ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) – Άρθρο 29 – Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022, η εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2 α του παρόντος άρθρου. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου.».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί: α) να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, και β) να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α, εφόσον η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδομής έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2022, καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.»

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της παραγράφου 4α του άρθρου 6.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, ο εκπεσθείς, πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, διακανονίζεται κατά το χρόνο της παράδοσης του κάθε ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.»

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Ειδικά,
– ο υποκείμενος στο φόρο που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος-μέλος από ή για λογαριασμό υποκείμενου στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο κράτος-μέλος, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασμούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο,
– ο υποκείμενος στον φόρο που παραδίδει ακίνητα του άρθρου 6, ακόμη και αν βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών στο οποίο ή σε ιδιαίτερη μερίδα του οποίου, παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος κάθε οικοδομής υπαγόμενης στις διατάξεις του άρθρου 6.».

7. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παράγραφος 11α ως εξής:

«11α. Ο υποκείμενος στο φόρο κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόμενο στην αναστολή της παραγράφου 4α του άρθρου 6, καταβάλλει με έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 23:18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΞΙΑΔΗΣ

  Εύστοχη και επιβεβλημένη η αναστολή του ΦΠΑ για τις πωλησεις όλων των ακινήτων της προσεχούς τριετίας. Θα βοηθήσει παρα πολύ τους κατασκευαστές, τους υποψήφιους αγοραστές, τους μηχανικούς και ολους όσους έχουν επαγγέλματα σχετικά με την οικοδομή.
  Με δεδομένο ότι το κριτήριο για την αναστολή του ΦΠΑ είναι ο χρόνος υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, για όλα τα συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 1-1-2020 μέχρι 31-12-2022 θα ισχυει η αναστολή του ΦΠΑ.
  Για να μην παγώσει η αγορά ακινήτων λόγω της καθυστέρησης που θα προκύπτει απο την υποβολή κατάστασης αδιάθετων ακινήτων και απο την υποχρέωση του κατασκευαστή για έκτακτη δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει στις 2-1-2020, ο αγοραστής ακινήτου με άδεια ανοικοδόμησης απο το 2006 και μετά, να υποβάλει δήλωση ΦΜΑ, να πληρώνει 3% και να παραλαμβάνει αντίτυπο προς υπογραφή του συμβολαιου αγοραπωλησίας.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 21:34 | Πρόδρομος – Αλέξανδρος Κυριακίδης

  Ένα θετικό μέτρο για την τόνωση της αγοράς. Ας ελπίσουμε πέραν της τριετίας σε έναν οριστικότερο, δίκαιο επαναπροσδιορισμό της σχετικής φορολογίας.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:40 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αναφορικά με τις τροποποιούμενες διατάξεις που αφορούν στο ΦΠΑ, αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με έκδοση άδειας από 1-1-2006 και εφεξής.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:58 | Γιώργος Β.

  Το Μάιο του 2019 εκδόθηκε η προέγκριση οικοδομικής άδειας στο όνομά μου (φυσικό πρόσωπο) που αφορά νέα ισόγεια προκατασκευασμένη κατοικία.
  Οι εργασίες κατασκευής δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη και το έργο εκτιμάται να παραδοθεί από τον κατασκευαστή μέσα στο 2020.
  Η συγκεκριμένη διάταξη της τρίχρονης αναστολής του ΦΠΑ για νέες οικοδομές του νέου φορολογικού νομοσχεδίου αφορά και τις προκατασκευασμένες κατοικίες στις οποίες δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής;

