Άρθρο 07 Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:

«6. α) Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
β) Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 € ) δαπανών.
γ) Η προηγούμενη περίπτωση β΄ του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
(xii) Οι φυλακισμένοι.
δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
ε) Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών της παρ. 1 β) του παρόντος περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περ. α΄ της παρούσας.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, μετά τηv κλίμακα, εδάφιο ως εξής:

«Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του παρόντος.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 09:34 | Stel P

  Όταν περισσότερο από το 60% του εισοδήματος ενός ελευθέρου επαγγελματία καταλήγει στο κράτος με τη μορφή φόρων (άμεση φορολογία, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κλπ), είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να ζητείται να δαπανάται ολόκληρο το απομένον εισόδημα και δει να δαπανάται με ηλεκτρονικά μέσα.
  Επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ, γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας βαρύνεται με την προμήθεια των τραπεζών, ειδικά από την στιγμή που το POS δεν είναι επιλογή του, αλλά υποχρέωσή του. Ο επαγγελματίας πρέπει να παίρνει την αμοιβή του και η τράπεζα να χρεώνει την προμήθεια απευθείας στον καταναλωτή.
  Γιατί συνεχίζετε να θεωρείται τον επαγγελματία εχθρό συνεχίζοντας σοσιαλιστικές ιδέες και πρακτικές του παρελθόντος?
  Επιπλέον είναι σφόδρα ανελεύθερο μέτρο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή ο «μεγάλος αδελφός» θα γνωρίζει που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, ποιους γιατρούς επισκεπτόμαστε και τι παθήσεις έχουμε.
  Πράγμα αδιανόητο για ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος και ειδικά για μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 05:58 | Μυρσίνη Αγγέλου

  Κύριοι του υπουργείου οικονομικών. Είμαι 29 ετών και εργαζόμενη που διαμένω με τους γονείς μου και τον αδερφό μου, όλοι εργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε κάποιο μικρό μέρος από τα εισοδήματά μας για δικά μας έξοδα, κάποια χρήματα τα δίνουμε για την πληρωμή λογαριασμών του σπιτιού καθώς και φόρων που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς μας όπως ΕΝΦΙΑ. Το υπόλοιπο μέρος του εισοδήματός μας το αποταμιεύουμε για να το έχουμε στην άκρη. Με το παρόν νομοσχέδιο που σκοπεύετε να περάσετε και με την υποχρέωση των αγορών στο 30% του εισοδήματός μας σε καθέναν από μας ατομικά, μας υποχρεώνεται να πραγματοποιήσουμε παραπάνω αγορές κατ’ έτος από το εισόδημα που πληρώνουμε συνήθως. Θεωρώ άδικο αυτό που θέλετε να ψηφίσετε και στην ουσία τιμωρείτε όσους νέους έχουν δικά τους εισοδήματα και επιλέγουν να ζήσουν με τους γονείς τους για να αποταμιεύουν, πέρα από τα παραπάνω βέβαια τιμωρείτε και όσους έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα καθώς η λογική σας είναι ότι ο καθένας καταναλώνει τουλάχιστον το 30% του εισοδήματός του, πράγμα λάθος δεν ισχύει για όλους τους πολίτες. Επίσης, δεν διευκρινίζετε αν ως πραγματικό εισόδημα εννοείται το μεικτό εισόδημα χωρίς την αφαίρεση τυχόν φόρων και εισφορών, ελπίζω να αφαιρείτε τους φόρους διαφορετικά είναι πολύ λάθος αυτή η λογική. Δεν γίνεται ο άλλος π.χ. να έχει εισόδημα 10000 ευρώ από αυτά να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, φόρο εισοδήματος, εισφορές ΙΚΑ, ΕΝΦΙΑ και εσείς να υπολογίζεται το 30% επί του συνολικού εισοδήματος χωρίς την αφαίρεση αυτών των ποσών. Σε καμιά περίπτωση δεν ξοδεύουν όλοι το 30% του εισοδήματός τους, ξέρετε δεν είμαστε όλοι που τα σκάμε κάθε Σαββατοκύριακο στα μπουζούκια στις καφετέριες στο κάπνισμα και τα ποτά, έχουμε περισσότερο λιτή ζωή και δεν θέλουμε να ξοδεύουμε τα χρήματά μας χωρίς λόγο. Την φοροδιαφυγή από ελεύθερους επαγγελματίες δεν πρόκειται να την πιάσετε με αυτά τα μέτρα, ίσα ίσα αν αναγκαστεί ο άλλος να κάνει αγορές με απόδειξη από μαγαζιά λιανικής για να καλύψει το 30%, δεν θα ζητάει αποδείξεις από άλλα επαγγέλματα για να γλιτώσει την χασούρα από εκεί. Εν ολίγοις, αν θέλετε να είστε δίκαιοι είτε πρέπει να μειώσετε το 30% σε 15-20%, είτε να συμπεριλάβετε στις δαπάνες κάλυψης τους φόρους προς το δημόσιο και τα ενοίκια.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 04:22 | Γιάννης

  Καλησπέρα.
  1)Το ποσοστό 30% είναι πολύ υψηλό, ιδιαιτέρως αφού υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος. Θα πρέπει να υπολογίζεται επί του διαθέσιμου εισοδήματος (φορολογητέο εισόδημα μείον φόρο) καθώς σε αυτό το εισόδημα τίθεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δαπανών.
  2)Θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι δαπάνες για πληρωμή ενοικίων, δανείων και διατροφής καθώς αποτελούν αφενός σημαντικά κονδύλια για πολλούς φορολογούμενους (που θα αντιμετωπίσουν αδυναμία κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού σε διαφορετική περίπτωση) και αφετέρου γιατί στα ενοίκια υποκρύπτονται αρκετές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη προσθήκη και των εισοδημάτων από τα ακίνητα σε αυτά για τα οποία απαιτείται το ποσοστό 30% υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο φοροδιαφυγής για τους εκμισθωτές, οπότε θα είναι σημαντικό να υπάρχει η αντίθετη πίεση από τους μισθωτές για τη δήλωση και ηλεκτρονική πληρωμή των πραγματικών ενοικίων. Η εύρεση και ο έλεγχος για τις δαπάνες των ενοικίων μπορεί να γίνει μέσω των δηλώσεων εκμισθωτών και μισθωτών στο Taxis (όπου ήδη υποβάλλονται εξάλλου ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια).
  3)Τα ανωτέρω προβλήματα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο με τη θέσπιση του flat ποσοστού 30% και του ορίου των 20.000 καθώς οδηγούν σε πολύ υψηλά απαιτούμενα ποσοστά δαπανών (με κίνδυνο βεβαίως μη κάλυψής τους και κατά συνέπεια αντίστοιχης φορολογικής επιβάρυνσης) για τα μεσαία κυρίως εισοδήματα, ιδιαίτερα για εισοδήματα 40.000 έως 80.000 ενώ σε μεγαλύτερα εισοδήματα υποχωρούν σημαντικά. Έρχονται δηλαδή σε αντίθεση με τη
  λογική της προοδευτικότητας των φόρων και της συνεισφοράς κάθε φορολογούμενου στα δημόσια βάρη βάσει της φοροδοτικής ικανότητάς του όπως προβλέπει το Σύνταγμα, στερώντας από τα μεσαία εισοδήματα τη δυνατότητα αποταμίευσης, παράγοντας που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις μελλοντικά σε πολλούς τομείς (ασφαλιστικό, καταθέσεις, επενδύσεις κλπ.). Για την αποφυγή των ανωτέρω θα είναι χρήσιμο να εξετασθεί η θέσπιση ξανά κλίμακας με απαιτούμενα ποσοστά όπως υπήρχε και με όσες αλλαγές/ βελτιώσεις κριθούν τώρα σκόπιμες.

  Για να φανεί η επίπτωση των ανωτέρω επιβαρύνσεων στα μεσαία κυρίως εισοδήματα παραθέτω τον παρακάτω πίνακα, όπου έχει υπολογισθεί το ποσοστό 30% απαιτούμενων ηλεκτρονικών δαπανών επί του διαθέσιμου εισοδήματος (φορολογητέο μείον το φόρο της νέας κλίμακας), ένα ετήσιο ποσό για πληρωμή ενοικίων/ή δανείων/διατροφής (εξαιρέσεις) και το νέο ποσοστό που ουσιαστικά ζητείται στο τελικό διαθέσιμο εισόδημα (διαθέσιμο εισόδημα μείον εξαιρέσεις). Όπως βλέπετε στον πίνακα τα ποσοστά αυξάνουν δραματικά, χωρίς να φθάνουν τουλάχιστον και να ενεργοποιούν το όριο του 60% που τέθηκε προστατευτικά. Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα η πρόταση ‘’καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ’’ στη σχετική διάταξη ώστε να είναι σαφές ότι περιλαμβάνει το σύνολο του φόρου όλου του έτους όπως έχει παρακρατηθεί πχ κάθε μήνα στη μισθοδοσία και να μη θεωρηθεί μόνο το τελικό ποσό του εκκαθαριστικού.

