  Αυστηρότητα κατά των “δολίων” συναλλαγών από πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη έκδοση αποδείξεων, λαθρεμπόριο, μίζες, κ.α.
  Να “ασπρίσουν” οι συναλλαγές από τα ακίνητα, γιατί ήδη πλήρωσαν 3-4 φορές παραπάνω φόρο στις συναλλαγές, π.χ. φόρος μτβ 10% -12% αντί 3% σήμερα.

  Στην Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία με την συμφωνία πού συνήψαν με την Ελβετία, υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 1) οι χώρες δεν βρίσκονται σε καθεστώς bank drain, 2) για την Γερμανία προβλέπονται κάθε χρόνο να “δίνονται” μόνο 1500 ονόματα στις φορολογικές αρχές, στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 500 ονόματα/χρόνο, 3) τούτο σημαίνει ότι στόχος είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες αδικημάτων και όχι απλή εκροή καταθέσεων που στην χώρα μας έγινε λόγω της απειλής φορολογίας, “δραχμής” και κυρίως λόγω υπερβολικών φορολογικών συντελεστών και καταχρηστικής τιμωρητικής διάθεσης.

  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  http://www.opengov.gr/minfin/?p=5100

  Πρόταση συνοπτική:

  Μικρή φορολογική επιβάρυνση 3-5%, κίνητρα για επαναπατρισμό καταθέσεων με ελευθερίες στο πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις.

  Αυστηρότητα κατά των “δολίων” συναλλαγών από πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη έκδοση αποδείξεων, λαθρεμπόριο, μίζες, κ.α.

  Να “ασπρίσουν” οι συναλλαγές από τα ακίνητα, γιατί ήδη πλήρωσαν 3-4 φορές παραπάνω φόρο στις συναλλαγές, π.χ. φόρος μτβ 11% αντί 3% σήμερα.

  Πρόταση αναλυτική για την θεραπεία και των αρχικών αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα:

  1) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΟ, ΠΛΗΝ ΜΟΝΟ “ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΟΥ” ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

  2) Προτείνεται ίδια μεταχείρηση καταθέσεων εσωτερικού- εξωτερικού. Υπάρχει ορατός κίνδυνος μεγαλύτερης φυγής. Η φορολόγηση των καταθέσεων γενικά είναι έχει αδύναμη λογική και περιέχει αντίφαση. Αν φορολογηθούν γενικά στο εξωτερικό για τυχόν αφορολόγητη προέλευση, γιατί να μην φορολογηθούν και στην Ελλάδα? Μόνο τυχόν ανακοίνωση παρόμοιας λογικής, θα οδηγήσει σε «καταστροφική» φυγή και τις υπόλοιπες καταθέσεις.

  3) Να προβλεφθεί ο μη περαιτέρω φορολογικός έλεγχος εκ των υστέρων. Διαφορετικά, δημιουργούνται συνθήκες συναλλαγαγών, νέων ελέγχων ή και περαίτερω απόκρυξης.

  4) Γίνεται “φορολογική καταπίεση” με τα πλασματικά ~50 δις € από το σύνολο των ±100 δις € ληξιπρόθεσμων. Πρώτη προϋπόθεση είναι, η αυτόματη ρύθμιση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών από τις καταστροφικές προσαυξήσεις του ~300-500%, που φοβίζουν τους καταθέτες με κατασχέσεις. Να γίνει προσαρμογή στα πρότυπα Ε.Ε., με ανώτατη ποινή το 10% επί της πρωτογενούς αρχικής οφειλής και διαγραφή όλων των υπολοίπων προστίμων και προσαυξήσεων. Να περιλαμβάνονται και ΟΛΕΣ οι εκκρεμείς υποθέσεις, ασχέτως βαθμού κρίσεως ή έκδοσης απόφασης. Πάντα, η νεώτερη και ευνοϊκότερη νομοθεσία στα φορολογικά, περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις.

  5) Ο νομοθέτης δέχεται τον καθυστερούντα να πληρώσει π.χ. φόρο εισοδήματος με λογικές προσαυξήσεις – 15%, αλλά σε κάποιους άλλους φόρους τον “τιμωρεί” με πλαφόν προστίμων και προσαυξήσεων ~300-500%. Δηλ. Ο έντιμος φορολογούμενος που εκδίδει παραστατικά και δεν κρύβει τις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά μόνο τις καθυστερεί, γιατί να υπάρχει τέτοια δυσανάλογη αυστηρότητα?

  6) Ηθικά ο μη εκδίδων παραστατικά είναι από ο πραγματικός δόλιος και από πρόθεση φοροκλέπτης ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Συνήθως δεν “τιμωρείται” ή δεν έχει χειρότερη μεταχείρηση από τους φοροκαθυστερούντες αλλά δηλώνοντες όλες τις συναλλαγές.

  7) Αναγνώριση των τμηματικών καταβολών μέχρι τώρα στις εφορίες και ταμεία με τις νέες επιβαρύνσεις και όχι με τις αντίστοιχες παλιές επιβαρύνσεις των 300-500%. Με την υπάρχουσα διαδικασία “χάνονται” οι πληρωμές των προθύμων και συνεπών φορολογουμένων. Προτείνουμε να δοθεί 6 μηνη προθεσμία στις εφορίες για διορθώσεις.

