Άρθρο 02 Προσθήκη άρθρου 5 Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Μετά το άρθρο 5 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 5 Α ως εξής:
«Άρθρο 5 Α
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή
φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά :
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την παρ. 3 του παρόντος.
Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε φορολογικό έτος. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού για οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται σε μία (1) δόση και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.
3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 31 Μαρτίου έκαστου φορολογικού έτους στην Φορολογική Διοίκηση. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται από το οικείο φορολογικό έτος στις διατάξεις του άρθρου αυτού και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης στην παρ. 4 εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου κατ’ αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό.
7. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το οριζόμενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατ’ αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα.
8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατηρήσεώς τους στην Ελλάδα, η διαδικασία αποδείξεως της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 23:27 | Tax Planner

  Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η χορήγηση της φορολογικής κατοικίας κατόπιν της αίτησης είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την παραμονή του ατόμου στην Ελλάδα για συγκεκριμένες ημέρες. Το μόνο ουσιαστικό κριτήριο είναι η επένδυση 500.000 EUR. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ελλάδα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την Κύπρο και τις 60 ημέρες παραμονής ως εξαίρεση του κανόνα των 183 ημερών.

  Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι πιο σαφές στον νόμο. Προτείνεται μια περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 4 (το άρθρο της φορολογικής κατοικίας), με την εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου απόκτησης της κατοικίας δηλαδή μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται εδώ στο άρθρο 5.

  Ο νόμος είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα, αλλα μάλλον χρειάζεται βελτιώσεις ώστε να είναι πιο στοχευμένος. Χωρίς σαφείς πληροφορίες οι εύποροι «πολίτες του κόσμου» στους οποίους απευθύνεται δεν θα μπουν στη διαδικασία του απαραίτητου φορολογικού προγαμματισμού στις χώρες που είναι ενεργοί ώστε να υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς.

  Σε κάθε περίπτωση η ερμηνευτική εγκύκλιος θα πρέπει να διευκρινίζει τα πάντα με διαφάνεια και προοπτική βάθους χρόνου.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:07 | Αντώνης

  Η φορολόγηση της παροχής εταιρικών αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται κλιμακωτά και όχι στη συνολική αγοραία αξία του αυτοκινήτου, δημιουργούνται μεγάλες αδικίες για πολύ μικρή διαφορά στην αξία του. Για αυτό το λόγο όσοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν εταιρικό αυτοκίνητο «συνοστίζονται» στα πάνω όρια των χαμηλών βαθμίδων (11.999€ κ 16.999€) με αποτέλεσμα να έχουν όλοι τα ίδια αυτοκίνητα. Κάτι που μας μεταφέρει σε άλλες εποχές και καθεστώτα… Για τα οποία ψηφίσαμε για να αφήσουμε στο παρελθόν! Η κλιμακωτή φορολόγηση θα αυξήσει επίσης τα έσοδα του κράτους γιατί θα σταματήσει αυτός ο «συνοστίσμος» και οι φορολογούμενοι πιθανότατα να δεχθούν να πληρώσουν λίγο παραπάνω για κάτι διαφορετικό (σε σχέση με το διπλασιασμό του ποσοστού που υπάρχει τώρα 4%,7%, 14%). Ρεαλισμός και δίκαιη κατανομή των φόρων χρειάζεται! Η δυσκολία πλήρης κατάργησης ή εξαίρεσης κάποιων επαγγελμάτων είναι κατανοητή… Ο μη εξορθολογισμός όμως είναι αδικαιολόγητος!

