Άρθρο 34 Τροποποιήσεις άρθρου 15 ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων

1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) όπου αναγράφεται η φράση «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» αντικαθίσταται από τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α΄ 14)».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 προστίθεται περίπτωση η) ως εξής:

«η) οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που διέπονται από το ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167).».

3. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται:
(α) πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων,
(β) ασφαλιστικά ταμεία,
(γ) ασφαλιστικές εταιρείες,
(δ) αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των:
(i) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού ή ανοικτού τύπου, και των διαχειριστών αυτών
(ii) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που διέπονται από το ν. 2778/1999 (Α΄ 295), και των εταιρειών διαχείρισης αυτών
(iii) αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) που διέπονται από το ν. 2992/2002 (Α΄ 54)
(ε) ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισμό (E.E.) 2015/760 (ELTIFS) και οι διαχειριστές αυτών,
(στ) διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται από το ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ,
(ζ) οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε. που διέπονται από το ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,
(η) εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από τον ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ,
(θ) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διέπονται από το ν. 4099/2012 και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ,
(ι) εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (EUVECA) που διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 345/2013 και οι διαχειριστές αυτών,
(ια) ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EUSEF) που διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 346/2013 και οι διαχειριστές αυτών,
(ιβ) εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της έδρας τους, δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.».

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 18:03 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» της διάταξης του άρθρου του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 από τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά και τον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018», καθώς και οι δύο προαναφερόμενοι μηχανισμοί είναι εποπτευόμενες χρηματιστηριακές αγορές.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 15:44 | Μαρινα Αλλαμανη

  Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου στο άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 και με την επιφύλαξη της παρακάτω παρατήρησης σε σχέση με την παράγραφο 1 για την αντικατάσταση της φράσης «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» είναι προς τη σωστή κατευθύνση. Και αυτό γιατί άρουν ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τα απαλλασόμενα κεφάλαια και εταιρείες. Επομένως ορθά εντάσσονται στο παρόν νομοσχέδιο με τίτλο «φορολογική Μεταρρύθμισηξ με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του Αύριο» καθώς ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια και «παγίδα» για τις επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα. Ειδικότερα όπως είναι γνωστό ούτε ο ν. 3091/2002 κατά τη θέσπιση του ούτε με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του εισήγαγε ορισμούς για τα απαλλάσσομενα πρόσωπα των σχετικών διατάξεων αλλά ούτε και παρέπεμπε σε άλλα νομοθετήματα. Αντίθετα η επιλογή του νομοθέτη από τη θέσπιση του και μεταγενέστερα ήταν η αναφορά σε έννοιες γένους (βλ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, αμοιβαία κεφάλαια γενικά κοκ)προκειμένου να διασφαλίζεται η απαλλαγή σε εποπτευόμενα κεφάλαια και εταιρείες εισηγμένες σε αγορές που λειτουργούν υπό την διεύθυνση αδειοδοτημένων φορέων από εθνικές εποπτεύουσες αρχές. Επομένως η καταγραφή περιπτωσιολογίας κεφαλαίων που εντάσσονται μεταξύ άλλων στην έννοια των αμοιβίων κεφαλαίων για σκοπούς εφαρμογής του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) που επιχειρείται για πρώτη φορά με το άρθρο 34 αίρει πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν στην πράξη κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων καθώς και τις υφιστάμενες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης και επομένως συνάδει με την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Ως προς την παράγραφο 1 ωστόσο του άρθρου 34 κρίνουμε ότι η αναφορά σε «ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018» είναι στενότερη από την παλαιότερη αναφορά σε «οργανώμενη χρηματιστηριακή αγορά» καθώς πλεόν εξαιρεί τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης. Μια τέτοια διαφορετική μεταχείριση προσκορούει πολλαπλά στο σκοπό του νόμου και στις υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικότερα ως προς το σκοπό του νόμου, όπως έχει διατυπωθεί στις εισηγητικές εκθέσεις των εκάστοτε τροποποιήσεων του, «δεν ήταν να δημιουργήσει εμπόδια σε θεσμικούς και άλλους διεθνείς επενδυτές, που με υγιείς δραστηριότητες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Εταιρείες δε με μετοχές εισηγμένες σε εποπτευόμενες αγορές είτε αυτές είναι ρυθμιζόμενες είτε ΠΜΔ και οι οποίες αντλούν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό για την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος στη χώρα μας προφανώς συμβάλουν με υγιείς δραστηριότητες στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όπως είναι γνωστό οι ΠΜΔ αποτελούν πολυμερή συστήματα τα οποία διαχειρίζεται φορέας (όπως επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς) που λειτουργεί υπό την εποπτεία εθνικής ρυθμιστικής αρχής της χώρας της έδρας τους και επομένως συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες συναλλακτικής διαφάνειας, υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχωρήσεων στοιχείων καθώς και γνωστοποίησης των στοιχείων των κατόχων σημαντικών ποσοστών μετοχών τους. Επομένως η σχετική διάκριση για σκοπούς ΕΦΑ μεταξύ των εταιρειών με μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά και σε ΠΜΔ δεν δικαιολογείται από το σκοπό του νόμου. Περαιτέρω η διαφορετική μεταχείριση τους προσκρούει και στις πρόσφατες διατάξεις για την κοινή αντιμετώπιση τους για σκοπούς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικού Δικαιούχου. Διαφορετική φορολογική μεταχείριση προσκρούει τέλος και στην κοινή μεταχείριση των σχετικών αγορών στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΦΕ. Για τους λόγους αυτούς προτείνετε σε σχέση με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 η αντικατάσταση της φράσης «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» με τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά και πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018».
  Άλλως και εφόσον υπάρχει πρόθεση να γίνει πιο στενό το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης για το μέλλον η αντικατάσταση της φράσης «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» μπορεί να γίνει εναλλακτικά με τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά και πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, τον οποίο διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018». Αντίστοιχα θα πρέπει να προβλεφθεί το τι ισχύει και για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε αγορές τρίτης χώρας.

  Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη στο άρθρο 34 του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και καταλαμβάνουν περιπτώσεις εταιρειών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων των νόμων και των Οδηγιών που αναφέρονται

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 20:26 | Μάρκος Σιούνας

  Ι. Αφορά : Φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

  Ερμηνεύοντας την με αρ.Πρωτ.: 1027252/101/Α0013/2008 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του Ν. 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών …κλπ» οι Εφορίες εφαρμόζουν σήμερα τα παρακάτω:

  Για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς νέας δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς στην περίπτωση που υπάρχουν στον οικείο φάκελο της υπόθεσης δηλώσεις με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς τότε, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των άρθρων 4, 31, 36, 48 και 121 του Κώδικα, η δήλωση νέας δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς θεωρείται ως αρχική και γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου σε όλες τις μεταγενέστερες δηλώσεις με συνυπολογισμό της αξίας όλων των αποκτηθέντων ακινήτων.
  Για τον υπολογισμό του φόρου προστίθενται στη φορολογητέα αξία που προκύπτει από την νέα δήλωση το σύνολο της φορολογητέας αξίας όλων των προηγούμενων δηλώσεων, δεν αφαιρούνται τα απαλλασσόμενα ποσά για τα ακίνητα που είχαν μεταβιβαστεί παλαιότερα, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο της περιουσίας με βάση την πιο πρόσφατη από τις φορολογικές κλίμακες. Από το φόρο που προκύπτει με τον υπολογισμό αυτό αφαιρείται ο κύριος φόρος που έχει βεβαιωθεί για όλα τα προηγούμενα φορολογητέα ποσά στις προηγούμενες μεταβιβάσεις. Το ποσό του φόρου που προκύπτει αποτελεί το φόρο που αναλογεί στην νέα δήλωση.

  Έτσι όταν π.χ. κάποιος έκανε παλαιότερα στο παιδί του γονική παροχή ακινήτου αξίας τότε 295.000 ευρώ με απαλλασσόμενο ποσό 95.000 ευρώ και συντελεστή φόρου 1% σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία πλήρωσε φόρο 2.000 ευρώ και εξάντλησε την φορολογική του υποχρέωση. Εάν σήμερα από τον ίδιο γονέα το παιδί λάβει γονική παροχή ή κληρονομιά ακινήτων αξίας 500.000 ευρώ , υπολογιζόμενης της αξίας της παλαιάς γονικής παροχής με σημερινές τιμές 395.000 ευρώ ήτοι μετά τον συνυπολογισμό το σύνολο αποκτώμενης περιουσίας θα είναι 895.000 ευρώ και, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, αφού αφαιρεθεί δε το απαλλασσόμενο ποσό των 150.000 ευρώ υπολογίζεται ο νέος φόρος για όλη την περιουσία που απέκτησε από τον γονέα του στις 31.000 ευρώ, αφαιρώντας δε τα 2.000 ευρώ που πλήρωσε για την παλαιά μεταβίβαση προκύπτει καταβλητέος φόρος για την γονική παροχή ή την κληρονομιά 29.000 ευρώ δηλαδή ποσοστό επι της αξίας του νέου ακινήτου 29.000 / 500.000 =5,8%. Εάν όμως ο φόρος υπολογίζονταν αυτοτελώς για την συγκεκριμένη μεταβίβαση θα ήταν 9.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό επι της αξίας του νέου ακινήτου 9.000/500.000=1,8%.

  Η ισχύουσα νομοθεσία, νομολογία και εγκύκλιοι και η εφαρμογή τους είναι αντισυνταγματική, αντικρουόμενη και άδικη για τους παρακάτω λόγους:

  1. Σύμφωνα με τον Ν.2961/2001 «κάθε περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται υποβάλλεται σε φόρο επι της αξίας που έχει αυτό κατά τον χρόνο δωρεάς ή γονικής παροχής» και όχι σε φόρο που προκύπτει από τον συνυπολογισμό και όλης της μεταβιβασθείσας περιουσίας του κατά το παρελθόν μετά από αφαίρεση των ελάχιστων σήμερα φόρων που πληρώθηκαν τότε.
  2. Καταργεί προηγούμενο νόμο που παρέσυρε τους πολίτες να κάνουν μεταβιβάσεις και να εισπράξει τότε το Κράτος και έρχεται τώρα και φορολογεί αναδρομικά περιουσία που αποκτήθηκε νόμιμα τότε και αφαιρεί μάλιστα τα καταβληθέντα τότε ποσά φόρων χωρίς καμία αναγωγή τους στην παρούσα αξία.
  3. Ο συντελεστής φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων μεταξύ οποιωνδήποτε είναι 3% και είναι άδικο ο φόρος νόμιμα αποκτηθείσης περιουσίας σε γονική παροχή ή κληρονομιά να ανέρχεται σε επίπεδα μέχρι και 10%.

  Για να αρθεί η αντισυνταγματικότητα και το άδικο θα πρέπει το Υπουργείο να μελετήσει και να συντάξει νομοθετική ρύθμιση που να θεσπίζει ότι ο φόρος για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές είναι ο ίδιος με το φόρο μεταβίβασης (3%) και υπολογίζεται για κάθε ακίνητο ξεχωριστά εξαντλώντας για όλη την διάρκεια κτήσης τις φορολογικές υποχρεώσεις απόκτησης τους. Όσον αφορά τα απαλλασσόμενα ποσά θα μπορούσε να ορισθεί ότι εφόσον υπήρξε μία απαλλαγή σε προηγούμενο ακίνητο καμιά απαλλαγή δεν θα υπολογίζεται στις επόμενες δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.

  Σήμερα οι πολύ πλούσιοι, που τα παιδιά τους μπορούν να δικαιολογήσουν μεγάλα ποσά, μεταβιβάζουν τις περιουσίες στα παιδιά τους όχι με γονικές παροχές ή δωρεές με φόρο 10%, αλλά με εικονικές αγοροπωλησίες με φόρο 3%.
  Η ισχύουσα νομοθεσία πλήττει κυρίως τους μικρομεσαίους και τους οικονομικά αδύναμους που δεν έχουν έσοδα αλλά έχουν μια απρόσοδη οικογενειακή περιουσία που θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους.

  Το ύψος των φόρων για δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές είναι μία από τις βασικές αιτίες που τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται αποδοχές κληρονομιών και γονικές παροχές ή δωρεές.

  Η νέα νομοθετική ρύθμιση του θέματος εκτός από την άρση της αντισυνταγματικότητας και της αδικίας, θα αποτελέσει και πηγή εσόδων για το Κράτος με την μαζική πλέον πραγματοποίηση αποδοχών των κληρονομιών που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της υψηλής και άδικης φορολόγησης.

  Δεν είμαι φοροτεχνικός αλλά μηχανικός και πιθανά να έκανα και κάποια λάθη στα παραπάνω.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 15:01 | Νίκος

  Η νομοθετική στόχευση που επέβαλε την νομοθέτηση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση αυτού και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, είναι η δημιουργία αντικινήτρων και η πάταξη της φοροαποφυγής, που παρατηρείται σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε «εξωχώριες εταιρείες» και άλλες εταιρικές οντότητες που λειτουργούν υπό καθεστώς αδιαφάνειας και ανωνυμίας των μετόχων ή ιδιοκτητών αυτών και που δεν δραστηριοποιούνται «υγιώς» στην οικονομία.

  Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή του νόμου καταλαμβάνει καταρχήν όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία και έχουν στην κυριότητα τους ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και μετά τίθενται μια σειρά απαλλαγών από τον καταλογισμό του ΕΦΑ ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο συγκεκριμένος φόρος δεν θα καταλογίζεται σε νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα στα πλαίσια της bona fide εταιρικής τους δραστηριοποίησης στη χώρα και όχι στα πλαίσια σχημάτων φοροαποφυγής με στόχο την απόκρυψη των τελικών ιδιοκτητών τους.

  Η γενική απαλλαγή για «νομικά πρόσωπα με μετοχές εισηγμένες σε «οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές» ουσιαστικά απαλλάσσει από την καταβολή του ΕΦΑ τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και αποδεικνύουν προς τις οικείες φορολογικές αρχές πως οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε «οργανωμένη» χρηματιστηριακή αγορά την 1η Ιανουαρίου του οικείου φορολογικού έτους.

  Ο νόμος, αν και χρησιμοποιεί τον όρο «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά», δεν περιλαμβάνει ορισμό του σχετικού όρου αλλά ούτε και συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί μια χρηματιστηριακή αγορά ώστε να θεωρείται «οργανωμένη». Αντίστοιχο νομοθετικό κενό υπήρχε άλλωστε και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος ίσχυε τότε, και στον οποίον επίσης γινόταν χρήση του όρου «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» (άρθρο 38 παρ. 5 του ΚΦΕ 2238/1994 ως ίσχυε) αναφορικά με την φορολογία υπεραξίας από πώληση εισηγμένων μετοχών σε «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά», χωρίς πάλι να ορίζεται το ποια χρηματιστηριακή αγορά θεωρείται «οργανωμένη».

  Το ουσιαστικό ερμηνευτικό ζήτημα όμως τέθηκε αργότερα, τον Νοέμβριο του 2007 με την εισαγωγή στο Ελληνικό δίκαιο του ν. 3606/2007 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (2004/39/EEC) με την οποία και για πρώτη φορά έγινε η διάκριση μεταξύ μιας “οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς” (δηλαδή αγορών όπως η Κύρια Αγορά του Χ.Α.) και ενός «πολυμερή μηχανισμού διαπραγμάτευσης» (όπως η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

  Για την άρση της υφιστάμενης αμφιβολίας ως προς την ερμηνεία της παραπάνω έννοιας έγινε ήδη μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη με τους νόμους 3697/2008, 3842/2010 και 4316/2014 για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος με τους οποίους συμπεριελήφθη ρητά στις διατάξεις που ρύθμιζαν τη φορολογία υπεραξίας μετοχών που αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και η αναφορά σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης οδηγώντας έτσι στην εναρμόνιση της σχετικής φορολογικής τους μεταχείρισης.