  ΕΙΣ/ΜΑ %ΕΠΙ ΔΙΑΘ ΕΞΑΙΡ ΤΕΛΙΚΟ % ΕΛΕΓΧΟΣ 60%
  10.000 30,4% 2.400 40,1% 25,2%
  20.000 34,3% 3.600 43,1% 30,4%
  30.000 36,7% 4.800 45,6% 34,3%
  40.000 39,1% 6.000 48,5% 38,2%
  50.000 41,5% 7.200 51,9% 42,2%
  60.000 43,2% 8.400 54,1% 44,5%
  70.000 42,3% 9.600 53,1% 46,1%
  80.000 37,8% 10.800 47,5% 47,4%
  90.000 34,2% 12.000 43,0% 48,3%
  100.000 31,2% 13.200 39,3% 49,1%
  200.000 16,7% 14.400 18,9% 47,2%
  300.000 11,4% 15.600 12,5% 46,5%
  500.000 6,9% 16.800 7,4% 45,7%
  1 ΕΚ 3,5% 18.000 3,6% 45,0%

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 02:10 | Αντώνης Δούκας

  Είχαμε την ελπίδα ότι με αυτή την κυβέρνηση πρώτα απ’ όλα η λογική θα επανερχόταν στην καθημερινότητά μας. Όταν βλέπουμε ότι «θα μετράει το Α έξοδο ως έξοδο αλλά το Β έξοδο δεν θα μετράει» καταλαβαίνουμε ότι μάλλον και αυτή τη φορά πέσαμε έξω. Τι θα πει «το ενοίκιο δε μετράει ως έξοδο» ή «το σκουτεράκι δε μετράει ως έξοδο, ας έπαιρνες ηλεκτρικό ποδήλατο»; Το θεωρείτε λογικό; Ως πότε το σε τι θα ξοδέψει ο φορολογούμενος τα χρήματά που έβγαλε με τον ιδρώτα του για να του αναγνωριστεί το έξοδο θα συνεχίσει να το καθορίσει το κράτος; Αν εγώ δεν έχω ΙΧ και πάρω, γιατί να μη μετράει ως έξοδο; Γιατί να μπορείτε να μου ξαναφορολογήσετε τα χρήματα που ξόδεψα για το ΙΧ (ή το σκουτεράκι), ένα μεγάλο μέρος των οποίων έτσι κι αλλιώς θα το πάρετε ως ΦΠΑ, τέλη «ταξινόμησης» κλπ; Γιατί αν εγώ επιλέγω να ζω σε ένα λίγο μεγαλύτερο διαμέρισμα από τον άλλο και να αγοράζω λιγότερα ρούχα από τον άλλο, άρα ξοδεύω περισσότερα σε ενοίκιο και λιγότερα σε ρούχα, δεν είναι «αποδεκτό»; ΟΛΑ τα έξοδα που ΕΠΙΛΕΓΕΙ να κάνει κάποιος για να ζήσει τη ζωή του όπως αυτός θέλει πρέπει να «μετράνε» (και αυτό που μένει για αποταμίευση πρέπει να φορολογείται με χαμηλό συντελεστή που να είναι ανταγωνιστικός των γειτόνων μας) αλλιώς είναι σαν να λέτε στο φορολογούμενο «είμαστε πονηροί, φρόντισε εσύ να γίνεις πιο πονηρός από εμάς».
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 01:43 | Γιώργος Τιμωρημένος

  Έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ τα σχόλια από την ΜΗ μείωση φόρων στους μισθωτούς πάρα τα όσα αντίθετα τυρβαζει η Κυεβρνηση.
  Μετα τα 3 μνημόνια οι μισθωτοί έρχονται πλέον αντιμέτωποι με νέο Τρομο-Φόρο τιμωρία 20% αν δεν ξοδεψουν 300% περισσότερα απ ότι με Τσιπρα και ενώ βλέπουν τις πληθυσμιακά ομάδες των φοροφυγάδων να ευνοούνται όσο δεν πάει από μειώσεις.
  Συγχαρητήρια σε όσους σας ψηφίσαμε

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 00:41 | Ηλίας Σ.

  Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την πραγματοποίηση δαπανών συμβάλει θετικά, σε ένα βαθμό, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όμως με την αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού μεγεθύνονται και πολλά αρνητικά σημεία, τα οποία απλώς ήταν περισσότερο ανεκτά με το προηγούμενο καθεστώς.
  Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπολογίζεται στο πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα για τις συγκεκριμένες δαπάνες, και συχνά δεν αναφέρεται στις πραγματικές δαπάνες αλλά τις υπερβαίνει. Από διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω προβλημάτων προκύπτουν μεγάλες αδικίες σε μερίδες των πολιτών απέναντι σε άλλους, με κλιμάκωση έως και εξοντωτικές. Όπως ο ΕΝΦΙΑ που αντικατέστησε τον ΦΑΠ είναι άδικος επειδή αυξήθηκε η φορολογία και δεν υπολογίζεται σε πραγματικό εισόδημα, πολύ περισσότερο άδικη είναι και η παρούσα διάταξη επειδή πάλι αυξάνονται τα απαιτούμενα ποσοστά και συχνά θα προκύπτει επιπλέον φόρος στα ήδη φορολογημένα εισοδήματα.
  Η αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους και σε πολλούς συνδυασμούς. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσετε τα ακόλουθα:
  1. Το πραγματικό εισόδημα να αντικατασταθεί από το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα για τις συγκεκριμένες δαπάνες. Δηλαδή να αφαιρούνται οι υποχρεώσεις για κάθε είδους φόρους και ΕΝΦΙΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δόσεις δανείων στις τράπεζες, οι δαπάνες για διατροφή, για ενοίκια, τα ανείσπρακτα ενοίκια κλπ.
  2. Δεν είναι δίκαιο να περιλαμβάνετε στο 60% (εδ. στ) γενικά τις δανειακές υποχρεώσεις στις τράπεζες, άρα και όσες αφορούν την αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου κλπ. και να μη λαμβάνετε υπόψη τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούν οι ενδιαφερόμενοι από το εισόδημα τους.
  3. Δεν μπορεί να μας υποχρεώνετε να προβούμε σε δαπάνες που πολλές φορές δεν πραγματοποιούμε. Δεν μπορεί να μη δέχεστε και να τιμωρείτε με επί πλέον φόρο την λιτή διαβίωση και την αποταμίευση, που γίνονται είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω στάσης ζωής είτε για την συγκέντρωση κεφαλαίου για διάφορες αγορές ή επενδύσεις. Εάν δεν είναι εφικτό να ρυθμίσετε με άλλο τρόπο τα παραπάνω, ορίστε ανώτερα όρια δαπανών π.χ. 500€/ μήνα για άγαμο, 700€ για έγγαμους χωρίς παιδιά κλπ.

  Τα αρνητικά και τα προβλήματα της παρούσας διάταξης έχουν ξεπεράσει τα θετικά που αναμένετε. Εάν πραγματικά θέλετε να περιορίσετε η φοροδιαφυγή με το παρόν άρθρο, είναι πρόχειρη και ατυχής η σύνταξή του. Πρέπει να το ξαναμελετήσετε προσεκτικά και στην ανάγκη να το αποσύρετε και να το επαναφέρετε με άλλο νομοσχέδιο. Εάν όμως θέλετε να επιβάλλετε ένα επιπλέον φόρο, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι περισσότερο άδικος και από τον ΕΝΦΙΑ, βάλλει ευθέως στον τρόπο ζωής του Έλληνα και δεν θα γίνει αποδεκτός.
  Ευχαριστώ.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 00:14 | Δώρης Κυριαζής

