Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων Και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Το άρθρο 7 του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση, σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα. Τα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε άλλου δημοτικού φόρου ή τέλους, εκτός όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’).
2. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της παράγραφος 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 που επιβάλλονται στα ακίνητα του παρόντος νόμου και καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 25/1975, όπως ισχύει, δεν μπορούν να είναι μικρότερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και να υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ετησίως.»