Άρθρο 07: Παρατηρητήριο Τουρισμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού(εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, δύο μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή ΑΤΕΙ, έναν εκπρόσωπο της ΕΛΣΤΑΤ, ένα εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και δύο εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.
3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από την Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης στην οποία μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο και για τον σκοπό αυτό όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων. Επίσης για την επίτευξη των σκοπών του το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού την ανάθεση μελετών ή την ένταξη έργων και δράσεων στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράμματα ή πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Άρθρο 7
  Παρατηρητήριο Τουρισμού
  Στο Παρατηρητήριο Τουρισμού, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί η παρουσία και συμμετοχή και του Ι.Τ.Ε.Π. (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων) , που είναι ο μόνος εξειδικευμένος στην τουριστική έρευνα φορέας, όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος,που ασχολείται με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τις δαπάνες των τουριστών. Όσον αφορά στη συμμετοχή δύο μελών ΔΕΠ, πιστεύουμε ότι τα για τα μέλη αυτά θα πρέπει να τεθεί η προϋπόθεση ότι θα προέρχονται από ΑΕΙ που διαθέτουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά τμήματα ή ερευνητικά κέντρα με αντίκειμενο τον τουρισμό, προκειμένου να έχουν ουσιαστική συμβολή στο έργο του Παρατηρητηρίου.

 • ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ, ΑΝΑΔΥΚΝΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΜΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 • Η ανάγκη δημιουργίας Παρατηρητηρίου Τουρισμού έχει επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια. Όμως όταν αναφερόμαστε σε «παρατηρητήριο τουρισμού» πρέπει να εννοούμε μια «οντότητα» σε ιδανική μορφή μια ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα (έστω μια αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα) η οποία θα καθοδηγείται ή/και εποπτεύεται από μια επιτροπή όπως η αναφερόμενη.
  Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη επιτροπή θα πρέπει να περιληφθεί α) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, β) εκπρόσωπος του ΕΟΤ και γ) εκπρόσωποι των βασικών κλαδικών φορέων του τουρισμού, όπως ο ΗΑΤΤΑ.

 • • Άρθρο 7 /παρ. 2 – Παρατηρητήριο Τουρισμού

  Συμφωνούμε απόλυτα με τη συγκρότηση παρατηρητηρίου τουρισμού.
  Διαφωνούμε όμως στη μη συμμετοχή εκπρόσωπου από τη Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. τόσο σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη επιτροπή προβλέπεται

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 18:51 | Περσεφόνη Τρίχα

  Στο άρθρο 7. έχω τη άποψη ότι το Παρατηρητήριο Τουρισμού, δεν μπορεί να παρατηρεί εκ του μακρόθεν τα μετρήσιμα μεγέθη της τουριστικής αγοράς. Με δεδομένο ότι οι ΠΥΤ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τουριστικών εξελίξεων, διότι έρχονται σε άμεση επαφή με τις δημιουργούμενες τουριστικές τάσεις και ανάγκες, τόσο εκ μέρους των τουριστών όσο και των επενδυτών σε νέες μορφές τουρισμού, επιβάλλεται να υπάρχει εκπροσώπηση του Παρατηρητηρίου σε κάθε ΠΥΤ, συγκεντρώνοντας πρωτογενώς στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη διαμόρφωση της μακροχρόνιας τουριστικής στρατηγικής.

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 11:45 | Απόστολος Χατζηδήμου

  Όσο χρήσιμο μπορεί να έιναι ένα Παρατηρητήριο, άλλο τόσο χρησιμότερη είναι και η ύπαρξη σε επίπεδο προτεραιότητας μίας ευέλικτης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Μία σταθερή ομάδα που θα ενεργοποιείται άμεσα σε κατάσταση κρίσης (μικρής ή μεγάλης), θα έχει τον απόλυτο συντονισμό επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάχυσης της επίσημης θέσης και θα αποτελείται το πολύ από 4-5 άτομα με εξειδικευμένους τομείς επικοινωνίας-ψυχολογίας-διεθνών σχέσεων-τουριστικού κλάδου-τεχνικών υποδομών. Σε μία τέτοια εποχή που ζούμε, θα πρέπει ο τουρισμός μας να έχει την απόλυτη διασφάλιση και στο ίδιο υψηλό επίεπδο. κι σε τέτοιες θέσεις δεν χρειάζεται να κατέχει κάποιος απαραίτητα θέση ΔΕΠ ή Γενικού Διευθυντή για να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες. Λαμπρά νέα μυαλά με ικανότητες υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε δημόσιες θέσεις φορέων και υπηρεσιών. Ας γίνει κάποια στιγμή η δημιουργία μίας σωστής βάσης προσοντολογίου και αξιολόγησης και ας δοθούν και σε φρέσκια μυαλά οι ευκαιρίες που αρμόζουν σε έναν τόπο που θέλει να παέι μπροστά.