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:16 | DV_55

  Κύριε νομοθέτη,
  Κατά το άρθρο 2 ( αρθρο 5Α παρ.1 α.) του σχεδίου νόμου , ένας ΕΥΠΟΡΟΣ Ελληνας φορολογούμενος που το 2013 για να αποφύγει την φορολόγηση του παγκοσμίου εισοδήματος ( Ν.4172/13 άρθρο 3) μετέφερε την φορολογική του κατοικία από την Ελλάδα στην αλλοδαπή, αποκτά το δικαίωμα να ξαναγίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος πληρώνοντας flat tax 100.000 € για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εισόδημα του και για περίοδο 15 ετών.
  Δηλαδή αυτός ο ΕΥΠΟΡΟΣ Ελληνας θα πληρώσει φόρο για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εισόδημα του 1.500.000 € σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ.
  Πολύ ενδιαφέρον ντηλ για αυτόν τον ΕΥΠΟΡΟ Ελληνα, αλλά τι απογοήτευση για όλους τους σταθερούς φορολογικούς κατοίκους της χώρας που πληρώνουν τους φόρους του εισοδήματος τους και την ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!
  Πιθανοί εξωχώριοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ανάγκη από γιατί δεν υπήρξαν ποτέ φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
  Αλλά και το πιθανόν ενδιαφέρον από μία άλλη δεξαμενή, των κατοίκων Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής ,Ελληνικής καταγωγής, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση αφού θα υποστούν εκεί φορολογικό έλεγχο εξόδου πριν την παράδοση του αμερικανικού διαβατηρίου και της αμερικανικής υπηκοότητας.
  Οσο για τη μεγάλη συζήτηση για τους συνταξιούχους από χώρες Ευρωπαϊκής Ενωσης, πιστεύω να γνωρίζετε ,την πρόσφατη μονομερή ανάκληση της ΣΑΔΦ Φιλανδίας-Πορτογαλίας και την τροποποίηση των ΣΑΔΦ Νορβηγίας & Σουηδίας με την Πορτογαλία.
  Μετά από τα παραπάνω το μόνο σίγουρο είναι το ντηλ του ΕΥΠΟΡΟΥ Ελληνα.
  ΠΡΟΤΑΣΗ.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 20:28 | J.P.76

  Ως γνωστόν οι ΣΔΑΦ είναι νομικά ισχυρότερες από την εγχώρια νομοθεσία. Τι θα γίνει σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ ή μη μέλος ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη ΣΔΑΦ, όπως έγινε στην περίπτωση της Πορτογαλίας από Σκανδιναβικές χώρες?

  https://www.tax-news.com/news/FinlandPortugal_Tax_Treaty_Terminated____96998.html

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 13:25 | Χ.Μ.

  Συμφωνώ με τον G.T., το καθεστώς non-dom με τον τρόπο που εισάγεται φαίνεται ότι απευθύνεται κυρίως σε συνταξιούχους. Δεν θα προσελκύσει, αντίθετα, επιχειρηματίες, εάν δεν προσαρμοστούν αναλόγως και οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ΚΦΕ αναφορικά με τον «τόπο άσκησης πραγματικής διοίκησης» ως κριτήριο της φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων. Εφόσον, δηλαδή, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δραστηριοποείται επιχειρηματικά /συμμετέχει σε εταιρείες στην αλλοδαπή, είναι αμφίβολο εάν θα επιλέξει να ενταχθεί στο προτεινόμενο καθεστώς, δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας του (Ελλάδα) και κατ’ επέκταση ο τόπος λήψης των στρατηγικών αποφάσεων για τις εταιρείες του στην αλλοδαπή (Ελλάδα) μπορεί να επηρεάσει τη φορολογική κατοικία των αλλοδαπών του εταιρειών.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:03 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Οι νέες διατάξεις για ενναλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δεν είναι ξεκάθαρο σε τι στοχεύουν. Προφανώς ένας κάτοικος χώρας π.χ. της Ε.Ε., δεν είναι δυνατό να παύσει να υπόκειται σε φορολόγηση του εισοδήματος του στη χώρα που το αποκτά και ούτε η φορολογική διοίκηση της όποιας χώρας της Ε.Ε. θα αποδεχθεί να τερματίσει τη φορολόγηση τέτοιου εισοδήματος. Άλλωστε με αρκετές χώρες η χώρα μας έχει συνάψει ΣΑΔΦ που προβλέπουν τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων. Άρα οι εν λόγω διατάξεις πιθανά στοχεύουν σε εκείνους τους πολύ εύπορους αλλοδαπούς ανά τον κόσμο, που δεν δηλώνουν πουθενά φορολογική κατοικία (γιατί π.χ. αλλάζουν χώρα κατοικίας διαρκώς, είτε λόγω της φύσης της εργασίας ή για όποιον άλλο λόγο), αποσυνδεόμενες από τον ελάχιστο αριθμό των 183 ημερών που προβλέπονται στο αρ. 4, του ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία. Για να επιτύχουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει οι εν λόγω διατάξεις να παραμείνουν αμετάβλητες επί μακρόν για να σταθμίσει και να πειστεί ο ενδιαφερόμενος για την ωφέλεια που θα έχει σε βάθος χρόνου.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 17:31 | G.T.

