Άρθρο 27: Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

Στο άρθρο 29 του ν. 3498/2006, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Oι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄)