Άρθρο 11 Τροποποίηση άρθρου 22 για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικης κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:22 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Προβλέπεται παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.
  Επίσης προβλέπεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 17:30 | Χάρης Γιαννόπουλος

  Ξαναγυρίζουμε σε λογικές Ν. 2238/1994. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2019 οι δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης ειδικά από εισηγμένους ομίλους που έχουν επενδυτές πολύ αισθητοποιημένους σε θέματα ΕΚΕ να εξαρτώνται από το αν έχουν ζημιές ή όχι.
  Επίσης γιατί κριτήριο να είναι τα λογιστικά κέρδη και όχι τα φορολογικά ?

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 14:37 | Σπύρος Κοκκόλης

  Δηλαδή αν υπάρχουν λογιστικές ζημιές, ξεχνάμε την κοινωνία, την εικόνα της επιχείρησης, και γινόμαστε στυγνοί εκμεταλλευτές;

  Επίσης τι έννοια έχει να εκπίπτουν οι δαπάνες οι οποίες ‘γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης’ στον νόμο, και μετά να έρχεται ο καθένας και να αμφισβητεί ποιό είναι το συμφέρον και ποιό δεν είναι. Αντί να τα ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα και απλά, γράφουμε νόμους που τελικά εφαρμόζονται κατά βούληση.
  Είναι αυτονόητο οτι το συμφέρον της επιχείρησης είναι η ΕΚΕ, θέλει διευκρίνηση; Προφανώς, γιατί στην πράξη έρχεται πάλι ο ελεγκτής, και αμφισβητεί κάθε δαπάνη ως «μή παραγωγική».