Άρθρο 07 Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:

«6. α) Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
β) Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 € ) δαπανών.
γ) Η προηγούμενη περίπτωση β΄ του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
(xii) Οι φυλακισμένοι.
δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
ε) Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών της παρ. 1 β) του παρόντος περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περ. α΄ της παρούσας.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, μετά τηv κλίμακα, εδάφιο ως εξής:

«Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του παρόντος.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 09:26 | Α. Καλαμάς

  Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς που είμαι μισθωτός και πληρώνω ενοίκιο και διατροφή παιδιού και νιώθω ότι το κράτος δεν το απασχολεί η δικαιοσύνη και η ισονομία, αλλά απλά να πάρει χρήματα από όπου είναι πιο εύκολο (πχ. εμένα).
  Διαβάζοντας τα σχόλια πολλών συμπολιτών, κατάλαβα ότι όλοι βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα: δεν είναι τόσο το ποσοστό που θα πρέπει να είναι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, αλλά το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογίζονται. Στην πραγματικότητα πρέπει να ορίσουμε τι είναι «πραγματικό εισόδημα». Κάποια έξοδα είναι ανελαστικά, δηλαδή δεν μπορώ να αποφασίσω τι θα κάνω αυτά τα χρήματα. Απλά πρέπει να τα πληρώσω. Το αν θα αγοράσω καινούργια τηλεόραση και αν θα πληρώσω το ενοίκιο του σπιτιού μου δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Το πραγματικό εισόδημα θα πρέπει να προσδιορίζεται αφού αφαιρούνται όλα τα έξοδα που είναι υποχρεωτικά (όπως γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύης). Πχ. διατροφή παιδιών, κάθε είδους φόρος (ΕΝΦΙΑ, κληρονομιάς, κλπ.), ενοίκιο, ασφάλειες οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.α. Προσωπικά θεωρώ ότι το κράτος μας (και κατά συνέπεια ΟΛΟΙ μας) αντί να βάζει ποινές επιπλέον φόρου, θα έπρεπε να «κυνηγάει» στοχευμένα κάποιες κατηγορίες αποδείξεων που έχει παρατηρηθεί έντονη φοροδιαφυγή. Για αυτές τις αποδείξεις 1) θα εκπίπτουν εντελώς από το εισόδημα (άρα δεν θα φορολογείται ο καταναλωτής) και 2) θα του επιστρέφει και μέρος του ΦΠΑ πίσω (μέσω μείωσης φόρου) ώστε να συμφέρει το μέτρο. Είναι δεδομένο ότι αν ο ΦΠΑ είναι μεγαλύτερος της φορολογίας ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει συμφέρον να ζητήσει απόδειξη.
  Στην ίδια βάση πρέπει να ξανασκεφτεί το οικονομικό επιτελείο το πού επιβάλει φόρους. Θεωρώ πως κάποια πράγματα είναι παράλογο να μην εκπίπτουν από το εισόδημα. Πχ. είναι δίκαιο το ενοίκιο να φορολογείται σε εμένα που το δίνω 22% (αφού δεν εκπίπτει) και 15% αυτοτελώς σε αυτόν που το εισπράττει; Η την διατροφή παιδιού που καταβάλλω βάση δικαστικής απόφασης, αλλά την διαχειρίζεται η μητέρα του παιδιού; Η τον ΕΝΦΙΑ που είναι φόρος που πάει στο κράτος (πρακτικά φόρος πάνω στο φόρο). Τα ιατρικά έξοδα που αφορούν συμμετοχή ασφαλισμένου σε φάρμακα και εξετάσεις είναι λογικό να μην εκπίπτουν και να φορολογούνται;
  Το κράτος πρέπει να μετριάσει την φορολογία στον τελικό καταναλωτή και να την μεταφέρει στον παραγωγό του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Είναι απλά το λογικό και δίκαιο.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 09:02 | Ιάσων

  Πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση τον σκοπό αυτής της διάταξης. Εφόσον αυτός είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, δηλαδή η συναλλαγή χωρίς αποδείξεις, θα πρέπει να αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα ώστε να μην παρεξηγείται η συγκεκριμένη διάταξη.
  Πιο συγκεκριμένα, αλλαγή του Άρθρου 6 παρ. β σε ποσοστό επί του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία κλπ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ.

  πχ Με την τωρινή διάταξη κάποιος που έχει μικτό εισόδημα 79.000 λαμβάνει καθαρά 41.600. Επί αυτών πρέπει να συγκεντρώσει δαπάνες για 20.000. Δηλαδή πρέπει να ξοδέψει (χωρις να συνυπολογίζουμε ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους) το 48% του εισοδήματος του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να αποταμιεύει στα πιο παραγωγικά του έτη ώστε να εξομαλύνει την καμπύλη του εισοδήματος στον εργασιακό του βίο. Μια ακόμα πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση να επιτρέπεται να συνυπολογίζονται τα επενδυτικά προϊόντα που αποκτώνται μέσα στο έτος (πχ προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα) και έχουν διακρατηθεί μέχρι και την λήξη αυτού.

  Διαφορετικά ο σκοπός της διάταξης είναι καθαρά φοροεισπρακτικός και επιβραβεύει την σπατάλη χρήματος σε καταναλωτικά αγαθά τιμωρώντας τις επενδύσεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 02:50 | Ρούλα

  Α) Το 30% είναι υπερβολικό και θα αδικήσει κατηγορίες πολιτών, π.χ. όσους δεν έχουν μεγάλες καταναλωτικές ανάγκες (π.χ. άτεκνοι) ή πληρώνουν διατροφή σε συζύγους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μείωση του ποσοστού στο 25%, όπως διαρρέεται. Παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, το μέτρο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξημένη φορολόγηση και υπερπλεόνασμα, που μετά θα διανεμηθεί στους συνήθεις δικαιούχους… Αυτή ήταν και η οικονομική πολιτική που καταψηφίστηκε στις εκλογές και δυστυχώς επανέρχεται τώρα από αυτούς που προηγουμένως κατηγορούσαν τα υπερπλεονάσματα.

  Β) Οι ηλεκτρονικές δαπάνες δεν μπορούν να σταθούν στο ΣτΕ χωρίς σύνδεση με έκπτωση φόρου (θετικό κίνητρο). Γνωρίζω ήδη άτομα που είναι αποφασισμένα να προσφύγουν και θεωρώ πως θα δικαιωθούν, οπότε θα υπάρξει και μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και αναδρομική επιστροφή φόρων που θα έχουν καταβληθεί ως τότε λόγω της ποινής του 22%. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί έκπτωση φόρου για όλους τους υπόχρεους σε ηλεκτρονικές δαπάνες, ειδάλλως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση για ηλεκτρονικές δαπάνες.

