Άρθρο 23: Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων

1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού οριοθετούνται τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας:
α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
γ. Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας,
δ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
ε. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
στ. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
ζ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
η. Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
θ. Βασιλίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
ι. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
ια. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
ιβ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
ιγ. Βερμίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
ιδ. Καϊμακτσαλάν (Βοράς), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
ιε. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
ιστ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
ιζ. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας
ιη. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως αυτό ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις, το εμβαδό και τα όρια των εκτάσεων, οι δρόμοι προσπέλασης, το πλάτος και οι χαρακτηρισμοί αυτών, οι υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης και τα τυχόν υφιστάμενα εντός των εκτάσεων κτίσματα και εγκαταστάσεις. Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, σχετικά με την δυνατότητα οικοδόμησης ή μη των διαφόρων τμημάτων και θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Τ..
2.α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα του άρθρου 11, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. μέχρι την 30.6.2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, γ, ε, ζ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. «ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.» (Β’28), καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή.

β. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ο αιτών υποχρεούται εντός δύο (2) ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:01 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  (α) Η πρώτη παράγραφος που προβλέπει την «οριοθέτηση» των εκεί αναφερόμενων χιονοδρομικών κέντρων είναι προβληματική για τρεις τουλάχιστον λόγους.

  1. Οι εκτάσεις είναι οριοθετημένες, με τις πράξεις παραχώρησης (ή άλλες αντίστοιχες πράξεις): το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί σε οριοθετημένη δασική έκταση που του έχει παραχωρηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος (996/2/2.12.1975) που υπέβαλε ο Ε.Ο.Τ. (π.δ. 87/1976).

  2. Εφόσον τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα», η οριοθέτηση καθορίζει εντός προστατευόμενης περιοχής μία ζώνη με τουριστικές χρήσεις, και συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης (πρβλ. άρθρο 16 του νομοσχεδίου).

  3. Δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για το γεγονός ότι η νέα «οριοθέτηση» αλλάζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης εντός προστατευόμενων περιοχών, των οποίων η οριστική οριοθέτηση και θεσμική ολοκλήρωση του καθεστώτος προστασίας εκκρεμεί (μέσω έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων) και ενδεχομένως να καθυστερεί και σκόπιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχετικό «Προεδρικό Διάταγμα για τον Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», το οποίο ενώ προετοιμάζεται από το 2009 ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

  (β) Η προτεινόμενη υποπαράγραφος (β) της 2ης παραγράφου, δίνει το δικαίωμα να λειτουργούν χιονοδρομικά κέντρα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η ρύθμιση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο και κυρίως με την απαίτηση δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των χιονοδρομικών κέντρων στους τόπους κοινοτικής σημασίας [6 παρ. 3 οδηγίας 92/43], και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν χορηγηθεί η άδεια [2 παρ. 1 οδηγίας 2011/92].

  (γ) Για μία ακόμη φορά νομιμοποιούνται παράνομες εγκαταστάσεις του ΕΟΤ. Χαρακτηριστική περίπτωση ο πρόσφατος νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», μέσω του οποίου (άρθρο 53, παρ.4) νομιμοποιήθηκε το επί δεκαετίες παράνομο και καταστροφικό για τον εκεί Εθνικό Δρυμό, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ έχει ακυρώσει επανειλημμένα την παραχώρηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού – σχετικές αποφάσεις 3355/1977, 3629/2007 και 760/2008.
  Πρόταση: Κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση των παραπάνω επιμέρους ρυθμίσεων

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:06 | Λάζαρος Γεωργιάδης (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

  (α) Με την προτεινόμενη υποπαράγραφο (β) της 2ης παραγράφου, επιτρέπεται απερίφραστα, κατά κανόνα εντός περιοχών που προστατεύονται τόσο από το εθνικό, όσο και από το κοινοτικό δίκαιο, η λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πρόκειται για ρύθμιση που αντιτίθεται ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο και κυρίως στην απαίτηση δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των χιονοδρομικών κέντρων στους τόπους κοινοτικής σημασίας [6 παρ. 3 οδηγίας 92/43], και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν χορηγηθεί η άδεια [2 παρ. 1 οδηγίας 2011/92].
  (β) Η πρώτη παράγραφος προβλέπει την «οριοθέτηση» των εκεί αναφερόμενων χιονοδρομικών κέντρων. Η ρύθμιση προξενεί εντύπωση, για τρεις τουλάχιστον λόγους.
  Πρώτον, οι εκτάσεις είναι οριοθετημένες, με τις πράξεις παραχώρησης (ή άλλες αντίστοιχες πράξεις): το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί σε οριοθετημένη δασική έκταση που του έχει παραχωρηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος (996/2/2.12.1975) που υπέβαλε ο Ε.Ο.Τ. (π.δ. 87/1976).
  Δεύτερο, καθώς τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα», η οριοθέτηση καθορίζει εντός προστατευόμενης περιοχής μία ζώνη με τουριστικές χρήσεις, και συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης (πρβλ. άρθρο 16 του νομοσχεδίου).
  Τρίτον, καμία μέριμνα δεν λαμβάνεται για το γεγονός ότι η οριοθέτηση αλλάζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης εντός προστατευόμενων περιοχών, των οποίων η οριστική οριοθέτηση και θεσμική ολοκλήρωση του καθεστώτος προστασίας εκκρεμεί.
  (γ) Τέλος σημειώνεται ότι είναι η πολλοστή φορά που η Βουλή καλείται να νομιμοποιήσει παράνομες εγκαταστάσεις του ΕΟΤ, διαιωνίζοντας το καθεστώς ασυλίας τού δημοσίου στην αυθαιρεσία έναντι της εθνικής νομοθεσίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:04 | ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η Ένωση Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδος (ΕΧΚΕ) χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Τουριστικής ανάπτυξης για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που χρονίζουν εδώ και δεκαετίες στο χώρο των χιονοδρομικών κέντρων .
  Κατά την ΕΧΚΕ, στόχος των διευθετήσεων θα πρέπει να είναι αφ ενός η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων της χώρας και αφ ετέρου η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξή τους.
  Ως προς τα επί μέρους ζητήματα που αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου, επισημαίνουμε τις βασικές μας παρατηρήσεις, τις οποίες ολοκληρωμένα θα διατυπώσουμε και εγγράφως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
  Α. Στην παράγραφο 1.α.η, σημειώνουμε ότι στο Μέτσοβο , εκτός από το παλαιό ΧΚ στη θέση « Πολιτσές», από φέτος λειτουργεί και το ΧΚ στη θέση Ανήλιο Μετσόβου.
  Β. . Στην παράγραφο 1.α.ιγ, θα πρέπει να αναφέρεται ως 3-5 Πηγάδια , Νάουσα , Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
  Γ. Στην παράγραφο 2 α γίνεται αναφορά στα απαιτούμενα για την έκδοση σήματος δικαιολογητικά , βάσει της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων».
  Τα δικαιολογητικά αυτά διαχωρίζονται κυρίως σε αυτά που αφορούν στις πάγιες εγκαταστάσεις, όπως έγκριση κανονισμού λειτουργίας αναβατήρων , πυρασφάλεια , σχέδιο διάσωσης, κλπ και σε αυτά που αφορούν στη διοίκηση και στελέχωση ενός ΧΚ, όπως αντίγραφο ποινικού μητρώου, σύμβαση με ιατρό , ορισμό προϊσταμένου εκμετάλλευσης κλπ. Επειδή τα στελέχη διοίκησης και λειτουργίας είναι μεταβαλλόμενα και όχι σταθερά, προτείνουμε το σήμα λειτουργίας να χορηγείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στις πάγιες εγκαταστάσεις και των σχετικών παραβόλων. Προϋπόθεση όμως για τη λειτουργία των ΧΚ να είναι η προσκόμιση από τον φορέα διαχείρισης κάθε ΧΚ προς την αρχή Ελέγχου, πριν τη χειμερινή περίοδο ή/και όποτε η Αρχή Ελέγχου θα καθορίσει, των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στο έμψυχο δυναμικό των ΧΚ.
  Περισσότερες και πλέον εξειδικευμένες επισημάνσεις θα γίνουν με έγγραφο που θα ακολουθήσει καθώς και με επικοινωνία με τα στελέχη του Υπουργείου.

  Για την ΕΧΚΕ
  Ο πρόεδρος

  Παππάς Χρήστος

 • (α) Με την προτεινόμενη υποπαράγραφο (β) της 2ης παραγράφου, επιτρέπεται απερίφραστα, κατά κανόνα εντός περιοχών που προστατεύονται τόσο από το εθνικό, όσο και από το κοινοτικό δίκαιο, η λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πρόκειται για ρύθμιση που αντιτίθεται ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο και κυρίως στην απαίτηση δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των χιονοδρομικών κέντρων στους τόπους κοινοτικής σημασίας [6 παρ. 3 οδηγίας 92/43], και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν χορηγηθεί η άδεια [2 παρ. 1 οδηγίας 2011/92].

  (β) Η πρώτη παράγραφος προβλέπει την «οριοθέτηση» των εκεί αναφερόμενων χιονοδρομικών κέντρων. Η ρύθμιση προξενεί εντύπωση, για τρεις τουλάχιστον λόγους.

  Πρώτον, οι εκτάσεις είναι οριοθετημένες, με τις πράξεις παραχώρησης (ή άλλες αντίστοιχες πράξεις): το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί σε οριοθετημένη δασική έκταση που του έχει παραχωρηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος (996/2/2.12.1975) που υπέβαλε ο Ε.Ο.Τ. (π.δ. 87/1976).

  Δεύτερο, καθώς τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα», η οριοθέτηση καθορίζει εντός προστατευόμενης περιοχής μία ζώνη με τουριστικές χρήσεις, και συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης (πρβλ. άρθρο 16 του νομοσχεδίου). Τρίτον, καμία μέριμνα δεν λαμβάνεται για το γεγονός ότι η οριοθέτηση αλλάζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης εντός προστατευόμενων περιοχών, των οποίων η οριστική οριοθέτηση και θεσμική ολοκλήρωση του καθεστώτος προστασίας εκκρεμεί.

  (γ) Τέλος σημειώνεται ότι είναι η πολλοστή φορά που η Βουλή καλείται να νομιμοποιήσει παράνομες εγκαταστάσεις του ΕΟΤ, διαιωνίζοντας το καθεστώς ασυλίας τού δημοσίου στην αυθαιρεσία έναντι της εθνικής νομοθεσίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:16 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Άρθρο 23: «Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων»
  (α) Η πρώτη παράγραφος που προβλέπει την «οριοθέτηση» των εκεί αναφερόμενων χιονοδρομικών κέντρων είναι προβληματική για τρεις τουλάχιστον λόγους.

  1. Οι εκτάσεις είναι οριοθετημένες, με τις πράξεις παραχώρησης (ή άλλες αντίστοιχες πράξεις): το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί σε οριοθετημένη δασική έκταση που του έχει παραχωρηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος (996/2/2.12.1975) που υπέβαλε ο Ε.Ο.Τ. (π.δ. 87/1976).

  2. Εφόσον τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα», η οριοθέτηση καθορίζει εντός προστατευόμενης περιοχής μία ζώνη με τουριστικές χρήσεις, και συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης (πρβλ. άρθρο 16 του νομοσχεδίου).

  3. Δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για το γεγονός ότι η νέα «οριοθέτηση» αλλάζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης εντός προστατευόμενων περιοχών, των οποίων η οριστική οριοθέτηση και θεσμική ολοκλήρωση του καθεστώτος προστασίας εκκρεμεί (μέσω έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων) και ενδεχομένως να καθυστερεί και σκόπιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχετικό «Προεδρικό Διάταγμα για τον Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», το οποίο ενώ προετοιμάζεται από το 2009 ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

  (β) Η προτεινόμενη υποπαράγραφος (β) της 2ης παραγράφου, δίνει το δικαίωμα να λειτουργούν χιονοδρομικά κέντρα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η ρύθμιση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με το κοινοτικό δίκαιο και κυρίως με την απαίτηση δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των χιονοδρομικών κέντρων στους τόπους κοινοτικής σημασίας [6 παρ. 3 οδηγίας 92/43], και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν χορηγηθεί η άδεια [2 παρ. 1 οδηγίας 2011/92].

  (γ) Για μία ακόμη φορά νομιμοποιούνται παράνομες εγκαταστάσεις του ΕΟΤ. Χαρακτηριστική περίπτωση ο πρόσφατος νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», μέσω του οποίου (άρθρο 53, παρ.4) νομιμοποιήθηκε το επί δεκαετίες παράνομο και καταστροφικό για τον εκεί Εθνικό Δρυμό, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ έχει ακυρώσει επανειλημμένα την παραχώρηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού – σχετικές αποφάσεις 3355/1977, 3629/2007 και 760/2008.
  Πρόταση: Κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση των παραπάνω επιμέρους ρυθμίσεων.

 • Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του τελικού νομοσχεδίου οι παρακάτω παρατηρήσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας:

  Α) Στο Άρθρο 23 παρ. 1α, παρακαλούμε να διορθωθεί η ονομασία του υπό ιγ. Χιονοδρομικού Κέντρου, αντί του: «ιγ. Βερμίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας» στην ορθή ονομασία: «ιγ. 3-5 Πηγάδια Βερμίου, Νάουσα, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας».

  Β) Στο Άρθρο 23 παρ. 1β, προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες και δυσχέρειες στον σωστό καθορισμό της κάλυψης και οικοδομησιμότητας των οριοθετούμενων περιοχών, εξαιτίας δυνητικών ιδιοκτησιακών ζητημάτων, αναγκαιότητας για έλεγχο αρχικά των χρήσεων γης (ρυθμίσεις από ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΕΠΧΣΑΑ τουρισμού, προστατευόμενες περιοχές Natura κλπ), αλλά και της πιθανής απαίτησης για έκδοση νέων διοικητικών πράξεων (π.χ. πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων από δασαρχεία, βεβαιώσεις ΚΕΔ και διευθύνσεων γεωργίας κλπ), προτείνεται:

  να αντικατασταθεί η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου: «Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με το ν.651/1977, σχετικά με τη δυνατότητα οικοδόμησης ή μη των διαφόρων τμημάτων και θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΟΤ.»

  με την εξής διατύπωση, η οποία υιοθετήθηκε στο άρθρο 53 παρ. 4 του Ν. 4042/2012 (για το Χ/Κ Παρνασσού), και αναφέρει: «Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΟΤ. Επί των παραπάνω εκτάσεων επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εργασίες συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και βελτίωσης έργων υποδομής εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων μετά από την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών».

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