Άρθρο 02: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρο 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011.
2. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
« Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή υπάλληλος του Ε.Ο.Τ. κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού»
Από την δημοσίευση του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 καταργείται.
4. Το β’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011 και με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν.4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ.»

 • Άρθρο 2
  Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού

  Για την Ειδική αυτή Υπηρεσία, που αποτελεί υπηρεσία μιας στάσης για τις τουριστικές επενδύσεις άνω των 300 κλινών, το Ξ.Ε.Ε. εκφράζει τη θέση όλου του ξενοδοχειακού κλάδου ότι στα πλαίσια μείωσης της γραφειοκρατίας θα έπρεπε η υπηρεσία αυτή να ασχολείται με όλες τις επενδύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως κλινών. Είναι κοινός τόπος ότι η γραφειοκρατία για την ίδρυση ή επέκταση ή αναβάθμιση ξενοδοχείου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι σχεδόν ίδια, ανεξαρτήτως κλινών και επομένως δημιουργείται διάκριση στον ελεύθερο ανταγωνισμό, αφού δεν αντιμετωπίζεται με ίσους όρους ο υποψήφιος επενδυτής των 200 κλινών με τον επενδυτή των 300 κλινών.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:07 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  ΑΡΘΡΟ 2

  Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ)

  .

  Η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), σύμφωνα με άρθρο 12 του ν.4002/2011 και όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 148 του ν.4070/2012, που την «χωροθετεί» στον ΕΟΤ, φανερώνει τη φυσική συνέχεια, με την λογική της αξιοποίησης της εμπειρίας, της δυνατότητας εφαρμογής της ευρείας τουριστικής νομοθεσίας και της ευχέρειας να λειτουργήσει με στελέχωση κυρίως από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΤ, που λόγω εμπειρίας και σωρευμένης εφαρμοστικής πρακτικής μπορεί να την κάνει να λειτουργήσει άμεσα , με οικονομίες κλίμακος, και αποτελεσματικά..
  Ο ΕΟΤ με τις αρμοδιότητες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Δ/νσεων Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Μελετών και Επενδύσεων/Τμήμα Επενδύσεων ουσιαστικά ασκούν, ιστορικά, στο παρελθόν και μέχρι της σύστασής της ΕΥΠΑΤΕ, την αρμοδιότητα (διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδότησης) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και τα έργα ειδικής τουριστικής υποδομής, που ο νομοθέτης θέτει ως αντικείμενο σε αυτή την Ειδική Υπηρεσία. Ο νομοθέτης εμπλουτίζει τις αρμοδιότητες με νέα επενδυτικά σχήματα , όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, είδος τουριστικής επένδυσης που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε.
  Επιπλέον, η υποστήριξη , στο παρελθόν, των μεγάλων και ολοκληρωμένων τουριστικών επενδύσεων, με τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Ολοκληρωμένης (ιδιωτικής) Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), κατ’ εξουσιοδότηση του αναπτυξιακού νόμου, έγινε από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του ΕΟΤ (Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων) συνεργάστηκαν για το καθορισμό των προδιαγραφών, διαδικασία προκήρυξης, εγκρίσεων, σύσταση επιτροπών για συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες εκτός τουρισμού, νομοθετική υποστήριξη και απεμπλοκή από σωρεία σκοπέλων, μέχρι τη λειτουργία και αδειοδότηση της πρώτης σχετικής επένδυσης, υλικό το οποίο εμπλουτίζει τη τεχνογνωσία του ΕΟΤ. Αυτή η παρακαταθήκη ενισχύει τη θέση για λειτουργία της ΕΥΠΑΤΕ στον ΕΟΤ.
  Η συνέχιση λειτουργίας της ΕΥΠΑΤΕ στον ΕΟΤ, με το υφιστάμενο και έμπειρο προσωπικό, αντί της προβλεπόμενης από το σχέδιο νόμου μεταφοράς της στο Υπουργείο, έχει λογική, κρίνεται ότι έχει τα εχέγγυα να είναι αποτελεσματική και μπορεί άριστα να εξυπηρετήσει την τουριστική επιχειρηματικότητα των μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων, με την στρατηγική κατεύθυνση του Υπουργείου και την αγαστή συνεργασία, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
  Η πρόθεση της μεταφοράς της ΕΥΠΑΤΕ στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου, είναι πέρα από κάθε λογική και πρακτική λειτουργίας κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείου, θα έχει καθυστερήσεις στην εφαρμογή και αμφίβολη αποτελεσματικότητα λόγω μη προηγούμενης σχετικής εμπειρίας και ύπαρξης σχετικού τεχνικού προσωπικού . Η μεταφορά της στο Υπουργείο δείχνει και πάλι ότι αντιμετωπίζεται ως μια υπηρεσία ασύνδετη από τις υπόλοιπες εκτελεστικές και αδειοδοτικές δομές του Τουρισμού. Έχει συσταθεί πρόσφατα και έχει προβλεφθεί να λειτουργεί στον ΕΟΤ , ο οποίος κατάφερε να την ενεργοποιήσει άμεσα λόγω της ύπαρξης κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού. Δεν βλέπουμε τι σκοπιμότητα θα εξυπηρετούσε η μεταφορά της στο Υπουργείο που δεν διαθέτει ιστορικά αντίστοιχη τεχνογνωσία.