  Γ) Οι συντελεστές φορολογίας μειώνονται για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μερίσματα. Για όσους εισπράττουν ενοίκια ΚΑΙ οι συντελεστές δεν μειώνονται ΚΑΙ έκπτωση φόρου δεν προβλέπεται ΚΑΙ θεσπίζεται η υποχρέωσή τους για ηλεκτρονικές δαπάνες. Αυτό προφανώς ενέχει αδικία και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για φοροδιαφυγή.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:30 | παναγιωτης

  Δηλαδη εχω εισοδημα κοντα 16000 πληρωνω για νοικι 4500 και για τελη κυκλοφοριας ασφαλειες αυτοκινητου κτλ αλλα 1000 δινω στα 2 παιδια μου ως φοιτητες χαρτζιλικι αλλα 3500 και βαση καποιου οικονομολογου , θα πληρωσω προστιμο αν απο τα 7000 ευρω που μου μενουν δεν κανω συναλλαγες 5000 ευρω περιπου ηλεκτρονικα!!! αν δε κατσω σπιτι και δεν ξοδεψω και τολμησω να αποταμιευσω και κανα 2000 τοτε πρεπει να πληρωσω φορο 220 ευρω για καθε χιλιαρικο που δεν ξοδευω το οποιο μαλιστα εχει φοροληγηθει μια φορα και τωρα ξαναφορολογειται….. αρα συνολικα θα φορολογηθω με 44% χαρις σε αυτο το τερατουργημα ενω εκλεγηκατε με υποσχεσεις περι φοροαπαλλαγων….. δυστυχως ζω ελλαδα … τα παιδια μου φυσικα τα μεγαλωνω με ξεκαθαρη ιδεα να φυγουν μετα τις σπουδες τους στο εξωτερικο και να μην γυρισουν ποτε να πληρωσουν φορους σε αυτο το ‘κρατος’ ……………….

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 22:15 | Νίκος Παπαγεωργιου

  Θα πρέπει να αφαιρεθεί από το εισόδημα οι φόροι και ο ΕΝΦΙΑ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 22:46 | Κώστας Bαλιδάκης

  Το ποσό της διατροφής έχει ήδη την πιο άδικη φορολογική μεταχείριση. Φορολογούμαι γι’αυτό και το ποσό πάει «καθαρό» στη σύζυγο. Τα 6000€ που στέλνω είναι ήδη 7500€ εισόδημα προ φόρων για μένα. Η αδικία με αυτό το νόμο μεγαλώνει. Για τα 7500€ δεν μπορώ να έχω ηλεκτρονικές αποδείξεις οπότε κινδυνεύω με 22%*7500€=1650 ευρώ περισσότερο φόρο. Το νομοσχέδιο θέλει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και το επικροτώ , πρέπει όμως να είναι δίκαιο. Η αδικία φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:21 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Καλήμερα.
  Διάβασα αρκετά σχόλια που περιγράφουν τα λάθη της ρύθμισης .
  (Ενοίκια , ρύθμιση χρεών , συγκατοίκηση τεκνών , αναλογικότητα ,μη σύνδεση με καταθέσεις ,κτλ )
  Άρα το διαθεσιμο ή πραγματικό εισόδημα πρέπει να μετράει ;

  Ελεύθερος με εισόδημα 30.000 και παντρεμένος με παιδιά το ίδιο είναι ;
  Έστω οτι είμαι παντρεμένος πως να ξοδεύω κοντά ενα χιλιάρικο , εξαιρούμενων τον παραπάνω ;

  Εν κατακλείδι αν το ψηφίσετε θα ήταν καλο να λειτουργήσει πιλοτικά τον πρώτο χρόνο .
  Ακόμη ακόμη πείτε έως 20% συλλογή με πλαστικό χρήμα και από εκεί και πάνω να δίνετε μπόνους συλλογής με επιστροφή πίστωσής πχ 5% .

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:23 | Ταβλαριδης Ιωάννης

  Οι φορές που έχω κάνει χρήση υπηρεσιών επαγγελμάτων που φοροδιαφεύγουν είναι ελάχιστες καθότι μένω σε καινούργιο σπίτι . Γιατί θα πρέπει να κάνω 30% δαπάνες αντί να έχω τη δυνατότητα να αποταμίευσω η επενδύσω το εισόδημα που ευτυχώς ακόμα έχω από μισθωτές υπηρεσίες . Πληρώνω τα παντα με πιστωτική η μέσω τράπεζης και είμαι υπέρ του μέτρου αλλά όχι στα ποσοστά που αναφέρονται

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:23 | Κώστας

  Επειδή είναι ανέφικτο οι επαγγελματίες να γνωρίζουν μέσα στο χρόνο το τελικό τους εισόδημα (ώστε να κάνουν το 30% των δαπανών), προτείνω είτε να καταργηθεί η εν λόγω διάταξη λόγω μη εφικτής εφαρμογής και αδικίας έναντι μισθωτών-συνταξιούχων που το γνωρίζουν, είτε οι επαγγελματίες να κάνουν 30% συναλλαγές με βάση το εισόδημα του περασμένου έτους. Π.χ. το 2020 να κάνουν 30% συναλλαγές για το εισόδημα του 2019 κ.ο.κ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΚΑΣ

  ΟΧΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΝΕΡΟ ΚΛΠ) ΑΥΤΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ?
  ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. (ΙΑΤΡΟΥΣ,ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣΚΛΠ)
  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:17 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  προσωπικα εχω εισοδημα 12000 χωρις ενοικιο,,,και χαλαρα καλυπτω καθε χρονο το 60/100 με καρτα τα υπολοιπα πανε μαυρα χωρις αποδειξη .αληθεια εσεις μετα υψηλα εισοδηματα ποσο της εκατο απο το εισοδημα μας το χαλατε χωρις αποδειξη? μηπως πρεπει να μειωσετε τις μαυρες αγορες.
  θα ειναι πολυ καλο να αφαιρουνται απο το εισοδημα ενφια τελη διατροφες ενοικια και ισως καποια αλλα εξοδα,,,ετσι στο νεο εισοδημα που θα προκυπτει να επιβαλλεται το 30/100..για ηλεκτρονικες αποδειξεις…
  επομενως μειωνουμε τις μαυρες αγορες και προσπαθουμε να κανουμε ολο και πιο πολλες ηλεκτρονικες συναλλαγες,αληθεια στη γερμανια στην αμερικη τι γινεται πως εχει παταχθει η φοροδιαφυγη μηπως η κυβερνηση πρεπει να δει τι παιζει και εξω…παντως τελικα μηπως ειναι δυσκολο να ζητουμε απο καποιον ελευθερο επαγγελματια πληρωμη με Pos kai για αυτο τοση αντιδραση στο μετρο αυτο?