  Ποιο είναι το σκεπτικό και η φιλοσοφία που οδήγησε στο σχεδιαζόμενο μέτρο για κατανάλωση 30% του πραγματικού εισοδήματος από αγορές με κάρτα και πρόστιμο 22% για όσους δεν τα καταφέρουν;
  Κατ’ αρχάς, γιατί επί του πραγματικού εισοδήματος και όχι επί του καθαρού, αυτού δηλαδή που απομένει με την αφαίρεση των φόρων και άλλων εισφορών;
  Δικαιούται το κράτος να ορίζει πώς θα ζήσει ο καθένας μας και το πώς θα διαχειριστεί τα χρήματά του, την ώρα που είναι εντάξει με τις φορολογικές του υποχρεώσεις; Είναι αυτό συνταγματικό και συνάδει με το σεβασμό της ατομικής ελευθερίας του πολίτη;
  Μαζί με τη σύζυγό μου είμαστε μισθωτοί κι αυτό σημαίνει πως και να θέλαμε να κρύψουμε εισόδημα δεν θα μπορούσαμε. Άλλοι θα το πράξουν διότι θα βρούνε τον τρόπο. Μοιάζει με την περίπτωση του υψηλού ΦΠΑ που απέφερε λιγότερα έσοδα απ’ ό,τι όταν ήταν χαμηλός.
  Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Πρώτον, η γυναίκα μου κι εγώ από μικρά παιδιά ανατραφήκαμε να κάνουμε μια κανονική ζωή αλλά και να είμαστε φειδωλοί στα έξοδα. Ξεφύγαμε από τα όρια της λιτότητας χωρίς να καταλήξουμε σε άκρατο καταναλωτισμό.. Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε συνήθειες τώρα. Άρα είναι σίγουρο ότι δεν θα το πιάσουμε το 30% και επομένως θα πληρώσουμε κι άλλο, έμμεσο, φόρο. ΚΙ ΑΛΛΟ; ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ 45% ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ;
  Δεύτερο, εξυπηρετούμε δυο δάνεια, το ένα στεγαστικό και το άλλο για αγορά αυτοκινήτου. Γιατί αυτά να μην συνυπολογίζονται και να οδηγήσουν, εκεί που υπάρχει ανάγκη, στη μείωση του 30%; Γιατί το δάνειο για αγορά αυτοκινήτου να μην εξυπηρετείται από πιστωτική κάρτα και να μετράει για το χτίσιμο του 30%; Δεν είναι κατανάλωση αυτή;
  Τρίτο, έχουμε δυο παιδιά και ως καλοί και παραδοσιακοί γονείς σκεφτόμαστε τα του γάμου τους αλλά και τα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Που σημαίνει ότι επιβάλλεται να κάνουμε οικονομίες για να τα υποστηρίξουμε.
  Τέταρτο, σε λίγους μήνες κλείνω τα εξήντα και εκεί κοντά βρίσκεται και η σύζυγός μου. Εργαστήκαμε σκληρά με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε προβλήματα υγείας, η αντιμετώπιση των οποίων δεν γίνεται χωρίς γερό κομπόδεμα. Πριν από τρία χρόνια είχα μια μικρή περιπέτεια με την υγεία μου και ο γιατρός μου εξήγησε ότι, σε περίπτωση επέμβασης, θα έπρεπε να πληρώσω πάνω από 3.000.
  Και, πέμπτον, πλησιάζουμε σε ηλικία σύνταξης, με το συνταξιοδοτικό σύστημά μας να μην μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους ως προς το ύψος των συντάξεων που θα παίρνουμε. Τι μας προτείνει το ΥΠΟΙΚ; Να ξοδεύουμε το 30% του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ εισοδήματος σαν να μην υπάρχουν τα όσα αράδιασα παραπάνω; ΝΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ;
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:52 | Παύλος

  Προτείνω την κάτωθι διόρθωση στο φορολογικό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη.
  Στις εξαιρέσεις απο υποχρέωση συλλογής αποδείξεων να προστεθεί: «Όσοι έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια που υπερβαίνουν το 80% ή έστω το 90% του πραγματικού εισοδήματος»

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:56 | Μανώλης

  Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου είναι απαράδεκτο διότι θέτοντας ένα ελάχιστο όριο δαπανών 30% μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ. (από τις οποίες μάλιστα εξαιρούνται αυτές των ΔΕΚΟ κ.ά.), γίνεται:
  1. ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα οικονομικά μας και προσβάλλει το δικαίωμα μας στην περιουσία διότι μας αναγκάζει να καταναλώνουμε αντί να αποταμιεύουμε. Με δόσεις ολοκληρωτισμού!
  2. Εισάγεται φόρος πάνω στον φόρο εάν δεν καταφέρουμε να τις συγκεντρώσουμε (τιμωρώντας μας γιατί αποταμιεύσαμε!), εκμηδενίζοντας έτσι τις ισχνές ελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης.
  Πχ για οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ προ φόρου χρειάζεται να έχουμε 15.000 ευρώ ηλεκτρονικές αποδείξεις από τις ζητούμενες κατηγορίες, άρα (αν προστεθούν ο ΕΝΦΙΑ, ΔΕΚΟ, ενοίκιο κλπ) πρέπει να ξοδεύουμε αληθώς ακόμη και 25000.
  Στην περίπτωσή μου, είχα 450 € έκπτωση ΕΝΦΙΑ, αλλά σύμφωνα με αυτά που δαπάνησα πέρυσι, και μάλιστα χρησιμοποιώντας ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ πληρωμές με πλαστικό χρήμα, θα εξαναγκασθώ με το μέτρο αυτό να πληρώσω φορολογικό πρόστιμο από την διαφορά των αποδείξεων, περί τις 2000 €.
  Δηλαδή σε ετήσια βάση, συμψηφιζόμενα με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ, θα επιβαρυνθώ με 1500 € περισσότερα από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ!!!
  Οποία ΔΙΑΨΕΥΣΗ προσδοκιών!
  Συμπερασματικά:
  Εξαναγκάζεται η ταλαιπωρημένη επί ΣΥΡΙΖΑ μεσαία τάξη να διπλοπληρώσει φόρους και πάλι.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:29 | ioannis

  Παρακαλώ λάβετε υποψή σας την περίπτωση μισθωτού διαζευγμένου, όταν καταβάλλεται η διατροφή με δικαστική απόφαση και πληρώνεται ηλεκτρονικά. Το ποσό αυτό (περίπου 40% του φορολογητέου εισοδήματος)θα διατεθεί κυρίως για ένδυση, σίτιση, φροντιστήρια κλπ των παιδιών από το οποίο ο πατέρας δε λαμβάνει αποδείξεις. Επίσης από το φορολογητέο, το 10% τουλάχιστον είναι φόρος που παρακρατήθηκε. Άρα, ο πατέρας καλείται από το υπόλοιπο 50% (=100-40-10) του φορολογητέου να μαζέψει αποδείξεις για το 30% του φορολογητέου (δηλ. οι δαπάνες με αποδείξεις είναι το 60% του ποσού που έμεινε). Αντίθετα, η μητέρα ενώ διαθέτει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που φορολογείται, χρείαζεται αποδείξεις μόνο για αυτό που φορολογείται. Αυτό από μόνο του, ζητά βελτίωση στη λογική των αποδείξεων.
  Λάβετε υπόψη, ότι το υπόλοιπο του φορολογητέου ποσού για τον πατέρα περιλαμβάνει εισφορά αλληλεγγύης, λογαριασμούς (ενέργεια, ύδρευση, κοινόχρηστα), ασφάλεια & τέλη αυτοκινήτου και αν θεωρήσουμε και μία προσπάθεια να μείνει στην άκρη κάτι για ώρα ανάγκης, το ποσό των αποδείξεων (δηλ. το 60% αυτού του εισοδήματος που τελικά έχει) φαίνεται να αντιστοιχεί σε άνθρωπο με μοναδικό μέλημα την κατανάλωση. Επίσης, ο διαζευγμένος ενώ πληρώνει για τα παιδιά, στην εφορία λαμβάνει μείωση φόρου σαν να μην έχει κανένα στον κόσμο πάρα μόνο τον ευαυτό του.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:07 | Δρ Βάλβης Εμμανουήλ

  Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου είναι απαράδεκτο διότι θέτοντας ένα ελάχιστο όριο δαπανών 30% μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ. (από τις οποίες μάλιστα εξαιρούνται αυτές των ΔΕΚΟ κ.ά.), γίνεται:
  1. ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα οικονομικά μας και προσβάλλει το δικαίωμα μας στην περιουσία διότι μας αναγκάζει να καταναλώνουμε αντί να αποταμιεύουμε. Με δόσεις ολοκληρωτισμού!
  2. Εισάγεται φόρος πάνω στον φόρο εάν δεν καταφέρουμε να τις συγκεντρώσουμε (τιμωρώντας μας γιατί αποταμιεύσαμε!), εκμηδενίζοντας έτσι τις ισχνές ελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης.
  Πχ για οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ προ φόρου χρειάζεται να έχουμε 15.000 ευρώ ηλεκτρονικές αποδείξεις από τις ζητούμενες κατηγορίες, άρα (αν προστεθούν ο ΕΝΦΙΑ, ΔΕΚΟ, ενοίκιο κλπ) πρέπει να ξοδεύουμε αληθώς ακόμη και 25000.
  Στην περίπτωσή μου, είχα 450 € έκπτωση ΕΝΦΙΑ, αλλά σύμφωνα με αυτά που δαπάνησα πέρυσι, και μάλιστα χρησιμοποιώντας ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ πληρωμές με πλαστικό χρήμα, θα εξαναγκασθώ με το μέτρο αυτό να πληρώσω φορολογικό πρόστιμο από την διαφορά των αποδείξεων, περί τις 2000 €.
  Δηλαδή σε ετήσια βάση, συμψηφιζόμενα με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ, θα επιβαρυνθώ με 1500 € περισσότερα από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ!!!
  Οποία ΔΙΑΨΕΥΣΗ προσδοκιών!
  Συμπερασματικά:
  Εξαναγκάζεται η ταλαιπωρημένη επί ΣΥΡΙΖΑ μεσαία τάξη να διπλοπληρώσει φόρους και πάλι.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 21:11 | Κοτσικας Μιχαλης

  Είμαι δημοσιος υπάλληλος,με εισόδημα 23000 ευρώ.Ο φόρος είναι 3.400 ευρώ.Το στεγαστικό δάνειο ειναι 7.800 ευρώ.Σύνολο φόρου και δανείου 11.200 ευρώ, Το ποσό που μου απομένει μετά την αφαίρεση του φόρου και του δανείου είναι 11.800 ευρώ.Το ποσό για απαδειξεις που αναλογεί στο εισοδημα είναι 6.900 ευρώ.Δηλαδή το 60 τοις εκατό του εισοδήματος που μου απομένει μετα την αφαίρεση των τοκων και του δανείου.Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ειναι αδυνατο να συγκεντρωθεί το ποσό των αποδείξεων.Συνεπώς το 30 τοις εκατό πρεπει να υπολογισθεί στο ποσό που απομένει μετα την αφαίρεση των τοκων και του στεγαστικού δανείου δηλ στο ποσό των 11.800 ευρώ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 20:57 | Σέρκος Μανουκιάν

  Ευχαριστούμε που θα λάβετε υπόψη σας τις απόψεις των πολιτών για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο για τις υποχρεωτικές συναλλαγές. Καταλαβαίνουμε τη διάθεση να μειώσετε τη φοροδιαφυγή αλλά με αυτό το άδικο μέτρο τιμωρείτε πολύ κόσμο που δε φοροδιαφεύγει και τελικά σπρώχνετε άλλους να κρύψουν εισοδήματα για να αποφύγουν το μετρό.

