Άρθρο 16 Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

1. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής:

«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, μέχρι και την 31.12.2026.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται από 1.1.2020 και μετά.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 23:42 | Κων/νος Τραβασάρος

  Η επένδυση σε ηλιακά θερμικά συστήματα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να μειωθεί η καύση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας αποτρέπει την εκπομπή όσων ρύπων εκπέμπει ένα αυτοκίνητο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενισχύονται με πολλαπλά κίνητρα πολλών χιλιάδων ευρω. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κίνητρα κυρίως φορολογικά.
  Προτείνεται η φοροαπαλλαγή του 80% της επένδυσης σε θερμικά ηλιακά για να υπάρχει σαφής στήριξη της μόνης βιομηχανίας ΑΠΕ που διαθέτει η Ελλάδα.
  Η απώλεια των φόρων υπερκαλύπτεται από τα οφέλη της χρήσης ηλιακών θερμικών συστημάτων.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 22:36 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

  Η έκπτωση φόρου θα έπρεπε να περιλαμβάνει εργασίες που έγιναν για αποδεδειγμένη ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και να μπορεί να συνδυάζεται με λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση. Το όφελος θα είναι πολλαπλό φορολογικό , ενεργειακό και θα εξυπηρετεί τη μετάβαση στην εποχή χαμηλού άνθρακα.
  Η έκπτωση φόρου να αφορά και τα υλικά κατασκευής και να κλιμακώνεται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 40% ανάλογα με την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί. Αν τα υλικά κατασκευής εξαιρούνται της έκπτωσης και λαμβάνοντας υπόψιν ότι βάσει του άρθρου 7 ο φορολογούμενος μπορεί να συγκεντρώσει δικαιολογητικά δαπανών μέχρι 20.000 Ευρώ από δαπάνες που σε κάθε περίπτωση μπορεί να εύκολα να συγκεντρώσει (πχ πληρωμές όπως οικιακοί λογαριασμοί) θα είναι αρκετά ελκυστικό να φοροδιαφεύγει κατά την αγορά των υλικών.
  Το ποσό της έκπτωσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψηφιακό χρήμα για χρονικό διάστημα πέντε ετών σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο αλλά και για εξόφληση των Προμηθευτών.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 21:33 | EBHE

  Προτείνουμε την αύξηση του ποσοστού φοροαπαλλαγής στο 80% της δαπάνης για εγκαταστάσεις Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε βάθος οκταετίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθεί μετά το τέλος της 1ης παραγράφου το ακόλουθο κείμενο:

  «Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2030 για την αγορά και εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο οκτώ (8) ετών, σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»

  Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι :
  1. Τα θερμικά ηλιακά συστήματα αποτελούν την μοναδική τεχνολογία Α.Π.Ε. η οποία κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα ενισχύοντας με περισσότερες από 5000 θέσεις εργασίας την ελληνική οικονομία.
  2. Οι εξαγωγές του κλάδου μας ανέρχονται σε 60% της παραγωγής μας στηρίζοντας το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
  3. Τα Θερμικά ηλιακά συστήματα συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος με το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ρύπων να ανέρχεται σε 88 εκ. ευρώ ετησίως, χωρίς να απαιτούνται δαπάνες για την κατασκευή και συντήρηση δικτύων διανομής ενέργειας όπως συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά.
  4. Τα εγκατεστημένα θερμικά ηλιακά συστήματα στην χώρα μας εξοικονομούν στα ελληνικά νοικοκυριά περίπου 500 εκ. ευρώ, χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία.

  Εξετάζοντας την πρόταση μας με βάση και τα παραπάνω στοιχεία, η υλοποίηση του προτεινόμενου μέτρου θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην ελληνική οικονομία και το περιβάλλον αλλά και στους Έλληνες καταναλωτές.