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:05 | politeknos

  Με την παρ. 2 του υπό συζήτηση άρθρου εξομοιώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα (ως προς την υποχρέωση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα) προς εκείνα από μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα. Ωστόσο, η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων αυτών παραμένει σαφώς δυσμενέστερη: εισαγωγικός συντελεστής 9% έναντι 15%, και μάλιστα από το πρώτο ευρώ, χωρίς καθόλου αφορολόγητο όριο! Επιπλέον τα ακίνητα επιβαρύνονται και με άλλους φόρους (ΕΝΦΙΑ), δημοτικά τέλη κλπ. Επομένως στην ήδη δυσανάλογα υψηλή φορολόγηση, θα προκύψει και νέα επιβάρυνση, σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα. Θα πρέπει είτε να εξαιρεθούν τα εισοδήματα αυτά (όπως μέχρι σήμερα), είτε να υπαχθούν στην ίδια κλίμακα φόρων λαμβανομένου υπόψη και ίδιου αφορολόγητου ποσού.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 20:44 | Χαράλαμπος

  Είναι απαράδεκτο να ζητάς μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουν οι Έλληνες να καταναλώσουν το 30% του εισοδήματός τους σε ηλεκτρονικές αποδείξεις.Πολύ περισσότερο όταν το 30% δεν υπολογίζεται πάνω στο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ εισόδημα. Πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα ποσά που πληρώνει κάποιος σε δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ), ανεξάρτητα από το ποσό που πληρώνει. Είναι άδικο να ζητάς να πληρώνει πάνω από 60% του εισοδήματός του προκειμένου να έχει κάποια έκπτωση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά.Και να επιβραβευθούν έτσι και οι συνεπείς προς τις τράπεζες.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 18:38 | Γιώργος Μ

  0.Το ποσοστό 30% θα έχει νόημα αν είναι επι του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος, αφαιρώντας κάθε υποχρεωτικά καταβαλλόμενη δαπάνη που δεν κρίνεται και καταναλωτική (ενοίκια, διατροφές, ρυθμίσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κ.ά.).
  1. Θεωρώ ότι το ποσοστο «60% του πραγματικου εισοδηματος» ειναι πολυ μεγαλο για να υπαρχει προσαρμογή του πλαστικου χρηματος στο 20%. Θα πρέπει να μειωθεί. Επίσης, είτε μειωθεί είτε παραμείνει το 60%, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του και άλλες δαπάνες, όπως οι ρυθμίσεις (120 δόσεις, κλπ.) των ασφαλιστικών εισφορών (και οι ρυθμίσεις των φόρων, αν δεν νοούνται στην υφιστάμενη διατύπωση), τα ενοίκια, οι διατροφές, κ.ά, εφόσον καταβάλλονται ηλεκτρονικά.
  2. Για κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, θα είναι σημαντικό πρόβλημα ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος,καθώς δεν εισπράττουν πάντα εντός της ίδιας χρήσης με την τιμολόγηση.
  3. Είναι υπερβολικό το όριο των 5.000 ευρώ για όσους έχουν κατασχέσεις λογαριασμών. Αν το υπολογίσατε με βάση το ότι υπάρχει ακατάσχετο των 1.250€, να λάβετε υπόψη σας ότι: α) το όριο των 1.250 δεν ισχύει για όλους, π.χ. εργαζόμενους με μπλοκάκι, κ.ά.(= μεγάλη αδικία), β) αν το καταβαλλόμενο ποσό – μισθός είναι σχετικά μικρό, πως θα κάνει συναλλαγές 5.000€ κάποιος, ίσως να είναι σχεδόν ή μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του, και γ) ακόμα και αν μισθός είναι μεγαλύτερος του όριου αυτού, στον μισθωτό δεν καταβάλλεται το ποσό των 1.250, αλλά ό,τι μένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου. Συνεπώς, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,το όριο των 5.000€ για ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι εκτός πραγματικότητας.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 18:22 | Αριστοτέλης Φαρμάκης

  Έχω εισοδήματα μόνο από ενοίκια περίπου 13000 ευρώ.
  φόρος εισοδήματος περίπου 2250
  ΕΝΦΙΑ περίπου 3000
  τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ
  εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία μαζί με αναδρομικά 3600
  σύνολο φόρων και εισφορών 9.450
  μένουν να ξοδέψω 3550
  πρέπει να μαζέψω αποδείξεις 30% δηλαδή 3900.
  Τα σχόλια δικά σας.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 18:29 | Κρασανάκης Νεκτάριος

  Οι διατροφές που φτάνουν σε ποσοστά 30-50% του εισοδήματος ενός διαζευμένου πατέρα και είναι αφορολόγητο εισόδημα για την μητέρα εφόσον η επιμελήτρια δεν μας δίνει αποδείξεις πως θα καλυφθούν Κύριε Υπουργε΄?

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 17:54 | Κωνσταντίνος

  Θυμάμαι ότι ως μαθητής γράφαμε εκθέσεις για την σημασία της αποταμίευσης. Τώρα υποχρεούσαι να δαπανάς το ήδη φορολογημένο σου εισόδημα για να μη σου επιβληθεί νέος φόρος 22%. Αυτός είναι αναδιανεμητικός σοσιαλισμός και όχι φιλελεύθερη οικονομία.

  Υ.Γ. Το «υποβάλλετε» στο κάτω μέρος της σελίδας πρέπει να γραφεί με ένα λ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 16:43 | Ευαγγελία Μιχαήλ

  Σχετικά με το Άρθρο 07 «Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής» δεν προβλέπεται τίποτε για τους κατοίκους Ελλάδας που έχουν απασχοληθεί σε τρίτες χώρες για διάστημα μικρότερο των 183 ημερών.Τα εν λόγω πρόσωπα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες στην Ελλάδα ή στην ΕΕ λόγω αποδεδειγμένης απουσίας τους, με συνέπεια να κινδυνεύουν να τους επιβληθεί το πρόστιμο των αποδείξεων.

  Επίσης, αναφορικά με τη υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών σε ποσοστό επί του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν δύνανται να προβούν σε δαπάνες στην Ελλάδα ή εντός ΕΕ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 16:55 | Θωμάς Δαφλίδης

  Φορολογούμενος που έχει εισόδημα αποκλειστικά από ενοίκια, 35760 ευρώ, έχει (προφανώς και υψηλό) ΕΝΦΙΑ 15670 ευρώ.

  Στο εισόδημα που απομένει μετά την ελάφρυνση του 5% ήτοι 34000 ευρώ, αναλογεί φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης 10436 ευρώ.

  Το άθροισμα φόρων εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ είναι 26106 ευρώ, επομένως το διαθέσιμο εισόδημα για ανάλωση είναι 9654 ευρώ ήτοι το 27% του πραγματικού εισοδήματος.