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:06 | Ηλιας

  Δυστυχώς ο Νόμος δεν έχει ισχύ στις ανεγέρσεις απο ιδιώτες αλλά μόνο απο κατασκευαστές.
  Πολίτες δύο ταχυτήτων…οι κατασκευαστές να πουλήσουν τα αδιάθετα ακίνητά τους αλλά όλοι εμείς που έχουμε ή επενδύσαμε στην αγορά οικοπέδου για να χτίσουμε την οικία μας πρέπει να το κάνουμε με 24% ΦΠΑ έστω και να είναι η πρώτη κατοικία που για τους άλλους είναι απαλλαγμένη απο ΦΠΑ.
  Μειώστε τον ΦΠΑ στο μισό και δώστε κίνητρα στον κόσμο να χτίζει το σπίτι του, είναι δίκαιο και επιτακτικό.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 19:50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Πολύ θετική η αναστολή του ΦΠΑ που θα ισχύει για όλα τα οριστικά συμβόλαια που θα συνταχθούν εντος της προσεχούς τριετίας για τις πωλήσεις ακινήτων των οποιων οι άδειες ανοικοδόμησης εκδόθηκαν απο το 2006 και μετά.
  Θα ήθελα όμως να προτείνω να απλοποιηθεί η διαδικασία και να μην απαιτείται αίτηση με την οποια ο υποκείμενος θα υποβάλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα oύτε έκτακτη δήλωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.
  Ο αγοραστής θα υποβαλει δηλωση ΦΜΑ, πληρώνοντας τον σχετικό φόρο (3%), ώστε να είναι δυνατόν απο τις 2-1-2020 και μετά, να υπογραφονται οριστικά συμβολαια αγοραπωλησίας χωρις καθυστερήσεις.
  Το κριτήριο για την αναστολή του ΦΠΑ θα πρεπει να είναι ο χρόνος υπογραφής του οριστικού συμβολαίου και όχι ο χρόνος έκδοσης αδείας ούτε ο χρόνος αποπεράτωσης των κτισμάτων.
  Γεώργιος Νακόπουλος, αποφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ. Θεσσαλονίκης) – μεσίτης ακινήτων geonak2@hotmail.com

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 09:40 | Κωστας

  Εχω ενα οικοπεδο και θελω να κατασκευασω ενα σπιτι για την οικογενεια μου. Δικαιο και σωστο ειναι να απαλλαγω και εγω απο τον φπα και αυτο να φαινεται καθαρα στον νομο.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 23:51 | Μουστακλής Ντίνος

  Η αναστολή ΦΠΑ εκτιμώ πως πρέπει να έχει εφαρμογή και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,που συστήθηκαν για την δημιουργία τουριστικού καταλύματος( στην προκειμένη περίπτωση από νέους επιστήμονες ,Πολ.Μηχανικός & Οικονομολόγος). Η ένταξη στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 50% (200.000) και ίδια κεφάλαια 200.000 (τα 100.000 δάνειο) ,μας επιβαρύνουν με 96.000 ΦΠΑ ο οποίος επιστρέφεται βεβαίως μετά απο την όποια καθυστέρηση απο την εφορία. 1. Επειδή υπάρχει δυσκολία χρηματοδότησης του ΦΠΑ και κάλυψη μέχρι την επιστροφή του ,2.Επειδή ούτως η άλλως ο ΦΠΑ επιστρέφεται ,3.Επειδή η αδυναμία κάλυψης του ΦΠΑ καθυστερεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχήματος ,4.Επειδή πρέπει να είναι στόχος Εθνικός η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση και ολοκλήρωση της επένδυσης, & 5. Η ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να εξετάσετε – αξιολογήσετε δεόντως την πρότασή μας.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προταίρων και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

  ΙΚΕ ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΤΡ.ΙΩΑΣΑΦ 15 ( ΕΝΤΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ) ΤΗΛ. 6977415353

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:43 | Κώστας

  «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί: α) να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, και β) να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α, εφόσον η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδομής έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2022, καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.»

  1)Γιατί αναγράφει για τις άδειες από 1/1/2020, ενώ έχουν μπει μέσα και οι παλιές άδειες, και συνεπώς και όσες εκδοθούν μέσα στο 2019?
  Όσοι βγάλουν άδεια μέσα στο 2019 (πριν ή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) δεν θα υπάγονται στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α και στις όποιες τροποποιήσεις γίνουν στο μέλλον, και γιατί έχει συνδεθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής μέχρι 31/12/2022?

