Άρθρο 15: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ)

Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται νέο εδάφιο γ ως εξής:
«Δρόμοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, ούτε προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των γηπέδου/ων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 καθορίζονται τα αναγκαία για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 εκδίδεται ύστερα από πρόταση και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται, από τον ίδιο Φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας γεωγραφικής ενότητας (Περιφερειακή Ενότητα). Η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή του κυρίου τμήματος αυτής θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητη κατά 85% τουλάχιστον.
β. Οι Π.Ο.Τ.Α., αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις προκαθορισμένης κρίσιμης μάζας, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τουριστικά μη ανεπτυγμένες περιοχές. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τον έλεγχο της σχετικής προτάσεως για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α..
γ. Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.87 π.δ/τος (Δ’ 166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικία επιτρέπεται εντός ΠΟΤΑ μόνον υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
Το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τουριστικά καταλύματα τάξεων ΑΑ και Α με συνολική δυναμικότητα 1000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Συνθέτων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.
Το ελάχιστο κόστος του προγράμματος ανάπτυξης να υπερβαίνει τα 75 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας της γης».

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5α, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οι οποίες, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους».

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5α αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25.1.2012 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 195). Ο Κανονισμός αυτός θα ισχύει για το σύνολο των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά η τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λπ.»

 • Οι αρχές στις οποίες στηριζόμαστε και προτάσεις που καταθέτουμε στο διάλογο για την παραλία του Σαρωνικού
  Οι αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προτάσεις και οι διεκδικήσεις που καταθέτουμε είναι αυτές στις οποίες στηρίχθηκε και η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την παραλία του Σαρωνικού και είναι οι εξής:
  – Η διεύρυνση και η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών με παράλληλη αύξηση της προσβασιμότητάς της.
  – Η οικολογική ανασυγκρότηση της παράκτιας, θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης σε μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης που θα διασφαλίζει τη μοναδικότητα του φυσικού αυτού πόρου και για τις επόμενες γενιές.
  – Η διάσωση, διαφύλαξη και ανάδειξη ιστορικών ή αρχαιολογικών τόπων και περιοχών φυσικού κάλλους.
  – Η αποσυμφόρηση της παράκτιας ζώνης από εκτεταμένες, εντατικές ή αποκλειστικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις.
  – Η απομάκρυνση των ασύμβατων χρήσεων και δραστηριοτήτων.
  – Η συμβολή στην ευαισθητοποίηση των διαφόρων ομάδων χρηστών της παράκτιας ζώνης για σωστή συμπεριφορά και διαφύλαξη του πολύτιμου χαρακτήρα του φυσικού αυτού πόρου.
  Με βάση αυτές τις αρχές
  – Είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) γιατί προϋποθέτουν την προς το δυσμενέστερο τροποποίηση του χωροταξικού νόμου. Και προτείνουμε
  – Να δοθούν κίνητρα για να αναβαθμισθούν οι υπάρχουσες μικρές τουριστικές μονάδες και βρίσκονται πάνω από τη λεωφόρο, εκτός της ακτής, όπως και οι τουριστικές παραθεριστικές κατοικίες που ήδη υπάρχουν (πχ Βάρκιζα).

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:10 | Λάζαρος Γεωργιάδης (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