  8) Απαλλαγή από τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς εισοδήματος και για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όπως καταργήθηκαν από το 2014. Γιατί να μην διορθωθεί μία άλλη επιλεκτικότητα. Αφορά ± 20-25 δις € πλασματικά ληξιπρόθεσμα. Προτείνεται ποινή καθυστέρησης 10% και τόκος για τις δόσεις. Ενναλακτικά, να επιβληθεί ποινή 1% επί του τζίρου.

  9) Οι 120 δόσεις να επιβαρύνονται μόνο με τόκο επί του πρωτογενούς κεφαλαίου και όχι με την αποδοχή του 50% ή 70% των πλασματικών προσαυξήσεων του 300-500%. Αυτό σημαίνει στην τρέχουσα νομοθεσία, για τις 120 δόσεις ή έκπτωση 30% ή 50% επί του 300% – 500%.

  10) Να θεσπιστούν στο νόμο πραγματικά εισοδηματικά κριτήρια και η φοροδοτική ικανότητα, για τις δόσεις- Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Χωρίς κριτήριο ρευστότητας των φορολογουμένων, οι επιδιωκόμενοι φόροι δεν θα εισρεύσουν.

  11) Είναι απαραίτητες όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ή έστω με ποσοστιαία παρακράτηση.

  12) Παράλληλες βελτιωτικές διορθώσεις στις κατασχέσεις στις τράπεζες και στην υπερφορολόγηση της υπεραξίας κεφαλαίου, μετοχών, ΑΕ, ΟΕ, ακινήτων, γονικών παροχών.

  13) Να διορθωθεί ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών από 15% σε 5%.

  14) Προτείνεται ο έλεγχος και το “άσπρισμα” των καταθέσεων που προέρχονται από ακίνητα και τις διαφορές αντικειμενικών και αγοραίων αξιών. Το επιχείρημα, ότι είχε υποχρέωση να δηλώσει την πραγματική τιμή, δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ούτε τα ± 50 δισ € καταθέσεις από αυτή την πηγή. Η πολιτεία έδινε το κίνητρο της αντικειμενικής τιμής, τώρα υπάρχει απειλή, με νέα φορολόγηση π.χ. 15-30%, ενώ έχει πληρωθεί ο υπέρογκος ελληνικός φόρος μεταβίβασης 10-12%, αντί 3% ή 1-1.5% σε άλλες χώρες.

  15) Κατάργηση του πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες εταιρείες και επενδύσεις.

  16) Να καθιερωθεί διαχωρισμός φοροκλοπής από φοροκαθυστέρηση.

  17) Υποθετικά, εάν φορολογηθούν ή κατασχεθούν όλες οι φαινόμενες φορολογικές υποχρεώσεις από τις τράπεζες, τι θα γίνει ? Η χώρα θα “καταρρεύσει” ?

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4174/2013

  Η «ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΦΤΕΡΝΑ» ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ «ΑΠΑΛΛΑΓΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΟΥΣ
  ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΕΧΕΙ REASON WHY ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ “ΕΠΑΦΩΝ/

  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ” ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.

  ΚΑΘΕ «ΕΥΧΕΡΕΙΑ» ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΣΤΙΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