 • 14 Νοεμβρίου 2019, 12:59 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.
  Το ζήτημα όμως που προκύπτει είναι ότι η ρύθμιση αφορά δαπάνες μόνον για παροχή υπηρεσιών και όχι για το κόστος υλικών και εξοπλισμού, η ισχύς θα είναι μόνον για μια τριετία, και με ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 48.000, η μείωση του φόρου θα γίνει σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις, άρα 25% ετησίως, αποκλείονται όμως όσοι έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και τέλος όσοι κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, για οσοδήποτε ασήμαντο ποσό, θα χάσουν τη γνωστή πάγια, αυτόματη και χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση ποσοστού 5% από όλο το φορολογητέο εισόδημά τους εκ μισθωμάτων, επί έως και μια ολόκληρη επταετία, ήτοι μέχρι 31.12.2026.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:34 | Γιώργος Καμπας

  Τι κίνητρα θα δώσετε για να μην γίνεται η δουλειά μαύρα; Ο τεχνίτης αν του ζητηθεί απόδειξη θα αυξάνει αυτόματα την αμοιβή του ώστε να καλύπτει ΦΠΑ και τα ασφαλιστικά του έξοδα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:33 | ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ειναι απαραδεκτο περαν της βαρυτατης φορολογιας που υφιστανται οι ιδιοκτητες ακινητων αντι να τυχουν καποιας εκπτωσης να επιβαρυνθουν επι πλεον

  1.με το ανηκουστο 30% η 20% υποχρεωτικων εξοδων επι των μισθωματων τα οποια με τα χιλλιων βασανων εισπρτατουν -αν εισπρατουν.
  και
  2) με το διαφοροποιημενο ο εναντι αρχικων εξαγγελιων 40% εκπτωσης φορου επι εργασιων ανακινησης για μονο τη παροχης εργασιας !!! οχι επι των υλικων επισκευης και μαλιστα με πιστωση 25% κατέτος εναντι αρχικης εξαγγελιας για πιστωση εξ ολοκληρου στο επομενο ετος και οχι σε 4 επομενα οποτε εξανεμιζεται πληρως το βοηθημα (δες καθαρα παρουσα αξια
  και το επιστεγασμα να εξαιρεθουν οσοι κανουν χρηση αυτης της διαταξης του 40% εκπωσης επι του φορου εισοδημστος παροχης να χασουν το 5% της αυτοματης εκπτωσης.για 7 χρονια!!!!.οποιος κανει τον υπολογισμο θα καταλαβει…

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 21:14 | ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ειναι απαραδεκτο περαν της βαρυτατης φορολογιας που υφιστανται οι ιδιοκτητες ακινητων αντι να τυχουν καποιας εκπτωσης να επιβαρυνθουν επι πλεον

  1.με το ανηκουστο 30% η 20% υποχρεωτικων εξοδων επι των μισθωματων τα οποια με τα χιλλιων βασανων εισπρτατουν -αν εισπρατουν.
  και
  2) με το διαφοροποιημενο ο εναντι αρχικων εξαγγελιων 40% εκπτωσης φορου επι μονο της παροχης !!! οχι των υλικων επισκευης προσδοκιων
  και μαλιστα με 25% κατέτος εναντι αρχικης εξαγγελιας για πιστωση εξ ολοκληρου στο επομενο ετος και οχι σε 4 επομενα οποτε εξανεμιζεται πληρως
  και το επιστεγασμα να εξαιρεθουν οσοι κανουν χρηση αυτης της διαταξης του 40% εκπωασης επι της παροχης να χασουν το 5% της αυτοματης εκπτωσης.!!

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 14:46 | ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Ως προς το όριο των 48.000,00€ για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων θεωρείται πολύ υψηλό για μια τέτοια παρέμβαση και ίσως θα επρεπε να το μειώσετε στις 16.000€ με 20.000€ προς αποφυγήν παρατυπιών.
  Επίσης, δεν κατανοώ γιατί να μην συνεχίζει να εφαρμόζεται και η έκπτωση 5% του Αρ.39α και σε περίπτωση που υπαχθούν στο Αρ.39β.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 12:51 | χριστινα

  Δεν θα πρεπει να υπαρχει εκπτωση για ενεργειακη αναβαθμιση μόνο για τις υπηρεσιες και οχι για την αγορα των υλικων !!! Η αγορα ενος λεβητα ,με δωρεαν τα εξοδα εγκαταστασης ,γιατι να μην αποτελει δαπανη ενεργειακης αναβαθμισης ?? οπως γνωριζεται πολλες εταιρειες ,για να προσελκυσουν αγοραστες προσφερουν στην τιμη και τα εξοδα εγκαταστασης. ΤΟ ΙΔΙΟ και οι ηλεκτρολογοι -υδραυλικοι ….κλεινεις την δουλεια «πακετο με τα υλικα» ,γιατι ειναι πιο οικονομική η προσφορά!!
  Επίσης γιατι η εκπτωση να δινεται σε βαθος τετραετιας?πως θα γινει αυτη η εκπτωση?θα ψαχνουμε να βρουμε τι καναμε πριν απο 4 χρονια ??και αν στο δευτερο χρονο καναμε και αλλη τετοια δαπανη….θα εχουμε προσθεση ,αφαιρεση,πολ/μο,διαιρεση ??? Ας δοθει μια εκπτωση αν οχι στο 40% ,αλλα στο 25% των εξοδων στο χρονο που εγινε η δαπανη.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 22:25 | Κλέαρχος Μπερδέκας

  Παρακαλώ διευκρινήστε, έστω στην εισηγητική:

  1. Ότι με τον όρο «υπηρεσίες» εννοείτε υπηρεσίες μαζί με τα υλικά (πχ αγορά air condition και η τοποθέτησή του, πχ αγορά χρωμάτων και ο χρωματιμός, πχ αγορά φωτιστικών και η τοποθέτησή τους). Αν δεν το κάνετε, αφήνετε χώρο για ερμηνεία στις εφορίες, όποτε και όπως αν αυτό γίνει.

  2. Και αν ναι, απαιτείται ΕΝΑ τιμολόγιο του παρόχου Υπηρεσιών ή αποδέχεστε και ξεχωριστό για υλικά και ξεχωριστό για τοποθέτηση;

  3. Βγάλτε γρήγορα εγκύκλιο, θα γεννηθούν τεράστιες διχογνωμίες σε υπηρεσίες «οριακές», όπως είναι η αγορά φυτών και φύτευση στον ακάλυπτο, η κατασκευή πισίνας, τα φωτοβολταϊκά. Εντάσσονται στον νόμο ή όχι;

  4. Το όριο των 48.000 είναι και για τα δύο έτη σωρευτικά;

  Ευχαριστώ.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 20:36 | Σπυρίδων

  Ο διαχωρισμός που γίνεται σε δαπάνες που αφορούν μόνο εργασίες και όχι υλικά δε θα επιφέρει κανένα όφελος τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τα δημόσια έσοδα.Σε έναν κλάδο που τα φαινόμενα φοροδιαφυγής είναι υψηλότατα και οι οποίες επισκευές γίνονται με συμφωνημένο συνολικό τίμημα σίγουρα το εν λόγω μέτρο δε θα λειτουργήσει.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 11:53 | Αλκιβιάδης

  Σε περίπτωση που οι εργασίες ξεκίνησαν εντός του 2019 και ολοκληρωθούν το 2020, κοπεί συνολικό τιμολόγιο το 2020 και οι πληρωμές έγιναν 2019 και 2020 ηλεκτρονικά θα μετράνε μόνο οι δαπάνες που έγιναν το 2020? Ποιά ημερομηνία θα ληφθεί υπόψη ? Με την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο πλαίσιο και της επιβράβευσης του συνεπούς φορολογούμενου να μετρούν και οι δαπάνες που έγιναν ηλεκτρονικά εντός του 2019 αλλά το τιμολόγιο εκδόθηκε εντός του 2020. Αυτό και λόγω της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου σε σχέση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:05 | ΝΙΚΟΣ Κ

