Άρθρο 04 Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
i) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.
4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.
5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 09:50 | Ελευθέριος

  Αγαπητοί κύριοι,

  ο νόμος πρέπει και επιβάλλεται να καταργηθεί, καθώς είναι ένας ακόμα νόμος ο οποίος εφαρμόζεται αδιακρίτως οριζόντια για να καλύψει την ανεπάρκεια και την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου να φορολογήσει τα υπερπολυτελή Ι.Χ. των μεγαλομετόχων των Ανώνυμων Εταιρειών, οι οποίοι τα «βαφτίζουν» εταιρικά. Οι εργαζόμενοι στελέχη ή μη δεν θα έπρεπε να φορολογούνται για ένα φανταστικό, υποθετικό εισόδημα. Τα εταιρικά οχήματα και η «παροχή» τους από τις εταιρείες αποτελούν είτε εργαλείο δουλειάς ή μέσο ασφαλούς μεταφοράς από το σπίτι στην δουλειά. Προσωπικά διανύω καθημερινά 200χλμ. για να πάω και να επιστρέψω από την εργασία μου και αυτό διότι απλά το Ελληνικό Κράτος δεν μερίμνησε ούτε να βρω κάποια εργασία κοντά στην πόλη της μόνιμης κατοικίας μου, αλλά ούτε για κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς. Αντ’ αυτού μερίμνησε για ακόμη μία φορά ο ιδιωτικός τομέας δια του εργοδότη μου, αλλά ακόμα και αυτό τείνει να καταλήξει σε πρόβλημα, καθώς το ελληνικό δημόσιο, το οποίο σε κάθε του έκφραση αποδεικνύει ότι είναι εχθρός του πολίτη, «ανακάλυψε» ένα φανταστικό φορολογητέο εισόδημα. Πράγματι πολύ κοντόφθαλμη τακτική…. Λες και το ελληνικό δημόσιο δεν έχει επαρκή έσοδα από το τέλος ταξινόμησης, τον Φ.Π.Α., τα τέλη κυκλοφορίας και όλα τα υπόλοιπα που έχει σκαρφιστεί απλά για να εισπράττει χρήμα. Και αντί λοιπόν να φροντίσει αυτά τα έσοδα να πολλαπλασιαστούν μέσω της χρήσης των εταιρικών οχημάτων, με την τακτική του «φροντίζει» για το αντίθετο….. Και κάτι τελευταίο. Οι κύριοι που θα ψηφίσουν την παρούσα τροποποίηση θα πληρώσουν την αντίστοιχη φορολογία των εταιρικών-βουλευτικών τους οχημάτων; Κάθε τετραετία διατυμπανίζουν ότι είναι απλοί υπάλληλοι του ελληνικού λαού, οπότε ο τελευταίος είναι ο εργοδότης του, σωστά; Άρα τα οχήματά τους είναι παροχή του εργοδότη και πρέπει στην ίδια βάση και με την ίδια λογική να φορολογηθούν. Και αν κάποιος κατά λάθος αντιτείνει ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ως δικαιολογία για την εξαίρεση των βουλευτικών οχημάτων, τότε καλά θα κάνει να δει την τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, όπου τουλάχιστον 3 φορές αναφέρθηκε στην ενασχόληση με την πολιτική ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.

  Σας ευχαριστώ.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 02:01 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΑΠΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
  ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 1000€.
  ΑΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙ 1000€=12000€+2000€ ΤΑ ΔΩΡΑ=14000€
  ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.
  ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΤΠΦ=12000€
  ΑΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΣΑΙ ΜΕ 12000€*4%=480€ ΣΑΝ ΕΙΔΟΔΗΜΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΤΑ 22% ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 8600€ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΣΑΝ ΑΓΑΜΟΣ.
  480€*22% ΦΟΡΟΣ=105€
  14000€-105€=13894€/14 ΜΙΣΘΟΥΣ=992€
  ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ?

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 00:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ!

  ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για άσκηση εργασίας. Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να το έχει για να πάει στη δουλειά που τον στέλνει ο εργοδότης του.
  Θα έπρεπε να δίνονται φοροαπαλλαγές και κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους για την απόκτηση αυτοκινήτων με ειδικές προδιαγραφές. Αυτοκινήτων με υψηλή βαθμολογία ασφάλειας και με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
  Υπάρχει απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου (8631/2107 ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕ ΤΜΗΜΑ) που δικαιώνει εργαζόμενο το 2017 από τον άδικο φόρο. Άλλωστε έχουμε φορολόγηση και πληρωμή φόρου για μια «παροχή – αυτοκίνητο» που δεν είναι πραγματική προσαύξησή μισθού ούτε και δημιουργεί κάποια ουσιαστική βελτίωση στον τρόπο ζωής του εργαζόμενου.
  Σήμερα είναι ευκαιρία ενόψει των φορολογικών αλλαγών που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση να δείξει ότι κατανοεί το σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων.
  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. Να επαναφέρει τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013, όπως αυτές είχαν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1219/6,10,2014.
  Μάλιστα από τις 7/7/2017 τριάντα τρείς (33) βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καταθέσει ερώτηση (αρ.7032) και ζητούσαν να καταργηθεί αυτός ο άδικος φόρος. Μεταξύ τους ήταν και οι νυν Υπουργοί Ν. Μηταράκης και Α. Βεσυρόπουλος.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 00:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ!

  ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για άσκηση εργασίας. Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να το έχει για να πάει στη δουλειά που τον στέλνει ο εργοδότης του.
  Θα έπρεπε να δίνονται φοροαπαλλαγές και κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους για την απόκτηση αυτοκινήτων με ειδικές προδιαγραφές. Αυτοκινήτων με υψηλή βαθμολογία ασφάλειας και με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
  Υπάρχει απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου (8631/2107 ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕ ΤΜΗΜΑ) που δικαιώνει εργαζόμενο το 2017 από τον άδικο φόρο. Άλλωστε έχουμε φορολόγηση και πληρωμή φόρου για μια «παροχή – αυτοκίνητο» που δεν είναι πραγματική προσαύξησή μισθού ούτε και δημιουργεί κάποια ουσιαστική βελτίωση στον τρόπο ζωής του εργαζόμενου.
  Σήμερα είναι ευκαιρία ενόψει των φορολογικών αλλαγών που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση να δείξει ότι κατανοεί το σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων.
  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Να επαναφέρει τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013, όπως αυτές είχαν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1219/6,10,2014.
  Μάλιστα από τις 7/7/2017 τριάντα τρείς (33) βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καταθέσει ερώτηση (αρ.7032) και ζητούσαν να καταργηθεί αυτός ο άδικος φόρος. Μεταξύ τους ήταν και οι νυν Υπουργοί Ν. Μηταράκης και Α. Βεσυρόπουλος.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 00:42 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ!
  Φορολογεί το κράτος τον εργαζόμενο για ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ δίχως το οποίο είναι αδύνατον να εργαστεί! Θεωρεί και καταλογίζει ως εισόδημα στον εργαζόμενο το αυτοκίνητο της δουλειάς του, που ανήκει στον εργοδότη του και για το οποίο έχουν πληρωθεί και πληρώνονται ένας σωρός φόροι.
  ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για άσκηση εργασίας. Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να το έχει για να πάει στη δουλειά που τον στέλνει ο εργοδότης του.
  Θα έπρεπε να δίνονται φοροαπαλλαγές και κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους για την απόκτηση αυτοκινήτων με ειδικές προδιαγραφές. Αυτοκινήτων με υψηλή βαθμολογία ασφάλειας και με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
  Υπάρχει απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου (8631/2107 ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕ ΤΜΗΜΑ) που δικαιώνει εργαζόμενο το 2017 από τον άδικο φόρο. Άλλωστε έχουμε φορολόγηση και πληρωμή φόρου για μια «παροχή – αυτοκίνητο» που δεν είναι πραγματική προσαύξησή μισθού ούτε και δημιουργεί κάποια ουσιαστική βελτίωση στον τρόπο ζωής του εργαζόμενου.
  Σήμερα είναι ευκαιρία ενόψει των φορολογικών αλλαγών που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση να δείξει ότι κατανοεί το σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων. Να επαναφέρει τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013, όπως αυτές είχαν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1219/6,10,2014.
  Μάλιστα από τις 7/7/2017 τριάντα τρείς (33) βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καταθέσει ερώτηση (αρ.7032) και ζητούσαν να καταργηθεί αυτός ο άδικος φόρος. Μεταξύ τους ήταν και οι νυν Υπουργοί Ν. Μηταράκης και Α. Βεσυρόπουλος.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 23:45 | Χαράλαμπος Καραμανλής