  Ευχαριστώ πολύ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:28 | Ηλιας

  Το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ είναι ημίμετρο και μη παραγωγικό. Το κράτος χάνει εκατομμύρια σε φόρους αφου το ΦΠΑ στην οικοδομή είναι 24% και ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ οι κατασκευαστές κάνουν συμφωνίες, με αγοραστές αλλά και με αυτούς που χτίζουν την κατοικία τους ( πρώτη ή δεύτερη ), για χρήματα κάτω απο το τραπέζι ( μετρητά ) με σκοπό την μη πληρωμή ΦΠΑ απο τους ιδιώτες.
  Βάλτε κάτω τα νούμερα: μια κατασκευή της τάξεως των 200.000 ευρώ υπόκειται σε 48.000 ευρώ ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλλει ο πολίτης που θέλει να χτίσει το σπίτι του !!..ποσό εξωφρενικό !!!
  Η προτεινόμενη λοιπόν λύση απο τους κατασκευαστές είναι να ζητάνε τα μισά κάτω απο το τραπέζι έτσι ώστε ο φόρος να μειωθει στο μισό…ποιος είναι ο χαμένος λοιπόν; Το Κράτος…
  Μειώστε τον ΦΠΑ στο 10%με12% έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τον πληρώσουν και να σταματήσουν οι ανταλλαγές μαύρου χρήματος και η φοροδιαφυγή ένθεν !!!
  Η φτήνια τρώει τον παρά !!!!!

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:41 | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΜΠΕΚΙΑΡΗ

  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΞΑΝΑ
  ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 100 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΜΠΕΚΙΑΡΗ
  ΙΑΤΡΟΣ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:09 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΥΛΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ, ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ. ΕΤΣΙ, Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΥΝΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
  ΑΘΗΝΑ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:40 | EΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑΔΑΚΗΣ

  Το άρθρο 29 που προβλέπει ότι η αναστολή του ΦΠΑ θα περιλαμβανει ολα τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης απο το 2006 και μετά, για τα οποια θα συνταχθούν οριστικά μεταβιβαστικά συμβόλαια εντος της τριετίας απο 1-1-2020 εως 31-12-2022, ικανοποιεί πλήρως όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κατασκευαστικό κλάδο και γενικά ένα πλήθος επαγγελμάτων που ασχολούνται με την οικοδομή.
  Είναι βέβαιο ότι η ανοικοδόμηση και οι μεταβιβασεις ακινήτων θα γνωρίσουν άνοδο και η οικονομία ανάπτυξη, διότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα αποφασίσουν ευκολότερα την αγορά ακινήτου, καθοσον θα έχουν λιγότερο κόστος και θα πληρώσουν τον φόρο που θεωρούν δίκαιο (ΦΜΑ 3%)
  Ολοι όσοι έχουν επαγγέλματα σχετικά με την οικοδομή, ευχαριστούν την Κυβέρνηση που ρύθμισε το θέμα αυτό.

  Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και αποτελεί προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αγοράς των ακινήτων.
  Η αναστολή είναι επιβεβλημένη, καθοσον ο ΦΠΑ (24%) ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ με τον Φόρο Μεταβιβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) 3%, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ.

  Οι κατασκευαστές που έχουν απούλητα ακίνητα, τα οποια σήμερα υπάγονται στον ΦΠΑ, λόγω της αναστολής αυτού, θα έχουν την δυνατότητα να εκποιήσουν τα ηδη αποπερατωμένα ακίνητά τους και συνεπώς έτσι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες.