  Υπήρξε μια ελπίδα να δουλεψει κάπως η οικοδομική δραστηριότητα μέσω των επισκευών και την τελειώνεται εδώ

  παραδειγματάκι:

  για μερεμετακι των 20 ευρω να παρει ο τεχνιτης με αποδειξη , ανευ υλικών , πρεπει να του δωσεις 49,60 ευρω . Δηλαδη αποδειξη 40.00 ε + 9,60 ΦΠΑ = 49,60 .Εφ όσον δεν έχει έξοδα γιατι έχει έδρα το σπίτι του , ούτε υπάλληλο βοηθο γιατι οι δουλιες πατώσανε του είναι όλο φορολογητέο εισόδημα , Επομένως
  θα πληρωσει αυτος στο δημοσιο 22 % φορο =8,80 ε + εφκα 27 % 10,80 = 19,60ε και του μενουν 20,40 ευρω , βγαλε και την προκαταβολη φορου για την επομενη χρονια 8,00 ε ( ζησε μαυρε μου να φας το Μαη τριφυλλι ) που μπορει για διαφορους λογους να χαθουν , την συμμετοχη του ποσου στο χαρατσι που λεγετε τελος επιτηδευματος . Ενταξη ενα καλο σαντουιτσακι το παει σπιτι του .
  Ο πελατης τωρα θα εκπεσει ποσο 49,60 Χ 40 % = 19,84 και αυτο σε 3 δοσεις και θα εχει βγαλει απο την τσεπη του αμμεσα 29,60 ευρω παρα πανω . Δηλαδη μειον 9,76 ευρω ( – 9,76 Ε ) . Τα παρά πάνω αναλογικά ισχύουν και για οποιδήποτε ποσό .

  αυτο εξαγγειλατε προεκλογικα και στην εκθεση οτι θα βοηθήσει την οικοδομική ανάκαμψη και θα φερει και έσοδα στο κράτος ?

  Η διάταξη του άλλου άρθρου περι του ΦΠΑ , αν εφαρμοστεί . ουδεμία ανάκαμψη θα φέρει , ούτε θα βοηθήσει τις πωλήσεις των υπαρχόντων , γιατί η οικοδομική δραστηριότητα δεν επεσε από τον ΦΠΑ , επεσε από την τρομακτική μείωση των εισοδημάτων και την ληστρική υπεφορολόγιση των ακινήτων

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:59 | Γεωργία

  Δεδομένου ότι οι δαπάνες αφορούν το ακίνητο, θα ήταν ορθότερο (δικαιότερο) να γίνεται η έκπτωση από τον φόρο ακινήτων (δηλαδή των ΕΝΦΙΑ) αντί για τον φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλοί που έχουν χαμηλό εισόδημα, ισως και κατω από το αφορολόγητο όριο, αλλά εν τουτοις κατεχουν ακίνητα και πληρώνουν ΕΝΦΙΑ. Εναλλακτικά, θα μπορούσε το πλεονάζον ποσό της έκπτωσης (αν υπερβαίνει τον φόρο εισοδήματος) να μεταφέρεται για μείωση του ΕΝΦΙΑ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:30 | Παναγιώτης Α.

  Θα πρέπει να επανέλθει η μείωση του φόρου σε ένα ποσοστό για τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες, καθώς η φοροδιαφυγή στον ιατρικό κλάδο είναι μεγάλη και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο να ζητούν απόδειξη οι φορολογούμενοι.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΣ

  Σοβαρότατη παράλειψη του νομοσχεδίου είναι η μη αντικειμενικοποίηση των τιμών των αγροτεμαχίων και οικοπέδων στις αγροτικές περιοχές με συνέπεια οι κατά τόπους εφορίες να κοστολογούν αυτά τα ακίνητα με εξωφρενικές τιμές.