  Φορολογούμενοι οι οποίοι περνάνε μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό (π.χ 6-7 μήνες) θα έχουν μεγάλο θέμα με αυτό το μέτρο και τους αναγκάζετε να μεταφέρουν τη φορολογική τους βάση σε άλλη χώρα. Αυτό θέλετε να κάνετε; Να διώξετε κάποιους Έλληνες που έχουν ακόμα πάτημα στη χώρα και προσπαθούν να γυρίσουν; Δεν γνωρίζουμε καμία μεγάλη Ευρωπαϊκή χώρα που να αναγκάζει τους πολίτες της να καταναλώσουν το 30% του εισοδήματος τους αλλιώς θα έχουν πρόστιμο. Θα έπρεπε κανονικά το όριο να πέφτει στο 10% για τα μικρά εισοδήματα και γενικά το μέτρο να παραμείνει χτίσιμο αφορολόγητου αποκλειστικά για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους.

  Εισοδήματα από ΕΝΟΙΚΙΑ θα έπρεπε να εξαιρεθούν από το μέτρο. Αν αυτό δεν γίνεται θα πρέπει να μειώσετε το συντελεστή σε φορολογούμενους που δεν έχουν άλλα εισοδήματα και να εκπίπτει ο ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος και άλλα έξοδα του ακινήτου. Ακόμη θα πρέπει να είναι εύκολη η εξαίρεση απ το μέτρο αν ο ενοικιαστής δεν πληρώνει γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα θα πρέπει ένας φορολογούμενος που εισπράττει μέχρι 20.000 ευρώ το χρόνο αποκλειστικά από μίσθωση ακινήτων είτε να αποκλείεται από το μέτρο είτε να έχει μειωμένο συντελεστή μέχρι 10% και να ισχύουν και όλα τα παραπάνω. Έχετε τιμωρήσει πάρα πολύ τους μικροιδιοκτήτες ακινήτων και γενικά η αγορά ακινήτων δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα. Σταματήστε να μας τιμωρείτε!

  Είναι τελείως διαφορετικό να χτίζεις αφορολόγητο όπως ήταν μέχρι τώρα για μισθωτούς και άλλο πράγμα αυτό το μέτρο-τερατούργημα που προτάθηκε. Σας παρακαλώ σκεφτείτε το καλύτερα, δεν αντιμετωπίζεις έτσι τη φοροδιαφυγή. Δώστε κίνητρα στους πολίτες και μη κάνετε τέτοιες άδικες σπασμωδικές κινήσεις. Μη μας διώχνετε από την Ελλάδα γιατί αν περάσει αυτό όσοι μπορούμε απλά θα φύγουμε για πάντα, είναι απλό.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 20:47 | Γιώργος Μ

  Θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
  – ο όρος «πραγματικό» εισόδημα είναι τουλάχιστον ατυχής και παραπλανητικός, καθώς μόνο πραγματικό δεν είναι, αφού περιλαμβάνει τουλάχιστον τον φόρο εισοδήματος του εκάστοτε έτους (ο οποίος σε μισθωτούς, συνταξιούχους και μπλοκάκια έχει ήδη παρακτατηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού), ενώ δεν αφαιρούνται και άλλες υποχρεωτικές δαπάνες, όπως είναι δόσεις ρυθμίσεων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, τραπεζικών δανείων, κλπ. (δεν αναφέρω καν την περίπτωση ύπαρξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, όπου αν δεν είναι μισθωτός-συνταξιούχος κατάσχεται το σύνολο της όποιας αμοιβής)
  – όσοι έχουν μικρά περιθώρια εισοδήματος (μετά την πληρωμή των πραγματικών / ανελαστικών δαπανών τους, εκτός των καταναλωτικών) δεν θα μπορούν να καλύψουν το 30%, ή/και δεν θα μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε ευρώ και θα ξέρουν ότι θα νομίζουν ότι αποταμιεύουν 100€ αλλά τα 22€ θα τα οφείλουν ως τίμημα κεφαλικού φόρου στην εφορία
  – αναγκαστικά όσοι δεν θα μπορούμε να συμπληρώσουμε ηλεκτρονικές δαπάνες ύψους 30% του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ εισοδήματος, θα πρέπει να στραφούμε στην αναζήτηση πλαγίων τρόπων, όπως να βρούμε μη υπόχρεους συγγενεις, φίλους, γνωστούς και να πληρώνουμε τις δαπάνες τους ηλεκτρονικά σε ανταλλαγή μετρητών τους, ή/και «αλληλέγγυους» πολίτες που κινούνται με μαύρο χρήμα ή/και το 30% για αυτούς είναι πολύ μικρό. Είναι αυτά λογικά πράγματα, θα ζήσουν όλοι καλά κι εσείς καλύτερα;

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 19:39 | Βασίλειος

  Με το μέτρο αυτό αφαιρείται η δυνατότητα αποταμίευσης. Το ποσοστό υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο για όλους.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 19:45 | Νεκταριος

  Στο νομοσχεδιο για τη συμπληρωση με ηλεκτρονικα μεσα δαπανων του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ υψηλου ποσοστου του 30 % του πραγματικου εισοδηματος γινεται εξισωση φορολογουμενου που πληρωνει ενοικιο, που στην Αθηνα ιδιαιτερα απο το 2018 και μετα τα ενοικια εχουν απογειωθει στα υψη, με εκεινον που εχει ιδιοκτητο σπιτι και χωρις δανειακες υποχρεωσεις. Ετσι με αυτο τον τροπο γινεται ανιση μεταχειριση δυο κατηγοριων φορολογουμενων οδηγωντας σε αντισυνταγματικοτητα της διαταξης αυτης του νομοσχεδιου.

  Αληθεια γιατι ντε και καλα θα πρεπει να ξοδευουμε το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ υψηλο 30 % του εισοδηματος μας απο το οποιο ομως εισοδημα δεν εχουν αφαιρεθει ο φορος εισοδηματος και αλλοι φοροι, καθως επισης τα ενοικια που πληρωνει ο φορολογουμενος και πιθανες δανειακες υποχρεωσεις για στεγαση κλπ του φορολογουμενου οπως πρεπει γιατι μονο τοτε αντιστοιχει στο πραγματικο εισοδημα για καταναλωση ?

  Το αναφερθεν στο νομοσχεδιο για το ενοικιο οταν ειναι μεγαλυτερο του 60% του εισοδηματος να μειωνεται το απαιτουμενο ποσο δαπανων ειναι εντελως παραλογο και ατοπο γιατι κανεις δεν θα επροκειτο να νοικιασει σπιτι πληρωνοντας ενα εξαιρετικα μεγαλο ενοικιο σε σχεση με το εισοδημα του. Επομενως αυτη η διαταξη ειναι ατοπη και θα ειναι πρακτικα ανεφαρμοστη. Οποτε σχεδον κανενα δεν θα ευεργετησει. Το αποτελεσμα θα δειξει οτι εχει προστεθει εκ του πονηρου η διαταξη αυτη οδηγωντας σε παραπλανηση των φορολογουμενων.

  Επιπλεον με το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ υψηλο ποσοστο του 30 % των δαπανων με ηλεκτρονικα μεσα ουσιαστικα καταργειτε την αποταμιευση οδηγωντας σε εναν ασταματητο υπερκαταναλωτισμο για την συμπληρωση του μαγικου αριθμου δαπανων για να γλυτωσει καποιος απο το προστιμο της εφοριας. Ετσι αντε παλι δανεια για να μην πληρωσεις προστιμο. Και ΜΗΔΕΝ αποταμιευση για καθε αναγκη που θα προκυψει στο μελλον. Εαν καποιοι θελουν να ξεμενουν λογω υπερκαταναλωτισμου γιατι οι υπολοιποι πρεπει να τιμωρουνται με αυτο τον τροπο?