  Το καθεστώς του διαμένοντος μη κατοίκου (non-domiciled resident) δυστυχώς δεν απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θα ήθελαν να μεταφέρουν την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους από την Ελλάδα. Πρόκειται για τη δυνατότητα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα όπου με την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού απαλλάσσεται από φόρο για εισοδήματα αλλοδαπής πηγής και εφόσον ο αλλοδαπός επενδύει ένα σημαντικό ποσό στην Ελλάδα. Η άσκηση καθημερινής διοίκησης ή η λήψη στρατηγικών αποφάσεων για αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την φορολογική κατοικία των αλλοδαπών εταιρειών. Έτσι το πρόγραμμα, ενώ αποτελεί μια καινοτομία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, θα μπορούσε να προσελκύσει μόνο συνταξιούχους και όχι επιχειρηματίες με ενεργή επιχειρηματική δράση.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 08:10 | ΜΣ

  Χρειάζεται και προσέλκυση πλούσιων συνταξιούχων από το εξωτερικό. Αυτό το έχουν κάνει με επιτυχία χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, και άλλες, οι οποίες έχουν χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης για αυτούς τους συνταξιούχους. Οι άνθρωποι αυτοί θα αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και θα ξοδεύουν τα χρήματά τους εδώ.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 00:11 | Σ, Δ,

  Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την προσέλκυση επενδυτών-φυσικών προσώπων. Παρόλα αυτά, μερικές παρατηρήσεις:

  1. Το ιταλικό μοντέλο, πάνω στο οποίο είναι βασισμένο το νομοσχέδιο, περιέχει διατάξεις που αφορούν και τον επαναπατρισμό στελεχών (Ιταλών πολιτών) που βρίσκονται στο εξωτερικό. Με αυτές τις διατάξεις, προσφέρεται χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής (flat tax) στο 15-20% για επιστήμονες και στελέχη που επιστρέφουν στην πατρίδα τους και ισχύει για 5 έτη. Αυτό αφορά ΚΑΙ το εισόδημα που προκύπτει στην Ιταλία. Θεωρώ ότι η απουσία της αντίστοιχης διάταξης αποτελεί σημαντική παράλειψη, καθώς θα έδινε κίνητρα για αναστροφή του brain drain και θα βοηθούσε εταιρίες να προσελκύσουν ταλέντο από το εξωτερικό

  2. Αντίστοιχα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν εφαρμόσει παρόμοιες διατάξεις που αφορούν όχι μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, αλλά και το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή, με flat tax για συγκεκριμένο αριθμό ετών

  Συνεπώς, θεωρώ ότι η εξαίρεση του εισοδήματος στην ημεδαπή μειώνει σημαντικά τον αριθμό των φυσικών προσώπων που είναι υποψήφιοι για την μεταφορά τους. Για παράδειγμα ένας επενδυτής που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, να μεταφέρει την εταιρία του (και άρα το εισόδημά του να προκύπτει στην Ελλάδα), αποκλείεται από την συγκεκριμένη διάταξη. Θα πρότεινα την ενσωμάτωση όλων των εισοδημάτων, ανεξάρτητα από το πού προκύπτουν. Αυτό θα είχε μόνο οφέλη, καθώς αφορά νέους φορολογικούς κατοίκους και άρα αυξημένα έσοδα.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 21:32 | Σπ Σερέτης

  Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παλινοστούντες Ελληνες συνταξιούχους και όχι μόνον. Θέλουμε να φέρουμε τους ξένους αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για Ελληνες που θελουν να επιστρέψουν. Θα μπορούσε φερ’ ειπείν τα εισοδήματα από συντάξεις εξωτερικού να φορολογούντα με χαμηλό συντελεστή 5%, μέχρι κάποιου ορίου. Οι παλινοστούντες Ελληνες θα μπορούσαν να απαλλάσσονται απο το τεκμαρτό για ένα αρκετο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 5 ετών.

  Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν κίνητρα μετανάστευσης εταιρειών των παλινοστούντων Ελλήνων του εξωτερικού.

  Ατομα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα πως θα φορολογούνται όσον αφορά τον Φόρο κληρονομίας. Εάν εφαρμόζεται ο Ελληνικός Φορολογικός συντελεστής τότε φοβούμαι ότι το μέτρο δεν θα προσελκύσει πολλούς ενδιαφερόμενους.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | Κουζέλης Δημήτρης

  Το σχέδιο νόμου είναι εξαιρετικό για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού με πολύ μεγάλα εισοδήματα (της τάξης του εκατομμυρίου/έτος). Τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα πλούσια, αλλά είναι ελάχιστα.

  Δυστυχώς, το σχέδιο νόμου δεν απευθύνεται σε «υψηλά» εισοδήματα, της τάξης των 100+ χιλιάδων/έτος. Αυτός ο πληθυσμός είναι μεγάλος στην Ευρώπη και αποτέλεσε τον στόχο των υπολοίπων χωρών του νότου, όπως της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Κύπρου, αλλά και της Ισπανίας και Ιταλίας (βλ. σχόλια Σκουληκάρη και Κελπερή).

  Η προσέλκυση ενός σημαντικού πληθυσμού σαν τον ανωτέρω, που αποτελείται κυρίως, αλλά όχι μόνο από συνταξιούχους, θα δημιουργήσει πολλαπλές θέσεις εργασίας, νέες οικιστικές ανάγκες, πολλές απαιτήσεις σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, νέες ευκαιρίες για κάλυψη του ελεύθερου χρόνου. Επίσης, μια τέτοια ρύθμιση είναι ικανή να γεμίσει την ύπαιθρο που ερημώνει.

  Η κυβέρνηση έχει ικανότητα κατανόησης των οικονομικών δεδομένων και δεν έχει αγκυλώσεις.

  Ελπίζουμε να διαβάζει αυτά τα σχόλια.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 00:03 | Κωστας Κελπερης

  Η Ισπανια αποτελει εναν εξαιρετικα δημοφιλη προορισμο εγκαταστασης Βορειοευρωπαιων συνταξιουχων εκτος των αλλων και για ενα πολυ απλο λογο. Ειναι σχετικα ευκολη η εκμαθηση της Ισπανικης γλωσσας σε επιπεδο αρχαριου για να μπορει καποιος να συνενενοειται με τους ντοπιους που δεν φημιζονται για τη γλωσσομαθεια τους Εαν η Ελλαδα θελει να ανταγωνιστει την Ισπανια επειδη δεν εχει τις υποδομες της Ισπανιας ουτε ειναι ευκολη η γλωσσα μας πρεπει να ακολουθησει το παραδειγμα της Πορτογαλιας, της Μαλτας και της Κυπρου που προσφερουν ευνοικο καθεστως φορολογησης στους συνταξιουχους εξωτερικου.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Έχοντας ως κεντρικό στόχο την ύπαρξη ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος που θα υποβοηθάει την οικονομική ανάπτυξη και θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, θα ήθελα να σας εκθέσω τις παρακάτω σκέψεις και ιδέες :
  1. Η γενική γραμμή που προτείνω να υιοθετηθεί, σε όποια απόφαση παίρνετε, σε όποια διευκρινιστική εκδίδετε, είναι ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ να αποτελούν το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγουμε την φοροδιαφυγή και απλοποιείται το ισχύον δαιδαλώδες φορολογικό καθεστώς.
  Κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος προτείνω να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δαπάνες του φορολογούμενου. Για συναλλαγές που καταγράφονται μέσω του τραπεζικού συστήματος (με τους τρόπους εξόφλησης που περιγράφονται παραπάνω) ή με την διαφύλαξη του παραστατικού εξόδου, να δικαιούται ο φορολογούμενος την αφαίρεση των δαπανών αυτών από το φορολογητέο εισόδημά του. Με τον τρόπο αυτόν, αφενός ελαφρύνονται φορολογικά οι φορολογούμενοι και αφετέρου δημιουργούνται οφέλη για την «αποκάλυψη» της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει αυτόματα στην αντίληψη του φορολογούμενου ότι όποια δαπάνη κάνω για την οικογένεια μου εκπίπτει από το εισόδημά μου. Συνεπώς στο εισόδημα που μου απομένει φορολογούμαι.
  Απο την άλλη φυσικά αυτή η τακτική έχει για το κράτος πολλαπλά οφέλη διότι το κράτος έχει εισπράξει τον ΦΠΑ που δεν εισέπραττε, αφού δημιουργείται η πεποίθηση στους πολίτες ότι όσα περισσότερα έξοδα έχουν τόσο μικρότερη θα είναι η φορολογία τους των (πολιτών). Επίσης εκ των πραγμάτων αυξάνονται τα κέρδη των εταιρειών μιας και οδηγούνται στην δήλωση όλων των εσόδων οι οντότητες.
  2. Οι συντελεστές φορολογίας για φυσικά πρόσωπα προτείνω να μειωθούν και να διαμορφωθούν ενδεικτικά, ώστε να μπορέσει να καταπολεμηθεί και η φοροαποφυγή:

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Έως 10.000€ 5%
  Από 10.001€ έως 20.000€ 10%
  Από 20.001€ έως 50.000€ 15%
  Από 50.001€ έως 100.000€ 20%
  Από 100.001€ έως 150.000€ 30%
  Από 150.001€ έως 200.000€ 35%
  Από 200.001€ και πάνω 40%

  Η φορολογική κλίμακα προτείνω να περιλαμβάνει αρκετά κλιμάκια ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η προοδευτικότητα του φόρου, που αποτελεί βασική φορολογική αρχή και συνταγματική επιταγή. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να υιοθετηθεί υψηλός φορολογικός συντελεστής π.χ. 30% για εισοδήματα άνω των 100.000€ ή -150.000 €.
  Στα μεγάλα κλιμάκια, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος προτείνω να μην ξεπερνά το 40% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
  Επιπλέον, εάν προκύπτει αρνητική διαφορά στην σχέση έσοδα μείον έξοδα, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, πχ από εισοδήματα παρελθόντων ετών, τότε ο συντελεστής φορολογίας προτείνουμε να ξεπερνά το 50% για το υπερβάλλον ποσό της διαφοράς εφόσον αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

  Όσοι επιθυμούν να φορολογηθούν με το ισχύον φορολογικό σύστημα να προβλέπεται άλλη φορολογική κλίμακα, δεύτερη δηλαδή, πολύ πιο επιβαρυντική. :

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Έως 10.000€ 22%
  Από 10.001€ έως 20.000€ 30%
  Από 20.001€ έως 50.000€ 35%
  Από 50.001€ έως 100.000€ 40%
  Από 100.001€ έως 150.000€ 45%
  Από 150.001€ έως 200.000€ 50%
  Από 200.001€ και πάνω 60%

  3. Για τα φυσικά πρόσωπα, προτείνω πλήρης κατάργηση των αντικειμενικών δαπανών και ένταξη όλων των δαπανών που μπορούν να καταγραφούν στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η τυχόν διαφορά να μην οδηγεί στην αυτόματη φορολόγησή της αλλά να εξετάζεται το φαινόμενο των αποθεμάτων προηγούμενων ετών και να δίνεται η δυνατότητα ακρόασης και αντίκρουσης από τον φορολογούμενο.
  4. Το φορολογητέο εισόδημα προτείνω να προσδιορίζεται μετά τη συνάθροιση όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Αυτό σημαίνει κατάργηση όλων των περιπτώσεων αυτοτελούς φορολόγησης, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από παρακράτηση φόρου, ώστε να μην υποστούν προσωρινή μείωση τα φορολογικά έσοδα. Η παρακράτηση όμως αυτή να μην εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση. Θεωρούμε εύλογο να πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω της BEPS (Base Erosion Profit Shifting) και των CBC ελέγχων της δήλωσης εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα κλπ. ώστε να μην υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα.
  5. Διασταύρωση στοιχείων μέσω των δωρεών. Προτείνουμε ο φόρος δωρεάς να γίνει 2%. Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και του μεγάλου ποσοστού ανεργίας, πολλές οικογένειες βοηθούν τα παιδιά τους κάνοντας δωρεές. Ο δωρεοδόχος να ελέγχεται για
  το πόθεν έσχες του.
  6. Ακόμα προτείνουμε απογραφή της περιουσιακής κατάστασης-κινητής και ακίνητης περιουσίας μέσω πρόσφορων τραπεζικών μέσων.
  7. Την κατάργηση «τέλους επιτηδεύματος», διότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.
  8. Την κατάργηση έκτακτων εισφορών.
  9. Την κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων.
  10. Την κατάργηση υπέρογκων προστίμων
  11. Ακόμα, προτείνω να καταργηθούν οι πολλές και επιμέρους δηλώσεις (Ε1, Ε2, Ε3 κ.α.) και να αντικατασταθούν από μια ενιαία και συγκεντρωτική δήλωση. Έτσι η υποβολή των δηλώσεων θα απλοποιηθεί και θα αποφορτιστεί το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  12. Όλα τα συστήματα υποβολής οποιουδήποτε είδους δηλώσεων προτείνω να είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση. Π.χ. αν κάποιος φορολογούμενος το επιθυμεί να μπορεί να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση τον Ιανουάριο και να μην υποχρεώνεται να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό προϋποθέτει σταθερό φορολογικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
  13. Προτείνω επίσης, να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο φορολογούμενου, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι προηγούμενες δηλώσεις που έχει υποβάλλει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να εξετάζεται και η φορολογική συμπεριφορά του. Άμεσα και χωρίς κόπο θα έχουν οι αρχές την φορολογική εικόνα κάθε προσώπου.
  14. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, προτείνουμε ο φορολογικός τους συντελεστής να είναι 10% -15% ανεξαρτήτου τζίρου και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης να εκπίπτουν. Τα διανεμόμενα κέρδη να φορολογούνται στο όνομα του μετόχου- εταίρου φυσικού προσώπου που τα εισπράττει, συναθροιζόμενα με τα υπόλοιπα εισοδήματά του.