  Παράδειγμα: Για τη μεταβίβαση στο παιδί μου αγροτεμαχίου 1900 τ.μ. εκτόςσχεδίου αλλά εντός οικισμού, σε χωριό της Ικαρίας μακρυά από τη θάλασσα, η εφορία Σάμου το κοστολόγησε με αξία… 250.000 ευρώ και άλλο μη οικοδομήσιμο 350 τ.μ. με 15 ελιές, 40.000 ευρώ.
  Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπερκαλύφθηκε το ανεπαρκές αφορολόγητο και πληρώθηκε φόρος 4.000 προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
  Ύστερα από αυτό αδυνατώ να του μεταβιβάσω την υπόλοιπη περιουσία μου γιατί με αυτές τις εξωφρενικές κοστολογήσεις θα προκύψει αστρονομικό ποσό φόρου για χωράφια πάνω στο βουνό.

  Η απορία μου είναι γιατί δεν χρησιμοποιείται η αντικειμενική αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΕΜΦΙΑ?

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:11 | Παναγιώτης Σαμαράς

  Να μην αφορά μόνο τις υπηρεσίες αλλά και τα υλικά.
  Με μόνο τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό οικονομικό κίνητρο.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:15 | kostas

  τα 37 πανεπιστημια δεν ειχατε καμια δουλεια να τα πειραξετε με το αποφασιζουμε και διατασουμε.και εμεις στην επαρχια να αργοπεθαινουμε χωρις σχολες

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:27 | κων/νος

  τι και αν μειωνεται η φορολογια με το εξευτελιστικο ποσο των 15 ευρω το μηνα?
  θα αυξηθει ο εφκα απο 115 στα 215 .οποτε ο φτωχος θα πληρωνει 215 το μηνα και ο πλουσιος 215 το μηνα.δικαια πραγματα.
  αναστηλατε τη λειτουργια 37 πανεπιστημιων στην επαρχια για να οδηγηθουν οι μαθητες στην ιδιωτικη εκπαιδευση πληρωνοντας και στερωντας τους ιδιοκτητες κατοικιων απο ενοικια ψηφισμενα απο την προηγουμενη κυβερνηση την οποια κατηγορουσατε.
  οδηγουμαστε παλι στην αντιπολιτευση το πολυ σε 3 χρονια

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 20:59 | Δημήτρης Πετρόπουλος

  Σε περίπτωση που η ανακαίνιση αφορά πολυκατοικίες με τις αντίστοιχες συνιδιοκτησίες, τα ποσά επιστροφής φόρου που θα αντιστοιχούν στον κάθε συνιδιοκτήτη, δεν θα είναι υψηλά. Το να επιμεριστεί το κάθε τέτοιο ποσό ενός συνιδιοκτήτη, σε 4 χρόνια, θα καταλήξει σε ασήμαντες επιστροφές φόρου κάθε μία από τις 4 χρονιές. Άρα θα μειωθεί και το κίνητρο να επιδιώξουν την συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα σε σχέση π.χ. με το να κάνουν το έργο με «μαύρες» πληρωμές.

  Θα ήταν χρήσιμο όταν η επιστροφή φόρου αφορά μικρά ποσά, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εξαντληθεί σε ένα φορολογικό έτος.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 20:17 | Δημήτρης Πετρόπουλος

  Σε περίπτωση ανακαίνισης, επισκευής, λειτουργικής/ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν το σύνολο μιας πολυκατοικίας, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης συμμετέχει με συγκεκριμένα χιλιοστά ιδιοκτησίας, πως θα εφαρμοστεί η φορολογική απόσβεση?

