Άρθρο 26 Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας

Η περίπτ. α’ της παραγράφου 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.»

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:50 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Υπήρχε αναστολή της συγκεκριμένης διάταξης μέχρι την 31.12.2019.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:16 | Χ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  Στο νέο, σε διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, δεν έχει προβλεφθεί η διόρθωση των άρθρων 41, 42 & 43 του Ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους και διευκρινίζονται με την ΠΟΛ 1032/26.01.2015.

  Επισημαίνεται ότι εκτός της επαχθούς και άδικης φορολόγησης η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων για τα φυσικά πρόσωπα,
  (μετόχους Α.Ε., η οποία δεν έχει στο ενεργητικό της ούτε έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ούτε άυλη αξία παρα μόνο γή και χωρίς να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα από συστάσεως, ήταν και είναι ενεργή έχοντας μόνο εκκροές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως φόροι, τέλη, δημοσιεύσεις κτλ, και είναι διοικητικά και φορολογικά ενήμερη),
  τα οποία μεταβιβάζουν τίτλους συμμετοχής, εταιρείας μη εισηγμένης στην χρηματιστηριακή αγορά, από την ημερομηνία που ίσχυσε η αναστολή του φόρου υπεραξίας για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεταβιβάζουν ακίνητη περιουσία, προκύπτει και θέμα παραβίασης του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, καθότι προκύπτουν τα εξής:

  – Φυσικό πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει ακίνητο ή οικόπεδο, καρπούται το προ τριετίας ανεσταλθέν μέτρο φορολόγησης της υπεραξίας, μέτρο για το οποίο προβλέπεται στο παρόν Νομοσχέδιο και νέα τριετής αναστολή.

  – Με την προσθήκη του άρθρου 48Α ΚΦΕ , η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 19 του παρόντος Νομοσχεδίου, προβλέπεται η απαλλαγή υπό όρους των Νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Νομικό πρόσωπο που εισπραττει ένα Νομικό πρόσωπο, ενώ δεν προβλέπεται η απαλλαγή του Φυσικού προσώπου μετόχου Α.Ε. το οποίο μεταβιβάζει τους τίτλους της Α.Ε. σε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο.

  -Επιπροσθέτως δεν προβλέπεται η αναστολή του φόρου υπεραξίας για Φυσικό πρόσωπο, μέτοχο Νομικού προσώπου, το οποίο πληροί σωρευτικά τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο συζητούμενο Νομοσχέδιο, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό του οικόπεδα, χωρίς να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και άυλη αξία όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη, πελατεία κλπ, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 της ΠΟΛ 1032/26.01.15, όταν μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τους τίτλους συμμετοχής του.

  Πιστεύουμε ότι σε συνέχεια των ανωτέρω, η αντιμετώπιση του θέματος απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών Α.Ε., όπως διατυπώνεται στο παρόν Νομοσχέδιο, πέραν της άνισης αντιμετώπισης, στην παρούσα συγκυρία καθίσταται εμπόδιο στο Επιχειρείν και λειτουργεί αντι-αναπτυξιακά. Διότι το προιόν του τιμήματος το οποίο θα εισπραχθει από το φυσικό πρόσωπο θα κατευθυνθεί στην οικονομια, είτε δημιουργώντας νέα, είτε ενισχύοντας άλλη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:44 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Γιατί δεν εφαρμόζεται ανάλογη διάταξη για την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων σε εισηγμένες ή μη εταιρείες σε οργανομένη αγορά.Η υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου την συναντούμε στα άρθρα 41-43 του ν.45173/2013 ,είναι ξεχβριστή πηγή εισοδήματος βάσει του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. γιατί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην υπεραξία.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:29 | ΓΕΝΙΑΣ

  Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025.