  1) ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗ, ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ~ 60-70 ΔΙΣ. € ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΟ, ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ/ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.
  2) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ «ΙΔΙΟΥ» ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΓΗ.
  3) ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΜΕ
  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΦΟΝ 20%. ΦΥΣΙΚΑ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  4) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΕΝΑΝΤΙ
  ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ).
  5) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ).
  6) ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ «ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΕΓΑΛΕΣ» ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ «ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ» ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. «ΑΛΛΕΣ» ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Χωρίς κριτήριο ρευστότητας, οι επιδιωκόμενοι φόροι δεν θα εισρεύσουν.
  7) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.
  8) ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ «ΦΡΕΝΑ» ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (π.χ. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ).
  9 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ, ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΣ.
  10) ΣΧΕΔΟΝ «ΚΑΝΕΝΑΣ» ΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ. ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ, ΟΤΑΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΦΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ 20% !!! Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ~10-12%, ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ~4%, ΣΤΙΣ ΗΠΑ ~1-1.5%. ΑΦΟΡΑ CONSOLIDATION ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
  11) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ. Δεν είναι εργολαβικές εταιρείες για να φορολογηθεί τυχόν κέρδος. Άλλωστε οι εργολάβοι φορολογούνται τεκμαρτά. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, είναι πολύ μικρότερος από το 20%, με τα ελληνικά και διεθνή κριτήρια.
  12) Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ 15%.
  13) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΕ, Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΤΑΝ 1.2% Η 2.4% ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. ΕΓΙΝΕ 5%, 10%, ΚΑΙ 15% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
  14) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕ, Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 15%.
  15) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ «ΜΑΥΡΑ/ΑΣΠΡΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το επιχείρημα, ότι είχε υποχρέωση να δηλώσει την πραγματική τιμή, ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ~50 ΔΙΣ € ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Η πολιτεία έδινε το κίνητρο της αντικειμενικής τιμής, ΤΩΡΑ ΑΠΕΙΛΕΙ με νέα φορολόγηση 20-40%, ενώ έχει πληρωθεί ο υπέρογκος ελληνικός φόρος μεταβίβασης 10-12%, αντί 4% η 1-1.5%. Μεγάλη φυγή κεφαλαίων παρατηρήθηκε από τα ακίνητα, όπου αγοράστηκαν αντίστοιχα στο εξωτερικό για παρόμοιους λόγους.
  16) ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
  17) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ «ΦΟΡΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» έναντι «ΦΟΡΟΚΛΟΠΗΣ».
  Το σύστημα δυστυχώς, με αυτοκαταστροφική τακτική κατά της χώρας, «κυνηγάει» τους «φοροκαθυστερούντες», η αυτούς που με τις καταχρηστικές χρεώσεις στις καρτέλλες τους δεν μπορούν και «δεν πρέπει» να πληρώσουν. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, η ανεργία και η ύφεση μεγαλώνουν, χωρίς ουσιαστικό και νόμιμο λόγο. Διαφεύγουν όμως, οι
  «φοροκλέπτες», που χωρίς καμία δήλωση, κανείς δεν τους κυνηγάει. «Έφυγαν» τα ~ 80 δις € των καταθέσεων, «στράγγισαν» οι τράπεζες από το PSI του κράτους, «στραγγάλισαν» την χρηματοδότηση και τις επιχειρήσεις και αντί να διορθωθεί το πραγματικό πρόβλημα, «τρέχουμε» τις επιχειρήσεις με φυλακές και δικαστήρια, επειδή τα έχουν δηλωμένα η χρεώθηκαν καταχρηστικά ποσά, ενώ τα αδήλωτα διαφεύγουν !!!
  18) Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ COUNTRY AND CURRENCY RISK. ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ~70-80 ΔΙΣ € ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 10-15 ΔΙΣ €, ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΑ ΦΥΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ~2-3 ΔΙΣ €. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ.
  Ποια κατάθεση θα μείνει στην τράπεζα, με τις καταχρηστικές κατασχέσεις από υπερβολικούς φόρους, που δεν μπορούν να πληρωθούν !!! ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ, ΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ? ΘΑ «ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ» Η ΧΩΡΑ, ΑΥΡΙΟ !

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4174/2013

  Ο νόμος δέχεται κατ’ αρχάς θετικά, αλλά ταυτόχρονα επιλεκτικά, διορθώσεις προστίμων και προσαυξήσεων από το πράγματι καταχρηστικό 300- 450%, στο 30 – 50 – 100%, σε περιπτώσεις της επιλογής του νομοθέτου, με όποια ερωτήματα σκοπιμότητας.
  Δεν θεραπεύει και συντηρεί την «κακοδικία» των εκκρεμών υποθέσεων που
  δημιούργησαν τα «κατασκευασμένα» ληξιπρόθεσμα των 61 δις € – προ 2 ετών ήταν
  μόνο 31 δις €, που μετά τα εισπράξιμα ~10-12 δις € και τα ~10 δις € προς διαγραφή, μένουν ~40 δις. € (~25% του ΑΕΠ). Αυτός είναι Ο ΒΡΟΓΧΟΣ στις επιχειρήσεις. Είναι ο λόγος που «πεθαίνουν» εταιρείες κάθε μέρα, χωρίς να χρωστάνε πραγματικά ποσά. Δυστυχώς, υπάρχει περιορισμός υποβολής αιτήματος υπαγωγής στα μειωμένα πρόστιμα των εκκρεμών υποθέσεων εντός 60 ημερών (στο α.66). ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ π.χ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Από όσο γνωρίζουμε, ο ΠΑΟΚ θα υπάγεται !
  Ο νομοθέτης δέχεται ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ με
  30% προσαύξηση, αλλά τον καθυστερούντα ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ φόρους τον τιμωρεί με 100%. Σωστά κατ’ αρχάς θεωρείται, ο μη πληρώσας παρακρατούμενους

  φόρους ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ TOY, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ. Δηλ. Ο έντιμος φορολογούμενος που κόβει παραστατικά και δεν κρύβει τον παρακρατούμενο φόρου του, ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑ π.χ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ?
  Το επιχείρημα ότι ο μη πληρώσας παρακρατούμενο φόρο θεωρείται ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ αλλά εκτιμούμε ότι επιδέχεται διευκρινήσεων. Πιστεύουμε ότι, ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΦΟΡΟΚΑΘΥΣΤΕΡΩΝ, ΑΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ), Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ, και για όποιους λόγους δεν κατέβαλε, όπως π.χ. από τις πιστώσεις των τραπεζών, μέχρι την μη πληρωμή του φόρου ΦΠΑ 23% από τον προμηθευτή, η την μη επιστροφή ΦΠΑ και άλλων οφειλών από το δημόσιο.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, (ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ 10 €).