  Ο ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί δεν θα επιστρεφεται
  Δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι στην ιδια οικοδομή άλλοι αγοραστες έχουν ηδη πληρωσει ΦΠΑ (24%) και άλλοι εντός της τριετίας θα πληρώσουν ΦΜΑ (3%), διότι ούτως ή άλλως στην ίδια οικοδομή οι αγοραστές δεν πληρώνουν όλοι το ίδιο. Υπο το ισχύον καθεστώς, στην ιδια οικοδομή άλλοι αγοραστες πληρώνουν ΦΠΑ (24%) και άλλοι αγοραστές επειδή δικαιούνται απαλλαγή Α΄ κατοικιας δεν πληρώνουν κανενα φόρο. Μάλιστα, αν η αξία της αγοραζομένης Α΄ κατοικίας υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, τότε οι δικαιούχοι απαλλαγής πληρώνουν ΦΜΑ (3%) για την διαφορά, ητοι για το ποσό κατά το οποιο η αξία της Α΄ κατοικίας υπερβαίνει το απαλλασσσόμενο όριο (και όχι ΦΠΑ αν και οι λοιποι αγοραστες πληρωνουν ΦΠΑ)
  Η μη είσπραξη ΦΠΑ απο τις πωλήσεις της μελλοντικής τριετίας απο κατασκευαστές που ήδη έκτισαν οικοδομές με καθεστώς ΦΠΑ, οχι μονο δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δημιουργεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να αγοράσουν ακίνητα πολλοί υποψήφιοι αγοραστές – επενδυτές που δεν δικαιούνται απαλλαγή Α΄κατοικίας.
  Αλλωστε, η δυνατοτητα να πωληθούν τα ακίνητα είναι σημαντικότερη απο το αβεβαιο οφελος που θα είχαν οι κατασκευαστές απο τον τυχον συμψηφισμό του ΦΠΑ

  Συνυπογραφοντες τις ως ανω απόψεις
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΑΔΑΚΗΣ τεως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  του συμβολαιογραφικού Συλλογου Εφετείου Θεσσαλονικης
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ – ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ – ΣΩΣΣΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
  ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΛΙΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ, Συμβολαιογραφοι
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ Θεσσαλονικης
  ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΩΣΣΙΔΟΥ τεως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Θεσσαλονικης
  (οδος ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 – 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  ΤΗΛ 6944 382 499, e-mail sossidounotar@hotmail.gr

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:43 | Vasiliki

  Στο άρθρο 7 προβλέπεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο κατασκευαστής οφείλει να καταβάλλει με έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 κατά την παράδοση του ακινήτου …
  Με αφορμή το παραπάνω , θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη επανεξέτασης συνολικά του άρθρου 33 του ΦΠΑ (ν.2859/2000) και ειδικότερα το θέμα επιμήκυνσης του 5ετούς διακανονισμού που προβλέπεται για τα αγαθά επένδυσης . Πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να ολοκληρωσουν τις επενδύσεις τους εντός 5ετίας , παρότι οι περισσότερες από αυτές έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους οι οποιοι με διαδοχικές παρατάσεις που νομοθετήθηκαν αναγνώρισαν την δυσχέρεια ολοκλήρωσης επενδύσεων εν μέσω κρίσης , καλούνται να διακανονίσουν τον φπα που αντιστοιχεί στα επενδυτικά αυτά αγαθά .Δείτε σχετικά την ερώτηση που είχε υποβάλλει η κυρια Κεραμέως στον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλωτο https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28325

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 11:23 | ΔΑΝΑΗ ΣΗΜΑΝ

  Σχετικά με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) γενικότερα. Θεωρώ ότι ο συντελεστής του 24% για ορισμένα επαγγέλματα τα οποία ασκούνται σε ιδιωτικό χώρο κατοικίας από ελευθ. επαγγελματίες (στη δικιά μου περίπτωση, μεταφράσεις/επιμέλειες ξένων κειμένων) οι οποίοι δεν πουλάνε είδη, παρά μόνο παρέχουν υπηρεσία εξ αποστάσεως, και έχουν ελάχιστη επιβάρυνση ως προς το περιβάλλον, είναι υπέρογκος και θα έπρεπε να μειωθεί στα 13% τουλάχιστον. Ο ψηλός συντελεστής του 24% είναι απαγορευτικός για πολλούς απο εμάς τους Ελ.Επαγ. ώς προς την ικανότητα να προσελκύσουμε πελάτες. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο ασκώ το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν επιτρέπει την φοροδιαφυγή διότι συνεργάζομαι κυρίως με γραφεία τα οποία δεν δέχονται να συνεργαστούν χωρίς τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά. Άρα, δεν είμαστε όλοι οι ελ.επαγ. στο ίδιο τσουβάλι με αυτούς που απολαμβάνουν ευκαιρίες για φοροδιαφυγή στη πλάτη μας, που αγωνιζόμαστε να βγάλουμε τα υπέρογκα έξοδα των μηνιαίων εισφορών, κλπ. νόμιμα.
  Να προσθέσω ότι είναι επίσης άδικο να φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ εισοδήματος όταν πασχίζουμε να βγάλουμε αρκετά ώστε να μπορούμε να ζούμε κι εμείς με αξιοπρέπεια ΚΑΙ να μην χρωστάμε στο κράτος. Και όταν λέω «αξιοπρέπεια», μιλάω για πολύ βασικό επίπεδο διαβίωσης.
  Ευχαριστώ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:20 | Νικόλαος Μανομενίδης

