Άρθρο 33 Τροποποίηση του ν. 2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης

Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α`31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 για τις περιπτώσεις β`, γ` και δ` των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.