Άρθρο 20 Τροποποίηση άρθρου 58 ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, ε`, στ` και ζ` του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).» .

 • Άλλη μια κρατική επιδότηση των τραπεζών καθώς η εξαίρεση τις επιδοτεί με 2,84 Δις Ευρώ δεδομένου ότι με βάση τα στοιχεία των τραπεζών επί συνολικών ιδίων εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών 28,2 δισ. ευρώ, τα 16,5 δισ. ευρώ συνιστούν κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο. Συγκεκριμένα ο αναβαλλόμενος φόρος συνιστά 40% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank (3,4 δισ. ευρώ), 71% της Εθνικής (4,9 δισ. ευρώ), 75% της Eurobank (4,1 δισ. ευρώ) και 58% της Πειραιώς (4,1 δισ. ευρώ).

  Ελπίζουμε τουλάχιστον οι Εισαγγελικές Αρχές να διερευνήσουν τις ευθύνες των τραπεζικών στελεχών αναφορικά με τις ζημιές 37 Δις του ΤΧΣ και των δανείων που δόθηκαν και οδήγησαν στις ζημιές αυτές καθώς και τη διακίνηση αγνώστου προέλευσης χρήματος μέσω των τραπεζών των λιστών Λαγκάρντ, Μποργιάνς κλπ ύστερα από σχετικές δικογραφίες που ξεκίνησαν βάσει αναλυτικών Μηνυτήριων Αναφορών μας.

  Με εκτίμηση

  Ντάβος Παναγιώτης

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:46 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
  Άρθρο 21
  Τροποποίηση άρθρου 63 ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 15:23 | HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Με την ιδιότητά μας ως μέλη της Διοίκησης των ελληνικών υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζικών εταιρειών HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ και HSBC BANK PLC, υποβάλουμε σχετική πρότασή μας αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

  Ειδικότερα, στο άρθρο 20 του ανωτέρω φορολογικού νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ και, συγκεκριμένα, εισάγεται μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 από το ισχύον ποσοστό του είκοσι οκτώ (28%) στο είκοσι τέσσερα (24%).
  Αναμφίβολα η τροποποίηση αυτή αποτελεί θετικό μέτρο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

  Από το ευνοϊκό αυτό μέτρο εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ήτοι οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό (αρθρ. 4 παρ. 1 Κανονισμού ΕΕ 575/2013). Η εξαίρεσή τους συνδέεται με τις ευνοϊκές διατάξεις που έχουν ισχύσει για τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες και, ειδικότερα, με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων βάσει των διαδοχικών σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα οποία οδήγησαν σε ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών της Ελλάδας.

  Εντούτοις, από την προτεινόμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και λοιπά ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αφενός δεν έχουν υπαχθεί στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αφετέρου δεν έχουν τύχει των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί οι συστημικές τράπεζες της Ελλάδας. Ratio της εξαίρεσης αυτής αποτελεί η ενίσχυση των παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων κατ’ ανάλογο τρόπο με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισής τους.

  Ως εκ τούτου, προτείνονται προσθήκες στην προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 58 ΚΦΕ, η οποία εισάγεται με το άρθρο 20 του νέου «φορολογικού νομοσχεδίου», ως εξής:

  Άρθρο 20: Τροποποίηση άρθρου 58 ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

  «1.α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, ε`, στ` και ζ` του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.

  β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) εφόσον έχουν ενταχθεί στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του 27Α του παρόντος νόμου».

  Μετά τιμής,
  Για την HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ και HSBC BANK PLC
  Βασιλική Σκούμπας
  Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Νόμιμη Εκπρόσωπος

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:14 | Σ. Θ. ΣΤΡΑΤΟΣ

  Προεκλογικά, η σημερινή ηγεσία της κυβερνήσεως είχε υποσχεθεί ότι εντός διετίας θα μείωνε τον φόρο στις επιχειρήσεις από το 28% σε 20%, σε δύο δόσεις.

  Το πρώτο βήμα γίνεται με μείωση από 28 σε 24% για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσεως.