  – ΗΘΙΚΑ Ο ΜΗ ΕΚΔΙΔΩΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤATΙΚΟ, ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ «ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ» ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΙΑΣΤΕΙ ΜΕ π.χ. ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Σήμερα «μπαίνει» φυλακή ο ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΙΜΟΣ, ΠΛΗΝ ΔΗΛΩΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ . Γιατί ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ 100% ? ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΤΕΙ Η ΠΟΙΝΗ ΣΤΟ 20-30% ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
  Η ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ, ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΕ 100% ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΑΛΛΑ, ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΞ’ ΙΣΟΥ ΔΟΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 50%. ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ. Δεν μπορεί να ελεγxθεί η διαφορά πλαστού η εικονικού τιμολογίου στην πραγματικότητα, ούτε η πληρωμή μέσω τραπέζης αποδεικνύει ότι έγινε πράγματι η συναλλαγή.
  Το ίδιο συμβαίνει με τις υπερτιμολογήσεις η υποτιμολογήσεις, είτε στις εισαγωγές, είτε στις εξαγωγές, είτε στις πράξεις εντός χώρας. Έτσι δημιουργούνται «μαύρες» συναλλαγές και χρήμα ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΔΟΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΑΠΛΟΣ ΦΟΡΟΚΑΘΥΣΤΕΡΩΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΤΑΙ.
  Για τους ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ – ΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 20-50 ΦΟΡΕΣ, είναι γνωστό ΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
  1) αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχουν κανένα στοιχείο και πράγματι οι φορολογικές αρχές δυσκολεύονται. Όμως ο φορολογικός συντελεστής επί του τζίρου
  πχ. 13%, ακόμη και πλασματικού Χ 2 ΦΟΡΕΣ= 26%, ΔΗΛ 100% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ
  ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ+ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ 300-450% (τώρα έγινε 30%) ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.
  2) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ περιπτώσεις, που επιχειρήσεις από όποια αδυναμία, ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΛΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟ … ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ : ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. Με τον νέο νόμο καταργήθηκε καλώς η θεώρηση βιβλίων.

  – Μετά ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΙΟ «ΑΚΡΑΙΑ» ΓΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΠΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ~13% Χ 2=26%, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300%- 450% (ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30% ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 100% ΣΤΟ ΦΠΑ). ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΕΡΔΗ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ» ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ~20-50 ΦΟΡΕΣ! Ποιος θα καταβάλλει η θα συμβιβαστεί, επειδή έγινε η προσαύξηση του εισοδήματος τώρα 30%, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ?
  3) Η λογική ότι δεν είναι πολλές οι υποθέσεις αυτές, μάλλον δεν απεικονίζει την πραγματικότητα. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΒΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ, ότι εκκρεμούν στα δικαστήρια ~160- 200.000 υποθέσεις. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 60 δις, τα εισπράξιμα 10-12 και τα προς διαγραφή 10-12, ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΦΟΡΟΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ~40 ΔΙΣ.€, ~ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ. ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΦΟΡΟΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ~114.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 14.4. ΔΙΣ.€ Η 7% ΤΟΥ ΑΕΠ ΦΟΡΟΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ. ΟΙ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ
  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΚΑΙ ΤΟ ΣτΕ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ. Επίσης, οι δήθεν δυνατότητες των πολιτών να προσφύγουν με το α.70 η την ΕΔΕΣΦΔ, ΕΠΕΙΔΗ έχει περιορισμό τις 60 ημέρες από την κοινοποίηση των φύλλων, δεν βρίσκει λύση κανείς. Προτείνεται να γίνει καταγραφή σε κάθε ΔΟΥ, των εκκρεμοτήτων στα δικαστήρια συνολικά, των εξωλογιστικών προσδιορισμών, η εκτίμησης για τα εισπράξιμα και κυρίως η εκτίμηση ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 55-63 Ν. 4174/2013

  ΠΩΣ ΘΑ «ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ?
  ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ 200.000 €, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ~5.000.000 € ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ~5.000.000 € ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. Με τον νόμο, ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ και οι 2 έλεγχοι για το ίδιο θέμα, και ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να καταργηθούν οι ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ προσδιορισμοί ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, και να επιβληθεί ποινή ΦΟΡΟΥ π.χ. ~1-2% επί του τζίρου ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
  ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ- ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΟΙΝΗ ~30%, ΤΟ ΜΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΟΙΝΗ ~20%.
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (όπως γίνονται δεκτές με τον νέο νόμο) ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΟΙΝΗ 20% ΚΑΙ 1% ΠΟΙΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ.
  Επίσης προτείνεται, να αφαιρούνται/συμψηφίζονται οι ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ έναντι ρυθμίσεων ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ/ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, για λόγους δικαιοσύνης και fair play.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.
  ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (νόμος Κ.Φ. Εισοδήματος) να διευρυνθούν σε πιο πολλές (60-100), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
  Φυσικά, η καταβολή 50% για τις προσφυγές, είναι ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΕΡΒΟΛΗ, που δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Απλά θα δημιουργήσει νέα επίκτητα προβλήματα με τις φορολογικές αρχές.
  Να δοθεί δικαίωμα ελεύθερου χρόνου υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, χωρίς περιορισμό 60 ημερών- α.66 ν.4174/13, λόγω περιορισμού ρευστότητας από τις τράπεζες.
  Να δοθεί περιθώριο μεγαλύτερου αριθμού δόσεων, λόγω στραγγαλισμού ρευστότητας, με ελεύθερο χρονικό δικαίωμα υπαγωγής.
  Να μην επιτρέπονται κατασχέσεις για εξωλογιστικούς προσδιορισμούς και άλλων φόρων, χωρίς δικαστική απόφαση ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗ !!!
  Στην «ανωτέρα βία» περί μη κατασχέσεων, δεν προβλέπονται οι αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικής αδυναμίας και το σύστημα «κρέμεται στα χέρια» των εφόρων ( άρθρο 46).
  Να τροποποιηθεί η πλήρης ευθύνη μελών ΔΣ και μετόχων με 5%, για οικονομικές δραστηριότητες (άρθρο 10). Παγκόσμια πρωτοτυπία !

