Άρθρο 10: Ιαματικός τουρισμός

1.Στον ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ. και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (Α 230) προστίθεται άρθρο 1Α με τίτλο «Ορισμοί» ως εξής:
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι φυσικά νερά ψυχρά ή θερμά, ατμοί φυσικά αέρια, καθώς και πηλοί, που συνδέονται με συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και έχουν ιαματικές ιδιότητες,
β. Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο υδροληψίας ή φυσική δημιουργία πηλού
γ. Θερμαλιστικός-ιαματικός τουρισμός: είναι μια μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των σχέσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της προσωρινής μετακίνησης και διαμονής ανθρώπων που επιθυμούν να βελτιώσουν, να σταθεροποιήσουν ή να επαναφέρουν την σωματική και ψυχική τους υγεία μέσα από την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. Η ανωτέρω μορφή βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε περιοχές- κέντρα των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις και στόχο έχει την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.
δ. θερμαλισμός: αφορά ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου οι οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.
ε. Κέντρο θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού: αποτελεί ένα εξειδικευμένο και ειδικώς εξοπλισμένο κέντρο όπου η πρόληψη και η αποκατάσταση της υγείας του χρήστη των υπηρεσιών του κέντρου ή η αναζωογόνηση γίνεται με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, κατιονισμούς, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία και άλλες μεθόδους. Στα κέντρα θερμαλιστικού τουρισμού παρέχονται υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, ευεξίας και θαλασσοθεραπείας, όπου γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών για προληπτικούς ή θεραπευτικούς λόγους υγείας, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2. Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3498/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με:
α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών,
β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής
γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου στα κέντρα θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (2) του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Ο.Τ.. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των εργαστηρίων τα οποία χορηγούν τις προβλεπόμενες από τον ν.3498/2006 αναλύσεις για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων.
7. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., για δεκαοκτώ (18) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας της παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012.
Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ.

 • – Είμαστε αντίθετοι με την εκποίηση των ιαματικών πηγών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Λίμνη της Βουλιαγμένης η οποία (εκποίηση) προβλέπεται στο νομοσχέδιο, γιατί πιστεύουμε ότι οι πηγές αυτές σχετίζονται άμεσα με την υγεία του λαού.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:43 | Λάζαρος Γεωργιάδης (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

  Η τέταρτη παράγραφος συμπληρώνει την «παράγραφο 2» του άρθρου 11 ν. 3498/2006. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν φαίνεται να έχει (αριθμημένη) «παράγραφο 2». Σε κάθε περίπτωση, αφορά την λήψη άμεσων μέσων προστασίας για την αποτροπή κινδύνου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους. Πέρα από το γεγονός ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έχει σχέση με το υπόλοιπο άρθρο, απουσιάζει από το νομοσχέδιο μία ενίσχυση της προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων από την υποβάθμιση και την ρύπανση των υδάτων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ιαματικοί φυσικοί πόροι δεν εξαιρούνται από την κοινοτική νομοθεσία περί υδάτων.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 09:26 | WWF Ελλάς, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

  Η τέταρτη παράγραφος συμπληρώνει την «παράγραφο 2» του άρθρου 11 ν. 3498/2006. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν φαίνεται να έχει (αριθμημένη) «παράγραφο 2». Σε κάθε περίπτωση, αφορά την λήψη άμεσων μέσων προστασίας για την αποτροπή κινδύνου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους. Πέρα από το γεγονός ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έχει σχέση με το υπόλοιπο άρθρο, απουσιάζει από το νομοσχέδιο μία ενίσχυση της προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων από την υποβάθμιση και την ρύπανση των υδάτων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ιαματικοί φυσικοί πόροι δεν εξαιρούνται από την κοινοτική νομοθεσία περί υδάτων.

 • Οι ορισμοί των θεματικών ή ειδικών ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν πρέπει να ορίζονται με νόμους, δεδομένου ότι ούτε ο αριθμός ούτε η ορολογία τους ούτε το περιεχόμενό τους είναι σταθερά. Η καθημερινά μεταβαλλόμενη τουριστική πραγματικότητα απαιτεί ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση ανάλογοι ορισμοί, ως νομικές έννοιες (π.χ. θερμαλισμός) κινδυνεύουν να περιχαρακώσουν τις τουριστικές δραστηριότητες και στην καλύτερη περίπτωση να παραμείνουν ανενεργές.
  Θεσμοθέτηση θα πρέπει να προωθείται μόνο για θέματα – τομείς που αφορούν π.χ. σχέσεις (δικαιώματα – υποχρεώσεις) και χρειάζονται ρύθμιση.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε σκόπιμο να παραμείνουν οι γνωστές και υφιστάμενες μορφές, δηλαδή Κέντρα Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδατος (ΚΥΙΥ) και τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (ΚΘ) δεδομένου άλλωστε ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αδειοδοτηθεί με βάση τα παραπάνω δεδομένα.
  Εφ’ όσον απαιτείται τροποποίηση – συμπλήρωση των προδιαγραφών, μπορεί να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:18 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

  Στο παρόν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 αναφέρεται στην παρ 3 ότι : Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.
  Για ποιό λόγο μεταφέρεται στο Υπουργείο ενώ μέχρι σήμερα λειτουργεί στον ΕΟΤ .Δεν κάνει καλά τη δουλειά της η Επιτροπή που συνεδριάζει στον ΕΟΤ?? Αν υπάρχουν προβλήματα επιλύονταιαπό τις υπηρεσίες, δεν μεταφέρονται αλλού . Σε τι εξυπηρετεί η μεταφορά στο Υπουργείο??

 • • Άρθρο 10- Ιαματικός Τουρισμός

  Στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεών τους πολλοί επιχειρηματίες κατασκευάζουν χώρους SPA.
  Λόγω των πολλών παραμέτρων όμως που ορίζει ο νόμος, αναφύονται αγκυλώσεις και απροσπέλαστες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατο αυτόν το σχεδιασμό.

  Προτείνουμε να αλλάξουν για όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα οι διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας SPA, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου κωδικού της εφορίας «μη θεραπευτικού μασάζ», ορίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για το χώρο και κάνοντας αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής έχει ο εργαζόμενος.
  Εξάλλου η φύση των παροχών που ζητάει ο επισκέπτης δεν απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις παρά μόνο γνώσεις που ο κάθε πτυχιούχος κατέχει.