Άρθρο 28: Επιπλωμένη Τουριστική Κατοικία

Οι επιχειρήσεις επιπλωμένης τουριστική κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.557/1987 μπορούν να ενταχτούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέχρι της κατηγορίας δύο(2) κλειδιών με το καθεστώς του ν.3190/03.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 11:06 | Σταρίδας Αλέξανδρος

  Ο βασικότερος λόγος αδυναμίας ένταξης αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και συγκεκριμένα στις συστάσεις. Το γεγονός ότι οι συνιδιοκτήτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι διαφορετικής εθνικότητας και βέβαια ξένοι μεταξύ τους, καθιστά αδύνατη τη χορήγηση ενιαίου ΕΣΛ. Αποτέλεσμα, εάν δεν είναι δυνατή η ένταξή σε ενοικιαζόμενα λόγω μορίων, όπου είναι αποδεκτή η σύσταση, πάρα πολλές κατοικίες λειτουργούν παράνομα (αν και οι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη νομιμότητα) ενώ οι συναλλαγές γίνονται μέσω διαδικτύου με τα γνωστά αποτελέσματα.
  Πρότασή μου είναι να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στο ιδιοκτησιακό και να δίδεται η δυνατότητα χορήγησης ΕΣΛ σε μεμονομένους συνιδιοκτήτες εφόσον πληρούνται στο ακέραιο οι λοιπές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
  Με το να ενταχθούν οι κατοικίες αυτές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, αφενός υποβαθμίζεται συνολικά το προϊόν (αύξηση ενοικιαζομένων 2 κλειδιών) και αφετέρου, υπάρχει αναντιστοιχία του επιπέδου του καταλύματος (τα περισσότερα είναι πολυτελούς κατασκευής)και της κατηγορίας κατάταξης.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 17:48 | Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

  Οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις επιπλωμένης τουριστικής κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 557/1987, μπορούν να ενταχθούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέχρι την κατηγορία δύο (2) κλειδιών με το καθεστώς του νόμου 3190/2003.

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 20:08 | Φώτης Ζέρβας

  Στη δεύτερη γραμμή: «… του ν.557/1987…»: Να διορθωθεί με το σωστό: «… της Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 – ΦΕΚ 557 Β 1987 (Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων)…»