  Θα πρέπει να καταχωρηθεί η πολυκατοικία στο taxisnet με τα χιλιοστά του κάθε ιδιοκτήτη? Το συνολικό ποσό της επιστροφής θα αφορά όλη την πολυκατοικία. Θα πρέπει στις αποδείξεις που θα κοπούν για το έργο να αναγράφεται το ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή του διαχειριστή?

  Με δεδομένο ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1/1/2020, πρέπει αυτές και πολλές άλλες διευκρινήσεις για την εφαρμογή, να βγούν γρήγορα και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του 2019.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 18:01 | Χριστοδούλου Γιώργος

  α)Οι σχετικές αποδείξεις θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη ή θα μπορούσαν να είναι στο όνομα του συζύγου που συγκατοικεί ?
  β)Αν όχι, πώς θα γίνεται η έκπτωση φόρου αν ο πρώτος έχει πολύ μικρό εισόδημα και το αποτέλεσμα δίνει αρνητικό αριθμό ? Μεταφέρεται η διαφορά στον συγκατοικούντα σύζυγο?
  γ)Η έκπτωση θα γίνεται αποκλειστικά από τον φόρο εισοδήματος ή και από τον ΕΝΦΙΑ ?
  δ)Οι δαπάνες αφορούν οποιδήποτε ακίνητο ή μόνο την κυρια κατοικία ?

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 08:50 | Ι Κωνσταντινιδης

  πολύ σωστό το μέτρο αλλά ακούγεται πως θα μετράει μόνο η εργασία και όχι τα υλικά. πχ φτιάχνεις κουζίνα, ο κουζινάς δεν θα δώσει δύο αποδείξεις αλλά μία . πως πιστεύει το κράτος ότι γίνεται να δώσει μια για υλικά και μία για την εργασία του; έρχεται ο ηλεκτρολόγος, φέρνει υλικά και σου δίνει μία απόδειξη. αν πάρεις εσύ μόνος τα υλικά θα σου πάρει λιγότερα χρήματα, μόνο την εργασία. αλλά αν φέρει εκείνος υλικά θα είναι μία απόδειξη με το κόστος των υλικών μέσα.
  πρέπει να μετράνε ΟΛΕΣ οι αποδείξεις και από τον κουζινα που θα γράφει «τοσα ντουλαπια τοσα μετρα κουζινα» και από τον ηλεκτρολόγο ακόμα και απο τα μαγαζια υλικων. αν δεν μετράνε, τότε θα συνεχίσουν όλοι να πηγαίνουν στα μαγαζιά οικοδομικών υλικών και να αγοράζουν χωρίς απόδειξη με έκπτωση.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 00:10 | Επαμεινώνδας Γεωργιάδης

  Η προτεινόμενη διάταξη δεν έχει καμία σχέση με τε όσα εξήγγειλε προεκλογικά η σημερινή Κυβέρνηση, τα οποία είναι ξεκάθαρα καταγεγραμμένα στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Εξαιρούνται οι δαπάνες για την αγορά υλικών, η έκπτωση θα χορηγείται σε βάθος τετραετίας και μόνο για τον φόρο εισοδήματος, ενώ θα αίρεται η φοροαπαλλαγή του 5% για επτά χρήσεις! Λυπάμαι, αλλά δεν θα πάρουμε και είναι κρίμα, γιατί όσοι από εμάς δεν μπορέσαμε ή δεν προλάβαμε να υπαχθούμε στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» περιμέναμε πως και πως αυτή τη ρύθμιση, αφού λόγω του ΕΝΦΙΑ πλέον δεν μας περισσεύουν!

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 18:14 | Έλενα

  Η έκπτωση φόρου πρέπει να αφορά και επισκευές σε πολυκατοικίες μέσω των κοινόχρηστων δαπανών των ιδιοκτητών. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρήματα μαζεύονται είτε μετρητά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο από την εταιρεία είσπραξης των κοινόχρηστων. Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανακαίνιση της πολυκατοικίας μπορεί να δώσει στους ιδιοκτήτες αποδείξεις αλλά δε συνδέονται με ηλεκτρονική πληρωμή. Οι περισσότερες πολυκατοικίες χρειάζονται άμεσα βαφή και επισκευή. Η έκπτωση φόρου θα βοηθήσει σημαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση.

