Άρθρο 06: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα:
1.Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για :
α)Τον γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.
β)Την Εποπτεία των Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.
γ) Την Εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.
δ) Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών.
Το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών είναι αρμόδιο για κάθε θέμα των Ανώτερων σχολών και των Σχολών Ξεναγών, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει απόφαση των οργάνων διοίκησης του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα για την θεώρηση των ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών, την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών, την διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών, την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για θέματα ισοτιμίας τίτλων σπουδών και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
2. Το Τμήμα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ το οποίο είναι αρμόδιο
α)για την σύνταξη και προώθηση προς τον Υπουργό της προκήρυξης για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.
β)την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά στις σχολές αυτές. γ) την εισήγηση, ύστερα και από έκφραση γνώμης των Διευθυντών των Εκπαιδευτηρίων, για ίδρυση κατάργηση τμημάτων ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. δ) την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Παιδείας αποφάσεων τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών, σύνταξη και προώθηση αρμοδίως, αποφάσεων για αναβολή σπουδών ή επαναφοίτησης και μετεγγραφών για λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
ε) για κάθε θέμα για το οποίο η σχετική νομοθεσία προβλέπει απόφαση οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού για τις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ και η αρμοδιότητα αυτή δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
3. Το Τμήμα Κατάρτισης – Δια Βίου Μάθησης το οποίο είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού.
β) την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές ή πρακτική άσκηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
γ) την μέριμνα και τον προσδιορισμό των ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων , σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
4. Το Τμήμα Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για:
α) την τήρηση της διαδικασίας τοποθέτησης των μαθητών και σπουδαστών των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού σε θέσεις πρακτικής άσκησης.
β) την συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια για τον προγραμματισμό της εποπτείας της πρακτικής άσκησης.
γ) την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο αφενός την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας και την ενημέρωση των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης για τις ανάγκες της αγοράς σε νέες ειδικότητες.
Το τμήμα της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.
2. Στην Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.»

 • Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ακολουθούν την πεπατημένη του παρελθόντος. Ο ρόλος του Υπουργείου πρέπει να περιορίζεται στη χάραξη της πολιτικής και θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις και η πραγματοποίηση (υλοποίηση) της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εκχωρηθεί στους εκπαιδευτικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες σπουδών (πχ την ευθύνη για τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ πρέπει να έχει ο Τουρισμός και όχι το Υπουργείο Παιδείας). Αυτός είναι ο κεντρικός ρόλος που πρέπει να ασκήσει το Υπουργείο Τουρισμού λόγω των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών του τομέα και όχι η υλοποίηση των προγραμμάτων… μέχρι την τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης!!!

  Θα πρέπει εξ άλλου να θεσμοθετηθεί η συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς του τουρισμού (ξενοδοχεία – τουριστικά γραφεία κ.λπ.) οι οποίοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τις επαγγελματικές ανάγκες και βέβαια τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.
  Επίσης, οι Σχολές Ξεναγών δεν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά από το κράτος και μάλιστα μόνο από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά να ανοίξουν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

  Το κράτος μπορεί και πρέπει να θεσπίσει και τηρήσει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους τόσο των ξεναγών όσο και των τουριστικών γραφείων (οι οποίοι και κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Ξεναγών), «Σύστημα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων» όπως άλλωστε έχει και την υποχρέωση, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, να θεσπίσει.
  Αντίστοιχα, το ρόλο αυτό πρέπει να διεκδικήσει και ασκήσει το Υπουργείο Τουρισμού (και πάλι σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς) και στους λοιπούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  Η «κατάρτιση» αν και αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου δεν εμπεριέχεται στο κείμενο.
  Εξ άλλου η «δια βίου μάθηση» – κρίσιμος τομέας για τους εργαζόμενους – δεν είναι δυνατό να «σχεδιάζεται» και να «υλοποιείται» από το Υπουργείο.
  Το Υπουργείο οφείλει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστώσεις, να προχωρεί στον καθορισμό των βασικών αξόνων σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς του τουρισμού, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων.
  Σε κάθε περίπτωση, στην εποχή μας μάλιστα, το κράτος πρέπει να διατηρήσει τον επιτελικό του ρόλο (σχεδιασμός / εποπτεία) αποσυγκεντρώνοντας τις λοιπές αρμοδιότητές του.