  (α) Από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς, η πρώτη παράγραφος εξαιρεί τις εκτάσεις των ΠΟΤΑ από τις ισχύουσες απαγορεύσεις κατάτμησης, μέσω προϋφιστάμενων (ή μεταγενέστερων, αφού δεν διακρίνει) τεχνητών έργων. Μέχρι σήμερα, παρόμοια διάταξη υπήρχε για σύνθετα τουριστικά καταλύματα [πρβλ. 9 παρ. 1 γ) ν. 4002/2011]. Διατάξεις για κατώτατα όρια κατάτμησης μπορεί να υπάρχουν σε ειδικά καθεστώτα προστασίας [π.χ., ΖΟΕ, ή π.δ.], ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση της δασικής ιδιοκτησίας [60 ν.δ. 86/1969]. Οι περιορισμοί κατάτμησης είναι κατεξοχήν διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Σε μία υποδομή που αποσκοπεί στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και μπορεί να συνδέεται λειτουργικά με «υποδομές ανάδειξης» στοιχείων του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι περιορισμοί κατάτμησης θα πρέπει να ενισχυθούν και όχι να υπονομευθούν. Η διάταξη επίσης ευνοεί μία ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία γης κατά την ίδρυση, αλλά και κατά τον τυχόν αποχαρακτηρισμό μίας ΠΟΤΑ.
  (β) Για λόγους διαφάνειας, και κατανόησης των κοινωνικών επιπτώσεων της προτεινόμενης ρύθμισης, θα έπρεπε να είναι εναργέστερο το νόημα της ρύθμισης της δεύτερης παραγράφου «[σ]τις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.87 π.δ/τος (Δ’ 166)». Η μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση περιέχει και την φράση «…πλην καζίνο». Με την υπό διαβούλευση λοιπόν ρύθμιση εισάγεται η χρήση «καζίνο» στις ΠΟΤΑ.

 • (α) H πρώτη παράγραφος εξαιρεί τις εκτάσεις των ΠΟΤΑ από τις ισχύουσες απαγορεύσεις κατάτμησης, μέσω προϋφιστάμενων (ή μεταγενέστερων, αφού δεν διακρίνει) τεχνητών έργων. Μέχρι σήμερα, παρόμοια διάταξη υπήρχε για σύνθετα τουριστικά καταλύματα [πρβλ. 9 παρ. 1 γ) ν. 4002/2011]. Διατάξεις για κατώτατα όρια κατάτμησης μπορεί να υπάρχουν σε ειδικά καθεστώτα προστασίας [π.χ., ΖΟΕ, ή π.δ.], ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση της δασικής ιδιοκτησίας [60 ν.δ. 86/1969].
  Οι περιορισμοί κατάτμησης είναι κατεξοχήν διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Σε μία υποδομή που αποσκοπεί στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και μπορεί να συνδέεται λειτουργικά με «υποδομές ανάδειξης» στοιχείων του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι περιορισμοί κατάτμησης θα πρέπει να ενισχυθούν και όχι να υπονομευθούν.
  Η διάταξη επίσης ευνοεί μία ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία γης κατά την ίδρυση, αλλά και κατά τον τυχόν αποχαρακτηρισμό μίας ΠΟΤΑ.

  (β) Για λόγους διαφάνειας, και κατανόησης των κοινωνικών επιπτώσεων της προτεινόμενης ρύθμισης, θα έπρεπε να είναι εναργέστερο το νόημα της ρύθμισης της δεύτερης παραγράφου «[σ]τις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.87 π.δ/τος (Δ’ 166)». Η μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση περιέχει και την φράση «…πλην καζίνο». Με την υπό διαβούλευση λοιπόν ρύθμιση εισάγεται η χρήση «καζίνο» στις ΠΟΤΑ.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 01:45 | Παυλίνα Σκιαδαρέση

  Επιτρέψτε τη δυνατότητα να νοείται ως ενιαία έκταση η περίπτωση στην οποία στα γήπεδα παρεμβάλεται δρόμος. Θα λύσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε ΠΟΤΑ αλλά και πλήθος άλλων ιδιοκτησιών που προορίζονται για τουριστική εκμετάλλευση. Πετυχαίνονται οικονομίες κλίμακας, αφούν δεν ειναι λογικό π.χ. σε δύο εκτάσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που είναι δίπλα και απλά παρεμβάλλεται ένας αγροτικός δρόμος, να χρειάζεται να υφίστανται διπλές reception! Είναι παραλογο. Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμό να σκεφτεί και να νομοθετήσιε με την κοινη λογική.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 16:14 | Ζωή Βρεττού