  Επομένως είναι αντικειμενικά ανέφικτο ο φορολογούμενος να επιτύχει το 30%, με αποτέλεσμα να του επιβάλετε εξαιτίας της διάταξης ουσιαστικά επιπλέον φόρο.

  Είναι λάθος η συλλογιστική του φόρου, όπως είναι λάθος η συνολική φορολογική στρατηγική των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 15:39 | Αλέξανδρος

  Η διάταξη είναι εκτός λογικής και φιλοσοφίας μιας θεωρητικά φιλελεύθερης κυβέρνησης. Σε υποχρεώνει το κράτος να δαπανάς το εισόδημά σου όπως αυτό θέλει στις δαπάνες που θέλει. Δεν αναγνωρίζει ενοίκια, σχολεία, ασφαλιστικά προγράμματα οπότε πρέπει όλοι να προβούν σε κατανάλωση αγαθών. Αν κάποιος επιθυμεί να αποταμιεύσει τιμωρείται γιατί δεν ξόδεψε όσα το κράτος ήθελε. Αυτό κύριοι δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική και με τέτοιες διατάξεις δεν διακρίνω τι καλύτερο προσφέρετε από τους υπόλοιπους.
  Ουσιαστικά σε συνδυασμό με την μη μείωση των φορολογικών συντελεστών έρχεται από το παράθυρο νέος φόρος…

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 15:23 | Νίκος Στεργιου

  Ο μισθός μου τον μήνα είναι περίπου 1500€ από τα οποία τα 580€ είναι για διατροφή τέκνου, τα 320€ για ενοίκιο και τα 60€ δόση στην εφορία για φορο εισοδήματος. Και όλο το υπολοιπομενο ποσό να δαπανησω με ηλεκτρονικές συναλλαγές με το ζόρι θα συγκέντρωσω το απαιτούμενο 30%. Θεωρώ λογικό το ποσό διατροφής να αφαιρεθεί από το πραγματικό μου εισόδημα εφόσον η διατροφή είναι βάση δικαστικής /συμβολαιογραφικης απόφασης και την καταβάλω κάθε μήνα μέσω web banking. Ευχαριστώ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 15:00 | Γιώργος Κ.

  Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός η ελευθερία του πως θα διαχειριστεί το εισόδημα του μετά την επιβολή φορολογίας σε αυτό. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως είναι δυνατόν και με ποιο δικαίωμα το κράτος να μας επιβάλει ως πολίτες πρόστιμο ! επειδή δεν το ξοδεύουμε στο ποσοστό που αυτό επιθυμεί (30 %). Η αιτιολόγηση ότι το 30 % φαίνεται από τα στατιστικά του υπουργείου ότι καλύπτεται είναι επιεικώς αβάσιμη,και μη σοβαρή, ειδικά για τις περιπτώσεις των μεσαίων εισοδημάτων. Η αποταμίευση και το πόσο θα αποταμιεύει κάποιος είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός σε ένα πολιτισμένο κράτος. Εφόσον έπρεπε να δοθεί ένα κίνητρο θα έπρεπε να δοθεί με την μορφή της φοροελάφρυνσης και όχι με την μορφή της φοροεπιβάρυνσης. Για κάποιον που δεν θέλει να ξοδέψει π.χ. γιατί συντηρείται από τους γονείς του, στην ουσία πρόκειται για ένα επιπλέον καπέλο στο εισόδημα του, της τάξης του 30%Χ22% = +6,6 %. Επιπλέον το πρόστιμο επιβάλεται στο «καθαρό εισόδημα» το οποίο όμως δεν είναι το καθαρό αλλά αντιστοιχεί στο εισόδημα απαλλαγμένο μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά αλληλεγγύσης. Δεν αφαιρείται ούτε το ποσό που πληρώνουμε για φόρους, ούτε ο ΕΝΦΙΑ , ούτε τυχόν άλλα τέλη, επομένως οι απαιτούμενες δαπάνες στο τελικό σύνολο τους δεν είναι μόνο το 30% αλλά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Οποιαδήποτε επιβολή υποχρέωσης σε έξοδα (και δια ποινής μάλιστα) καταργεί το δικαίωμα της αυτόβουλης και ελεύθερης διαχείρησης & διάθεσης των νόμιμων εσόδων κάθε πολίτη και είναι χρέος η προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 14:51 | Βασίλης

  Πρέπει να ληφθούν υπόψη

  1) οτι υπάρχου πολλά νοικοκυριά που μέσω εμβασμάτων του εξωτερικού συντηρούν φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών τους (εστίες, φαγητό, βιβλία, κλπ). Αυτά θα μετράνε στο χτήσιμο του 30%????

  &

  2) Τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας τα οποία δεν αναφέρονται ξεκάθαρα

  Ευχαριστώ

  Βασίλης
  /

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 14:34 | Ιορδανης

  Αν είναι δυνατόν να ζητείται το 30% του εισοδήματος. Εγώ με 8.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα έχω 180 ευρώ ενοίκιο που σημαίνει 2.160 το χρόνο + 132 ευρώ το μήνα δόση δανείου νόμου Κατσέλη που σημαίνει 1.584 ευρώ άρα σύνολο 3750. Από τα υπόλοιπα 4200 του ετήσιου εισοδήματος μου θα πρέπει να βρω ηλεκτρονικές αποδείξεις το ποσό των 2400 πράγμα που είναι ανέφικτο.Θα έπρεπε για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ να είναι 15% ο φόρος εισοδήματος ή αν είναι 30% να συμπεριλαμβάνονται και αποδείξεις του ενοικίου ή των δανείων

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:39 | Χατζηθεοδώρου Ιάσονας

  Το άρθρο είναι εξ’ αρχής λάθος θεωρημένο: η τιμωρητική του διάθεση δεν είναι τόσο να επεκτείνει τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ή να ωθήσει επαγγελματίες στην φορολογική τους συμμόρφωση, αλλά να εισπράξει αδήλωτο φόρο ελεύθερων επαγγελματιών και εταιριών από την πλευρά της ζήτησης αντισταθμίζοντας τις ευνοϊκές διατάζεις του άρθρου 6 του παρόντος.

  Η τόνωση της καταναλωτικής πίστης όμως δεν εκβιάζεται, ενθαρρύνεται. Πρέπει να συμπεριληφθούν θετικά κίνητρα (διευρυμένη φορολοταρία, έκπτωση φόρου, επιστροφή φόρου, επέκταση αφορολογήτου, κλπ.), διαφορετικά θα προκύψει καταναλωτική συμπεριφορά όπου φορολογούμενοι θα επισπεύουν την κατανάλωσή τους ώστε να πιάσουν το απαιτούμενο όριο, και κατόπιν απότομα θα την διακόπτουν.

