Άρθρο 17: Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

1. Στο τέλος του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α’180), πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α. Απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 το υν. 4002/2011.
β. Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.
γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της ειδικής τουριστικής υποδομής που θα περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα επιπρόσθετα αυτά δικαιολογητικά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 ως εξής:
γα. Συνεδριακά κέντρα
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. Τ/4486/1999 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 2202) και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1621 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 29).
γβ. Γήπεδα γκολφ
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. 533190/20.9.1996 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β’ 900) και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α2.1./1623 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 29).
γγ. Κέντρα θαλασσοθεραπείας
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. 9833/2009 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Β’ 1055).
γδ. Τουριστικοί λιμένες
Άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 και κανονισμό λειτουργίας τουριστικού λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 31α του ν. 2160/1993.
γε. Χιονοδρομικά κέντρα
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 1536), και της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’28).
γστ. Θεματικά πάρκα
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1619/20.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’28).
γζ. Αυτοκινητοδρόμια
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του π.δ. 14/2007 (Α΄ 10).
γη. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)
Τα δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1626/20.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 26)
γθ. Τα δικαιολογητικά οποιασδήποτε άλλης μορφής ειδικής τουριστικής υποδομής ορισθεί βάσει προδιαγραφών με κανονιστική διάταξη.

2. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Όμορα ή τεμνόμενα από φυσικό ή τεχνικό εμπόδιο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι δυνατόν να λαμβάνουν εξ υπαρχής έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), της λειτουργικής ενοποίησής τους και να τους χορηγείται ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) χωρίς να είναι απαραίτητο προηγουμένως το καθένα εκ των συνενούμενων να έχουν λάβει εδικό σήμα λειτουργίας , με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι όμορες ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο και να έχει προσκομισθεί η κατά το νόμο έγκριση υπέργειας ή υπόγειας διάβασης.
β. Οι ξενοδοχειακές μονάδες να ανήκουν ιδιοκτησιακά στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ. Οι υφιστάμενες ή μέλλουσες να ανεγερθούν ξενοδοχειακές μονάδες να είναι είτε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της ίδιας μορφής και κατάταξης σε αστέρια είτε συνδυασμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4* και 5 *.
δ. Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία απαραίτητες οικοδομικές άδειες.
ε. Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση (επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή δόμησης ή κάλυψης εκάστης των συνενούμενων επιχειρήσεων.
στ) Δεν θα υπάρξει καμία επαύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών των προς συνένωση ξενοδοχειακών μονάδων.
ζ. Οι υποχρεωτικώς απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των χώρων εισόδου , υποδοχής και εστίασης μπορεί να ευρίσκονται στην μία μονάδα αλλά να καλύπτουν το σύνολο της δυναμικότητας της ενιαίας μονάδας. Σε περίπτωση συνένωσης ξενοδοχειακών μονάδων διαφορετικής κατάταξης σε αστέρια οι ανωτέρω χώροι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται για την ανώτερη εξ αυτών κατηγορία.
η. Σε περίπτωση μελλοντικής εκ νέου ανεξαρτητοποίησης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι μονάδες που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις κατά το νόμο τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που θα ισχύουν κατά το χρόνο επανακατάτμησής τους και να ζητήσουν την έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ..
3. Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή και δια δουλείας διόδου που έχει συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και έχει μεταγραφεί, ελαχίστου πλάτους κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 2 υπό στοιχεία Ι.3α του π.δ. 43/2002, όπως ισχύει .