Άρθρο 04 Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
i) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.
4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.
5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 08:23 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριοι επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην άδικη διάταξη του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα. Το γεγονός ότι κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο με πολλά κυβικά εκατοστά δεν σημαίνει ότι είναι και πλούσιος.
  Αφήστε την αγορά ελεύθερη να λειτουργήσει ο υπερβολικός παρεμβατισμός είτε άμεσος είτε έμμεσος μόνο προβλήματα δημιουργεί στις επιχειρήσεις.
  Στηρίξτε τις επιχειρήσεις!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 01:03 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΜΑΡΑΣ

  ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

  Αγαπητοί κύριοι σαν απλοί εργαζόμενοι στο τομέα του φαρμάκου σας ζητούμε την κατάργηση του άδικου αυτου νόμου και όχι απλά την τροποποίηση του. Είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία σας να αποκαστήσετε την νομιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη που καταπατήθηκε τόσο βαναυσα απο την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα εταιρικα αυτοκίνητα που μας δίδονται αποτελουν εργαλεία δουλειάς και ουδόλως δε μπορούν να εξομοιωθούν ως μέσα πλουτισμού ή να επέχουν την θέση με τα αυτοκίνητα των μετόχων και εργοδοτών.

  Μετα Τιμής
  ΤΖΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:23 | Ψωμιάδης Γιώργος

  Η φορολόγηση των εταιρικών οχημάτων πρέπει να γίνεται κλιμακωτά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι, στους οποίους το όχημα δεν αναγνωρίζεται ως εργαλείο δουλειάς, δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής του οχήματος τους. Ως εκ τούτου, χρεώνονται αυτοκίνητα ακριβότερα σε σχέση με αυτά που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Η κλιμακωτή φορολόγηση είναι το πρώτο βήμα πριν από την πλήρη κατάργηση αυτού του άδικου φόρου. Ας χαρακτηριστεί εργαλείο δουλειάς για όλους ή έστω γι’ αυτούς που διανύουν πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό «χλμ δουλειάς», όπως γίνεται έμμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πολλές εταιρείες που χρονομισθώνουν οχήματα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 20:55 | Παναγιώτης Κωνσταντινίδης

  Σχετικά με τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να υπάρξει κλιμακωτός υπολογισμός του εισοδήματος που αναλογεί, προκειμένου να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές στη φορολογία για αυτοκίνητα με μικρή διαφορά αξίας.
  Για να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, θα μπορούσαμε σε κάποιες περιπτώσεις να αντιγράψουμε αυτό που γίνεται με επιτυχία σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, πχ, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο μοντέλων πώς θα φορολογηθεί. Το πρώτο καταλήγει σε υπολογισμό εισοδήματος από το άθροισμα του 12% της ΛΤΠΦ και του γινομένου 0,03%*Απόσταση Κατοικίας-Εργασίας, ενώ το δεύτερο αφορά βιβλίο κίνησης και συμφέρει αυτούς που κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο για επαγγελματικούς λόγους.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».