Άρθρο 28 Τροποποίηση άρθρου 50 ΚΦΔ

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του,
β. οι οφειλές αυτές γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων και
γ. οι υπό παρ. 1 οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται μαχητά τεκμήριο έλλειψης υπαιτιότητας.

2. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως με τα υπό παρ. 1 πρόσωπα για την πληρωμή των οφειλομένων φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των επ’ αυτών τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και οποιωνδήποτε χρηματικών κυρώσεων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

3. Οφειλές, που κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν βεβαιωθεί σε βάρος προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνομένων για οφειλές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από την παρ. 1 του παρόντος, παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών υπό την έννοια του Άρθρου 72 παρ.50 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

2. Οι παρ. 4, 5 και 8 του Άρθρου 50 του ν. 4174/2013 καταργούνται και οι παράγραφοι 6, 7 και 9 αναριθμούνται σε παρ. 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 17:25 | ΦΠ

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 50 ΚΦΔ θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε οφειλές που βεβαιώθηκαν σε βάρος συνυπόχρεων προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 115 ν. 2238/94.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 19:29 | Νικόλαος Θ. Σαμαράς τ Δικηγόρος

  Πρόταση προσθήκης ΣΤΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Προτείνω την κατωτέρω ενσωματούμενη προσθήκη στο τέλος της προτεινόμενης από το Υπουργείο Οικονομικών τροπολογίας, με την αιτιολογία που παραθέτω μετά το άρθρο που στην ανάρτηση του Υπουργείου φέρει τον αριθμό άρθρο 28 με τίτλο τροποποίηση άρθρου 50 του ΚΦΔ, το οποίο δέον να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Άρθρο 28 Τροποποίηση άρθρου 50 ΚΦΔ
  1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, αντικαθίστανται ως εξής:
  «1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
  α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του,
  β. οι οφειλές αυτές γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων-και
  γ. οι υπό παρ. 1 οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται μαχητά τεκμήριο έλλειψης υπαιτιότητας.
  2.Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως με τα υπό παρ. 1 πρόσωπα για την πληρωμή των οφειλομένων φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των επ’ αυτών τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και οποιωνδήποτε χρηματικών κυρώσεων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.
  3. Οφειλές, που κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν βεβαιωθεί σε βάρος προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνομένων για οφειλές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από την παρ. 1 του παρόντος, παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης.
  Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών υπό την έννοια του Άρθρου 72 παρ.50 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, «καθώς και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών σε βάρος προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικώς ευθυνομένων για οφειλές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 115 του ν.2238/1994 και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013, εφ’ όσον συμμετείχαν στη διοίκηση εταιρειών ή νομικών οντοτήτων, οι οποίες έχουν υπαχθεί ή τελούν υπό την ειδική εκκαθάριση των νόμων 1386/1983,1892/1990 και 2000/1991».****
  2. Οι παρ. 4, 5 και 8 του Άρθρου 50 του ν. 4174/2013 καταργούνται και οι παράγραφοι 6, 7 και 9 αναριθμούνται σε παρ. 4, 5 και 6 αντίστοιχα.»

  ****ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Η προτεινόμενη στο τεθέν σε δημόσια διαβούλευση ως άνω προσθήκη με έντονη γραφή, στο τέλος της προτεινομένης τροπολογίας (1.3 αυτής), καθιστά την προτεινόμενη ρύθμιση πληρέστερη, αποκαθιστά την συνταγματική αρχή ισότητας, δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης του Νόμου, ενισχύει την αίσθηση ενότητας και ασφαλείας του Δικαίου, αποσαφηνίζει και ρυθμίζει ενιαία και διαχρονικά την αλληλέγγυο ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε αυτή προσδιορίζεται με βάση τον Νόμο 2238/1994, είτε με βάσει το Νόμο 4174/2013 και ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες διατάξεις των αναπτυξιακών Νόμων 1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991. Επί πλέον εξυπηρετεί την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και επίσης εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα την αληθινή βούληση του Νομοθέτη, με γνώμονα τις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογουμένου.
  Ο προτείνων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΣΑΜΑΡΑΣ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 13:19 | Σ. Θ. ΣΤΡΑΤΟΣ

  Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη καθιστά ουσιαστικά τους διοικούντες μίας επιχείρησης ομήρους του Δημοσίου αφού είναι υπεύθυνοι για κάθε μη αποδοθέντα φόρο, δηλωθέντα ή μη. Η ευθύνη των διοικούντων μία επιχείρηση για μη απόδοση φόρων, κλπ. στο Δημόσιο πρέπει να περιορίζεται στους φόρους που έχουν δηλωθεί και όχι σε φόρους που επιβάλλονται μετά από φορολογικό έλεγχο και μόνον σε συνδυασμό με αντίστοιχη συν-ευθύνη των υπευθύνων των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των ορκωτών ελεγκτών. Δεν μπορεί π.χ. να είναι υπεύθυνος ένας Διευθύνων Σύμβουλος για λάθη ή παραλήψεις των λογιστών της επιχείρησης ή/και πλημμελούς ελέγχου από πλευράς των ορκωτών ελεγκτών. Ας προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα απαλλάσσονται της ευθύνης οι Διοικούντες για μη απόδωση φόρων που προκύπτουν από τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις εφόσον αυτές έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. Ας υποχρεούται μία επιχείρηση να δηλώνει στο ΓΕΜΗ/ΦΕΚ ποιοι είναι οι διευθύνοντες το λογιστήριό της και ποιοι είναι οι ορκωτοί ελεγκτές της. Τέλος τα προβλεπόμενα μαχητά τεκμήρια να νομοθετηθούν στα πλαίσια του παρόντος νόμου και να μην αφεθούν στους εκάστοτε υπουργούς να τα προσδιορίζουν. Οι επενδυτές χρειάζονται ασφάλεια δικαίου για να δραστηριοποιηθούν. Αλλοιώς, μην περιμένουμε επενδύσεις.

 • Αναγκαία η αποσύνδεση της προσωπικής ευθύνης των προέδρων των επαγγελματικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  Η τιμωρητική κίνηση να δεσμεύονται οι προσωπικοί λογαριασμοί επιχειρηματία που παράλληλα είναι πρόεδρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχει για τον ίδιο.
  Επιπλέον το ενδεχόμενο προσωπικής ευθύνης για μία σειρά θεμάτων, που μπορεί να προκύψουν, αποτελεί τροχοπέδη για οποιονδήποτε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 02:00 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΟΣ

  Οι επιχειρήσεις με την παρακράτηση των φόρων και την απόδοσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο λειτουργούν ως «εισπράκτορες» του κράτους. Αυτοί που διοικούν τα νομικά πρόσωπα και αποφασίζουν για τις πράξεις του νομικού προσώπου (αφού το ίδιο το νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο μιας και δεν έχει μυαλό και χέρια), πρέπει να ευθύνονται έναντι του κράτους για τη μη απόδοση τουλάχιστον των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων που η επιχείρηση έχει εισπράξει από τους πελάτες της και οφείλει να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μη ευθύνη ή η «χαλαρή» ευθύνη αυτών που διοικούν τα νομικά πρόσωπα, σχετικά με την απόδοση στο κράτος τουλάχιστον των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, στην πράξη σημαίνει πως το κράτος δίνει άδεια σε μια επιχείρηση να εισπράττει φόρους υπέρ αυτού, αλλά ταυτόχρονα δεν θωρακίζει το σύστημα που εξασφαλίζει πως τα ποσά θα καταλήξουν στα ταμεία του.
  Επιπλέον η μη θωράκιση και πλήρης διασφάλιση της απόδοσης στο κράτος τουλάχιστον των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά μεταξύ αυτών που παρακρατούν και αποδίδουν και αυτών που παρακρατούν και δεν αποδίδουν, αφού οι τελευταίοι λειτουργούν με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:20 | ΟΛΓΑ

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ? ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ? ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ. ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 23:11 | Καδής Γεώργιος

  Και ποιος θα ευθύνεται π.χ για το ΦΠΑ δηλαδή κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης; Κανένας; Άντε, τα 104 δις ευρώ να γίνουν 204…

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».