Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

1. Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η σύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. μπορεί να θεσμοθετείται η προαιρετική ένταξη σ’ αυτό επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων ή φορέων άλλου Κλάδου ή Κλάδων επιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων στον Τουριστικό Τομέα καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της ένταξής τους.

  • Παρ. 2
    Σε αρκετά κράτη του εξωτερικού υπάρχουν Τουριστικά Επιμελητήρια που καλύπτουν όλους τους παραγωγικούς κλάδους του Τουρισμού. Η δημιουργία Τουριστικού Επιμελητηρίου αποτελεί ζητούμενο από τον τουριστικό κόσμο. Η αναγκαιότητα δημιουργίας του στις μέρες μας είναι περισσότερο από εμφανής και ο ΗΑΤΤΑ είναι ένθερμος υποστηρικτής.
    Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το ΞΕΕ για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες συνταξιοδοτικού ταμείου οι οποίες και έχουν εκλείψει. Η διάταξη όμως που περιλαμβάνεται στο άρθρο 25, δηλαδή «η δυνατότητα να εντάσσονται προαιρετικά στο ΞΕΕ με απόφαση του Δ.Σ. επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα ή φορείς άλλου κλάδου ή κλάδων επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων στον τουριστικό τομέα καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της ένταξής τους» μας βρίσκει αντίθετους. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ΞΕΕ επιθυμεί να διευρύνει το ρόλο του κατά τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Επιμελητήρια (προαιρετική συμμετοχή). Μια όμως ανάλογη εξέλιξη θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από μια ισότιμη και ορθολογική ρύθμιση, δηλαδή τη δημιουργία Τουριστικού (τομεακού) Επιμελητηρίου με σαφείς προϋποθέσεις. Τα τοπικά επιμελητήρια (όπως ισχύει σήμερα) ανεξάρτητα αν ασκούν ουσιαστικό ρόλο, καλύπτουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή τους.
    Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο δεν μπορεί να διατηρήσει τον προνομιακό του ρόλο και παράλληλα να διεκδικήσει την ένταξη σε αυτό και λοιπών επιχειρήσεων και κλάδων του τουρισμού.
    Υπάρχει η ορθή οδός είτε να μετατραπεί σε Τουριστικό Επιμελητήριο και να προωθηθεί μια συνολική διάταξη που θα καθορίζει τα βασικά θέματα (να σημειωθεί ότι έχει συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου το οποίο είχε παλαιότερα κατατεθεί στο ΞΕΕ και είχε αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων) είτε να γίνει ρητή μετατροπή του ΞΕΕ σε Τουριστικό Επιμελητήριο, να προβλεφθεί η οργάνωσή του σε επί μέρους διακριτούς και αυτοδιοικούμενους τομείς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και να δοθούν εξουσιοδοτήσεις για τα περαιτέρω.