  Το νομοσχέδιο διαπνέεται από ένα πνεύμα συρρίκνωσης των αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ , δίχως να είναι ορατή κάποια αντικειμενική σκοπιμότητα ενώ δεν εμπλουτίζει τον Οργανισμό με κάποια σύγχρονα εργαλεία και άλλες αρμοδιότητες ώστε να κάνει το έργο του περισσότερο αποτελεσματικό, εάν αυτό του καταλογίζεται. Παράλληλα φαίνεται ότι επιχειρείται συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο, σε μια εποχή που η φιλοσοφία της αποκέντρωσης έχει καθιερωθεί μέσω γενικότερων Νόμων της χώρας.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 19:58 | Πατεράκη Ιωάννα

  Με το παρών νομοσχέδιο ποιος θα είναι πλέον ο ρόλος των ΠΥΤ; Τόσα χρόνια, οι υπηρεσίες που παρείχαν οι ΠΥΤ,  ήταν υποδιαίστερες των Υπηρεσιών που θα παρέχει η Κεντρική Υπηρεσία αν μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες σε αυτήν;  Αυτό είναι το αποκεντρωμένο Ελληνικό Κράτος; Το αν τελικά μεταφερθούν οι αρμοδιότητες, παρακαλώ να διευκρινιστεί.
  Επίσης με τα μικτά κλιμάκια επιθεωρήσεων έχομε μεγάλο αριθμό εργαζομένων  της Κεντρικής Υπηρεσίας που έρχονται για ελέγχους στην επαρχία, κοστίζοντας στον Ελληνικό λαό ένα σωρό λεφτά, τη στιγμή που περικόπτονται οι μισθοί και οι συντάξεις και προσθέτονται δυσβάσταχτοι φόροι για τον καθένα από εμάς. Δεν μπορούν οι έλεγχοι να γίνονται απο τις κατά τόπους ΠΥΤ; Γιατί κα Υπουργέ προβαίνετε σε τέτοια σπατάλη χρημάτων σε περίοδο που όλοι πρέπει να συνεισφέρομε για σώσουμε την Ελλάδα και  την ώρα που η σύνταξη του πατέρα μου έχει μειωθεί τόσο, που δεν μπορεί να συντηρήσει την ίδια του την οικογένεια; Δηλαδή, τον εαυτό του και τη μητέρα μου, για να μην παρεξηγούμεστε! Δεν μπορούν οι υπάληλοι των κατά τόπων ΠΥΤ να διενεργήσουν τους ελέγχους αυτούς με σαφώς πολύ μικρότερο κόστος για όλους εμάς τους φορολογούμενους; 
     Όσο αφορά το θέμα της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κλειδιά: Θεωρώ ότι η μείωση των βαθμολογούμενων μορίων κρίνεται αναγκαία, ώστε να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να πάρουν άδεια λειτουργίας των καταλυμάτων τους και να εκλείψει πια αυτή η μάστιγα των παράνομα λειτουργούντων καταλυμάτων. Έτσι  θα ελέγχεται ευκολότερα η ποιότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών τους απο το υπουργείο.  Τέλος, ενώ έχει γίνει η πρόβλεψη για την απαλλαγή απο την απαίτηση του επόπτη ασφαλείας στις άδειες λειτουργίας  των κολυμβητικών δεξαμενών των επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, δεν γίνεται όμως καμία πρόβλεψη για τα επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα (έως δύο). Ο κύριος λόγος είναι ότι, επί της ουσίας και οι δύο τύποι καταλυμάτων λειτουργούν κάτω από το ίδιο καθεστώς.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 15:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ο.Τ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ο.Τ.

  ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για τον Τουρισμό.

  Ειδικότερα :

  ΑΡΘΡΟ 2

  Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ)

  Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) που συστάθηκε στον Ε.Ο.Τ. με το άρθρο 12 του ν.4002/2011(Α’180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 148 του ν.4070/2012, αποτέλεσε ουσιαστικά τη μετεξέλιξη και ενίσχυση της αδειοδοτικής αρμοδιότητας του Οργανισμού σε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης και αδειοδότησης των «μεγάλων» τουριστικών επενδύσεων, δηλαδή:
  • των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων
  • των εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους
  • των κυρίων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών.
  Η Υπηρεσία αυτή παρέχει πλήρη και εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε επενδυτή, σε όλα τα στάδια της επένδυσης, λειτουργώντας ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για την ενημέρωση των επενδυτών, για την έκδοση των αδειών και την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων.
  Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της η ΕΥΠΑΤΕ έχει μια πολύ ικανοποιητική παρουσία με τη διαχείριση ήδη 11 σημαντικών επενδυτικών προτάσεων.

  Η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) από τον ιδρυτικό της νόμο (του 2011) καθώς και τον τροποποιητικό (έτους 2012) που την εντάσσει στη δομή του ΕΟΤ, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ήδη υπάρχουσας «υποδομής» που στηρίζεται στην πρακτική, τη γνώση και σωρευμένη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού των Δ/νσεων Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Μελετών και Επενδύσεων/Τμήμα Επενδύσεων του ΕΟΤ, γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της σύνθετης και ποικίλης τουριστικής νομοθεσίας και την ενεργοποίηση άμεσα και αποτελεσματικά της νέας Υπηρεσίας για να επιτελέσει το έργο της ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Τουρισμό.
  Η συνέχιση λειτουργίας της ΕΥΠΑΤΕ στον ΕΟΤ, με το υφιστάμενο και έμπειρο προσωπικό και την ευελιξία που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη, έχει λογική και από την βραχύχρονη λειτουργία της έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική προς όφελος της επιχειρηματικότητας και τελικά της ελληνικής οικονομίας.
  Αντίθετα, η επιλογή της μεταφοράς της στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου, εμπεριέχει το ρίσκο της ένταξής της σε μια δομή κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείου, που αποδεδειγμένα χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία και γραφειοκρατία.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  Το Υπουργείο αποτελεί ένα φορέα που θα πρέπει ούτως ή άλλως να καλύψει τις επιτελικές του αρμοδιότητες. Ο σημαντικότατος και εν μέρει παραγνωρισμένος ρόλος του αυτός δεν συνάδει με την εκτέλεση τεχνικών έργων, πολύ δε περισσότερο που κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα πρακτική σε επίπεδο Υπουργείων.
  Εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη τεχνικού προσωπικού και τη γενικότερη στελέχωση του Υπουργείου με υπαλλήλους προερχόμενους από πολλούς και διαφορετικούς φορείς, ξένους προς τον τουρισμό, που δεν διαθέτουν αλλά ούτε μπορούν να αποκτήσουν άμεσα Τουριστική εμπειρία και συνείδηση, οδηγούμαστε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα του Σχεδίου Νόμου θα αποτελέσει ένα ακόμα εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών Υπηρεσιών και της υποστήριξης των τουριστικών έργων και δραστηριοτήτων.