 • Το ΕΙΠΑΚ τηρώντας υπεύθυνη στάση όπως πάντα, παίρνει σήμερα θέση στο θέμα καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το μέτρο, το οποίο θεωρούμε κατ’ αρχήν εξαιρετική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της οικοδομικής δραστηριότητας προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις μας επιγραμματικά είναι οι εξής :

  1. Η έκπτωση φόρου να αφορά προϊόντα και υπηρεσίες στο σύνολό τους, τόσο των τεχνιτών και εργατών όσο και του μηχανικού υπεύθυνου για το έργο. Όλες οι αμοιβές θα εξοφλούνται μέσω τραπεζικής συναλλαγής μετρητά ή με δόσεις με πιστωτικές κάρτες.
  2. Η έκπτωση φόρου να αφορά σε υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου η οποία μπορεί να συνδυάζεται με λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου. Τέλος κάθε εργασίας αναβάθμισης θα προηγείται υποχρεωτικά έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου.
  3. Η έκπτωση φόρου θα κλιμακώνεται από 40% έως και 75% της συνολικής δαπάνης αναβάθμισης, μέχρι του ανώτατου ποσού των 15.000 ευρώ ανάλογα με την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτυγχάνεται από την αναβάθμιση. Της όποιας αναβάθμισης θα προηγείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου από ειδικευμένο για το σκοπό αυτό μηχανικό με τις προτάσεις αναβάθμισης του κτιρίου. Οι προτάσεις αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο σύνολό τους είτε σταδιακά με βάση συγκεκριμένο πλάνο βημάτων σε βάθος χρόνου που θα συντάσσεται για το σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο μηχανικό. Η τελική ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αποδεικνύεται από διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό ενεργειακού ισοζυγίου. Όσο υψηλότερη θα αποδεικνύεται η εξοικονόμηση , τόσο υψηλότερη θα είναι η έκπτωση φόρου.
  4. Ο φορολογούμενος ο οποίος θα επωφελείται της έκπτωσης φόρου, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ποσό της φοροαπαλλαγής ως ψηφιακό χρήμα για όλες τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα μπορεί επίσης να μεταβιβάσει την φοροαπαλλαγή , ως ψηφιακό χρήμα για να εξοφλήσει εργολάβο που θα αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των εργασιών αναβάθμισης ή για να λάβει χρηματοδότηση από τράπεζα για την εκτέλεση των εργασιών.
  5. Και βέβαια όλα τα παραπάνω απαιτούν το συντομότερο δυνατό την εκ βάθρων αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ που δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει τέτοιες δράσεις, αλλά ούτε και την επικείμενη υποχρεωτική εφαρμογή του κτιρίου ΝΖΕΒ.
  Το ΕΙΠΑΚ θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του μέτρου, τόσο οικονομικά για το κράτος και τον πολίτη όσο και ενεργειακά για τη εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
  Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eipak.org/%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%ad

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 19:49 | Πάνος Ζαρογουλίδης

  Άρθρο 16 Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
  1. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής:

  «1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.

  ***
  40% τους ύψους τους για κάθε έτος ή 40% της δαπάνης σε σύνολο κατανεμημένο σε 4 δόσεις; Ο νόμος έχει χαρακτήρα τόνωσης με επιδότηση της φοροαπαλλαγής στο 160% ή χαρακτήρα περιορισμού της εκπιπτόμενης δαπάνης στο 40%;

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 16:19 | ΓΕΝΙΑΣ

  Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (10) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (45 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:19 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  3. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, μέχρι και την 31.12.2026.

  Ποιού Νόμου;
  Αφού το άρθρο 39 του παρόντος δεν έχει παράγραφο 3.