Άρθρο 32

1. Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) η βεβαίωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/3/2013.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από τη Δ/νση Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
γ. Στην παράγραφο 1 προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως ακολούθως:
«η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:
Κατηγορία καταλύματος Ποσό
Κύρια τουριστικά καταλύματα Κατηγορίας 5*
10,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 4*
8,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 3*
6,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 2*
4,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 1*
4,00 € / δωμάτιο
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 10,00 € / δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα
15,00 € / δωμάτιο
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης) 5,00 € / θέση &
10,00 € / οικίσκο
Κύρια τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης) 10,00 € / δωμάτιο

Τα ως άνω αναφερόμενα παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν λόγω ποσού μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.
θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), όπου απαιτείται, για έργα κατηγορίας Β σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ’ άρθρο 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 21) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει.»

δ. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 καταργείται.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α΄, β΄ και η΄ της παραγράφου 1 και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 150».

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:54 | Σταρίδας Αλέξανδρος

  Συγγνώμη για 2 λαθάκια που έγιναν από τη πίεση του χρόνου:
  – Βεβαίως και είναι 3 οι παρατηρήσεις και όχι 2 και
  – Στο (2) είναι η παρ.β και όχι παρ.3

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:42 | Σταρίδας Αλέξανδρος

  Δύο παρατηρήσεις:
  1) ……….και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή βεβαίωση καταβολής …… (και όχι η). Επίσης, η προθεσμία που βάζει το άρθρο θα μπορούσε να απαλειφθεί (δηλ. κατά την υποβολή του αιτήματος να έχει πληρωθεί το 30%)και να αναγραφεί «……. ή βεβαίωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου.»
  2)Η παρ.3 καταργεί τη δυνατότητα βεβαίωσης από τον Μηχανικό που έδωσε ο ν.4070/12. Το να επιστρέψουμε σε παλαιότερες καταστάσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί χρονοβόρες είναι άδικο κυρίως για τους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων και η μειώσεις προσωπικού των Υπηρεσιών. Δεν έχει νόημα να περιμένει μία επιχείρηση με βόθρο το Υγειονομικό.
  Προτείνω, ή να απαλειφθεί η παράγραφος αυτή και να ισχύουν αυτά του άρθρου 150 παρ.ε του ν.4070/12 ή να τεθεί κάποιο όριο κλινών και πάνω (ικανό όμως) ή να απαλειφθεί μεν, αλλά, να δίδει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα να το ζητήσει από τον επιχειρηματία εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
  3)Με τα παράβολα υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ;

 • • Άρθρο 32 παρ. γ – Απόδειξη Κατάθεσης Παραβόλων ως ακολούθως:

  «Κύρια Τουριστικά καταλύματα κατηγορίας 5* 10€/δωμάτιο
  κατηγορίας 4* 8€/δωμάτιο
  κατηγορίας 3* 6€/δωμάτιο
  κατηγορίας 2 και 1* 4€/δωμάτιο

  Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Διαμερίσματα 15€/δωμάτιο

  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ειλικρινά με ποιο σκεπτικό ο νομοθέτης του άρθρου αυτού θεώρησε ότι θα πρέπει τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια να καταβάλλουν τα 2πλάσια χρήματα από ό, τι τα «κύρια τουριστικά καταλύματα».

  Εκτός εάν κυριαρχεί η εντύπωση πως τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια θα πρέπει ναι μεν να μην έχουν το δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού, να πληρώνουν δε τα 2πλάσια σε σχέση με τα «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα».
  Ίσως επειδή οι εισπράξεις μας υπερτερούν από αυτές μιας 5* μονάδας…

  Ευελπιστούμε να πρόκειται για λάθος.
  Πρότασή μας είναι να καταβάλλουμε το ποσό των 4€/δωμάτιο, όσο δηλαδή ισχύει και για τις ξενοδοχειακές μονάδες 1* και 2*.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 17:10 | Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

  Το πάγιο αίτημα της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι η κατάργηση των παραβόλων υπέρ τρίτων. Ωστόσο ο υπολογισμός των παραβόλων που προστίθεται στο άρθρο 150 του νόμου 4070/2012 (περίπτωση η.) για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα όπως καταγράφονται στον πίνακα της παραγ. Β του άρθρου 32 είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με αυτά των κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Για να αποφευχθεί η καταβολή από μία επιχείρηση 10 δωματίων τριών (3) κλειδιών παραβόλων κατά 150% υψηλότερων από μία ξενοδοχειακή μονάδα 10 δωματίων τριών (3) αστέρων προτείνουμε:
  • Να μειωθούν τα ποσά των παραβόλων για τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας αντίστοιχα με των κύριων τουριστικών καταλυμάτων.
  • Για την προέγκριση χορήγησης νέου ΕΣΛ, τα παράβολα να καταβάλλονται άπαξ κατά την αδειοδότηση της επιχείρησης.
  • Για μείωση δυναμικότητας να μη ζητούνται εκ νέου παράβολα, ενώ για αύξηση δυναμικότητας να καταβάλλονται κατά αποκλειστικότητα τα παράβολα που αντιστοιχούν στα επιπλέον δωμάτια της επιχείρησης.
  • Για αλλαγή εκμετάλλευσης μίας οικογενειακής επιχείρησης, όταν αυτή μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας, να απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκ νέου καταβολής των παραβόλων.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

  Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θα ήθελε να επισημάνει ότι εάν και έως σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλές διατάξεις που αφορούν στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν έχει προβλεφθεί ακόμα και το μέσο της χρηματοδότησης των πλοίων με τη σύγχρονη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

  θεωρούμε ότι, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μία από τις βασικότερες μορφές ανάπτυξης της χώρας μας και χρειάζεται να βρεθούν τρόποι προώθησής του, η προοπτική χρηματοδοτικής μίσθωσης των πλοίων και των πλωτών ναυπηγημάτων είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί σε κάποια νομοθετική τροποποίηση στο άμεσο μέλλον.

  Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα και οι εταιρείες leasing να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για χορήγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων, πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι να συμπεριληφθούν στο τέλος του παρόντος άρθρου και τα παρακάτω:

  3.
  α) Διαγράφεται το εδάφιο β «Με προεδρικό διάταγμα, ….. ως και κάθε λεπτομέρεια» της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2743/1999 ΦΕΚ 211 Α’.

  β) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’ και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο αυτής που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 24 του Ν. 2520/1997 ΦΕΚ 173 Α’ καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2682/1999 ΦΕΚ 16 Α’ διαγράφεται η φράση «και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα» και προστίθεται η φράση «κάθε είδους πλοίου και πλωτού ναυπηγήματος».

  γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’, μετά τη φράση «μητρώα αεροσκαφών» προστίθεται η φράση «και στα μητρώα πλοίων.»

  δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2367/1995 ΦΕΚ 261 Α’ μετά τη φράση «πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη» προστίθεται η φράση «τρία (3) έτη για τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα».

  ε) Στο άρθρο 5 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’ προστίθεται η εξής παράγραφος:
  «Όλες οι ευθύνες που απορρέουν από την μίσθωση των κινητών πραγμάτων στα πλαίσια του παρόντος νόμου αφορούν στο πρόσωπο του μισθωτή και όχι στου χρηματοδοτικού εκμισθωτή του ως άνω νόμου.»

  Ιωάννης Κλοκίδης
  Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Χ.Μ.