  Ο ΕΟΤ, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του και την μακρά αδιάλειπτη παρουσία του στο τουριστικό γίγνεσθαι έχει αποδείξει, ότι είναι ο μόνος αξιόπιστος φορέας που μπορεί να εκτελεί Ειδικά Τουριστικά έργα, να υποστηρίζει με τις υπηρεσίες του τη δημιουργία τουριστικών υποδομών και ανωδομών και εν τέλει να διαμορφώνει το τουριστικό προϊόν (άμεσα ή έμμεσα).

  Οι επιχειρούμενες κατά καιρούς προσπάθειες για υλοποίηση αναπτυξιακών Τουριστικών έργων από άλλους φορείς υλοποίησης δεν απέδωσαν. Παράδειγμα αποτελεί η ΕΤΑ, η οποία παρόλο που έγινε προσπάθεια να λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης Τουριστικής ανάπτυξης, δεν έχει επιτύχει να υλοποιήσει Τουριστικά έργα περιοριζόμενη στην διαχείριση και παραχώρηση εκτάσεων ιδιοκτησίας του ΕΟΤ, σε ιδιωτικούς φορείς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Επειδή οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μοιάζει να στηρίζονται αφενός σε διαπίστωση ελλείψεων ή προβλημάτων του υπάρχοντος συστήματος και αφετέρου σε πρόβλεψη για ωφέλειες από το προτεινόμενο σύστημα , ενώ αντίθετα οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ με γνώση και αντικειμενικότητα έχουν εντοπίσει εμφανείς ελλείψεις και ανακολουθίες του Σχεδίου Νόμου, ως ανωτέρω αναγράφονται, θεωρούμε δείγμα ευθύνης την απόσυρση του.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 13:58 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

  Άρθρο 2: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 του Ν. 4002/2011 του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.

  Παράγραφος 1.
  Με την παράγραφο αυτή επιδιώκεται η μεταφορά μιας ακόμη εκτελεστικής αρμοδιότητας του ΕΟΤ στο κατά τα άλλα επιτελικό Υπουργείο Τουρισμού. Η Ειδική αυτή Υπηρεσία η οποία συστάθηκε στον ΕΟΤ με το άρθρο 12 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 148 του Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10-1-2012) και η στελέχωσή της καθορίστηκε με την 501366/17-9-2012 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ (ΦΕΚ 2607/Β/25-9-2012), αποτελεί ουσιαστικά την μετεξέλιξη και ενίσχυση των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ που τις ασκούσε με τα Τμήματα Χωροταξίας και Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων και με το Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης Επενδυτών της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων σε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης και αδειοδότησης των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων.
  Πάρα το σύντομο χρονικό διάστημα (τέσσερις μήνες) της λειτουργίας της η Ειδική αυτή Υπηρεσία του ΕΟΤ έχει μια πολύ ικανοποιητική παρουσία με τη διαχείριση ήδη 11 σημαντικών επενδυτικών προτάσεων, λόγω της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων των υπαλλήλων του ΕΟΤ που τη στελεχώνουν.
  Η μεταφορά της υπηρεσίας αυτής από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα οδηγήσει αυτόματα λόγω της αρχής της διακριτότητας των ρόλων των υπουργείων στην προσάρτησή της στο αρμόδιο για τις μεγάλες επενδύσεις Υπουργείο Ανάπτυξης.

  Παράγραφος 2.
  Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι τα ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, αφού θα έχει μεταφερθεί ήδη η υπηρεσία αυτή στο Υπουργείο Τουρισμού, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην προώθηση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων.