Άρθρο 20: Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του Ν. 3342/2005

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«4α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του άρθρου 9 επιτρέπεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριες αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις, διοργάνωση εκθέσεων και συναυλίες, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδομικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, με την οποία εγκρίνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των εργασιών από υπεύθυνο μηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.
β. H διαδικασία έκδοσης κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, που προβλέπεται στα άρθρα 11, 12 , 14, 15, 16, 18, 20, και 24 για τον καθορισμό καλυπτόμενης επιφάνειας και οριοθέτησης προσωρινών ή κινητών λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων, εφαρμόζεται για την κατασκευή ή τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών και έως ένα έτος.»

  • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:04 | ΓΝΠ

    Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα δεσμευτικό χρονικό όριο έκδοσης της απόφασης του Υπουργού γιατί όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, απλές απαντήσεις-γνωμοδοτήσεις της Δ.Ο.Κ.Κ. απαιτούν τουλάχιστον 2-4 χρόνια μέχρι να εκδοθούν, οπότε μόνο ξενοδόχοι-μελλοντολόγοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου άρθρου.