  Σωστα τα τεχνικά έργα ώστε να μην διακόπτονται οικόπεδα, αλλά γιατί μόνο σε ΠΟΤΑ?
  Αναγκαίο να υπάρξει διεύρυνση, ώστε να συμπεριλάβει και οικόπεδα που προορίζονται για τουριστική εκμετάλλευση (προφανώς και υφιστάμενα) και στα οποία παρεμβάλλεται δρόμος. Να θεωρείται ενιαία επιφάνεια – αν χρειάζεται να γίνεται και τεχνικό έργο. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα σε επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:30 | Ζωή Βρεττού

  Οι ΠΟΤΑ είναι πολύ σημαντικές και δεν πρέπει να περάσουν ρυθμίσεις χωρίς ουσιαστική διαβούλευση . Χρειάζεται επιπλέον χρόνος!

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:55 | Στάθης Τζέμος

  Να διευρυνθούν οι περιοχές – όχι μονο οι ΠΟΤΑ – επί των οποίων να μπορούν να νοούνται ενιαίες επιφάνειες οικόπεδα για τουριστική εκμετάλλευση στα οποία παρεμβάλλεται δρόμος . Θα λυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα για πολλούς ιδιοκτήτες – επενδυτές. Σωστά γίνεται η πρόβλεψη για ΠΟΤΑ, αλλά να επεκταθεί.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:14 | Στέφανος Πούλιος

  Σωστά για τις ΠΟΤΑ γίνεται η πρόβλεψη, ώστε δρόμοι ή άλλα φυσικά και άλλα τεχνητά έργα, που διαπερνούν εκτάσεις να μην συνιστούν κατάτμηση, ούτε προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών, αλλά οι εκτάσεις να θεωρούνται ενιαίες. Αυτό πρέπει να ισχύσει όχι μόνο για ΠΟΤΑ αλλά και για άλλες τουριστικές ενδύσεις σε περιοχές τουριστικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή, και για εκτάσεις επί των οποίων θα δημιουργηθούν condo hotels (άρθρο 13 σχεδίου νόμου), αλλά και για εκτάσεις επί υφιστάμενων ή νέων 4-5άστερων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Να μπορούν να θεωρούνται ενιαίες ένα τις διαπερνούν δρόμοι. Όπου και αν χρειάζεται να γίνονται κατάλληλα τεχνικά έργα, π.χ. γέφυρα κλπ. Θα δώσει μια πραγματική ανάσα, άρα να μην περιορισθεί σε ΠΟΤΑ.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:46 | ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

  Το εδάφιο δ του άρθρου 15 συμπληρώνεται με το εξής:
  «Ως βασικά έργα υποδομής ορίζονται οι δρόμοι πρόσβασης, το κύριο οδικό δίκτυο του έργου, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο αποχέτευσης και το δίκτυο ηλεκτροδότησης»

  Στο άρθρο 15 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο ε:
  “Στην παρ.6γ του άρθρου 29 του ν.2545/1997 προστίθεται το η φράση «Στα τμήματα των ΠΟΤΑ ορεινών και ημιορεινών περιοχών που πολεοδομούνται το ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων δεν δύναται να είναι μικρότερο του 40%»”.

  Σχόλιο: Με τη μείωση του ποσοστού των κοινόχρηστων χώρων στο πολεοδομούμενο τμήμα των ΠΟΤΑ σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βιοκλιματικούς οικισμούς.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 11:36 | Στέφανος Πούλιος

  «Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις»
  Εδώ προφανώς υπάρχει λάθος. Ποιο άρθρο εννοείτε? 9 ή 29?

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 11:20 | Στέφανος Πούλιος

  «Στο άρθρο 9 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις». Εδώ υπάρχει λάθος. τι ακριβώς εννοείτε?

 • Η διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να ισχύει για όλες της εκτάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Δηλαδή για τις ΠΟΑΠΔ, τις ΠΕΡΠΟ και ΕΧΑΔΑ, στις οποίες θα εγκατασταθούν Οργανομένοι υποδοχεις τουριστικών δραστηριοτήτων !