  Αν δεν νομοθετηθεί από τώρα η μείωση από το 24% στο 20% για μελλοντικές χρήσεις, αυτό σημαίνει για τους επενδυτές ότι ο φορολογικός συντελεστής των κερδών εφεξής θα είναι 24% και όχι 20%.

  Επομένως, όταν θα πραγματοποιούν χρηματο-οικονομικές αναλύσεις για τις νέες επενδύσεις τους, η παράμετρος της φορολόγησης θα είναι 24% και όχι 20% όπως είχε προεκλογικώς υποσχεθεί η σημερινή κυβέρνηση και κατά τα λεγόμενά της παραμένει πρόθεσή της να το πράξει.

  Αναπόφευκτα αυτό σημαίνει ότι ωρισμένες επενδύσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με μελλοντική φορολόγηση κερδών στο 20% να μην γίνουν ή να καθυστερήσουν. Για λόγους διευκόλυνσης της Ανάπτυξης και αφού η κυβέρνηση έχει – κατά τα λεγόμενά της – πρόθεση να μειώσει ακόμα περισσότερο τον συντελεστή στο 20% ας τον νομοθετήσει από τώρα, έστω και για τις χρήσεις του 2021 και μετά. Η λογική ότι δεν ξέρουν πως θα διαμορφωθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι παντελώς έωλη. Το Γ.Λ.Κ. είναι αρκετά ανεπτυγμένο και μελετημένο ώστε να μπορεί να προβλέψει με επάρκεια τα έσοδα σε ορίζοντα τετραετίας. Άλλωστε με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή θα έρθουν και περισσότερες επενδύσεις. Μόνον από τον ΦΠΑ που θα εισπράξει το κράτος από την εκτέλεση των νέων επενδύσεων υπερκαλύπτεται κάθε περαιτέρω μείωση φορολογικού συντελεστή επί των κερδών. Εξάλλου, αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα της Χώρας έναντι των γειτόνων μας.

  Το σημαντικό είναι να υπάρχει ασφάλεια φορολογικού δικαίου και ορατός ορίζοντας. Αλλοιώς αυξάνεται – αδίκως εν προκειμένω – η αβεβαιότητα και αυτό μόνον εις βάρος της Ανάπτυξης είναι.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:00 | Μαρία

  Ένα και μόνο θέμα θέλω να σας επισημάνω, γενικής φύσεως.

  Στρέψτε όλη την προσοχή σας στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
  Χαμηλή φορολογία, κίνητρα, διευκολύνσεις, άμεση εξυπηρέτηση από τους δημοσίους υπαλλήλους, κατάργηση της γραφειοκρατίας, και πολλά άλλα.

  Μιλώντας καλοπροαίρετα θεωρώ ότι η εποχή που δανειζόμασταν, σαν χώρα, για να πληρώνουμε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, και αυτοί με την σειρά τους να κινούν όλη την οικονομία, πέρασε ανεπιστρεπτί.

  ΥΓ. Δεν κρίνω τους υπαλλήλους, το σύστημα που δομήσαμε 40 χρόνια κατακρίνω.
  Ευχαριστώ πολύ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:37 | Σπύρος Κ.

  Θεωρώ ότι πρέπει να περιληφθεί στο νομοσχέδιο η περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 20% από το 2020 και μετά, καθώς πολυεθνικές και μη εταιρείες πρέπει να έχουν έτοιμο ένα πλάνο επιχειρηματικό για τα επόμενα έτη χωρίς φορολογικές εκπλήξεις. Επιβάλλεται οι πράξεις να συμβαδίζουν με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες ούτως ώστε να διαφοροποιηθεί αυτή η κυβέρνηση από τις προηγούμενες αλλά και προσδώσει σταθερότητα για τα επόμενα έτη. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για περαιτέρω μείωση και τελικά δεν το περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο δείχνει ατολμία, επιφυλακτικότητα και ίσως ενδεχόμενη μελλοντική υπαναχώρηση.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:58 | Κώστας

  Οι επιχειρήσεις με ποιο συντελεστή θα φορολογηθούν για το 2020;
  Είχατε πει για 20%.
  Για να μην αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο, σημαίνει ότι παραπέμπεται στις καλένδες;
  Ευχαριστώ

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:11 | Γεώργιος Μάτσος

  Όπως ήδη επεσήμαναν και άλλοι σχολιαστές, κάπου «ξεχάστηκε» η εξαγγελία για συντελεστή 20% στις εταιρίες. Βασική εξαγγελία και του πρωθυπουργού δεν του αρέσει να μην υλοποιεί τις εξαγγελίες του.