  Και ολα αυτα επειδη οπως ισχυριζεται το υπουργειο οικονομικων καποιοι παρουσιαζαν στο παρελθον δαπανες γυρω στο 40-45 % του εισοδηματος τους χωρις να ληφθει ομως σοβαρα υποψη απο το υπουργειο εαν αυτοι που υπερκαταναλωναν δηλωναν οντως τον πραγματικο τους εισοδημα και οχι μερος αυτου αφου πολυ πιθανο να μη δηλωναν τα κρυφα εισοδηματα. Δηλαδη αγοραζαν με καρτες χωρις να αντιλαμβανονται οτι ξεπερνουσαν οι δαπανες τους το ανεκτο ποσο βασει του δηλωθεντος εισοδηματος τους και ετσι πιστηκαν στα δολωματα των τραπεζων με τις καρτες. Για ψαχτε να δειτε γιατι ολοι εκεινοι παρουσιαζαν τοσο μεγαλες δαπανες. Μηπως θα εκπλαγειτε!!!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 17:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΕΛΛΗΣ

  Πώς είναι δυνατόν να καταναλώσω το 30% του εισοδήματός μου από τα ενοίκια σε ηλεκτρονικές αποδείξεις αφού με αυτά πληρώνω μόνο το ενοίκιο (σε φοιτητική εστία) του γιου μου που σπουδάζει στο εξωτερικό (Λονδίνο);

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 17:20 | Θεόδωρος

  Το να υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος σαν εισόδημα και να μην αφαιρείται από το σύνολο πάνω στο οποίο υπολογίζεσαι το 30% είναι τελείως λάθος και πρακτικά διπλοφορολόγηση. Για εισοδήματα πάνω από 30000 που οι φόροι+ΕΝΦΙΑ μπορούν να φτάσουν και πάνω από το 50% του εισοδήματος τότε στα πραγματικά λεφτά του φορολογούμενου ζητάτε να ξοδέψει πάνω από 60%-70%. Με αυτό τον τρόπο και αφαιρείται οποιαδήποτε δυνατότητα αποταμίευσης. Επιπλέον, το να να μην υπολογίζονται αγορές αυτοκινήτων πρακτικά αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε τέτοια αγορά διότι θα υποχρεώνει σε επιπλέον φόρο 22%.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 16:11 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Υπάρχει ένα ζήτημα με τους αυτοαπασχολούμενους (ατομικές επιχειρήσεις) που πρέπει να το προσέξετε. Αυτοί πληρώνουν δαπάνες που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι δαπάνες αυτές αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης και το φορολογητέο τους εισόδημα υπολογίζεται στο υπόλοιπο ποσό.
  Αν το 30% υπολογίζεται στο φορολογητέο τους εισόδημα, οι δαπάνες που πρέπει να πληρώνουν με τραπεζικά μέσα θα είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που στην πραγματικότητα μπορούν να πληρώνουν.
  Δηλαδή αν κάποιος έχει ακαθάριστα έσοδα 50.000 Ευρώ και επιχειρηματικές δαπάνες 30.000 Ευρώ, το 30% θα υπολογιστεί στα κέρδη (20.000 Ευρώ) και ο επιχειρηματίας θα έχει υποχρέωση να πληρώσει με τραπεζικά μέσα μόλις 6.000 Ευρώ, την στιγμή που δυνητικά θα έχει την δυνατότητα να πληρώσει με αυτά και ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών του δαπανών.
  Αυτό δημιουργεί μεγάλη αδικία σε σχέση με τους μισθωτούς υπαλλήλους, που δεν έχουν την δυνατότητα να δικαιολογούν επιχειρηματικές δαπάνες.
  Γι’ αυτό ίσως πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό δαπανών που πρέπει να πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι με τραπεζικά μέσα.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 16:42 | ΛΟΓΙΣΤΗΣ

  Εχω μπροστά μου εκκαθαριστικό όπου ο φόροι το ενοίκιο και η διατροφή που δίνει ο εν λόγω φορολογούμενος καλύπτει το 54% του πραγματικού εισοδήματος του κατά τον ορισμό του Υπουργείου. Του φορολογητέου δηλαδή αφαιρώντας την εισφορά αλληλεγγύης. Η διατροφή πρέπει να αφαιρείται τελείως από το πραγματικό εισόδημα ή να προσμετράται στο εισόδημα εκείνου/ης που την λαμβάνει. Το όριο που θέλει να βάλει τα ενοίκια και την διατροφή του 60% επί του πραγματικού εισοδήματος σύμφωνα με σημερινές διαρροές του υπουργείου είναι πονηρό διότι ελάχιστοι θα το ξεπερνούν ούτως ώστε οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα να πέφτουν σε ποσοστό 20%. Επίσης το όλο μέτρο είναι εξώφθαλμα αντισυνταγματικό κατά την άποψη μου.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 16:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ

  Το σχετικό άρθρο 7 αποδεικνύει περίτρανα ότι η εποχή της κανονικότητας που όλοι περιμέναμε, δυστυχώς, δεν έχει φτάσει ακόμα στη ζωή μας, παρότι η τωρινή κυβέρνηση εκλέχτηκε έχοντας ως βάση το ίδιο σύνθημα της επιστροφής της κανονικότητας.
  Είναι άδικο και μεροληπτικό το άρθρο 7 ενάντια μιας μεγάλης μερίδας πολιτών, το γεγονός ότι το Κράτος συμπεριλαμβάνει στα καθαρά εισοδήματα του πολίτη τις μεικτές αποδοχές του χωρίς να αφαιρείται ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ η πληρωμή των συνολικών φόρων, των στεγαστικών δανείων και των ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσοστού. Γιατί άραγε μπαίνει το πλαφόν του 60% επί του «πραγματικού» εισοδήματος;
  Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν διατάξεις και για τους πολίτες που για μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους θα βρίσκονται ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ή ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ.
  Συγκεκριμένα για τη δική μου περίπτωση, εγώ θα βρίσκομαι για το επόμενο έτος (2020) σε χώρα της Αφρικής για 5-6 μήνες και θα είναι αδύνατον, όταν επιστρέψω στην Ελλάδα, να ξοδέψω το 30% επί του «πραγματικού» (δηλ. «μεικτού») εισοδήματος, έτσι όπως καθορίζεται το «ψευδο-πραγματικό εισόδημα» από το προς ψήφιση Άρθρο 7.
  ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 16:19 | Διαμαντίδης Αλέξανδρος

  Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου για 30% ηλεκτρονικές συναλλαγές επί του φορολογητέου εισοδήματος, ακόμα και αν συμβάλλει μέχρι ένα ποσοστό στην φορολογική συμμόρφωση, θα οδηγήσει σε άδικες και σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις το μέσο ελληνικό νοικοκυριό που δεν φοροδιαφεύγει. Δεν είναι δυνατόν μεγάλες επιβαρύνσεις σε μηνιαία βάση για μια μέση ελληνική οικογένεια, όπως π.χ. το ενοίκιο, να μην προσμετρώνται στο «χτίσιμο» του 30% και ταυτόχρονα να μην αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται το 30%. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση θα μπορούσε να τεθεί η καταβολή του ενοικίου να γίνεται μέσω e-banking. Επιπλέον, η συγκεκριμένη διάταξη αφαιρεί το αναφαίρετο δικαίωμα που κάθε πολίτης έχει να αποταμιεύει, καθώς τον υποχρεώνει προκειμένου να μην έχει πρόσθετες επιβαρύνσεις να καταναλώνει τουλάχιστον το 30% του διαθέσιμου εισοδήματος του. Σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα παραπάνω σημεία προκειμένου να μην αλλοιωθεί το περιεχόμενο και οι στόχοι που το Νομοσχέδιο καλείται να υπηρετήσει.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 15:46 | ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  καλησπερα ειναι αδικο καιπαραλογο εγω προσωπικα και εκατονταδεσ φορολογουμενοι να χρειαζομασται να ξοδεψουμε ηλεκτρονικα το 30 τοισ εκατο.γιατι εχω στεγαστικο τι εννοω ειμαι μισθωτοσ δημοσιου και οτι δηλωνω αυτο μετραει για το 30 ενω θα πρεπει να αφαιρεθει το ποσο του στεγαστικου δανειου.ΔΗΛΩΝΩ 10000 αλλα μειον 5000 στεγαστικο απο τα 5000 χιλιαρικα λοιπον που μενουν να ξοδεψω το 30 τοισ εκατο.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 15:47 | Γεωργία Φράγκου

  Έχω την άποψη ότι πρέπει να επανεξεταστεί το άρθρο 7 με την αύξηση του ποσοστού από το 15% στο 30% για το χτίσιμο του αφορολογήτου με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δεν λάβατε υπόψη τις καταναλωτικές δαπάνες για την αποπληρωμή δανείων (πρώτης κατοικίας), ενοίκια, δαπάνες παιδιών που σπουδάζουν…. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η αποπληρωμή δανείου πρώτης κατοικίας. Στερούμαι δαπανών και υπηρεσιών για να είμαι συνεπής δανειολήπτρια. Να μην πληρώνω το δάνειό μου για να έχω τις ανάλογες δαπάνες; Δεν πρέπει να έχουμε και κάποια αποταμίευση για ώρες ανάγκης; Αυτή η κατάσταση μας αγχώνει!! Έχουμε ταλαιπωρηθεί ψυχικά και οικονομικά τόσα χρόνια με την κρίση και τα μνημόνια!! φτάνει πια!!! Η αποπληρωμή του δανείου είναι δαπάνη και πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα γιατί έχει ήδη καταναλωθεί!!!Μπορεί αυτή η δαπάνη να αγοράσει εκ νέου αγαθά και υπηρεσίες;;; Είμαι δημόσιος υπάλληλος και τα εισοδηματά μου είναι άκρως αποκαλυπτικά!
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • Σύμφωνα με το άρθρο αυτό εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  Η ΕΣΑμεΑ ζητάει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όλα τα άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω.
  Επίσης να διευκρινιστεί ότι όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων, δεν υποχρεούνται σε συλλογή απλών (μη ηλεκτρονικών) αποδείξεων.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 14:06 | Θεοφίλη Δοξαρά

  Η υποχρεωτική κατανάλωση του 30% του εισοδήματος είναι παράλογη.

  Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα που κυμαίνεται στα 13000 Ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται: φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου επομένου έτους, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ!..

  Το ποσοστό υποχρεωτικών e-δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για εισοδήματα μέχρι 12000 Ευρώ και να κλιμακώνεται περαιτέρω αναλογικά με το ύψος του εισοδήματος.

  Η μείωση του ΕΝΦΙΑ από την κυβέρνηση ήταν μια επιτυχής κίνηση. Η αύξηση του ποσοστού των ηλεκτρονικών δαπανών τα παίρνει όλα πίσω…και με το παραπάνω.

  Ελπίζω να επικρατήσουν πιο ώριμες σκέψεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 14:47 | Γιάννης

  Το ποσοστό 30% θα έπρεπε (αν πρέπει να είναι αυτό το ποσοστό) τουλάχιστον να υπολογίζεται στα καθαρά (μετά το φόρο, το τέλος επιτηδεύματος,τον ΕΝΦΙΑ) και όχι στο φορολογητέο εισόδημα. Είναι κάπως παράλογο να πρέπει να δαπανήσεις το 30% από ποσό που ουσιαστικά δεν έχεις!!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 13:33 | Χαράλαμπος Πέρρας

  Καλησπέρα. Συμφωνώ με τον προβληματισμό για το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται το 30%. Αν είσαι μισθωτός όπως εγώ και στο υπολογίζει στο φορολογητέο χωρίς να λαμβάνει υπόψην ότι από εκεί θα αφαιρεθεί η εφορία είναι λάθος. Θα πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός στο ποσό που θα υπολογίζεται το 30% ή να λαμβάνονται υπόψην και οι οφειλές προσ την εφορία.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:26 | Πέτρος Κασαπίδης

  Ζω μονιμα σε χωρα της ΕΕ δεν εχω γίνει φορολογικος κάτοικος εξωτερικού εχω 17.000 εισόδημα απο ενοίκια στην Ελλαδα και αλλα 35.000 απο μισθωτα εισοδήματα του εξωτερικού τα 1300 Ευρώ καθε μηνά με ηλεκτρονικές συναλλαγές με βάση το 30% είναι υπερβολικο ποσό αδύνατουμε να το καλύψουμε το σωστο είναι να μειωθεί στο 20 η 25% το ανωτερο
  Θέλουμε να γυρίσουμε πισω στην πατρίδα και όχι να αναγκαστουμε να γίνουμε φορολογικοι κάτοικοι εξωτερικού

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:08 | Παναγιωτακόπουλος Κων/νος

  Το απαράδεκτο υψος του ποσοστού 30% έχει ηδη σχολιαστεί.
  Εγώ θέλω απλώς να επισημάνω οτι στην περίπτωση εγγάμων πού συγκατοικούν
  το ποσό των ηλεκτονικών συναλλαγών θα πρέπει να ειναι σαφώς μικρότερο
  απο το αθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στους δυο συζύγους αφού πολλά εξοδα ειναι κοινα. Αυτό αναγνωρίζεται στο ηδη νομοθετημένο τεκμήριο διαβίωσης που για μεμονωμένο άτομο ειναι 3000 ενώ για το ζευγάρι 5000 αντί για 6000. Θα πρότεινα για το ζευγάρι να λαμβάνεται υποψη το 50% του εισοδήματος του συζύγου με το μικρότερο εισόδημα.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:37 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αναφορικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις, ενοίκια και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 € δαπανών, με ποινή 22% επί της διαφοράς, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%. Επίσης στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €). Βέβαια παρά τις όποιες προβλέψεις για εξαίρεση κάποιον συμπολιτών μας από το αναφερθέν μέτρο ή για τους έχοντες αδυναμία στη συλλογή τους, το ζήτημα που γεννάτε είναι κατά πόσο αυτό θα επιφέρει μείωση της φοροδιαφυγής ή απλώς μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στα νοικοκυριά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:23 | Κωσταε Γιαννοπουλος

  Συγχαρητηρια για την ιδεα της υποχρεωτικης δαπανης του 30% του εισοδηματος μας.

  Μερικες ακομα ιδεες στο ιδιο πνευμα:

  Για την καταπολεμηση της υπογεννητικοτητας:
  Αυξηση του φορολογικου συντελεστη κατα 15% οσων εχουν λιγοτερα απο 3 παιδια αναλογως των υπολοιπομενων τεκνων.
  Για παραδειγμα:
  Για κανενα παιδι συντελεστης +45%
  Για ενα παιδι συντελεστης +30%
  Για δυο παιδια συντελεστης +15%

  Για την αντιμετωπιση του μεταναστευτικου:
  Υποχρεωτικη ενοικιαση σε τιμη καθοριζομενη απο το κρατος σε μεταναστες και προσφυγες των ακινητων που παραμενουν κλειστα απο τους ιδιοκτητες τους.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:36 | ΑΚΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 7 υπάρχουνε πολλές επιχειρήσεις στις οποίες δεν καταβάλλονται τα δεδουλευμένα από μισθούς στην ώρα τους, με συνέπεια να μην μπορεί να κάλυψη ο εργαζόμενος το ποσό που απαιτείται 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Διότι άλλο εισόδημα στα χαρτιά και άλλο στην πραγματικότητα για την κάλυψη τον αναγκών του μισθωτού.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 11:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε τη γνώμη μας για το άρθρο 7.
  Η προσπάθεια του Κράτους να εξαλείψει την φοροδιαφυγή είναι θεμιτή και την επιβραβεύουμε η πλειοψηφία των πολιτών. Όμως, το μέτρο αυτό προς ψήφιση έχει πολλές αδικίες, επειδή επιβάλλει στον πολίτη να ξοδεύει υποχρεωτικά το 30% του «μεικτού πραγματικού» εισοδήματός του και το 50-60% του «διαθέσιμου πραγματικού» εισοδήματός του. Έτσι, το Κράτος παρεμβαίνει στην ελεύθερη βούληση του ατόμου να δαπανά όπως επιθυμεί τα χρήματα που διαθέτει ( πρακτική κομμουνιστικών και αυταρχικών Καθεστώτων),ποινικοποιεί την αποταμίευση και στην πραγματικότητα επιβάλλει ένα δεύτερο φόρο στο ήδη φορολογημένο εισόδημα του πολίτη.

  Προτείνω , το Κράτος να μειώσει το ποσοστό ηλεκτρικών πληρωμών ή με κάρτες στο 20% επί του «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», αφού αφαιρεθεί η συνολική δαπάνη για φόρους, ΕΝΦΙΑ, στεγαστικά δάνεια και ενοίκια, για όλο τον πληθυσμό κι όχι μόνο για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.Στα έξοδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα αγαθά που θεωρεί ο πολίτης αναγκαία για τη ζωή του, όπως η αγορά καινούριου και ασφαλούς αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου, κλπ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους πολίτες που για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιθυμούν να βρίσκονται στο εξωτερικό για την αναψυχή τους, επιλέγοντας να ξοδέψουν εκεί το «πραγματικό διαθέσιμο» εισόδημά τους.

  Σε αντίθετη περίπτωση ο πολίτης θα επιλέξει κι ο ίδιος την φοροδιαφυγή ώστε να μην του επιβληθεί ένα άδικο φοροπρόστιμο και να αποφύγει έτσι τη διπλή φορολογία εκ μέρους του κράτους για εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει τη δυνατότητα ή τη θέληση να προχωρήσει σε άσκοπες αγορές που δεν θα είχε ουδέποτε σκοπό να κάνει και του επιβάλλονται από την ίδια την Πολιτεία. Έτσι, σίγουρα, με τη ψήφιση του άρθρου 7 θα υπάρξουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά το Κράτος.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 11:03 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 11:43 | ΟΛΓΑ

  ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ): Π.Χ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΦΙΑ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Κ.Λ.Π..
  Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ;
  ΤΟ 30% ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.
  ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 60.000,00€ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 20.000,00€ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1.060.000,00€ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 20.000,00€. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΛΟΓΙΚΟ;.
  ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΕΑΝ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΦΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΥΨΗΛΟ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 11:58 | Ευάγγελος

  Αφού αφαιρείτε η εισφορά αλληλεγγύης πρέπει να αφαιρεθεί και ο φόρος εισοδήματος αφού παρακρατειτε και δεν αποτελεί διαθέσιμο εισόδημα.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 10:11 | VALAVASO

  Αξιότιμοι Κύριοι ,

  Αναφορικά με τα όσα προτείνετε έχω να παρατηρήσω τα εξής.