  Η φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται με κλιμακωτό τρόπο ώστε να μη διπλασιάζεται ο φόρος για μια υπέρβαση κατά λίγα ευρώ των ορίων της κλίμακας.
  Επίσης είναι παράλογο για το »τεκμαρτό» εισόδημα που προκύπτει από τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου να πρέπει να προσκομίζουμε 30% σε αποδείξεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 21:26 | Ηλίας Μαστορέας

  Αξιότιμοι,
  Με την τροπολογία που καταθέσατε προς διαβούλευση συνεχίζετε την Άδικη Φορολόγηση χαμηλόμισθων εργαζομένων προς όφελος των εταιρειών που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  1. καθίστανται οι εργαζόμενοι ως εκ του νόμου υπόχρεοι για παροχή σε είδος, και μάλιστα με
  όρους εξομοίωσης με τους εταίρους και τους μετόχους των εργοδοτριών εταιριών, γεγονός
  που αποτελεί προφανή και αδικαιολόγητα δυσανάλογη και τελικά άδικη μεταχείριση εκ
  μέρους του κράτους σε βάρος των εργαζομένων, παρά τις περί αντιθέτου διαχρονικές
  εξαγγελίες.
  2. συντελείται μεταβίβαση φορολογικής υποχρέωσης και αντίστοιχων οικονομικών βαρών από
  τις εργοδότριες εταιρίες στους εργαζόμενους, στο βαθμό που οι πρώτες έχουν τη δυνατότητα
  να φοροαπαλλάσσονται για χρήση υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πρακτική
  που χρησιμοποιείται από άπασες για τη μίσθωση των εταιρικών οχημάτων τους. Με δεδομένο,
  επιπλέον, ότι η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση είναι δυσβάσταχτη για το εισόδημα της
  μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις σημερινές διαμορφωμένες συνθήκες.
  3. ελλοχεύει ο κίνδυνος ενίσχυσης της τάσης για σταδιακή υποκατάσταση του μισθού με
  παροχές. Ήδη επεκτείνεται η χρήση κουπονιών σίτισης, προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας
  και άλλων πρακτικών, που σε βάθος χρόνου ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν αντί
  μισθολογικών καταβολών, όπως αυτές προβλέπονται από ατομικές και συλλογικές συμβάσεις
  εργασίας.
  4. δημιουργούνται αντισυνταγματικά δύο κατηγορίες ελλήνων πολιτών. Οι προνομιούχοι που
  χρησιμοποιούν κρατικά μέσα και δεν φορολογούνται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που
  πληρώνουν.
  Για τους παραπάνω λόγους ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 21:34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριε Υπουργέ
  Με την ίδρυση της Επιτροπής μας (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/9/2017) τονίζαμε ότι εκπροσωπούμε σκληρά εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα που θίγονται όχι μόνο από την φορολόγηση του εισοδήματος και της περιουσίας τους , αλλά και από το χαράτσι για ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ και παρέχονται από την εταιρία για την άσκηση της εργασίας μας . Γιαυτο ζητούσαμε την κατάργηση του Νόμου 4446\2016.
  Και με το τωρινό όμως Σχέδιο Νόμου για την φορολογική μεταρρύθμιση βλέπουμε δυστυχώς ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος για το υπερβάλλον ποσό!
  Έτσι οι εργαζόμενοι φορολογούνται και για τα κουπόνια σίτισης , για ασφαλιστήρια και υγειονομικής περίθαλψης προγράμματα – παροχές του εργοδότη , για την κατά την κρίση του κράτους υπέρβαση χρήσης των Εταιρικών κινητών τους τηλεφώνων (!!!), ακόμα και για τυχών δάνειο που έχουν λάβει από την Επιχείρηση με χαμηλότερο επιτόκιο !!! (η διαφορά των τόκων φορολογείται με τον υψηλότερο συντελεστή 42%!!!!) . Μεχρι και η παροχη ενοικιου στον εργαζομενο που εχει ξεσπιτωθει και μετατεθει μακρια από το σπιτι του για αναγκες της υπηρεσιας θεωρειται εισοδημα και φορολογειται !
  Η φορολόγηση της χρήσης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα των αυτοκινήτων αφορούν μεγάλο μέρος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα . Παραγνωρίζει το παγίως κριθέν από τα ελληνικά δικαστήρια, ότι η παροχή από τον εργοδότη στον εργαζόμενο της χρήσης αυτοκινήτου για την εκτέλεση της εργασίας του, δεν αποτελεί μισθό και άρα εισόδημα.
  Με το τωρινό σχέδιο Νόμου σχετικά με τα αυτοκίνητα παρά την θετική εξέλιξη της αύξησης του αφορολόγητου από τα 12000 στα 17000 ΛΤΠΦ
  • ΔΕΝ επανερχόμαστε στον Νόμο 4172/2013 που προέβλεπε τον διαχωρισμό status cars (τα οποία φορολογούνται) και tool cars (εργαλεία δουλειάς) και ως εκ τούτου ΔΕΝ γίνονται σεβαστές και αποδεκτές οι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων (αριθμός απόφασης 8631/2017 διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ) για όλους τους εργαζόμενους .
  • ΔΕΝ υπάρχει πρόβλεψη για απαγόρευση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέσω GPS στα αυτοκίνητα, κινητά και tablets των υπαλλήλων αίτημα που έχει ενταχτεί στις διεκδικήσεις της Επιτροπής μας και για το οποίο είχε ενημερωθεί τόσο η πρώην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας όσο και ο σημερινός υφυπουργός.
  ΖHTAME λοιπόν να ληφθουν υπ όψιν αυτές οι παρατηρήσεις και σχετικά με τον όρο «επαγγελματική χρήση να συμπεριληφθεί η γνωμάτευση της ΑΑΔΕ 24.3.2017 που σαφώς αναφέρει πως «….. η χρήση ενός οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά: – Τα οχήματα τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζόμενους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ».