  Αυτή η ενέργεια μεταξύ άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα και την διακοπή εξόδου των εταιρειών από τη χώρα μας και την αποτροπή μεταφοράς της έδρας τους σε άλλη χώρα καθώς και την προσέλκυση επενδυτών από άλλες χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
  Επίσης προτείνω την εφαρμογή φορολογικού συντελεστή από 7-15% για επενδυτές με δέσμευση 8 ετών. Με αυτόν τον τρόπο θα εισπράττει το κράτος φόρους που δεν θα τους είχε ποτέ και επίσης θα ανακτήσει το κενό στις ασφαλιστικές εισφορές λόγω της φυγής του εργατικού δυναμικού που υπήρξε κατά την περίοδο της κρίσης.
  15. Για τις επιχειρήσεις, προτείνω γενίκευση του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς επιχειρήσεων να διενεργείται από πιστοποιημένους λογιστές- φοροτεχνικούς. Η φορολογική αρχή προτείνεται να ελέγχει βάσει κριτηρίων κινδύνου και δειγματοληπτικά ελεγχόμενους
  και ελεγκτές. Η δυνατότητα ελέγχου από την εφορία να υπάρχει για μία τριετία από το τέλος της χρήσης. Μετά την παρέλευση της τριετίας να υπάρχει παραγραφή, χωρίς δυνατότητα παράτασης και τα στοιχεία της εταιρείας να μπορούν να καταστραφούν.
  16. Όλες οι εργασίες (π.χ. έναρξη, μεταβολή, κτλ) προτείνουμε να γίνονται απ’ ευθείας από τον λογιστή και οι εφοριακοί να κάνουν τον έλεγχο από το γραφείο αν χρειάζεται .
  17. Σε περίπτωση εμφάνισης ζημιών στις οικονομικές καταστάσεις Ν.Π. πέραν των δύο ετών, προτείνουμε να συντάσσεται μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα προωθείται στην Α.Α.Δ.Ε. και σε περίπτωση που το Ν.Π. εξακολουθεί να παρουσιάζει ζημία στην επόμενη χρήση, προτείνουμε να φορολογείται με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της διαφοράς του ελέγχου.
  18. Προτείνω να γίνει υποχρεωτική η υποβολή της σύνοψης των παραστατικών και για τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, γιατί η μη υποχρέωση υποβολής δίνει την δυνατότητα φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο αφού δεν γίνεται διασταύρωση στοιχείων.
  19. Προτείνω μείωση του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. στο 20% με σκοπό την τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης και την αναθέρμανση της οικονομίας. Μετά από πέντε έτη προτείνω να φτάσει στο 18% και στα δέκα έτη να φτάσει στο 15%. Επιπλέον, προτείνεται να επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. μόνο ο τελικός καταναλωτής ή η εταιρία-λήπτης του τιμολογίου κάτι ανάλογο υπάρχει με τις ταμπλέτες κινητά και κονσόλες παιχνιδιών δηλαδή τις πράξεις λήπτη.
  20. Ακόμα προτείνεται μείωση έμμεσων φόρων σε καύσιμα και τσιγάρα. Αν διατηρηθεί η τελική τιμή πώλησης, ο μεταπωλητής θα επωφεληθεί τη διαφορά. Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο στον τζίρο της παραοικονομίας.
  21. Προτείνω να γίνεται έλεγχος από τις τράπεζες, του προτιμολογίου με το τελικό τιμολόγιο στις εισαγωγές.
  22. Θεωρω πολύ σημαντική την εκπαίδευση για την φορολογική συνείδηση των μαθητών στα σχολεία.
  23. Προτείνω η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, έτσι ώστε να δίνονται χρήματα από το κράτος στον άνεργο μέσω του εργοδότη και κάθε άνεργος να προσφέρει εργασία, γεγονός που θα οδηγήσει στην μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της κατανάλωσης.
  24. Θεωρω πολύ σημαντική την «συμμόρφωση» του Taxisnet και των εφοριών με το GDPR και πιστοποίηση του Συστήματος Taxisnet.