  1- Το 30% επί του μεικτού εισοδήματος είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΑΤΑ ΥΨΗΛΟ και ΑΔΙΚΟ ! Θα έπρεπε να είναι επί του ΚΑΘΑΡΟΥ που παίρνουμε ΜΕΤΡΗΤΑ στο χέρι μας , δηλαδή αφαιρουμένων φόρων , ασφαλιστικών εισφορών , υπέρ ΟΓΑ κλπ.

  2- Γιατί ΔΕΝ συνυπολογίζετε και τα ΕΝΟΙΚΙΑ ? Στον τομέα αυτό γίνεται τεράστια φοροδιαφυγή ΜΕ ΠΛHΡΗ ΑΣΥΜΦΩΝΊΑ πραγματικού μισθώματος και συμβολαίου.

  3- Ο πλέον ΑΠΛΟΣ τρόπος περιστολής της φοροδιαφυγής είναι πολύ ΑΠΛΟΣ !! Αρχίζετε ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ και λεπτομερείς ελέγχους σε όσους Ιδιώτες δηλώνουν ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ εισοδήματα της τάξης των 3000 , 5000 , 6000 Ευρώ , δηλαδή βαφείς , υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι , δικηγόροι , γιατροί κλπ. Με έχουν πει ότι υπάρχουν δικηγόροι και γιατροί που δηλώνοντας τέτοια ψεύτικα εισοδήματα , παίρνουν κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ και στην ύδρευση , επίδομα αλληλεγγύης , κοινωνικό μέρισμα και ότι άλλο υπάρχει !! Έχουν παιδιά που πηγαίνουν σε Ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια και δηλώνουν ότι παίρνουν … υποτροφία ! Περάστε τους ΟΛΟΥΣ αυτούς από λεπτομερείς ελέγχους και ίσως εκπλαγείτε με όσα βρείτε !

  4- ΓΙΑΤΙ τόση αγάπη με τις Τράπεζες ? Φτάνει πιά , αρκετά λεφτά έχουνε πάρει εις βάρος μας με τις Ανακεφαλαιοποιήσεις !

  5- Να σας θυμίσω -και ρωτήστε συγγενείς σας- ότι η ίδια φοροδιαφυγή και ίσως χειρότερη με ΦΠΑ και αποδείξεις γίνεται σε Γερμανία και Ολλανδία ΑΛΛΑ εκεί κάνουν σωστούς ελέγχους ΚΑΙ ΟΧΙ σπασμωδικές κινήσεις με κατάργηση μετρητών και διά της βίας χρήση πιστωτικών καρτών γιά να κερδίζουν ασύστολα οι Τράπεζες !!

  Συμπερασματικά , και κατά την προσωπική μου άποψη , είσαστε πολύ απογοητευτικοί και αποδεικνύετε γιά μία ακόμα φορά ότι δεν κυκλοφορείτε μέσα στη κοινωνία αλλά είσαστε απομονωμένοι στα πολυτελή-ξυλεπενδυμένα γραφεία σας και συνιστάτε στους πεινώντες , που δεν έχουν ψωμί , να φάνε παντεσπάνι !! Κρίμα και αλλοίμονο σε όσους μένουν Ελλάδα !!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 10:01 | Ηλίας

  Το 30% κάθετα για όλους και όλες τις περιπτώσεις και μάλιστα χωρίς αυτό να αφορά στο καθαρό προς κατανάλωση εισόδημα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου για εξυπηρετούμενο δάνειο ή δάνεια.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 10:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ

  Κατ’αρχας ο ορος πραγματικο εισοδημα ειναι δυσνοητος. Προσωπικα θεωρω οτι το 30% ειναι πολυ υψηλο ποσοστο ουτως ή αλλως, αλλα απο τη στιγμη που αποφασισατε να θεσετε αυτο το ποσοστο, πιστευω οτι η κοινη λογικη επιτασσει να τεθει το 30% επι του καθαρου ποσου, τουτεστιν στο συνολο του ετησιου εισοδηματος αφου εχουν αφαιρεθει οχι μονο οι ασφαλιστικες εισφορες αλλα κι ο φορος εισοδηματος. Αυτα επι του πρακτεου. Αν θελετε να αναφερθω λιγο πιο ακαδημαικα, θεωρω οτι ετσι κι αλλιως ειναι παραλογο να τιθεται εκβιαστικα κι υπο τον φοβο φοροποινης υποχρεωτικο ποσοστο δαπανης στο εισοδημα του οιουδηποτε φορολογουμενου (ειτε με ηλεκτρονικο τροπο ειτε με χαρτινες αποδειξεις), διοτι αυτο καταλυει την οικονομικη ελευθερια του καθ’εκαστου πολιτη να μεταχειριζεται το εισοδημα του οπως θελει ο ιδιος, ειτε δαπανωντας το ειτε κανοντας αποταμιευση. Δεν υπαρχει παρομοιο προηγουμενο σε καμια αλλη χωρα της Ευρωπαικης Ενωσης, απο οσο γνωριζω.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 10:49 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Καλημέρα

  Σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η διόρθωση του υπουργείου να υπολογίζεται η διατροφή στις δαπάνες και η μη κατάργηση του 5% καλά είναι αλλά πιάνουν μικρό ποσοστό των πολιτών και φυσικά λίγοι είναι οι πολίτες που έχουν όλες μαζί αυτές τις ιδιαιτερότητες για να μπορούν να πιάσουν το 60% .

  Το μεγάλο πρόβλημα είναι το 30% της υποχρέωσης να κάνεις e- δαπάνες που αφορά όλους τους πολίτες .

  Το υπουργείο πρέπει να τολμήσει να το διορθώσει αυτό και να μη προσποιείται ότι βελτιώνει το νομοσχέδιο με τέτοιες μικρές αλλαγές.

  Αν δεν το διορθώσει θα γίνουν μεγάλες αδικίες και παράλογες φορολογήσεις

  Ακόμη μεγάλη αδικία γίνεται από την υποχρέωση περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από ενοίκια στις 30% e-δαπανες .Ήδη τα εισοδήματα αυτά υπερφορολογούνται με τόσους φόρους .

  Τουλάχιστον κατεβάστε την φορ. κλίμακα για τα ενοίκια στα επίπεδα της γενικής κλίμακας.

  Ευχαριστώ

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 09:26 | Α. Καλαμάς

  Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς που είμαι μισθωτός και πληρώνω ενοίκιο και διατροφή παιδιού και νιώθω ότι το κράτος δεν το απασχολεί η δικαιοσύνη και η ισονομία, αλλά απλά να πάρει χρήματα από όπου είναι πιο εύκολο (πχ. εμένα).
  Διαβάζοντας τα σχόλια πολλών συμπολιτών, κατάλαβα ότι όλοι βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα: δεν είναι τόσο το ποσοστό που θα πρέπει να είναι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, αλλά το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογίζονται. Στην πραγματικότητα πρέπει να ορίσουμε τι είναι «πραγματικό εισόδημα». Κάποια έξοδα είναι ανελαστικά, δηλαδή δεν μπορώ να αποφασίσω τι θα κάνω αυτά τα χρήματα. Απλά πρέπει να τα πληρώσω. Το αν θα αγοράσω καινούργια τηλεόραση και αν θα πληρώσω το ενοίκιο του σπιτιού μου δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Το πραγματικό εισόδημα θα πρέπει να προσδιορίζεται αφού αφαιρούνται όλα τα έξοδα που είναι υποχρεωτικά (όπως γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύης). Πχ. διατροφή παιδιών, κάθε είδους φόρος (ΕΝΦΙΑ, κληρονομιάς, κλπ.), ενοίκιο, ασφάλειες οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.α. Προσωπικά θεωρώ ότι το κράτος μας (και κατά συνέπεια ΟΛΟΙ μας) αντί να βάζει ποινές επιπλέον φόρου, θα έπρεπε να «κυνηγάει» στοχευμένα κάποιες κατηγορίες αποδείξεων που έχει παρατηρηθεί έντονη φοροδιαφυγή. Για αυτές τις αποδείξεις 1) θα εκπίπτουν εντελώς από το εισόδημα (άρα δεν θα φορολογείται ο καταναλωτής) και 2) θα του επιστρέφει και μέρος του ΦΠΑ πίσω (μέσω μείωσης φόρου) ώστε να συμφέρει το μέτρο. Είναι δεδομένο ότι αν ο ΦΠΑ είναι μεγαλύτερος της φορολογίας ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει συμφέρον να ζητήσει απόδειξη.
  Στην ίδια βάση πρέπει να ξανασκεφτεί το οικονομικό επιτελείο το πού επιβάλει φόρους. Θεωρώ πως κάποια πράγματα είναι παράλογο να μην εκπίπτουν από το εισόδημα. Πχ. είναι δίκαιο το ενοίκιο να φορολογείται σε εμένα που το δίνω 22% (αφού δεν εκπίπτει) και 15% αυτοτελώς σε αυτόν που το εισπράττει; Η την διατροφή παιδιού που καταβάλλω βάση δικαστικής απόφασης, αλλά την διαχειρίζεται η μητέρα του παιδιού; Η τον ΕΝΦΙΑ που είναι φόρος που πάει στο κράτος (πρακτικά φόρος πάνω στο φόρο). Τα ιατρικά έξοδα που αφορούν συμμετοχή ασφαλισμένου σε φάρμακα και εξετάσεις είναι λογικό να μην εκπίπτουν και να φορολογούνται;
  Το κράτος πρέπει να μετριάσει την φορολογία στον τελικό καταναλωτή και να την μεταφέρει στον παραγωγό του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Είναι απλά το λογικό και δίκαιο.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 09:02 | Ιάσων

  Πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση τον σκοπό αυτής της διάταξης. Εφόσον αυτός είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, δηλαδή η συναλλαγή χωρίς αποδείξεις, θα πρέπει να αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα ώστε να μην παρεξηγείται η συγκεκριμένη διάταξη.
  Πιο συγκεκριμένα, αλλαγή του Άρθρου 6 παρ. β σε ποσοστό επί του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία κλπ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ.