  Η αναστολή του ΦΠΑ περιπλέκει τις συναλλαγές και δεν βοηθά την ανάπτυξη και την διαφάνεια στη Αγορά των Ακινήτων, επίσης λειτουργεί -όπως και η προαναγγελία εφαρμογής του ΦΠΑ τον Αύγουστο του 2005- αβανταδόρικα δημιουργώντας πληθωρισμό ζήτησης οικοπέδων, φουσκώνοντας αδικαιολόγητα τις τιμές των ακινήτων. Η σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ http://iobe.gr/docs/research/RES_04_12112018_REP_GR.pdf είναι ξεκάθαρη και προτείνει την δραστική μείωση στο 13% αντί της κατάργησης – αναστολής.
  Η αναστολή του ΦΠΑ επίσης θα επιβαρύνει με 7-10% επί του κόστους κατασκευής τις οικογένειες που θα αγοράζουν πρώτη κατοικία με απαλλαγή. Αυτό θα συμβεί επειδή στο κόστος κατασκευής θα ενσωματώνεται ο ΦΠΑ από υλικά και υπηρεσίες που θα προμηθεύεται ο εργολάβος ο οποίος ΦΠΑ πλέον δεν θα συμψηφίζεται.
  Επίσης θα προκύψουν λογιστικά παράλογα για κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν την ψήφιση του Νόμου και από τα οποία πουλήθηκαν ακίνητα με ΦΠΑ όπως επίσης και για κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά και δεν πρόλαβαν να πουλήσουν όλα τα διαμερίσματά τους μέχρι την λήξη της αναστολής. Οι μόνες πραγματικά κερδισμένες ίσως είναι οι Τράπεζες.
  Παρακαλώ αναθεωρήστε
  θα μπορούσε ο ΦΠΑ να μειωθεί χαμηλότερα από ότι προτείνει ο ΙΟΒΕ πχ 8%

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:59 | ΝΙΚΟΣ Κ

  Αξιότιμοι κύριοι ,
  η αναστολή ΦΠΑ που προωθείτε δεν θα ωφελήσει σε τίποτε την αγορά της οικοδομής , ούτε θα ανακάμψει η οικοδομική δραστηριότητα ,κυρίως στην επαρχία , εκτός μόνον από την αγορά στις περιοχές με πολύ μεγάλες τιμές στην Αττική , εκεί που δεν πλησιάζει ο μέσος Ελληνας παρα μόνον αλλοδαποί και Ελληνες λεφτάδες που δεν τους νοιάζουν και οι τιμές , καθ όσον για αλλο σκοπό αγοράζουν .
  Δεν θα υπάρξει καμιά μείωση στις τιμές διότι το 13-14 από το 24 % θα παει στο κόστος, το 3% θα ειναι ο ΦΜΑ , μενει ενα 7 – 8 % που θα παει ως επί το πλειστον σε αυξηση εσόδου του εργολάβου . Ο αγοραστής 0 % διαφορα . Αυτά για την Αθήνα , γιατί σε όλη την υπόλοιπη χώρα η οικοδομική δραστηριότιτα κατοικιών θα συνέλθει και αν το 2060 και βάλε . Η πτώση της οικοδομής δεν επήλθε από επιβολή του ΦΠΑ , που συνεχώς αναβαλλόταν και καποια στιγμή που μπήκε άρχισε η κρίση . Οι αιτίες είναι άλλες και δυστοιχώς δεν κάνετε τίποτα για αυτές : 1) κλεισιμο ΟΕΚ 2) τρομακτική μείωση μισθών κυρίως των νέων , καταργηση 13ου και 14 ου μισθού 3 ) εφ άπαξ πάρα πολύ χαμηλώτερα 4) τραπεζικο σύστημα που δεν θέλει ή δεν αφήνεται να ξεμπερδεψει με τα κόκινα δάνεια και να λειτουγήσει φυσιολογικα , αλλά και πάλι δεν μπορει να κάνει τίποτα σημαντικο λόγω χαμηλών εισοδημάτων των ενδειαφερομένων 5) δημογραφικό της χώρας , που μονον πολύ μακροχρόνια και δύσκολα διωρθόνεται . Περαν αυτών η διάταξη αυτή . αν τελικά εφαρμοστεί , μπορει να φέρει και νομικά ζητήματα στο τραπέζι καθώς και απαιτήσεις κάποιων από το Δημόσιο .

