Άρθρο 12: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

1. Στο τέλος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται και εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού, καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής δόμησης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αποτελείται από τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05».
3. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, μπορεί να υπάγονται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 1652/86 και της υπ’ αριθμ. Α.9953/ ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β’ 719/1987).

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Παράγραφος 1. Η ένταξη των λεγόμενων εγκαταλελειμμένων οικισμών που διακρίνονται από κάποια θεσμική ασάφεια, απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό όσον αφορά στην εφαρμογή τρόπων ανάπτυξης «Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων». Η ενσωμάτωση οικισμών που ως σύνολο ή τμήμα έχουν ιδιαίτερο αξιόλογο ή/και μνημειακό χαρακτήρα δεν είναι εύκολα συμβατή με μια σύγχρονη, νέα τουριστική εγκατάσταση.
  Πρόταση: Αυτή η μορφή ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει ως επιθυμητό αποτέλεσμα την αποκατάσταση του συνόλου, ή έστω του σχετικού τμήματος στην αρχική του μορφή σε συνδυασμό με προστασία του περιβάλλοντος αγροτικού χώρου ως αδόμητου. (εξέχον παράδειγμα η επιτυχημένη πολιτική που άσκησε ο ΕΟΤ πριν τέσσερις δεκαετίες: Βάθεια Μάνης, Οία Σαντορίνης, Πορταριά και Μακρυνίτσα Πηλίου, Μεστά Χίου κλπ.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Παράγραφος 1. Η ένταξη των λεγόμενων εγκαταλελειμμένων οικισμών που διακρίνονται από κάποια θεσμική ασάφεια, απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό όσον αφορά στην εφαρμογή τρόπων ανάπτυξης «Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων». Η ενσωμάτωση οικισμών που ως σύνολο ή τμήμα έχουν ιδιαίτερο αξιόλογο ή/και μνημειακό χαρακτήρα δεν είναι εύκολα συμβατή με μια σύγχρονη, νέα τουριστική εγκατάσταση.
  Πρόταση: Αυτή η μορφή ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει ως επιθυμητό αποτέλεσμα την αποκατάσταση του συνόλου, ή έστω του σχετικού τμήματος στην αρχική του μορφή σε συνδυασμό με προστασία του περιβάλλοντος αγροτικού χώρου ως αδόμητου. (εξέχον παράδειγμα η επιτυχημένη πολιτική που άσκησε ο ΕΟΤ πριν τέσσερις δεκαετίες: Βάθεια Μάνης, Οία Σαντορίνης, Πορταριά και Μακρυνίτσα Πηλίου, Μεστά Χίου κλπ)

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 00:13 | Ζωή Βρεττού

  Κίνητρα ώστε η πληθώρα επιπλ. τουριστικών κατοικιών να μπορέσουν να υπαχθούν στα συνθετα τουριστικά ακίνητα. Αλλάξτε τα απαγορευτικα για την περίοδο κρίσης που βρισκόμαστε του νομου 4002/2011. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται 100 τμ (!) για επιπλ. τουριστικές κατοικίες στα υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα! Να μειωθεί στο μισό! Αλλά και το 100 για τα νέα κατασκευαζόμενα είναι υψηλό στις μερες μας. Οι νόμοι οφείλουν να προσαρμόζονται στις αναγκες των καιρών.
  Περιμένουμε η πολιτική ηγεσία να το αντιληφθεί αυτό.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 00:50 | Στεφανος Πούλιος

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία να μπορούν να κάνουν χρήσει της διάταξης για σύνθετα τουριστικά καταλύματα για εκτός σχεδίου εκτάσεις κάτω από 50.000 τμ. Χρειάζονται κίνητρα μήπως και όχι αναίτιοι περιορισμοί.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 16:17 | Spyros Athanassiou

  Η αύξηση των ποσοστών σε 60% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05, όταν δημιουργείται γήπεδο γκολφ, είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον, έχετε αναλογιστεί τι μπορεί να συμβεί εάν κάποιος δεν λειτουργήσει γήπεδο γκολφ? Δεν θα υπάρχει πρόστιμο ?

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:04 | Στάθης Τζέμος

  Η προσαύξηση των ποσοστών σε 65% από 40% που ισχύει και σε 75% από 60% που ισχύει όταν κατασκευάζεται γηπεδο γκολφ είναι υπερβολική. Πρέπει να μειωθούν. Πολλοί που έχουν τεράστιες εκτάσεις θα προφασισθούν ότι θα κάνουν γκολφ, θα χτίσουν καταλύματα και τουριστικές κατοικίες με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου τα οποία θα μπορούν να πουλήσουν. Ποιος ελέγχει εάν όντως θα λειτουργήσει γήπεδο γκολφ? Και τι ποινές προβλέπονται αν λειτουργήσει για 1-2 χρόνια και μετά κλείσει και μείνουν μόνο οι τουριστικές κατοικίες?
  Χρειάζεται πολύ προσοχή και αναθεώρηση αυτής της διάταξης!!

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:05 | Στέφανος Πούλιος

  Ο ν. 4002/2011 ορίζει (παρ. 6 , άρθρο 8) για την υπαγωγή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στην κατηγορία «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» να έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδο με ελάχιστο εμβαδό γηπέδων 50.000 τ.μ. Ο περιορισμός αυτός είναι «ασφυκτικός» και εξαιρετικά περιοριστικός. Πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο και σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, που αποδειγμένα έχουν ρίξει τεράστια κεφάλαια στην αγορά, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την κατηγορία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, να κάνουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Με τη στενότητα πόρων και την έλλειψη ρευστότητας δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν – άμεσα τουλάχιστον – νέοι επενδυτές. Ο περιορισμός των 50.000 τ.μ. να μειωθεί – ακόμα και στα 20.000 τ.μ. – για υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, μήπως και γίνουν επενδύσεις.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 14:19 | ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαμορφώνεται ως εξής:
  “2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
  «Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα ημιορεινών και ορεινών περιοχών περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ανέρχεται σε 45% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον υλοποιείται το σύνολο του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,075.
  Σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε δασικές περιοχές όταν
  • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 1, πωλείται το 30% του ως επιπλωμένες κατοικίες
  • Η κάλυψη είναι 0.1 και ο Σ.Δ. 0.66, πωλείται το 45% του ως επιπλωμένες κατοικίες
  • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 0.33, πωλείται το 60% του ως επιπλωμένες κατοικίες
  Σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε δασικές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές με γήπεδα γκολφ 18 οπών όταν
  • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 1, πωλείται το 45% του ως επιπλωμένες κατοικίες
  • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 0.50, πωλείται το 75% του ως επιπλωμένες κατοικίες».

  Σχόλιο: Με την αύξηση του ποσοστού πώλησης επιπλωμένων κατοικιών σε ορεινές περιοχές για ΣΤΚ με γκολφ δημιουργείται κίνητρο για τη χωροθέτηση παρόμοιων επενδύσεων σε παρόμοιες περιοχές αφενός και μειώνεται η έκταση της επέμβασης σε κάθε έργο αφετέρου.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 13:38 | Στέφανος Πούλιος

  Στην παράγραφο 2, καταλύματα στα οποία περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών, δίνεται η δυνατότητα σημαντικής προσαύξησης – από ότι ισχύει σήμερα – της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Τα ποσοστά πρέπει να μειωθούν. Επίσης, τι γίνεται εάν επενδυτής κατασκευάσει γηπεδο γκολφ το οποίο στη συνέχεια πάυσει να λειτουργεί? Πρέπει να σίγουρα να υπάρξει πρόβλεψη – π.χ. πρόστιμο εάν παύσει η λειτουργία γκολφ. Διαφορετικά, θα δομηθούν καταλύματα με αυξημένα ποσοστά επί δομούμενης επιφάνειας, σε τεράστιες εκτάσεις που θα «παρουσιάζονται» ως γηπεδα γκολφ…

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 02:13 | Μαργαρίτα Καραβασίλη

  Η διατήρηση και αναζωογόνηση των παραδοσιακών οικισμών της χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της πολιτιστικής – πολιτισμικής κληρονομιάς. Σήμερα όλο και περισσότερα κτίρια (τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή παραδοσιακών οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα) εγκαταλείπονται και σταδιακά καταστρέφονται, ενώ σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί της χώρας χάνουν τον πληθυσμό τους και σταδικά ερημώνονται!

  Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να δίνουν τη δυνατότητα για την ουσιαστική αναζωογόνηση ευρύτερων περιοχών και παραδοσιακών οικισμών, αλλά και για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους ως σύνθετα τουριστικά καταλύματα με τον όρο της ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης (πολιτιστικός τουρισμός σε συνδυασμό με οικοτουρισμό), ως εξής:

  «Όλα τα εγκαταλειμμένα ή και μη συντηρούμενα κτίρια, που βρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών της χώρας, ή σε τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως σύνθετα τουριστικά καταλύματα, χωρίς να είναι υποχρεωτική ειδική τουριστική υποδομή.

  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συσταθεί νομικό πρόσωπο, είτε αποκλειστικά από τος ιδιοκτήτες αυτών είτε σε σύμπραξη με τρίτο επενδυτή με σκοπό την διατήρηση, αποκατάσταση και ανακαίνιση των κτιρίων αυτών και την μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων δόμησης που επιβάλλονται για την περιοχή από τα εκάστοτε σχετικά π. δ/γματα.

  Τα κτίρια αυτά αποκαθίστανται με δαπάνες του νομικού προσώπου – φορέα εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

  Σε περίπτωση εμπλοκής υλοποίησης μεταβίβασης λόγω πολλαπλών κληρονομικών μεριδίων οι κληρονόμοι συμμετέχουν ως μέτοχοι του νομικού προσώπου κατά την αναλογία ποσοστού που προκύπτει από τα κληρονομικά δικαιώματά τους, χωρίς ειδική απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων.

 • 23 Ιανουαρίου 2013, 21:41 | Τάσος Παπαδόπουλος

  Δεν γίνεται καμία αναφορά σε δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων (Hostels) προβλέπονταν στον νόμο του 87 αφαιρέθηκαν στον νόμο του 2002. Παντού σε όλον τον κόσμο τα Hostel αποτελούν σημαντικό θεσμό. Γιατί όχι και στην Ελλάδα;
  Υπάρχει κάποιος λόγος;