  Κατανοώ πλήρως πως η θέσπιση ενός νέου Φορολογικού Συστήματος είναι υπόθεση δύσκολη, απαιτητική και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα να τηρηθούν και οι απαραίτητες κοινωνικές ισορροπίες.
  Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μιας συνολικής λογικής για το πώς βλέπουμε το φορολογικό σύστημα ως επαγγελματίες του χώρου. Πιστεύω ότι η εφαρμογή του συνόλου των προτάσεών αυτών θα αποτελέσει την απαρχή της δημιουργίας ενός ουσιαστικού και δικαιότερου κοινωνικά φορολογικού συστήματος και θα φέρει γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα.
  Θεμελιώδης λίθος του νέου οικοδομήματος είναι η δέσμευση των φορολογικών συντελεστών τουλάχιστον για 10 έτη. Ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια που θα δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία της χώρας.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 11:55 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ( ΙΣΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) .
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΙΣΩΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΙΑ.
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ (ΙΣΩΣ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ) ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ .(κινητρα για επαναπατρισμό)

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 19:08 | Γεώργιος Τζάϊδας

  Το νέο άρθρο 5Α
  Δυσκολεύομαι να κατανοήσω την στόχευση των διατάξεων του νέου αυτού άρθρου.
  Ο κάτοικος Αυστρίας (π.χ.) πως θα παύσει να υπόκειται σε φορολόγηση του ιδίου αυτού εισοδήματος που προκύπτει στην Αυστρία (από πηγές Αυστρίας);
  Πως η φορολογική διοίκηση Αυστρίας θα αποδεχθεί να παύσει την φορολόγηση εισοδήματος (π.χ. από ακίνητο εντός της Αυστριακής επικράτειας).
  Τι προκύπτει από την ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος-Αυστρίας (ή και όποιας άλλης χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει ΣΑΔΦ) για τις διάφορες κατηγορίες εισοδήματων; (Συντάξεις, ακίνητα, κινητές αξίες, αμοιβές σε φυσικά πρόσωπα κλπ)

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 01:34 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Το άρθρο θα πρέπει να προβλέψει ρητά, εκτός από την περίπτωση των επενδυτών, και την εναλλακτική φορολόγηση συντάξεων που προκύπτουν στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Μία αντίστοιχη ευνοϊκή πρόβλεψη θα δώσει κίνητρο μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό συνταξιούχων (λόγω καλύτερων κλιματικών συνθηκών, ποιότητας ζωής και αύξησης του προσδόκιμου ζωής) και θα έχει αποκλειστικά και μόνο θετικά αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παρουσία των φορολογουμένων αυτών στην Ελλάδα θα συνεισφέρει και στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών της λεγόμενης Silver Economy, δηλ. της οικονομικής δραστηριότητας που απευθύνεται στους καταναλωτές της τρίτης ηλικίας.

  Σαν πρότυπα εναλλακτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για συντάξεις από πηγές στην αλλοδαπή, μπορούν να χρησιμεύσουν οι περιπτώσεις της Πορτογαλίας (μηδενική φορολόγηση για 10 έτη με την προϋπόθεση της αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου στην Πορτογαλία), της Μάλτας (φορολογικός συντελεστής 15% με την προϋπόθεση της αγοράς η ενοικίασης ακινήτου στη Μάλτα χωρίς χρονικό περιορισμό), της Κύπρου (φορολογικός συντελεστής 5% χωρίς χρονικό περιορισμό), της Ιταλίας (φορολογικός συντελεστής 7% για διάστημα 5 ετών με προϋπόθεση εγκατάστασης σε δήμους της νότιας Ιταλίας με λιγότερους από 20.000 κατοίκους), η βεβαίως ένας συνδυασμός αυτών.

  Επιπρόσθετα, η νομοθεσία της Κύπρου προβλέπει (υπό προϋποθέσεις) τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο τη φορολογική του κατοικία στην Κύπρο έχοντας φυσική παρουσία μόνο 60 ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

  Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη άρθρου 5Β, με τίτλο “Εναλλακτική φορολόγηση συντάξεων που προκύπτουν στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα” και με αντίστοιχο περιεχόμενο.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 19:18 | Μανώλης

  Δεν είμαι φοροτεχνικός για να καταλάβω όλο το νέο νομοσχέδιο αλλά θα πρέπει αυτό να προβλέπει την εργασία εξ αποστάσεως (100% remote) μέσω διαδικτύου σε πλατφόρμες όπως η upwork (για freelancers) στις οποίες δεν είσαι υποχρεωμένος να κόβεις τιμολόγιο. Γενικότερα να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προσφέρει η νέα τεχνολογία για εισοδήματα. Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει τη νομοθεσία και δεν καλύπτει ανθρώπους που δουλεύουν 100% με αυτό τον τρόπο. Όλο και περισσότερες αλλοδαπές εταιρίες και εκτός ΕU συνεργάζονται με Έλληνες με τον τρόπο αυτόν.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 14:04 | Ρ.Π.

  Θεωρώ ότι η ετήσια προθεσμία μέχρι το τέλος Μαρτίου είναι αρκετά περιοριστική – κατά τη γνώμη μου χρειάζεται περισσότερη ελαστικότητα εν προκειμένω.