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  Εμπεριέχει μία «επικοινωνιακή παρανόηση», όπως και στα προηγούμενα φορολογικά νομοσχέδια. Διατυπώνει μία φαινόμενη ελάφρυνση στα μικρά και τρέχοντα και προτείνει την διατήρηση των «ακροτήτων» στα σοβαρά θέματα που δημιουργούν τους «στραγγαλισμούς» στις επιχειρήσεις και «κατασκεύασαν» την φούσκα των 61 δις €. Όπως για τα ληξιπρόθεσμα έδωσε λύσεις για το 90% των περιπτώσεων, με ΜΟΝΟ ΤΟ 6% της φορολογητέας ύλης.
  Να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια σε όλες τις συναλλαγές με ΔΟΥ, χωρίς επιλεκτικότητα σε τοπικές αποφάσεις κριτηρίων (δόσεις, ανωτέρα βία, ρευστότητα, ενημερότητες, κ.α.
  Είναι προφανής η μη αποδοτικότητα των μέτρων με επιλεκτικότητα.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Αρθρο 5
  2.α & 3α κοινοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα είναι επικίνδυνο, διότι μπορεί η ηλεκτρονική διεύθυνση να είναι λάθος η να μην την χρησιμοποιεί συχνά κάποια επιχείρηση η φυσικό πρόσωπο.
  2β & 3γ η συστημένη επιστολή με απόδειξη υπογραφής είναι το σωστό μέσον.
  5. Συστημένη επιστολή χωρίς απόδειξη παραλαβής δεν θα πρέπει να ισχύει. Απλά η παρέλευση 15 η 30 ημερών δεν είναι απόδειξη ότι παρέλαβε ο παραλήπτης.
  6. Θυροκόλληση στο ακίνητο δεν θα πρέπει να θεωρείται σωστός τρόπος επίδοσης. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους εφόρους να εκβιάζουν με δήθεν θυροκολλήσεις που μπορεί να μην αποδειχτεί ποτέ ότι έγιναν. 
  Αρθρο 7
  1. να προστεθούν και οι ημέρες απεργίας.
  2. αποδεικνύεται από το σύστημα η ημερομηνία υποβολής. Παίρνει ο φορολογούμενος εκείνη
  την στιγμή αποδεικτικό. Αν είναι ημέρες αργίας η τελευταία ημέρα, υπάρχει σύστημα να είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα λειτουργεί ??
  Αρθρο 9
  2 & 3 Οι ερμηνευτικές είναι δεσμευτικές για την φορολογική διοίκηση, αλλά όχι για τον φορολογούμενο? Ακραία επιλεκτικότητα και χώρος για εκβιασμό.
  4. Η φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που δίνει και όχι να απαλλάσσονται από τις όποιες ευθύνες. 