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
  ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ)
  ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΙΕΦΣΕΚ)
  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΙΕΕΦΣΕΚ)

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 19:24 | Επαμεινώνδας

  Κύριοι συνεχίζεται η άδικη μη κλιμακωτή φορολόγηση των εταιρικών οχημάτων.
  Τα οχήματα αυτά δίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε απλούς υπαλλήλους και όχι σε στελέχη και αφορούν καθαρά επαγγελματικούς σκοπούς.
  Ο εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα πάντα να διαλέξει όχημα μικρού ΛΤΠΦ, με αποτέλεσμα αν αρνηθεί την παροχή να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην εργασία του και άρα να απολυθεί και αν λάβει την παροχή μας φορολογείται υπέρμετρα.
  Δεν είναι αξιοκρατικό και καθόλα άδικο ενας πχ πωλητής που εχει όχημα με ΛΠΤΦ 16990 να μην φορολογείται καθόλου και ένας άλλος που έχει όχημα με ΛΤΠΦ 17010 να φορολογείται για 2381,40 ευρώ.
  Είναι το λιγότερο παράλογο.
  Παρακαλώ όπως εφαρμοστεί η κλιμακωτή φορολόγηση

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 18:15 | Δημήτρης Μπεκ

  Σχετικά με την φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων , ζητούμε την κατάργηση του νόμου διότι είναι άδικο και παράλογο! Δεν πρέπει να αποτελεί επιπλέον εισόδημα διότι είναι απαραίτητο εργαλείο για την δουλειά μας καθώς διανύουμε σε καθημερινή βάση άνω των 200 χιλιομέτρων ! Προέχει η ασφάλεια μας και δεν μπορεί να εξομοιωθεί ως μέσο πλουτισμού ! Μην δημιουργείται δυο κατηγορίες πολιτών , οι προνομιούχοι που χρησιμοποιούν κρατικά μέσα και δεν φορολογούνται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που πληρώνουν συνεχώς φόρους . Είναι στην δικαιοδοσία σας να διορθώσετε το λάθος …

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 17:03 | Κων/νος Σαββίδης

  Καλησπέρα αξιότιμοι.
  Είναι ένας άδικος φόρος, όπως και η εισφορά αλληλεγγύης.
  Μας λέγατε για τους άδικους φόρους. Ορίστε λοιπόν. ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.
  Μας το είχατε υποσχεθεί.
  Αλήθεια, οι βουλευτές μας (και όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι με αυτοκίνητα του δημοσίου…) πληρώνουν για τα αυτοκίνητα που τους παρέχουμε?
  Κρίμα. Είχα την ψευδαίσθηση ότι θα κάνατε αυτά που μας υποσχεθήκατε.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 14:25 | Εμμανουήλ Διαμάντας