  Παρ. 6α) Οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριληφθεί η έκδοση εργοσήμου, πρόβλεψη η οποία θα δώσει κίνητρο για την χρήση του θα και τονώσει την εισφοροδοτική ικανότητα της περιστασιακής εργασίας. Διαφορετικά, πολλοί άνθρωποι θα αποκλειστούν πλήρως από την εργασία με καταστροφικές συνέπειες.

  Παρ. 6β) Το 30% είναι υπερβολικό, και καταχρηστικά κανονικοποιεί την καταναλωτική συμπεριφορά έναντι της αποταμίευσης, ενώ είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε χαμηλά εισοδήματα και ειδικές περιπτώσεις. Ο περιορισμός του ποσοστού σε 20% είναι πιο λογικός, και το αντίστοιχο ποσοστό στο εδάφιο στ) πρέπει να περιοριστεί στο 10%.

  Παρ. 6δ) Πέραν των ενοικίων, το εδάφιο δεν προβλέπει καμμία εξαίρεση. Υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν εικονικές υπηρεσίες από εταιρίες φαντάσματα εντός ΕΕ που θα εκμεταλλεύονται το περιθώριο του 22%.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:48 | Βασίλης

  Είμαι φιλοξενούμενος των γωνιών μου και έχω εισόδημα αποκλειστικά από ενοίκια. Πληρώνω σε φόρο το 15% του εισοδήματός μου και αν καταφέρω να ξεπεράσω τις 12000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα φθάσει το 35%. Επιπλέον πληρώνω και τον ΕΝΦΙΑ. Θεωρώ απαράδεκτο και υπερβολικό να μου ζητάει το κράτος να ξοδέψω το 30% του εισοδήματος μου αλλιώς θα έχω ως ποινή να πληρώσω επιπλέον φόρο. Αυτό μου το ζητάει χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημά μου οι φόροι που έχω πληρώσει και χωρίς να μου προσφέρει σαν κίνητρο κάποιο αφορολόγητο όριο, όπως έχουν οι υπόλοιπες κλίμακες φορολόγησης εισοδήματος.Επίσης θεωρώ δικαίωμα μου να μπορώ να αποταμιεύσω κάποια χρήματα όταν μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω.Παρακαλώ θα ήθελα να βελτιωθεί η πρόταση νόμου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προς την κατεύθυνση που αναφέρω παραπάνω.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:34 | Σπύρος

  Όπως ανέφεραν και αρκετοί άλλοι:
  1. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υποχρεώνομαι να ξοδέψω και γιατί τιμωρούμαι όταν αποταμιεύω
  2. Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να ανακαλύψει κάτι. Χρειάζεται απλώς να δει πως έχει λυθεί αυτό το θέμα στις υπόλοιπες χώρες και να αντιγράψει πρακτικές.
  3. Είναι συνταγματικό νο φορολογείται εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί επειδή δεν το ξόδεψα;
  4. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι με τους μισθωτούς, αλλά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί δεν εστιάζει εκεί η κυβέρνηση;

  Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμιακών;
  Γιατί δεν μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις για να μπορέσει το κράτος να δει αν το εισόδημα που έχει δηλωθεί είναι το σωστό;

  Από τη στιγμή που η κυβέρνηση θέλει να καθιερώσει τις ηλεκτρονικκές συναλλαγές, δεν θα πρέπει να ζητήσει (επιβάλλει;) από τις τράπεζες να μειώσουν κατά πολύ τις χρεώσεις που επιβάλλουν; Τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες για χρήση POS, όσο και στις προμήθειες για συναλλαγές μέσω web-banking.
  Αντί το νομοσχέδιο να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει σκεφτεί η κυβέρνηση να προσφέρει κίνητρα για τη χρήση POS;

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:26 | eberhard speer

  Apart from all the practicalities involved, I doubt whether the legal motivation behind this law will stand up in a Greek court, let alone the EU courts. Who bears the cost incurred by the tax-payer to comply with this law and on every online purchase made ? On top of everything I think there is a strong case to be made that this would be an unconstitutional law in that it is «compelled speech». So, apart from being particularly ill-conceived this law itself would appear to be illegal.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:16 | Μάριος

  Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος θα πρέπει από το φορολογητέο εισόδημα να αφαιρούνται όλοι οι φόροι του εκκαθαριστικού Ε1 (εισοδήματος, πολυτελούς διαβίωσης, τέλος επιτηδεύματος), ο ΕΝΦΙΑ, τα ενοίκια ή οι τόκοι στεγαστικού και η διατροφή. Στη συνέχεια, εφαρμόστε όποιον συντελεστή θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικός. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι για την απόδοση του μέτρου θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα POS θα είναι συνδεδεμένα με λογαριασμούς τραπεζών του εσωτερικού και ότι θα συνδέονται τα ποσά των πληρωμών με το εισόδημα του εκδότη. Διαφορετικά θα αποδειχθεί μόνον φοροεισπρακτικό μέτρο.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:19 | Ἄρης

  Θέλω νὰ κάνω 2 ἐπισημάνσεις, ποὺ νομίζω εἶναι εὔλογες καὶ βρίσκουν σύμφωνη τὴν πλειοψηφία τῶν συνελλήνων:
  1). Μὲ τὴν ὑποχρέωση τοῦ κάθε ἕλληνα κι ἑλληνίδας νὰ συλλέγει πλέον τὸ 30% ἐπί τοῦ πραγματικοῦ εἰσοδήματος μὲ ἠλεκτρονικὲς ἀποδείξεις, πηγαίνει περίπατο ἡ ἀξία τῆς ἀποταμιεύσεως, ποὺ ἐγὼ ἔμαθα στὸ Δημοτικὸ σχολεῖο. Ὡς «δαμόκλειος σπάθη» θὰ κρέμεται πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας, τὸ πέναλτυ τοῦ φόρου ποὺ θὰ ὑποχρεοῦται ὁ φορολογούμενος νὰ πληρώνει καὶ μάλιστα μὲ 22% γιὰ τὸ τμῆμα τῶν ἀποδείξεων ποὺ δὲ κατάφερε νὰ συγκεντρώσει. Εἶναι ἐκβιαστικὸ κι ἐξαναγκαστικὸ αὐτὸ τὸ 30%…
  2). Θεωρῶ ἐπίσης ὅτι δὲν κατοχυρωνόμαστε ὡς πρὸς τὴ χρήση τῆς κάρτας. Ἀν συμβεῖ κάποιο ζήτημα, μπλέκουμε καὶ τρέχουμε ἐμεῖς νὰ διευθετήσουμε το ζήτημα μὲ τὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα. Πρὶν 1 χρόνο χρησιμοποίησα τὴν πιστωτική μου γιὰ ἀγορά εὐτελοῦς ἀξίας 42€, τὸ προϊόν ἀρχικὰ διαθέσιμο στὴν ἱστοσελίδα, ἔγινε μὴ διαθέσιμο, ἐπιλέγη τελικὰ ἕνα ἄλλο τὸ ὁποῖο ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΠΟΤΕ ἀλλὰ ἡ κάρτα μιὰ χαρὰ ἦταν χρεωμένη μὲ τὸ ποσό. Πλήρωσα σὲ τηλέφωνα γιὰ νὰ διευθετήσω τὸ ζήτημα, ἀναγκάστηκα νὰ καταγγείλω ὅλο αὐτὸ σὲ ΣΔΟΕ, Οἰκονομικὴ Ἀστυνομία, Συνηγόρους καὶ παρασυνηγόρους καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν μήνα πῆρα τὸ ποσὸ σὲ κατάθεση κατὰ 3€ λιγότερα. Γιὰ τὴν ψυχική μου ὀδύνη οὔτε λόγος φυσικά.
  Ποιὸς ἐγγυᾶται ὅτι δὲ θὰ συμβεῖ καὶ σὲ ἄλλον συμπολίτη;
  Λοιπὸν, διευθετήστε τὸ ζήτημα τῆς κατοχύρωσής μας σὲ τέτοιες περιπτώσεις καὶ συζητᾶμε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα. Νὰ πιέσετε τὶς τράπεζες, ὅταν εἰδικὰ γίνεται χρήση πιστωτικῆς κάρτας, νὰ χρεώνουν σὲ μᾶς τὸ ποσὸ ὅταν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ συναλλαγὴ ἐπιτυχῶς κι ὄχι ἐκ τῶν προτέρων. Μπορεῖ οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις νὰ σέβονται τὸν πελάτη ἀλλὰ δυστυχῶς ὑπάρχουν κι οἱ ἐξαιρέσεις.
  Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε δὲ μπορεῖτε ἤ δὲ γίνεται! Μόνο στὸ θάνατο δὲ γίνεται τίποτα…