  Η παρούσα λοιπόν νομοθετική πρωτοβουλία στο πεδίο εφαρμογής του ΕΦΑ είναι απαραίτητη αλλά παρουσιάζεται ατελής. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, των εδαφίων α της παρ. 2, α της παρ. 3 και εδ β της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 θα καλύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν. 3091/2002 εταιρείες οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται τόσο σε ρυθμιζόμενες χρηματιστηριακές αγορές όσο και σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης.

  Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να καταλογιστεί ΕΦΑ σε ακίνητα εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, παρά το γεγονός ότι:

  i. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αδιαφάνειας, της ανωνυμίας και της μη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποτελούν στόχευση του 3091/2002 προφανώς δεν αφορούν περιπτώσεις εταιρειών με μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές, που λειτουργούν από χρηματιστηριακούς φορείς υπό καθεστώς εποπτείας από ανεξάρτητες εθνικές εποπτικές αρχές ευρωπαϊκών και τρίτων κρατών.

  ii. Είναι πρακτικά και νομικά αδύνατο για τις εν λόγω εταιρείες να προσκομίσουν στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα που εμμέσως κατέχουν τις μετοχές τους αφού οι μετοχές τους όντας εισηγμένες κατέχονται επί το πλείστον από θεσμικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία κτλ.

  iii. Εάν δεν περιληφθούν οι ΠΜΔ ρητά στην απαλλαγή, θα φτάσουμε στο άτοπο αποτέλεσμα υπαγωγής σε ΕΦΑ ελληνικών Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. για τα ιδιόκτητα ακίνητά τους.

  Εν όψει των ανωτέρω, θεωρώ ότι στην προτεινόμενη σχετική νομοθετική διάταξη η φράση «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά και πολυμερές μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018».

  Περαιτέρω για την αποφυγή οιωνδήποτε ερμηνευτικών ζητημάτων, οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου θα πρέπει να εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του 3606/2007 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:53 | Fil

  Ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση που θα δώσει ανάσα στην ελεύθερη αγορά……δεν ξέρω κατά πόσο το καταλάβατε ????
  Μείωση σε όλους τους φόρους στα ακίνητα…καθώς επίσης αμμεση μείωση…αν όχι κατάργηση των τεκμηρίων που είναι παγκόσμια πατέντα και εφαρμόζετε μόνο στην χώρα μας
  Δεν είδα πουθενά να γίνετε λόγος για τα σκάφη αναψυχής που τα περισσοτερα είναι πλέον αραγμένα στα χωράφια…. και ο κλάδος αυτός έχει καταστραφεί.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 19:37 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Τελικά η περιουσία (ακίνητο και αυτοκίνητο) μέσω της (υπερ)φορολόγησης έχει μετατραπεί στην πράξη σε ενοικιαζόμενα του κράτους!

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:21 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της φορολογίας των ακινήτων όσον αφορά την κατηγορία των διατηρητέων κτηρίων και των κτιρίων που χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης. Δεν βρήκα κάποια πιο σχετική κατηγορία για να μπορέσω να δημοσιεύσω την πρόταση μου.
  1) Θέσπιση μειωμένου συντελεστή όσον αφορά τα μισθώματα από την μίσθωση διατηρητέων κτιρίων ή την αύξηση της απόσβεσης λόγω του ότι τα ακίνητα αυτά πρέπει να λαμβάνουν ειδικής μεταχείρισης και προστασίας.
  2) Ουσιαστική μείωση ή απαλλαγή από τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ,καθώς τα ακίνητα αυτά λόγω της ιδιαιτερότητας τους είναι κυρίως κατοικίες με αρκετά τετραγωνικά και στο κέντρο των αστικών πόλεων επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους ιδιοκτήτες.