  Αρθρο 10
  2. & 3. προβλέπεται πάλι χώρος για εκβιασμό. Γιατί πρέπει να είναι στην διακριτική καλόβουλη η κακόβουλη κρίση του έφορου να ζητά εγγύηση, ιδιαίτερα αν κάποια άτομα στο ΔΣ είχαν μόνο θέση διοικητική μεν, αλλά όχι οικονομική. Είναι εκβιαστικό. 
  Αρθρο 12
  3. να προβλέπεται μέριμνα για φορολογική ενημερότητα για χρήση συγκεκριμένου σκοπού, όπως πώληση ακινήτου η σύναψη δανείου, με την υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει ένα
  ποσοστό 10-15% έναντι των οφειλών του. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει ποτέ πράξη και βέβαιου οικονομικού αφανισμού επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. 
  Αρθρο 14
  1. & 2. πάλι η κρίση της διοίκησης για το τι είναι ανωτέρα βία, η αν ο έφορος θεωρήσει αρκετές αποδείξεις αυτές που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος. 
  Αρθρο 15
  3. Είναι πολύ ανοικτό το θέμα για το ποιος δίνει πληροφορίες και αν είναι αυτές αρκούντως αντικειμενικές. Αφήνει πολύ ανοικτό το θέμα των σπιούνων και του κακόβουλου ανταγωνισμού. Και το τραπεζικό απόρρητο αίρεται πολύ εύκολα. Δεν θα ήταν προτιμότερο να ισχύει με εντολή εισαγγελέα να ζητούνται αυτές οι πληροφορίες?
  5. Δηλαδή αν δανειστείς από οικογένεια και γνωστούς να κάνεις εγχείρηση, θα σου ζητηθεί που τα βρήκες? η αν ένας παππούς πληρώσει τα δίδακτρα του εγγονού. Δεν υπάρχουν οικογενειακές αποταμιεύσεις που κάτω από κάποιες συνθήκες δίδονται στους νεώτερους της οικογενείας η στους χρήζοντας βοήθεια? 
  Αρθρο 16
  Δεν ορίζεται ο χρόνος τι σημαίνει «εύλογη προθεσμία»
  Αρθρο 17
  3. Δεν μας λένε ποιές είναι οι ποινές αν η φορολογική διοίκηση παραβεί το απόρρητο. Γιατί ο ρατσισμός υπέρ της διοίκησης μόνο και όχι δίκαια και του διοικουμένου? 
  Αρθρο 18
  4. Φέρει ευθύνη το τρίτο πρόσωπο που συντάσσει την φορολογική δήλωση, και αν ο φορολογούμενος αποκρύψει στοιχεία, τι ευθύνη φέρει ο συντάσσων? 
  Αρθρο 22
  3. Πολύ μεγάλος ο χρόνος για την προέγκριση τιμών οι 120 μέρες. Θα πρέπει να είναι 30 ημέρες, διότι η αγορά αλλάζει γρήγορα. 
  Αρθρο 23
  1. Θέτοντας ερωτήσεις σε «τρίτα πρόσωπα» θα πρέπει να ορισθεί πως αποφεύγεται ο εκβιασμός και τα λάθος στοιχεία, από κακόβουλο ανταγωνισμό. 
  Αρθρο 35
  1. Να μην δίδεται η αυθαίρετη ευχέρεια στην φορολογική αρχή με το πρόσχημα της διασφάλισης, στο να προβαίνουν σε καταναγκαστικές και συναλλακτικές πρακτικές με τους πολίτες. Με λίγες κακότροπες περιπτώσεις, να μην γίνει γενικευμένη πρακτική ο εκβιασμός αθώων εταιρειών. Οι καταστροφικές επιπτώσεις είναι προφανείς.
  Αρθρο 39
  Το πόθεν έσχες ισχύει για τα 10 τελευταία έτη. Προτείνεται να λάβει υπ’ όψη της η διοίκηση αν αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος είχε αποταμιεύσεις που μπορεί να προέρχονται από 20-40 χρόνια δουλειάς και αποταμίευσης.  
  Αρθρο 41
  3. σε περίπτωση προληπτικού έλεγχου η καταβολή φόρου εντός 3 ημερών είναι υπερβολικά καταχρηστικό.
  Αρθρο 42
  1. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής σε βάθος ορίζοντα 1 η 2 ετών, πως θα πληρώσει κάποιος άμεσα. Και η ρευστότητα τι γίνεται?
  3. Αν οι επιστροφές παρακρατούνται για μελλοντικούς και αβέβαιους φόρους, ποια επιστροφή ισχύει. ? Η ρευστότητα των επιχειρήσεων σε τέτοιες εποχές τι γίνεται ? Γίνονται οι επιχειρήσεις τράπεζες δανειστές του δημοσίου χωρίς να το θέλουν?
  Αρθρο 43
  1. Και πάλι την ρύθμιση της καταβολής φόρου σε περίπτωση αδυναμίας, την αφήνει στην ευχέρεια της διοίκησης. Δηλαδή, δίνει περιθώριο για συναλλαγή.
  2. γ) γγ) Εγγυήσεις η εμπράγματο βάρος είναι το πιο πιθανό να μην μπορεί να δώσει μια

