Άρθρο 24 Τροποποίηση άρθρου 71 ΚΦΕ σχετικά με την βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και την μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.»

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται για την προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 22:07 | Στελιος Ιατρού

  Ξέρετε, από επιχειρηματική ιδιότητα έχουν πληρώσει προκαταβολή φόρου και οι ατομικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτές τις εξαιρείτε και προβλέπετε μείωση μόνο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες?

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 11:02 | Κώστας Παπανικολόπουλος

  Οι μεγάλες προκαταβολές φόρου στραγγαλίζουν την ανάπτυξη και επιβαρύνουν κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να έχουν ποσοστιαία μεγάλες αυξομοιώσεις στα οικονομικά στοιχεία τους από έτος σε έτος.
  Προτείνεται η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου ως εξής: 75% για τη χρήση 2019, 50% για τη χρήση 2020 και 25% για τη χρήση 2021. Επανεξέταση του μέτρου το 2021 για να αποφασιστεί εάν θα διατηρηθεί μία μικρή προκαταβολή φόρου 10%-20% για το 2022 και έπειτα ή θα καταργηθεί τελείως.
  Κώστας Παπανικολόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:03 | Αργύριος Αργρυρίου

  Δυστυχώς δεν ανακοινώσατε καμία αλλαγή για το τέλος επιτηδεύματος που ακόμα και ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν άδικο και αντισυνταγματικό και αποτελούσε προεκλογική σας δέσμευση. Τουλάχιστον για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες θα έπρεπε να το καταργήσετε εφόσον δεν επιβάλλεται για καμία άλλη μη κερδοσκοπική εταιρική μορφή, στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:24 | ΓΕΝΙΑΣ

  Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τα φορολογικα έτη, βεβαιώνεται ποσό (75%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.»

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:51 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο και την μείωση της προκαταβολής στο 95 % για το 2018, θα μπορούσε να δοθεί επιπλέον όφελος γιατί όχι και στο 50 % και σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί να ρυθμίσουν με τις 120 , 12 , ή 24 δόσεις τις οφειλές τους που μετά κόπων και βασάνων τηρούν την ρύθμιση.Ας δουν επιτέλους οι κυνηγημένες ελληνικές επιχειρήσεις μία ανάσα από την Διοίκηση.