  Δυστυχώς δε διαχωρίζονται τα εταιρικά αυτοκίνητα – παροχές προς στελέχη από τα εταιρικά αυτοκίνητα – εργαλεία δουλειάς όπως στο παρελθόν. Τα δεύτερα αποδίδονται από τις εταιρείες σε εργαζόμενους προκειμένου να διεκπεραιώσουν την εργασία τους (τμήματα υποστήριξης, πωλήσεων κτλ). Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν την επιλογή να αρνηθούν να πάρουν αυτοκίνητο, δεν επιλέγουν καν τί αξίας όχημα θα έχουν καθώς αυτό το επιλέγει η εταιρεία τους ή η τελευταία δίνει περιορισμένες επιλογές.
  Ωστόσο φορολογούνται για όχημα το οποίο δεν το έχουν επιλέξει, δεν τους ανήκει και δεν παράγει εισόδημα γι’ αυτούς. Η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση είναι άδικη και πρέπει να καταργηθεί.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 14:44 | Χρήστος Γιώτης

  Αναμένουμε την τροποποίηση της επαίσχυντης αυτής ρύθμισης και την πρόβλεψη κλιμακωτού τρόπου υπολογισμού.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:46 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Τροποποιείται το αρ. 13 του Κ.Φ.Ε. (παροχές σε είδος): α) στην έννοια των παροχών σε είδος, έτσι όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του νέου αρ. 13, προστίθενται και ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα, β) παροχή σε είδος νοείται το υπερβάλλον των 300,00€ ποσό, έναντι της συνολικής αξίας των παροχών σε είδος όταν υπερβαίνει το ποσό των 300,00€ που ισχύει σήμερα, γ) απαλείφεται η διάταξη που όριζε ότι «Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο». δ) αυξάνεται το όριο για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000 με ισχύ από 1.1.2020.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 11:51 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΏΤΗΣ ΦΆΝΗΣ

  Αξιότιμοι,
  Με την τροπολογία που καταθέσατε προς διαβούλευση συνεχίζετε την Άδικη Φορολόγηση χαμηλόμισθων εργαζομένων προς όφελος των εταιρειών που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  1. καθίστανται οι εργαζόμενοι ως εκ του νόμου υπόχρεοι για παροχή σε είδος, και μάλιστα με
  όρους εξομοίωσης με τους εταίρους και τους μετόχους των εργοδοτριών εταιριών, γεγονός
  που αποτελεί προφανή και αδικαιολόγητα δυσανάλογη και τελικά άδικη μεταχείριση εκ
  μέρους του κράτους σε βάρος των εργαζομένων, παρά τις περί αντιθέτου διαχρονικές
  εξαγγελίες.
  2. συντελείται μεταβίβαση φορολογικής υποχρέωσης και αντίστοιχων οικονομικών βαρών από
  τις εργοδότριες εταιρίες στους εργαζόμενους, στο βαθμό που οι πρώτες έχουν τη δυνατότητα
  να φοροαπαλλάσσονται για χρήση υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πρακτική
  που χρησιμοποιείται από άπασες για τη μίσθωση των εταιρικών οχημάτων τους. Με δεδομένο,
  επιπλέον, ότι η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση είναι δυσβάσταχτη για το εισόδημα της
  μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις σημερινές διαμορφωμένες συνθήκες.
  3. ελλοχεύει ο κίνδυνος ενίσχυσης της τάσης για σταδιακή υποκατάσταση του μισθού με
  παροχές. Ήδη επεκτείνεται η χρήση κουπονιών σίτισης, προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας
  και άλλων πρακτικών, που σε βάθος χρόνου ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν αντί
  μισθολογικών καταβολών, όπως αυτές προβλέπονται από ατομικές και συλλογικές συμβάσεις
  εργασίας.
  4. δημιουργούνται αντισυνταγματικά δύο κατηγορίες ελλήνων πολιτών. Οι προνομιούχοι που
  χρησιμοποιούν κρατικά μέσα και δεν φορολογούνται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που
  πληρώνουν.
  Για τους παραπάνω λόγους ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 08:23 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριοι επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην άδικη διάταξη του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα. Το γεγονός ότι κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο με πολλά κυβικά εκατοστά δεν σημαίνει ότι είναι και πλούσιος.
  Αφήστε την αγορά ελεύθερη να λειτουργήσει ο υπερβολικός παρεμβατισμός είτε άμεσος είτε έμμεσος μόνο προβλήματα δημιουργεί στις επιχειρήσεις.
  Στηρίξτε τις επιχειρήσεις!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 01:03 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΜΑΡΑΣ

  ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

  Αγαπητοί κύριοι σαν απλοί εργαζόμενοι στο τομέα του φαρμάκου σας ζητούμε την κατάργηση του άδικου αυτου νόμου και όχι απλά την τροποποίηση του. Είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία σας να αποκαστήσετε την νομιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη που καταπατήθηκε τόσο βαναυσα απο την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα εταιρικα αυτοκίνητα που μας δίδονται αποτελουν εργαλεία δουλειάς και ουδόλως δε μπορούν να εξομοιωθούν ως μέσα πλουτισμού ή να επέχουν την θέση με τα αυτοκίνητα των μετόχων και εργοδοτών.

  Μετα Τιμής
  ΤΖΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:23 | Ψωμιάδης Γιώργος

  Η φορολόγηση των εταιρικών οχημάτων πρέπει να γίνεται κλιμακωτά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι, στους οποίους το όχημα δεν αναγνωρίζεται ως εργαλείο δουλειάς, δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής του οχήματος τους. Ως εκ τούτου, χρεώνονται αυτοκίνητα ακριβότερα σε σχέση με αυτά που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Η κλιμακωτή φορολόγηση είναι το πρώτο βήμα πριν από την πλήρη κατάργηση αυτού του άδικου φόρου. Ας χαρακτηριστεί εργαλείο δουλειάς για όλους ή έστω γι’ αυτούς που διανύουν πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό «χλμ δουλειάς», όπως γίνεται έμμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πολλές εταιρείες που χρονομισθώνουν οχήματα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:01 | Σπύρος Μπώλος

  Είναι εξαιρετικά λυπηρό,που και η νέα κυβέρνηση στοχεύει στην υπερφορολόγηση των εγκλωβισμένων μισθωτών.
  Η μερίδα Ελλήνων που δεν φοροδιαφεύγει και δεν δικαιούται κανενός είδους στήριξη!
  Ο φόρος χρήσης των εταιρικών αυτοκινήτων είναι μια ακόμη σκανδαλώδης “κλοπή’ του κράτους απέναντι στους ιδιωτικούς υπαλλήλους(εξαιρούνται βουλευτές,δημόσιοι υπάλληλοι..),μετά την εισφορά αλληλεγγύης και άλλους φόρους που αποφεύγουν οι περισσότεροι πολίτες(π.χ.Ελεύθεροι επαγγελματίες) μέσω της φοροδιαφυγής.
  Σε συνεντεύξεις ,μέλη της κυβέρνησης μιλούσαν για επαναφορά στο παλιό καθεστώς φορολόγησης παροχής εταιρικού αυτοκινήτου.Δηστυχως αυτό έγινε για αυτοκίνητα αξίας έως 17000€ προ φόρων(ευχάριστη εξελιξη-την χαιρετίζουμε).
  Τουλάχιστον ο φόρος,στις άλλες περιπτώσεις να ισχύει για την ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ αξία & κλιμακωτά.
  Ευχαριστούμε που δίνετε δυνατότητα γνώμης ,στον Έλληνα πολίτη.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 20:55 | Παναγιώτης Κωνσταντινίδης

  Σχετικά με τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να υπάρξει κλιμακωτός υπολογισμός του εισοδήματος που αναλογεί, προκειμένου να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές στη φορολογία για αυτοκίνητα με μικρή διαφορά αξίας.
  Για να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, θα μπορούσαμε σε κάποιες περιπτώσεις να αντιγράψουμε αυτό που γίνεται με επιτυχία σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, πχ, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο μοντέλων πώς θα φορολογηθεί. Το πρώτο καταλήγει σε υπολογισμό εισοδήματος από το άθροισμα του 12% της ΛΤΠΦ και του γινομένου 0,03%*Απόσταση Κατοικίας-Εργασίας, ενώ το δεύτερο αφορά βιβλίο κίνησης και συμφέρει αυτούς που κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο για επαγγελματικούς λόγους.