  επιχείρηση όταν βρίσκεται σε δυσκολία να πληρώσει τον φόρο. Το πιο πιθανό αυτές τις εγγυήσεις να τις έχουν πάρει οι τράπεζες πολύ πιο νωρίς. Όσο για φυσικό πρόσωπο, δεν θα υπάρξει ξένο άτομο που θα κάνει κάτι τέτοιο. Εν ολίγοις καταστρέφεται μια επιχείρηση.
  3. Αν κάποιος φορολογούμενος έχει καταδικαστεί δεν υπάγεται σε ρυθμίσεις. Το πιο πιθανό πάλι είναι, ότι εφ’ όσον έχει προβλήματα, να έχει υποπέσει σε παράπτωμα. Να μην δοθεί ευκαιρία διόρθωσης και να εισπραχθεί ότι γίνεται?
  4. Η προσαύξηση 15% για την μη καταβολή δόσης εντός προθεσμίας είναι ληστρική. Σε τέτοιες εποχές δεν βοηθά να πιέζονται όσοι έχουν πρόβλημα να κλείσουν πιο γρήγορα. Προτείνεται το πολύ να επιβάλλεται 1-2% μήνα.
  5. α. Θα πρέπει να είναι πιο ελαστικό. Τουλάχιστον να είναι 4-5 δόσεις.
  5. β. Καθυστέρηση ενός μηνός σε εποχή οικονομικής δυσπραγίας είναι πολύ λίγο. Προτείνεται να είναι τουλάχιστον 4-5 μήνες η καθυστέρηση, για να προχωρήσουν σε καταγγελία της ρύθμισης.
  Αρθρο 44
  Η σειρά εξόφλησης όπως είναι διατυπωμένη είναι ληστρική και χειρότερη και από τράπεζα.
  Ούτε καν τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να είναι κατ’ αναλογία. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί κανείς. Έτσι αν δεν μπορέσει να ακολουθήσει την ρύθμιση όλη, τουλάχιστον να έχει πληρώσει μέρος του αρχικού φόρου. Διαφορετικά το κίνητρο αποπληρωμής χάνεται πολύ νωρίς ιδιαίτερα όταν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας.
  Αρθρο 46
  1. Η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς δικαστική απόφαση κατά την κρίση του εφόρου είναι ολέθρια και εκβιαστική. Προτείνεται να ορισθούν αντικειμενικά κριτήρια.
  3. Χωρίς κλήτευση του φορολογουμένου η έκδοση απόφασης δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, αιφνιδιασμοί ?
  4. Υποθήκη το ίδιο με το ανωτέρω? Ποιον διασφαλίζουν το δημόσιο??? Να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν περισσεύουν.
  Αρθρο 47
  2. πάλι ο εκβιασμός του εφόρου. Γιατί να μπορεί ο έφορος να αποφασίζει?? Τι είναι δικαστής?
  Αρθρο 49
  1. & 2. και πάλι ο «λήσταρχος Τζαβέλλας» στο προσκήνιο πάλι ο έφορος εν δράσει εκβιαστή
  Αρθρο 50
  3. & 4 & 6 Να μην υπάρχει διαχωρισμός εισηγμένων. Γιατί εισάγεται ο ρατσισμός μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και εισηγμένων. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα αφορά τις εισηγμένες. Να ισχύουν τα ίδια και για τις εισηγμένες και για τις υπόλοιπες εταιρείες.
  Αρθρο 53
  – 1. & 2. Πάλι τόκους πληρώνει ο φορολογούμενος, αλλά σε περίπτωση επιστροφής στον φορολογούμενο, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Προτείνεται αυτοματισμός πληρωμής τόκων από το δημόσιο.
  Αρθρο 55
  1. γ. Στα συμβόλαια όλων των αλυσίδων και σουπερμάρκετ είναι διάφοροι τύποι εκπτώσεων και μεταξύ αυτών προωθητικές ενέργειες για τις οποίες είτε γίνουν είτε όχι, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται.
  Αρθρο 61
  1. Προτείνεται να ορισθεί η ανωτέρα βία ΜΕ αντικειμενικά κριτήρια, με κύριο στοιχείο την αποδεδειγμένη ταμειακή αδυναμία.
  3. Προτείνεται αν δεν ληφθεί απόφαση εντός 30 ημερών να θεωρηθεί αποδεκτό. Αλλιώς θα αφήνουν να εκπνέει η διορία των 30 ημερών.
  Αρθρο 63
  3. με τους εξωλογιστικούς τα ποσά είναι δυσθεώρητα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, όποτε ο κάθε ενδιαφερόμενος δεν είναι σε θέση να προσφύγει σε ενδικοφανή προσφυγή. Ποιος είναι ο σκοπός, ο αφανισμός η η λειτουργία των επιχειρήσεων? Προτείνεται οι πληρωμές προσφυγών να είναι μόνο τα παράβολα. Να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα στο ΣτΕ.
  4. & 5.  Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός 30 ημερών να θεωρηθεί αποδεκτό και όχι προκαταβολικά η έλλειψη απάντησης να θεωρείται άρνηση.
  Αρθρο 65
  Γιατί να μην την ευθύνη απόδειξης και ο έφορος ?
  Αρθρο 66
  5. Να οριστούν αντικειμενικά κριτήρια και όχι να αποφασίζει ο έφορος.
  6. Να καταργηθεί η προθεσμία των 60 ημερών από την δημοσίευση του κώδικα, για τις υποθέσεις των προστίμων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. ΔΩΡΟΝ- ΑΔΩΡΟΝ οι όποιες βελτιώσεις.
  Δύναται μία επιχείρηση να μην μπορεί σήμερα να ρυθμίσει, πχ. λόγω τραπεζικής στενότητας, να μπορεί
  αύριο και να μην το επιτρέπει ο νόμος.
  8. α. Η προθεσμία 2 ημερών είναι πολύ μικρή για την καταβολή του 50%. Προτείνεται η προθεσμία να είναι διαρκής και κυλιόμενη με κόστος 8.75%/ χρόνο, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος φωτογραφικής χρήσης από 1-2 περιπτώσεις, και ο μεγάλος αριθμός καταχρηστικών περιπτώσεων να μην υπάγεται.