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:58 | αθανασιαδη χριστινα

  Παρατηρήσεις στην §1 του παρόντος άρθρου 1.
  1) Η υποβολή της προβλεπόμενης κατάστασης θα οδηγήσει (περιμένοντας τις διευκρινιστικές ) σε τεράστια καθυστέρηση σε μια αγορά που έχει παγώσει από το καλοκαίρι , αναμένοντας την αναστολή ΦΠΑ .
  Για παράδειγμα :
  α) Απαιτείται διευκρίνιση αν στα αδιάθετα ακίνητα θα περιλαμβάνονται τα διαμερίσματα που θα παραλάβει ο οικοπεδούχος σαν αντιπαροχή.
  β) Το ποσόν του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο , αν υπόκειται σε έλεγχο κατά την υποβολή θα δημιουργηθούν τεράστιες καθυστερήσεις ,συνεπώς πρέπει είτε να αναφερθεί σαφώς ότι θα υπόκειται σε έλεγχο κατά την υποβολή της έκτακτης δήλωσης της §7, είτε να μην συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί (το οποίο και θα απλουστεύει τις διαδικασίες).
  Για τους ανωτέρω λόγους τουλάχιστον για τις μεταβιβάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο να μην απαιτείται η υποβολή της κατάστασης της §1.

  2) Να συμπληρωθεί στις προθεσμίες για τις νέες άδειες και η περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αναλάβει το έργο νέος κατασκευαστής (π.χ. μεταβίβαση οικοπέδου μετά την έκδοση της άδειας ,υπογραφή εργολαβικού μετά την έκδοση της άδειας κ.α. ) , να προβλέπεται νέα εξάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία ανάληψης του έργου (ημερομηνία μεταβίβασης ή εργολαβικού) εφ‘όσον αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας .

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Να μας πείτε πότε αρχίζει η πενταετία για την παραγραφή συμψηφισμού ή επιστροφής ΦΠΑ διότι μέχρι να βγουν οι ΥΑ θα υπάρξουν προβλήματα.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 12:06 | ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 10:15 | Ρήγα Σταυρούλα

  Επειδη σε πολλές οικοδομές οι πωλήσεις αφορούσαν Α κατοικία, δεν έχει εκπέσει ο φόρος εισροών (εφαρμογή PRO-RATA), είναι σκόπιμο, για την αποφυγή παρερμηνειών, να υπάρξει συμπλήρωση στη διατύπωση της παρ.5 του παρόντος άρθρου «ο εκπεσθεις, πριν την έναρξη αναστολής φόρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 31 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ»

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 08:35 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΗΓΑ

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΦΟΡΟΥΝ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΕΣΕΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRO-RATA),ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ << Ο ΕΚΠΕΣΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ,ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ,ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 19:16 | Κωνσταντίνος

  Κατά τη μεταβίβαση ακινήτου όπου ο ιδιοκτήτης έχει οφειλές προς το Δημόσιο, το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται άμεσα στο Δημόσιο ακόμη και αν η οφειλή είναι σε καθεστώς ρύθμισης (120 δόσεις κλπ) ώστε ο ιδιοκτήτης να λάβει φορολογική ενημερότητα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρά το ότι φορολογική ενημερότητα εκδίδεται για κάθε άλλη χρήση/σκοπό όταν ο οφειλέτης του Δημοσίου έχει ενεργή ρύθμιση (όπου τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτή).

  Η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για χρήση κατά τη μεταβίβαση ακινήτου και για οφειλέτες του Δημοσίου που είναι σε ισχύ η ρύθμιση των οφειλών τους χωρίς να απαιτείται εξόφληση του συνόλου της οφειλής θα διευκολύνει τις συναλλαγές στην αγορά ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και την ισονομία μεταξύ των πολιτών αφού οι προϋποθέσεις υπαγωγής ενός οφειλέτη του Δημοσίου σε καθεστώς ρύθμισης δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ οφειλετών με ακίνητη περιουσία και οφειλετών χωρίς ακίνητη περιουσία.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 11:07 | Φλωρόπουλος Στυλιανός

  Η αναστολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα βοηθήσει την οικοδομική δραστηριότητα και τις πωλήσεις των απούλητων ακινήτων για μια τριετία και μετά θα υπάρξουν εκ νέου προβλήματα με την επαναφορά του Φ.Π.Α. στο 24%.
  Αυτό που πρέπει να εξισορροπηθεί είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του φόρου μεταβίβασης ακινήτων του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 που ανέρχεται σε 3% με τον Φ.Π.Α. των νέων ακινήτων που ανέρχεται σε 24%. Επιπροσθέτως όταν ο φορολογούμενος αγοράζει ακίνητο ως πρώτη κατοικία απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. αλλά και από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων εάν η κατοικία έχει αξία κάτω των 200.000 € (για άγαμο) ή 250.000 € (για έγγαμο). Συνεπώς, εάν ένας φορολογούμενος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα καινούργιο ακίνητο αλλά κατέχει ακόμα ένα ακίνητο μεταβιβάζει το ήδη κατέχων ακίνητο σε πρόσωπα εμπιστοσύνης του καταβάλλοντας φόρο μεταβίβασης ακινήτου 3% και αγοράζει το καινούργιο με απαλλαγή χάνοντας το δημόσιο σημαντικά φορολογικά έσοδα. Μετά την αγορά του καινούργιου ακινήτου ξαναγοράζει το παλαιό ακίνητο από τα πρόσωπα στα οποία το είχε μεταβιβάσει καταβάλλοντας και πάλι φόρο μεταβίβασης ακινήτου 3%.
  Για την εξάλειψη του ανωτέρω φαινομένου, την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την καταβολή των φόρων από τους φορολογουμένους στην πραγματική τους υπόσταση είναι επιτακτική η ανάγκη να θεσμοθετηθούν νέοι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων (σημειώνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων έως το 2013 ήταν μεγαλύτερος και δη 8% για το μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τμήμα της αξίας και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της) και Φ.Π.Α..
  Η μία πρόταση είναι εάν παραμείνει ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 3% ο Φ.Π.Α. αγοράς νέων ακινήτων να υπαχθεί στον χαμηλότερο μειωμένο συντελεστή, ήτοι να υπάγεται η αγορά νέου ακινήτου σε Φ.Π.Α. 6% (πολύ ευνοϊκή προσέγγιση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα), η άλλη πρόταση είναι να αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 5% με 7% και να υπαχθεί ο Φ.Π.Α. για αγορά νέου ακινήτου στον μειωμένο συντελεστή του 13% (φυσιολογική προσέγγιση) και η τελευταία πρόταση είναι να αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 10% και να παραμείνει ο Φ.Π.Α. για αγορά νέου ακινήτου στον συντελεστή του 24% (ακραία προσέγγιση – θα μειωθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων).

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:25 | Marg

  Ως ιδιώτης έχω οικοδομική άδεια για κατασκευή κατοικίας για την οικογένεια μου .
  Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη την ανέγερση της οικοδομής .
  Απαλλάσσομαι από το ΦΠΑ(οικοδομικά υλικά, πατώματα, κουφώματα κλπ )της κατασκευής ?

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:16 | MICHAIL

  Η αναστολή Φ.Π.Α θα ξεκινήσει με την ψήφιση του νομοσχεδιού ή από 1.1.2020;