Άρθρο 19 Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

1. Μετά το άρθρο 48 ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 48 Α ως εξής :

« Άρθρο 48 Α

1. Το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β’ της οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς και
δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες.

2. Η ανωτέρω απαλλαγή της παραγράφου 1 είναι οριστική και τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 13:18 | Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  Στο νέο, σε διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, δεν έχει προβλεφθεί η διόρθωση των άρθρων 41, 42 & 43 του Ν. 4172/13, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους και διευκρινίζονται με την ΠΟΛ 1032/26.01.2015.

  Επισημαίνεται ότι εκτός της επαχθούς και άδικης φορολόγησης η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων για τα φυσικά πρόσωπα,
  (μετόχους Α.Ε., η οποία δεν έχει στο ενεργητικό της ούτε έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ούτε άυλη αξία παρα μόνο γή και χωρίς να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα από συστάσεως, ήταν και είναι ενεργή έχοντας μόνο εκκροές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως φόροι, τέλη, δημοσιεύσεις κτλ, και είναι διοικητικά και φορολογικά ενήμερη),
  τα οποία μεταβιβάζουν τίτλους συμμετοχής, εταιρείας μη εισηγμένης στην χρηματιστηριακή αγορά, από την ημερομηνία που ίσχυσε η αναστολή του φόρου υπεραξίας για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεταβιβάζουν ακίνητη περιουσία, προκύπτει και θέμα παραβίασης του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, καθότι προκύπτουν τα εξής:

  – Φυσικό πρόσωπο το οποίο μεταβιβάζει ακίνητο ή οικόπεδο, καρπούται το προ τριετίας ανεσταλθέν μέτρο φορολόγησης της υπεραξίας, μέτρο για το οποίο προβλέπεται στο παρόν Νομοσχέδιο και νέα τριετής αναστολή.

  – Με την προσθήκη του άρθρου 48Α ΚΦΕ , η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 19 του παρόντος Νομοσχεδίου, προβλέπεται η απαλλαγή υπό όρους των Νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Νομικό πρόσωπο που εισπραττει ένα Νομικό πρόσωπο, ενώ δεν προβλέπεται η απαλλαγή του Φυσικού προσώπου μετόχου Α.Ε. το οποίο μεταβιβάζει τους τίτλους της Α.Ε. σε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο.

  -Επιπροσθέτως δεν προβλέπεται η αναστολή του φόρου υπεραξίας για Φυσικό πρόσωπο, μέτοχο Νομικού προσώπου, το οποίο πληροί σωρευτικά τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο συζητούμενο Νομοσχέδιο, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό του οικόπεδα, χωρίς να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και άυλη αξία όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη, πελατεία κλπ, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 της ΠΟΛ 1032/26.01.15, όταν μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τους τίτλους συμμετοχής του.

  Πιστεύουμε ότι σε συνέχεια των ανωτέρω, η αντιμετώπιση του θέματος απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών Α.Ε., όπως διατυπώνεται στο παρόν Νομοσχέδιο, πέραν της άνισης αντιμετώπισης, στην παρούσα συγκυρία καθίσταται εμπόδιο στο Επιχειρείν και λειτουργεί αντι-αναπτυξιακά. Διότι το προιόν του τιμήματος το οποίο θα εισπραχθει από το φυσικό πρόσωπο θα κατευθυνθεί στην οικονομια, είτε δημιουργώντας νέα, είτε ενισχύοντας άλλη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:56 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

  τι ισχύει στην Κύπρο. το διαφημίζουν και στην Ελλάδα.

  «Εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών).»

  και μεις ζητάμε την προσωρινή απαλλαγή ,λόγω επανεπένδυσης.

  τουλάχιστον για μετοχές,ομόλογα είναι εύκολο να γίνει.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:36 | ANTONIS

  Γιατί δεν εφαρμόζεται ανάλογη διάταξη για την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων σε εισηγμένες ή μη εταιρείες σε οργανωμένη αγορά.Η υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου την συναντούμε στα άρθρα 41-43 του ν.45173/2013 ,είναι ξεχωριστή πηγή εισοδήματος βάσει του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. γιατί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε οντότητες που υπάγονται στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. από την μευταβίβαση τίτλων ενώ στην μεταβίβαση ημεδαπών οντοτήτων δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 10:09 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

  όλα νομικά πρόσωπα και εταιρείες που κατέχουν μετοχές ή ακίνητα και γενικότερα τίτλους επένδυσης -ανεξάρτητα από ποσοστό συμμετοχής-σε περίπτωση εκποίησης αυτών να μην φορολογούνται εφόσον ,μέσα σε εύλογο διάστημα (να καθοριστεί) επανεπενδύσουν το προιόν της αρχικής επένδυσης τους σε ίδια επένδυση. δηλ. κατέχει μετοχές εισηγμένες αξίας κτήσης 100 ευρώ ,τις εκποιεί στα 200 ευρώ. Εάν με τα 200 (σύνολο εκποίησης) αγοράσει πάλι μετοχές ας πούμε εντός 3 ημερών ,να θεωρείται αλλαγή θέσης.
  η τελική φορολόγηση να γίνεται όταν σταματήσει την επανεπένδυση. εξυπακούεται ότι ως κόστος κτήσης θεωρείται το αρχικό ποσό των 100 ευρώ.
  θα διευκολύνει κάθε είδους επένδυση.