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ

  Το προτεινομενο ποσοστο 30% συλλογής ηλεκτρονικων αποδείξεων είναι άδικο για μεγάλο μέρος των φορολογουμενων.Α)Αφαιρεί την δυνατότητα για πραγματικη αποταμίευση.Β)Θα οδηγησει πάρα πολλούς στην υπερκαταναλωση με απροβλεπτα αποτελέσματα σε πάρα πολλους τομεις.Γ)Πολίτες που δαπανουν εισοδηματα σε αποπληρωμή ενοικίων η δανείων να προταθεί η μείωση του ποσοστου συλλογης.Δ)Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πχ.μακροχρόνια ανεργους,ηλικιωμένους κλπ.Δ)Να εγκριθουν και άλλες «ομάδες» που θα μπορεί ο φορολογουμενος να συλλέγει ηλεκτρονικές αποδείξεις.Ε)Να θεσπίστει ένα σταθερο αντικειμενικο ποσοστό επί του ετήσιου εισοδήματος πχ.24% για όλους(δυνατότητα αποταμιευσεων) και ανάλογα με την πορεία των ετήσιων φορολογικών εσόδων κάθε ετους αυτό το ποσοστό να αυξομειωνεται λαμβάνοντας υπ’όψιν την μελλοντική μείωση των πρωτογενων πλεονασματων που θα δώσει ανάσα στην οικονομια.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:52 | nsmol

  τις εξαιρέσεις του 6γ πρέπει να προστεθούν και τα οι φορολογούμενοι που δηλώνονται οικονομικά εξαρτώμενοι από τους γονείς τους. Τουλάχιστον να υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ και όχι το ΤΕΚΜΑΡΤΟ εισόδημα.

  Οι δύο ενήλικες φοιτήτριες κόρες μας έχουν ετήσιο εισόδημα περίπου 300€ από περιστασιακή εργασία το καλοκαίρι. Αυτές θα χρειωθούν 3000€ τεκμήριο και θα πρέπει να έχουν 900€ ηλεκτρονικές δαπάνες, τρεις φορές πάνω από το εισόδημά τους!!! Το πρόστιμο θα φτάσει τα (900-300)*0.22=132€, σχεδόν το μισό τους εισόδημα. Αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο για μικρότερα εισοδήματα, όπου το πρόστιμο φτάνει μέχρι τα 198€!!!

  Το οικονομικά εξαρτώμενο άτομο δεν μπορεί να έχει τεκμήριο διαβίωσης (αφού άλλος το πληρώνει, αυτός παίρνει και το τεκμήριο), αλλά τουλάχιστον να μην τιμωρείται για αυτό…

  Το οικονομικά εξαρτώμενο άτομο δεν μπορεί να έχει τεκμήριο διαβίωσης (αφού άλλος το πληρώνει, αυτός παίρνει και το τεκμήριο), αλλά τουλάχιστον να μην τιμωρείται για αυτό… Μάλιστα το τεκμήριο αυτό προστίθεται στο οικογενειακό μας εισόδημα, οπότε αυτό εμφανίζεται κατά 6000€ μεγαλύτερο, αποκλείοντάς μας από οικογενειακά και άλλα ευεργετήματα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Το ποσοστο 30% αποδειξεων στους επαγγελματιες και στο εισοδημα απο ενοικια ειναι αδικο και σχεδον εκδικητικο προς αυτους εφοσον δεν εχουν αφορολογητο οπως οι υπολοιποι.
  Γιατι πρεπει με το ζορι να ξοδεψουν χρηματα που κανονικα δεν θα ξοδευαν?
  Το παιδι μου που ειναι ανηλικο και εχει ενα μικρο εισοδημα απο ενοικιο, θα τρεχει με την καρτα στα μαγαζια?
  Οι ελευθεροι επαγγελματιες που φοροδιαφευγουν σημερα θα συνεχισουν να φοροδιαφευγουν και οι νομοταγεις επαγγελματιες θα επιβαρυνθουν και παλι.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:39 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Με τα σημερινά δεδομένα η φορολόγηση του εισοδήματός μου (μαζί με έκτακτη εισφορά, «μπλοκάκι») συν τέλη και ΕΝΦΙΑ είναι της τάξης του 40%.
  Επίσης επειδή είμαι με μπλοκάκι πληρώνω ΕΦΚΑ περίπου άλλο ένα 20%.

  Αν πρέπει να ξοδεύω με μόνο κάρτες το 30% αυτό αθροίζει 90%!!!

  Αν ξοδέψω και κάποια λεφτά χωρίς κάρτα και αν θέλω να κάνω και αποταμίευση γιατί είμαι καρκινοπαθής με ένα αυτιστικό παιδί τι πρέπει να κάνω???

  Νομίζω ότι το 30% είναι σωστό αν υπολογίζεται στο ποσό που μένει μετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:42 | ΠΕΤΡΟΣ

  το ποσοστο 30% ειναι παρα πολυ μεγαλο. Ουσιαστικα καταργειται η εννοια της αποταμιευσης και μπαινουμε στην λογικη να τα ξοδευουμε για πραγματα που δεν χρειαζομαστε προκειμενου να μην πληρωσουμε εξτρα φορους. Χαρατσι λεγεται αυτο.
  Δηλαδη ενας που θελει να αποταμιευσει, τον τιμωρειται με αυτο το 30%.

  Θα μπορουσε το ποσοστο να ειναι χαμηλοτερο, ας πουμε 20%, και να δωσετε κινητρα για αγορες με καρτα απο επαγγελματα που φοροδιαφευγουν οπως γιατροι,δικηγοροι,μηχανικοι, ΜΠΑΡ και ΚΑΦΕ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:09 | roula

  Τα ενοίκια είναι η μόνη κατηγορία εισοδημάτων από κεφάλαιο που θα έχουν υποχρέωση για ηλεκτρονικές δαπάνες. Νομίζω ότι πρέπει να εξαιρεθούν και τα ενοίκια.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δύο θέματα που καθιστούν τις προβλέψεις του άρθρου 7 άδικες για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων:
  1) Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό χωρίς να είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και χωρίς να εργάζονται στη χώρα διαμονής τους (για παράδειγμα φοιτητές) έχουν όμως εισοδήματα από ενοίκια στην Ελλάδα. Πως θα «κτίσουν» αφορολόγητο με αγορές στο εξωτερικό;
  2) Ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους η είσπραξη αμοιβής δεν μπορεί πολλές φορές να προβλεφθεί. Για παράδειγμα μηχανικός ο οποίος συνάπτει συμφωνητικό και εισπράττει υψηλή αμοιβή στο τέλος του χρόνου. Πως θα μπορούσε να κάνει τις αντίστοιχες προβλέψεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς; Τίθεται αμέσως σε δυσμενέστερη θέση έναντι μισθωτών και συνταξιούχων.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:51 | χριστινα

  στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών της παρ. 1 β) του παρόντος περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περ. α΄ της παρούσας.
  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ??
  Πως θα γνωριζει ο ελ.επαγγελματιας εκ των προταιρων ποιο θα ειναι το εισοδημάτου για να καταναλωσει το 30% ? εξ άλλου επειδή το φορολογήθηκε δεν σημαινει οτι το εισέπραξε κιόλας για να μπορει να το διαθέσει !!! δεν ειναι μισθωτος για να του καταβαλλεται κάθε μήνα !!
  Επιπλέον ο φορος εισοδηματος για πολλούς ελευθ.εαγγλματιες προκαταβαλλεται μεσα στο ετος και πιθανον να εχουν επιστροφη φορου στο εκκαθαριστικο τους.Τι θα γινεται σ αυτη την περιπτωση ?θα προσμετραται αυτο σαν πληρωμη φορου ???
  Θεωρω οτι το ποσοστο «60% του πραγματικου εισοδηματος» ειναι πολυ μεγαλο για να υπαρχει μειωση του πλαστικου χρηματος στο 20% .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 40% του πραγματικου εισοηματος ,και το ποσοστό των δαπανων να ειναι 10%.
  ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΜΑΤΩΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!!!

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:03 | Γιώργος

  Μέχρι σήμερα δεν είχα υποχρέωση συλλογής ηλεκρονικών συλλαγων επειδή ειμαι ελεύθερος επαγγελματίας. ΟΙ συνάλλαγες μου έτσι κι αλλιώς γίνονταν ή με μετρητά ή με καταθέσεις σε ταμίο τραπεζών. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν κατασχέσεις στο λογαριασμό μου στην τράπεζα και έχουν μπλοκαριστεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μου.
  Μέχρι σήμερα παρ `όλες τις οχλήσεις μου η τράπεζα αρνείται να ανοίξει το web-banking και την κάρτα μου με την αιτιολογία πως πρέπει να ελέγχει κάθε συναλλαγη ώστ ενα μην ξεπερνά το ακατάσχετο όριο.
  Ή οι πολίτες με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς λογω κατασχέσων πρέπει να εξαιρεθούν από το μέτρο συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων ή να επανέρθει η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγων.
  Φυσικα και δεν ζητώ να αρθούν οι κατασχέσεις και οι περιορισμοί του ακατάσχετου ορίου, αλλά νομίζω πως υπάρχουν προγράμματα να ελέγχουν τα όρια των συναλλάγων.
  Ένας πολίτης που έχει δυσκολίες εκπλήρωσης των υπόχρεωσεων του δεν μπορεί να τιμωρείται και με έξτρα πρόστιμα από αντικρουόμενους κανονισμούς.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:15 | ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Το ποσοστό 30% για ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι παράβαση της προσωπικής μας ελευθερίας. Με τι δικαίωμα καθορίζει κάποιος το πόσο τρώω , το πόσο διασκεδάζω ή τόσο πόσο ταξιδεύω; και κυρίως με πιο δικαίωμα μου στερεί το δικό μου δικαίωμα της αποταμίευσης;

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:54 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

  Είναι άδικο να επιβάλλεται φόρος σε κάποιον που θέλει να αποταμιεύσει. Κάποιος χωρίς υποχρεώσεις και με εισόδημα πάνω από 20000 μπορεί να μην έχει έξοδα 5000 που αντιστοιχούν στο 30%. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και τυχόν αύξηση των αποταμιεύσεων και αν καλύπτουν το ποσό που λείπει να μην επιβάλλεται φόρος.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:41 | πανος

  υποχρέωση καταβολής 30% του καθαρού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.πολύ βάρβαρο μέτρο και αυτό για να παταχθεί η φοροδιαφυγή….εγώ προσωπικά είμαι και υπέρ της αποταμίευσης κάποιου ποσού στην άκρη για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να παρουσιασθούν (βλέπε μνημόνια εξουθενωτικά, κάποιο πρόβλημα υγείας που η μητριά πολιτεία μας έχει αποκλείσει κ.λ.π).
  επίσης ας υπολογίζεται στο διπλάσιο η απόδειξη που λαμβάνουμε από το σύνολο των επαγγελματιών οι οποίοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν με το που μας λένε …τόσο με απόδειξη, άλλο χωρίς απόδειξη!!

