Άρθρο 38: Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Oι διατάξεις των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α’ ), όπως τροποποιήθηκαν με τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.