 • • Άρθρο 6 παρ. 3 – Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Τμήμα Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης

  Συμφωνούμε απόλυτα με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος και προτείνουμε τα εξής :
  Ο νομοθέτης έως τώρα ορθώς δεν υποχρέωσε τις επιχειρήσεις του κλάδου μας να διορίζουν υπεύθυνο διευθυντή, λόγω της μικρής δυναμικότητάς τους. Αν και πιστεύουμε ότι και στα περισσότερα μικρά ξενοδοχεία που εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη δεν γίνεται η πρέπουσα δουλειά, αφού οι διευθυντές υπογράφουν και κατά συνέπεια επιβλέπουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ξενοδοχείο.

  Ακολουθώντας λοιπόν τα πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική, προτείνουμε να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση-δια βίου μάθηση των επιχειρήσεων του κλάδου μας μέσα από υποχρεωτικά σεμινάρια, που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες. Τα σεμινάρια αυτά να γίνονται ανά πενταετία και σε νεκρή τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταδίδουμε στα μέλη μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές του επαγγέλματος.

 • H ένωση “Τα Χρυσά Κλειδιά” Ελλάδος μέλος της διεθνούς “Les Clefs d’Or” μπορεί να συμβάλλει σε ότι αφορά στο
  – Tμήμα κατάρτισης και δια βίου μάθησης
  &
  – Tμήμα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

  Η ένωση Les Clefs d’Or σε 43 χώρες και περίπου 4.000 μέλη, συναδέλφους που εργάζονται στην υποδοχή-θυρωρείο ( reception-concierge ) σε ξενοδοχεία 3*-4*-5* και σε αλυσίδες ξενοδοχείων Intercontinetal, Sofitel, Starwood, Sangri-la, Crown Plaza, Hilton κλπ
  συνεργάζεται με διακεκριμένες τουριστικές σχολές του εξωτερικού όπως
  -La Salle College Montreal-Canada
  -Tourismusschulen Bad Gleichenberg Vienna -Austria
  -Le Lycee d’Hotellerie de Toulouse -France
  -International School of Hospitality Las Vegas- USA

  και με ινστιτούτα διεθνούς αναγνώρισης που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υπαλλήλων ξενοδοχείων όπως
  -Hospitality Excellence Inc.Training and consulting guest service staff
  by Roberta Nerdy
  -Thank you very much Inc.Corporation costumer service expert and concierge trainer
  by Holly Stiel.

  Έχουμε τη δυνατότητα στα πλαίσια της διεθνούς ένωσης και σε συνεργασία με τον ΟΤΕΚ να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, προγράμματα για την μετεκπαίδευση και την κατάρτιση των συναδέλφων και να στηρίξουμε την προσπάθεια ανταλλαγής μαθητών και σπουδαστών με άλλες αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.
  Επίσης έχουμε την δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων και ομιλιών από μέλη μας, στις σχολές του ΟΤΕΚ, με θέματα που αφορουν στις διεθνείς πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών στην υποδοχή – θυρωρείου ξενοδοχείων.

  Σπύρος Αράθυμος
  Πρόεδρος
  Les Clefs d’Or Hellas

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 11:51 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ!

 • 19 Ιανουαρίου 2013, 18:38 | Μαρκακης Κώστας

  Οι ανώτερες σχολές τουριστικής εκπάιδευσης θα πρέπει να είναι δομημένες στα πρότυπα αυτών του εξωτερικού ,π.χ. Ελβετίας, Γερμανίας, Γαλλίας και να παρέχουν εκπάιδευση υψηλού επιπέδου. Σε συνδυασμό με τα κατάλληλα αναπτυξιακά μέτρα για περαιτέρω αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του τουριστικού μας προιόντος , θα πραγματοποιηθεί στροφή προς την τουριστική εκπάιδευση και ο τουρισμός θα αποτελέσει ξανά συνειδητή επαγγελαμτική επιλογή των νέων μας.
  Η δημιουργία υψηλού επιπέδου ανώτερων αλλά και ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών , θα λειτουργήσει σαν πόλος έλξης και αλλοδαπών φοιτητών με ότι αυτό συνεπάγεται για την φήμη της χώρας μας και φυσικά και στην δημιουργία πρόσθετων εσόδων. Σήμερα όποιος νέος θέλει να πάρει πραγματική μόρφωση και να εκπαιδευτεί πάνω στα τουριστικά και ξενοδοχειακά θέματα , πρέπι να το κανει στο εξωτερικό.
  Η Ελλάδα σαν χώρα κατ εξοχήν τουριστική δεν επιτρέπεται να μην παράγει η ίδια γνώση και να μην είναι σε θέση να εκπαιδέυσει τα στελέχη που ασχλούνται με αυτό το αντικείμενο.