  Νομίζω ότι η αιτία για την όχι αθώα αυτή παράλειψη είναι η εξής:

  Αν περάσει η διάταξη για 20%, τότε ceteris paribus η Κύπρος γίνεται σαφέστατα χώρα ΧΩΡΙΣ προνομιακό καθεστώς υπό τη σημερινή διατύπωση του άρθρου 65 παρ. 6 ν. 4172/2013, που προϋποθέτει η άλλη χώρα να έχει συντελεστή ίσο ή χαμηλότερο με το 50% του ελληνικού. Η Κύπρος με 12,5% θα ήταν στο 62,5%, ενώ η Βουλγαρία θα ήταν οριακά στο 50% και πάντως θα παρέμενε χώρα με προνομιακό καθεστώς.

  Αυτό δεν διέλαθε της προσοχής των συντακτών και γι’ αυτό φαίνεται ότι στο άρθρο 23 του νόμου προβλέπουν αύξηση του κριτηρίου του προνομιακού καθεστώτος από το 50% στο 60%.

  Όμως, ακόμη και με το 60%, η Κύπρος παραμένει χώρα με μη προνομιακό καθεστώς, ενώ η Βουλγαρία και με το 50% παρέμενε χώρα με προνομιακό.

  Κατ’ εμέ λοιπόν η μη ανακοίνωση του 20% οφείλεται στο ότι οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν θέλουν να πάψει να θεωρείται η Κύπρος χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

  Μην τυχόν και γίνουμε κι εμείς χώρα με ευνοϊκή φορολογία που να θέλει να επενδύσει ο καθένας και να μην ψάχνουν οι άνθρωποι στην Κύπρο ή στην Βουλγαρία. Αμέσως να το ακυρώσουμε.

  Σκεφτείτε όμως, αγαπητοί συντάκτες του νομοσχεδίου ότι:

  α) εκθέτετε τον πρωθυπουργό που το υποσχέθηκε,

  β) δεν μπορείτε να κρατάτε φυλακισμένους τους Έλληνες. Ή θα μειωθεί η φορολογία και θα γίνουμε συγκρίσιμοι με τα άλλα κράτη της περιοχής ή δεν θα μειωθεί και ζήτω που καήκαμε όλοι μας. Κι εμείς κι εσείς.

  γ) Δεν πρέπει να αλλάζετε τον ορισμό του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος μόνο και μόνο για να βασανίζετε τον κόσμο και να τον αφήνετε σε αβεβαιότητα. Και:

  δ) Μάλλον θέλετε να μείνουμε για πάντα χώρα με υψηλή φορολογία.

  Κρίμα που η προσπάθεια ξεκίνησε φιλόδοξα και η ουσιαστική φοροαπαλλαγή τείνει να ακυρωθεί με διάφορους τρόπους.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:56 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Στα 100 μέτρα από την επιχείρηση Ο.Ε. που είμαι μέλος, υπάρχουν 2 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με το ίδιο αντικείμενο με την Ο.Ε. που διατηρώ. Για ποιο λόγο αυτή η διάκριση στην φορολογία. Η προσφυγή στο ΣΤΕ κρίνεται ως η μοναδική λύση για την συγκεκριμένη .

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 13:51 | Ρούλα

  Οι συντελεστές φορολογίας μειώνονται για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μερίσματα. Απαιτείται μείωση συντελεστών και για όσους εισπράττουν ενοίκια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 12:46 | Νίκος Ψ.

  Θεωρώ άδικο να μην συμπεριλάβετε στην μείωση του συντελεστή φορολόγησης τις μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (ΟΕ,ΕΕ), και να τις εξομοιώνεται με τα πιστωτικά ιδρύματα!!
  Αυτές και αν είναι μικρές επιχειρήσεις.
  Εντέλει αυτές πλέον θα φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης, μετά και την μείωση του συντελεστή στην φορολογία εισοδήματος (24%) και στον φόρο των μερισμάτων (5%), των λοιπών επιχειρήσεων με διπλογραφικά.
  Ευχαριστώ
  Ν.Ψ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:07 | Π.ΜΑΒΙΔΗΣ

  Πως δικαιολογείται δύο επιχειρήσεις με την ίδια δραστηριότητα να φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή? Αναφέρομαι στο συντελεστή φορολόγησης των αγροτικών συνεταιρισμών ο οποίος είναι στο 10% ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ κλπ) στο 24%. Δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό? Η λύση προφανώς δεν είναι να ανέβει ο συντελεστής για τους συνεταιρισμούς αλλά να χαμηλώσει εξίσου για όλες τις εταιρίες. Ενας ενιαιος συντελεστής χαμηλός για όλους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 12:20 | Ιωάννα

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ατομική επιχείρηση δεν είναι? Η εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2019 θα γίνει με τους μεγάλους φορολογικούς συντελεστές και την 100% προκαταβολή φόρου ? Δεν είναι μισθωτοί δεν έχει γίνει η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους , είναι λάθος να αντιμετωπίζονται σαν μισθωτοί .

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:34 | Νάνος Κωνσταντίνος

  Το παρόν άρθρο αναφέρει μείωση συντελεστή για τα εισοδήματα του φορολογικού έοτυς 2019.
  Θα πρέπει να καταργηθεί η προηγούμενη τροποποίηση της διάταξηςτου άρθρου 58 του ν.4172/2013 η οποία προέβλεπε δια΄φορους συντελεστές για τα επόμενα χρόνια.
  Με εκτίμηση,
  Κ.Ν.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 11:49 | Τόλης Π.

  Μειώστε και άλλο τους φόρους επιχειρήσεων και εισοδήματος άμεσα. Είναι πολύ εύκολο. Μια απόφαση χρειάζεται. Μόνο οφέλη θα έχει αρχικά η αγορά (π.χ. αύξηση επενδύσεων, πολύ περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας), και εξαιτίας αυτού και οι πολίτες, και βέβαια όλη η χώρα από κάτι τέτοιο.

  Δείτε το επίσης για ενιαίο συντελεστή φορολογίας για όλους, πολύ χαμηλό μεταξύ 5-10%. Είστε ή δεν είστε φιλελεύθεροι στην οικονομία; Η προοδευτική φορολογία είναι σοσιαλιστικό μέτρο και πρέπει να καταργηθεί.

  Οι επιχειρήσεις (και μόνο αυτές) δημιουργούν τον πλούτο, και συνεπώς και τα λεφτά με τα οποία πληρώνεται το αναποτελεσματικό και τεράστιο δημόσιο, μέσω των κάθε λογής φόρων. Βοηθήστε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερο πλούτο λοιπόν με όλα τα απαραίτητα μέτρα, και μειώστε το Κράτος (ναι και απολύσεις Δ.Υ θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να μειώσετε κι άλλο την φορολογία των ιδιωτών. Δεν είναι ιερές αγελάδες για τα ψηφαλάκια. Με σημαντική μείωση της φορολογίας, και εξαιτίας αυτού πολύ περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην αγορά, θα μπορέσουν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα μέσα στην κρίση μήπως θυμάστε; Για αυτούς ούτε μνημεία στήθηκαν, ούτε διαδηλώσεις έγιναν, ούτε κανείς ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για το πως τα φέρνουν βόλτα. Και η επιδοματική πολιτική που σημειωτέον, είναι επίσης σοσιαλιστικό και όχι φιλελεύθερο μέτρο, ξέρουμε όλοι που οδηγεί).