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4321/15 ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

  Παρακαλούμε νε ληφθούν υπόψιν οι παρακάτω προτάσεις. Στην συντριπτική πλειοψηφία τα σχόλια που αναρτήθηκαν κινούνται στο ίδιο πλαίσιο.
  – Κατάργηση όλων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων. Να μεινει μόνο το κεφάλαιο, να προστεθεί μία συμβολική ποινή 10% και να ακολουθήσει τόκος 3% ανάλογα με τις δόσεις.
  – Η ρύθμιση να είναι κυλιόμενη, δηλαδή να μπορεί να υπαχθεί κάποιος όπoτε μπορεί/θέλει, αρκεί να πληρώσει μετρητά τις παρελθούσες δόσεις.
  – Απόλυτα απαραίτητο είναι να περιλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις, δηλαδή και προ taxis από τους ελέγχους που ενσωματόνονται στην βεβαίωση και μετά του ΚΕΔΕ στο taxis.
  – Απόλυτα απαραίτητο είναι να καταργηθούν απο τις καρτέλλες οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί εισοδήματος – όπως καταργήθηκαν από το 2014 με τον ΚΦΕ. Είναι τεράστια και εξωπραγματικά ποσά.
  – Φυσικά, να υπάρχουν όρια εισοδήματος πληρωμής των δόσεων, π.χ. 20% ή 2-5% του τζίρου νομικών προσώπων.
  – Για τα ασφαλιστικά ταμεία, ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΊ Η ΠΑΡΑΓΡΑΓΟΣ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26, ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3943/11 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2014. ΕΊΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ 400 ΕΚΑΤ/ΧΡΟΝΟ. ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΛΛΕΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ. ΙΣΧΥΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ ΜΕ ΝΟΜΟ ΜΕΧΡΙ 30/6/17. ΟΠΙΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ, ΘΑ ΔΥΣΧΕΡΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΝΕΟ ΤΕΛΜΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΝ.

  Επίλογος

  Εκτιμούμε ότι, με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων για την βελτίωση της νομοθεσίας για τις επενδύσεις, η χώρα μπορεί να έχει θετική ανάπτυξη, όχι μόνο στα δημοσιονομικά της, αλλά κυρίως και ταυτόχρονα, στο μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας, που είναι ο ιδιωτικός τομέας, του οποίου το παραγωγικό έλλειμμα, όπως αποτυπώνεται στο αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών, είναι στο ~ μείον – 10% του ΑΕΠ. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους ανέργους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 18:42 | ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην περίπτωση ενός μισθωτού ο οποίος δηλώνει με την φορολογική του δήλωση ως καθαρό ποσό 28.500 ευρώ, στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε ο οποίος είναι περίπου 5.000 ευρώ. Άρα το πραγματικό ποσό που έχει να ξοδέψει αυτός ο μισθωτός είναι 23.500 ευρώ και όχι 28.500 ευρώ. Οι ηλεκτρονικές δαπάνες την περίπτωση μη αφαίρεσης του φόρου είναι 28.500Χ30%=8.550 ευρώ, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Αν σε μία οικογένεια είναι και η σύζυγος μισθωτός με αντίστοιχες αμοιβές το συνολικό ποσό των 8.550Χ2= 17.100 ευρώ με ηλεκτρονικές συναλλαγές ανά έτος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί. Σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα των προηγούμενων ετών οι συγκεκριμένοι μισθωτοί πραγματοποιούν περίπου 9.000 ευρώ οικογενειακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο:8.100Χ22%=1.782 ευρώ. Απαράδεκτο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρείται ο παρακρατηθείς φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:38 | Σ. Μεσολωράς

  Αρθ. 2
  Υπονοείται 183 ημέρες σε ένα έτος; Μετά 365 ημέρες σε ένα έτος; Κακή διατύπωση. Οι τουριστικοί, ιατρικοί λόγοι πως αποδεικνύονται; Έρχεται κάποιος και μένει συνεχώς στην Ελλάδα με πιο μηχανισμό γίνεται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας;

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 11:26 | Δημητριος Βλάχος

  Εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που κληρονομήσαμε ή έιχαμε αγοράσει ή κατασκευασεί παλαιότερα μια κατοικια πάνω απο 200 τ.μ, γιατι τότε έιχαμε εισοδήματα από την εργασία μας ή την συνταξη μας πριν τίς περικοπές, γιατι σήμερα να φορολογούμεθα με τό τεκμαρτό εισόδημα, αφού το εισοδημά μας έχει μειωθεί μετα το 2011, δεν ειναι άδικο, ας βρεθει κάποιος τρόπος η κατοικία που μένουμε να έχει λιγότερο τεκμήριο, ή άς αυξηθουν για αυτή οι ηλεκτρονικες αποδείξεις κάτι πρέπει να γίνει ειναι άδικο, και μάλιστα την στιγμή που για αυτούς που οφείλουν δάνεια προστατευεται με πολλούς τρόπους. Αυτο είχε συζητηθει και πολύ το καλακαιρι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά δεν βλέπω κάτι εδώ μέσα στο νομοσχέδιο, δεν είμαστε φοροφυγάδες επειδη έχουμε ένα μεγαλύτερο σπιτι μισθωτοί και συνταξιούχοι είμαστε.