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:27 | Γεωργία

  1. Το ποσοστό 30% θα είχε νόημα αν είναι επι του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος, δηλ. μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος (και όχι μονο της εισφοράς αλληλεγγύης όπως φαίνεται στην υπαρχουσα διατύπωση). Θα πρεπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και άλλες δαπάνες, όπως ενοίκιο, δόσεις δανείων, πληρωμή οργανισμών κοινής ωφέλειας. Διαφορετικά, είναι υπερβολικά υψηλό και θα καταλήξει σε νέα αδικαιολόγητη επιβάρυνση χιλιάδων πολιτών που έχουν είτε (α) χαμηλά εισοδήματα και σημαντικές υποχρεώσεις (π.χ. για ενοικια και δοσεις δανειων) ή (β) μεσαία εισοδήματα όπου ήδη ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ υψηλός (44% για μισθωτή εργασία, 45% για ενοίκια, και μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης υπερβαίνει το 50%) και επίσης αναλογες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση εμποδίζει την αποταμίευση που ειναι δικαίωμα του καθενός για τους δικούς του λόγους, π.χ. για απόκτηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου (δαπάνη η οποία επίσης εξαιρείται, κακώς κατά τη γνώμη μου).
  2. Με την παρ. 2 του υπό συζήτηση άρθρου εξομοιώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα (ως προς την υποχρεωση δαπανών με ηλεκτρονικά μεσα) προς εκείνα από μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα. Ωστόσο, η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων αυτών παραμενει σαφώς δυσμενέστερη: εισαγωγικός συντελεστής 9% έναντι 15%, και μάλιστα από το πρώτο ευρώ, χωρίς καθόλου αφορολόγητο όριο! Επιπλέον τα ακίνητα επιβαρύνονται και με άλλους φόρους (ΕΝΦΙΑ), δημοτικά τέλη κλπ. Επομένως στην ήδη δυσανάλογα υψηλή φορολόγηση, θα προκύψει και νέα επιβάρυνση, σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα. Θα πρέπει είτε να εξαιρεθούν τα εισοδήματα αυτά (όπως μέχρι σήμερα), είτε να υπαχθούν στην ίδια κλίμακα φόρων λαμβανομένου υπόψη και ίδιου αφορολόγητου ποσού.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 09:44 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 07 περί τροποποίησης σε 30% του ποσοστού των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών με κάρτες, προκειμένου να εξασφαλισθεί το αφορολόγητο των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης για τεκμήρια διαβίωσης και κατ’ επέκταση των τεκμαρτών δαπανών.
  Συγκεκριμένα, με τις ισχύουσες διατάξεις, οι τεκμαρτώς υπολογιζομενες δαπάνες, αθροίζονται στις πραγματικές, ήτοι τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται με κάρτες και λοιπά ψηφιακά μέσα, και το σύνολο των δυο αποτελεί το τεκμαρτό εισόδημα. Δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των πραγματικών δαπανών (μέσω καρτών κλπ) αφορούν έξοδα τα οποία εμπεριέχονται στα τεκμήρια
  π.χ. τα σέρβις και η συντήρηση ενός ο οχήματος, ασφάλεια και μέρος των καυσίμων κίνησης, που ο φορολογούμενος πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται στο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα και για το ίδιο όχημα υφίσταται και τεκμηριο κατοχής, ισόποσο κατ’ ελάχιστο (ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος). Αντίστοιχο παράδειγμα προκύπτει για ένα σπίτι του οποίου οι λογαριασμοί εξοφλούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές κλπ.
  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι προκύπτουν σε πλήθος περιπτώσεων συνθήκες διπλής φορολόγησης και διόγκωση του τεκμηρίων διαβίωσης, και του τεκμαρτού εισοδήματος.
  Για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος προτείνεται η προσθήκη πεδίου στην Δήλωση Ε1 όπου φορολογούμενος θα μπορούσε να συμπληρώσει το ποσό των δαπανών (εκ του συνόλου των ηλεκτρονικών πληρωμών) που έκανε με κάρτες και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες που υπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης, όπως δαπάνες για ενέργεια, καύσιμα, συνεργεία αυτοκινήτων, τρόφιμα κλπ. Επισημαίνεται ότι η πληροφόρηση για τις δαπάνες ανά κατηγορία παρέχεται από την τράπεζα και εφόσον ζητηθεί μπορεί να εκτυπωθεί και να προσκομιστεί στην φορολογική αρχή για έλεγχο. Το ποσό λοιπόν των δαπανών που θα δηλωθεί στο ανωτέρω πεδίο του Ε1 θα αφαιρείται από το σύνολο κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης και κατά συνέπεια από τεκμαρτό εισόδημα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 09:23 | Αθανασιος Γεωργοπουλος

  Το ποσοστο 30% αποδειξεων ειναι υπερβολικο με τις εξαιρεσεις, ενοικιων, διατροφης, φορων, αγορας αυτοκινητου κλπ. Σε εισοδημα απο ενοικια 50000 € ο φορος ειναι € 21000 και ο ΕΝΦΙΑ 4000 (για περιουσια € 600000). Με αποδειξεις 30% δηλ € 15000, το εισοδημα που απομενει ειναι € 10000. Αν αγορασεις αυτοκινητο €15000 θα πρεπει να δικαιολογησεις που βρηκες τα € 5000 που υπερβαινουν το εισοδημα σου.
  Θα πρεπει να περιλαμβανονται ολες οι δαπανες και να μπει ενα ταβανι στην καλυψη διοτι τα υψηλα εισοδηματα αποταμιευουν ενω με το 30% θα οδηγουντε στην σπαταλη
  Αληθεια γιατι δεν γινεται η συνδεση ταμειακων μηχανων με το ΤΑΧΙΣ για να αντιμετωπισθει η φοροδιαφυγη οπως στην Πορτογαλια και να παψουν τα φαινομενα διαβιωσης επαγγελματιων με εισοδηματα κατω του οριου φτωχιας που γινοντε ανεκτα σε ποσοστο 80%

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 09:35 | Αθανασιος Γεωργοπουλος

  Το ποσοστο 30% για ηλεκτρονικες αποδειξεις ειναι υπερβολικο με την εξαιρεση απο αυτες των φορων, ενοικοιων, διατροφης, αγορων αυτοκινητων κλπ και θα οδηγησει σε υπερκαταναλωση αντι αποταμειευση.
  Θα πρεπει να μπει ανωτατω ποσοτικο οριο
  Επισης θα αποφευχουν παραλογισμοι που θα ανα γκαζουν φορολογουμενους να δικαιολογουν που βρηκαν χρηματα, π.χ για εισοδημα απι ενοικια €50000 ο φορος και ΕΝΦΙΑ ειναι €25000 αν προσθεσουμε και ηλεκτρονικες αποδειξεις €15000 τοτε ο φορολογουμενος θα πρεπει να δικαιολογησει πως αγορασε αυτοκινητο €15000
  Γιατ δεν γινεται συνδεση ταμειακων μηχανων με το ΤΑΧΙΣ οπως στην Πορτογαλια Και κα επανανομοθετηθει το οριο φτωχιας ως το ελαχιστ εισοδημα φορολογουμενου για να αποφευχθουν φαινομενα πο το 80% των επαγγεματιων δηλωνου δηλωνουν εισοδηματα μικροτερα αυτυ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».