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 12:28 | Κώστας Παπανικολόπουλος

  Εάν στόχος του φορολογικού νομοσχεδίου είναι η «αναπτυξιακή διάσταση», όπως αναφέρεται στον τίτλο του, τότε θα πρέπει οι όροι άσκησης οικονομικής δραστηριότητας να είναι γνωστοί εκ των προτέρων. Εν προκειμένω, θα πρέπει να έχει νομοθετηθεί ΠΡΙΝ την 1/1/2020 ποιος θα είναι ο φορολογικός συντελεστής (20% βάσει των επίσημων εξαγγελιών) για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2020 (και επομένων). Το απαιτεί ο στοιχειώδης σεβασμός προς όσους επενδύουν το χρόνο ή την περιουσία τους στη χώρα.

  Επίσης χρειάζεται μία νομοτεχνική βελτίωση στο προτεινόμενο άρθρο, καθώς μετά την τροποποίηση του άρ. 58 ΚΦΕ με το άρ. 14 Ν. 4472/2017, στο άρ. 58 ΚΦΕ δεν υπάρχει πλέον «πρώτο εδάφιο της παρ. 1», αλλά περιπτώσεις α) και β)…

  Κώστας Παπανικολόπουλος
  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 11:51 | Φλωρόπουλος Στυλιανός

  Με τις συνδυαστικά προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 22 που μειώνει τον φόρο μερισμάτων σε 5% προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα, όπως ίσχυσαν οι διατάξεις το 2018, όπως θα ισχύσουν το 2019 και το 2020 και όπως θα ισχύσουν το 2020 σε περίπτωση που μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες σε 20%:
  Φορολογικό έτος/Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα/Φορολογικός συντελεστής κερδών – Φόρος κερδών/Φορολογικός συντελεστής μερισμάτων – Φόρος μερισμάτων/Συνολική φορολογική επιβάρυνση εταίρου/μετόχου
  2018/40.000 €/29% = 11.600 €/15% στα 28.400 € = 4.260 €/39,65% = 15.860 €
  2019/40.000 €/24% = 9.600 €/10% στα 30.400 € = 3.040 €/31,60% = 12.640 €
  2020/40.000 €/24% = 9.600 €/5% στα 30.400 € = 1.520 €/27,80% = 11.120 €
  2020 (υποθετικό μελλοντικό παράδειγμα με φόρο κερδών 20%)/40.000 €/20% = 8.000 €/5% στα 32.000 € = 1.600 €/24% = 9.600 €

  Βάσει των ανωτέρω προτεινόμενων διατάξεων μέσα σε μια διετία η συνολική φορολογική επιβάρυνση ενός εταίρου/μετόχου θα έχει μειωθεί από 39,65% σε 27,80% με τις προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι ποσοστό μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης 29,89%, ενώ ο μισθωτός/συνταξιούχος με εισόδημα 40.000 € με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θα έχει καμιά μείωση στη φορολογική του επιβάρυνση καθόσον θα επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 9.323 € σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις με τις οποίες επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 9.300 €.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Ο φόρος επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2020 θα μειωθεί στο 20% όπως είχε εξαγγελθεί προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά είχατε υποσχεθεί????? Νομίζω πως είναι σκόπιμο να ενημερωθούμε από τώρα ποιός θα είναι ο φόρος των επιχειρήσεων για τη χρήση του 2020, καθώς έχει άμεση σχέση με το θέμα των πιθανών επενδύσεων της κάθε εταιρείας.
  Ευχαριστώ…..

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 14:40 | Παπας

  Η πολλώς ανακοινωμενη απο Πρωθυπουργού μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20% χάθηκε κάπου στην μεταγραφή εδώ? Ή απλά μετατοπίζεται στι χρονικές καλένδες του απώτερου αέναου μέλλοντος? Η μείωση αυτή είναι αναγκαία αν πραγματικά οι φωστήρες επιθυμούν την ανάταξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας εν Ελλάδι, και όχι την συνέχιση της αιμοραγικής μετακίνησης των προς στιγμή εναπομείναντων ακόμη εντός επικρατείας, προς όμμορων κρατών βορείως κλπ, που είναι με ανοικτές τις αγκάλες στο 15 ή και 10%!

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 09:24 | Κωνσταντίνος

  Μήπως ξεχάσατε να συμπεριλάβετε το φορο επιχειρήσεων του 20% για το 2020 που ήταν και στις βασικες σας εξαγγελίες πριν αναλάβετε να κυβερνήσετε?