  πχ Με την τωρινή διάταξη κάποιος που έχει μικτό εισόδημα 79.000 λαμβάνει καθαρά 41.600. Επί αυτών πρέπει να συγκεντρώσει δαπάνες για 20.000. Δηλαδή πρέπει να ξοδέψει (χωρις να συνυπολογίζουμε ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους) το 48% του εισοδήματος του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να αποταμιεύει στα πιο παραγωγικά του έτη ώστε να εξομαλύνει την καμπύλη του εισοδήματος στον εργασιακό του βίο. Μια ακόμα πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση να επιτρέπεται να συνυπολογίζονται τα επενδυτικά προϊόντα που αποκτώνται μέσα στο έτος (πχ προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα) και έχουν διακρατηθεί μέχρι και την λήξη αυτού.

  Διαφορετικά ο σκοπός της διάταξης είναι καθαρά φοροεισπρακτικός και επιβραβεύει την σπατάλη χρήματος σε καταναλωτικά αγαθά τιμωρώντας τις επενδύσεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 02:50 | Ρούλα

  Α) Το 30% είναι υπερβολικό και θα αδικήσει κατηγορίες πολιτών, π.χ. όσους δεν έχουν μεγάλες καταναλωτικές ανάγκες (π.χ. άτεκνοι) ή πληρώνουν διατροφή σε συζύγους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μείωση του ποσοστού στο 25%, όπως διαρρέεται. Παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, το μέτρο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξημένη φορολόγηση και υπερπλεόνασμα, που μετά θα διανεμηθεί στους συνήθεις δικαιούχους… Αυτή ήταν και η οικονομική πολιτική που καταψηφίστηκε στις εκλογές και δυστυχώς επανέρχεται τώρα από αυτούς που προηγουμένως κατηγορούσαν τα υπερπλεονάσματα.

  Β) Οι ηλεκτρονικές δαπάνες δεν μπορούν να σταθούν στο ΣτΕ χωρίς σύνδεση με έκπτωση φόρου (θετικό κίνητρο). Γνωρίζω ήδη άτομα που είναι αποφασισμένα να προσφύγουν και θεωρώ πως θα δικαιωθούν, οπότε θα υπάρξει και μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και αναδρομική επιστροφή φόρων που θα έχουν καταβληθεί ως τότε λόγω της ποινής του 22%. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί έκπτωση φόρου για όλους τους υπόχρεους σε ηλεκτρονικές δαπάνες, ειδάλλως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση για ηλεκτρονικές δαπάνες.

  Γ) Οι συντελεστές φορολογίας μειώνονται για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μερίσματα. Για όσους εισπράττουν ενοίκια ΚΑΙ οι συντελεστές δεν μειώνονται ΚΑΙ έκπτωση φόρου δεν προβλέπεται ΚΑΙ θεσπίζεται η υποχρέωσή τους για ηλεκτρονικές δαπάνες. Αυτό προφανώς ενέχει αδικία και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για φοροδιαφυγή.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:30 | παναγιωτης

  Δηλαδη εχω εισοδημα κοντα 16000 πληρωνω για νοικι 4500 και για τελη κυκλοφοριας ασφαλειες αυτοκινητου κτλ αλλα 1000 δινω στα 2 παιδια μου ως φοιτητες χαρτζιλικι αλλα 3500 και βαση καποιου οικονομολογου , θα πληρωσω προστιμο αν απο τα 7000 ευρω που μου μενουν δεν κανω συναλλαγες 5000 ευρω περιπου ηλεκτρονικα!!! αν δε κατσω σπιτι και δεν ξοδεψω και τολμησω να αποταμιευσω και κανα 2000 τοτε πρεπει να πληρωσω φορο 220 ευρω για καθε χιλιαρικο που δεν ξοδευω το οποιο μαλιστα εχει φοροληγηθει μια φορα και τωρα ξαναφορολογειται….. αρα συνολικα θα φορολογηθω με 44% χαρις σε αυτο το τερατουργημα ενω εκλεγηκατε με υποσχεσεις περι φοροαπαλλαγων….. δυστυχως ζω ελλαδα … τα παιδια μου φυσικα τα μεγαλωνω με ξεκαθαρη ιδεα να φυγουν μετα τις σπουδες τους στο εξωτερικο και να μην γυρισουν ποτε να πληρωσουν φορους σε αυτο το ‘κρατος’ ……………….

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 23:09 | ΠΑΝΟΣ Φ

  Δηλαδη εχω εισοδημα κοντα 15000 πληρωνω για νοικι 4500 για ενα διαρι παλιο και για τελη κυκλοφοριας ασφαλειες αυτοκινητου κτλ αλλα 1000 δινω στα 2 παιδια μου ως φοιτητες χαρτζιλικι αλλα 3000 και βαση καποιου διαταραγμενου οικονομολογου , θα πληρωσω προστιμο αν απο τα 6500 ευρω που μου μενουν δεν κανω συναλλαγες 5000 ευρω περιπου ηλεκτρονικα!!! αν δε κατσω σπιτι και δεν ξοδεψω και τολμησω να αποταμιευσω και κανα 2000 τοτε πρεπει να πληρωσω φορο 220 ευρω για καθε χιλιαρικο που δεν ξοδευω το οποιο μαλιστα εχει φοροληγηθει μια φορα και τωρα ξαναφορολογειται….. αρα συνολικα θα φορολογηθω με 44% χαρις σε αυτο το τερατουργημα ενω εκλεγηκατε με ψεματα περι φοροαπαλλαγων….. δυστυχως ζω ελλαδα … τα παιδια μου φυσικα τα μεγαλωνω με ξεκαθαρη ιδεα να φυγουν μετα τις σπουδες τους στο εξωτερικο και να μην γυρισουν ποτε να πληρωσουν φορους σε αυτο το ‘κρατος’ μονο κατ ονομα…αυτα δυστυχως συμβαινουν σε λαους που βγαζουνσυνεχομενα πρωθυπουργους που δεν εχουν στην ουσια ποτε δουλεψει για μεροκαματο…

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 22:15 | Νίκος Παπαγεωργιου

  Θα πρέπει να αφαιρεθεί από το εισόδημα οι φόροι και ο ΕΝΦΙΑ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 22:46 | Κώστας Bαλιδάκης

  Το ποσό της διατροφής έχει ήδη την πιο άδικη φορολογική μεταχείριση. Φορολογούμαι γι’αυτό και το ποσό πάει «καθαρό» στη σύζυγο. Τα 6000€ που στέλνω είναι ήδη 7500€ εισόδημα προ φόρων για μένα. Η αδικία με αυτό το νόμο μεγαλώνει. Για τα 7500€ δεν μπορώ να έχω ηλεκτρονικές αποδείξεις οπότε κινδυνεύω με 22%*7500€=1650 ευρώ περισσότερο φόρο. Το νομοσχέδιο θέλει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και το επικροτώ , πρέπει όμως να είναι δίκαιο. Η αδικία φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:21 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Καλήμερα.
  Διάβασα αρκετά σχόλια που περιγράφουν τα λάθη της ρύθμισης .
  (Ενοίκια , ρύθμιση χρεών , συγκατοίκηση τεκνών , αναλογικότητα ,μη σύνδεση με καταθέσεις ,κτλ )
  Άρα το διαθεσιμο ή πραγματικό εισόδημα πρέπει να μετράει ;

  Ελεύθερος με εισόδημα 30.000 και παντρεμένος με παιδιά το ίδιο είναι ;
  Έστω οτι είμαι παντρεμένος πως να ξοδεύω κοντά ενα χιλιάρικο , εξαιρούμενων τον παραπάνω ;

  Εν κατακλείδι αν το ψηφίσετε θα ήταν καλο να λειτουργήσει πιλοτικά τον πρώτο χρόνο .
  Ακόμη ακόμη πείτε έως 20% συλλογή με πλαστικό χρήμα και από εκεί και πάνω να δίνετε μπόνους συλλογής με επιστροφή πίστωσής πχ 5% .