Άρθρο 08: Σύσταση διυπουργικών συντονιστικών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 τροποποιείται ως εξής:

«13. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργείο. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Σκοπός της επιτροπής είναι η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς. Ειδικότερα :
α)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνίσταται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη του Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και ένα εκπρόσωπο από το τοπικό Επιμελητήριο και την ένωση ξενοδόχων. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της Χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες των οποίων οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης συμμετέχουν στην επιτροπή του άρθρου αυτού
β) το στοιχείο β παραμένει ως έχει
γ) στο στοιχείο γ) όπου αναφέρεται ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ εννοείται εφεξής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Όπου αναφέρεται Νομάρχης εννοείται Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης.
δ) Το στοιχείο δ) καταργείται»

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:51 | ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥΔΗΣ

  Ο τουρισμός είναι ένας σύνθετος τομέας και για να αναδειχθεί ένας σημαντικός τομέας οικονομικής ανάπτυξής χρειάζεται μια συλλογική οργάνωση με πολλούς φορείς .
  Με δεδομένο αυτό οι άνθρωποι που θα αποτελούν την διυπουργική επιτροπή θα επεξεργάζονται τα σύνθετα θέματα του τομέα του τουρισμού δίνοντας λύσεις για τη σωστή διαχείριση αυτού του τομέα από το κράτος και τους πολίτες .
  Θέματα που θα αποτελούσαν συλλογική παρέμβαση με προγραμματισμό και αποτέλεσμα για την οικονομική ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος είναι :
  – Σωστή οργάνωση ανάδειξης αρχαιολογικής κληρονομιάς , με το ανάλογο και απαραίτητο προσωπικό .
  – Συστηματική οργάνωση και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων .
  – Οργάνωση και σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης εκτός του τομέα αναψυχής (διακοπών) , και στις δραστηριότητες του ανθρώπου όπως , π.χ. πολιτισμός – χρηματοοικονομία – παροχές υγείας – εκπαίδευση , με ανάλογες υποδομές .
  – Σχεδιασμό ανάπτυξη παραθεριστικών οικισμών και απεμπλοκή από τις Ζ.Ο.Ε. , εφαρμόζοντας πολεοδομικά σχέδια προσαρμοσμένα με το φυσικό περιβάλλον . Δεν λέγεται πρόοδος ή ανάπτυξη (πολιτισμός) να δεσμεύονται περιοχές συμπολιτών μας σε Ζ.Ο.Ε. επί 27 χρόνια , να αυξάνεται η αντικειμενική αξία χωρίς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ως οικόπεδο τουριστικής εκμετάλλευσης ή δυνατότητα γεωργικής παραγωγής . Και παράλληλα άναρχη δόμηση με δρόμους φάρδους 2 μέτρων , δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας στους πολίτες και επιβαρυντικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον . (Ένα εργοστάσιο όσο μεγάλο και να είναι μπορεί , να μεταφερθεί σε όποιο σημείο του πλανήτη . Ένα σύνολο κτισμάτων (σπίτια) , οικισμό , κωμόπολη είναι δύσκολο να μεταφερθεί για λόγους συναισθηματικούς , οικονομικούς , ούτε είναι εύκολο οι παρεμβάσεις ) .
  – Για αυτό πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης προς αποφυγή κορεσμού του φυσικού περιβάλλοντος , του οπτικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού .
  – Οι φόροι πρέπει να κατανέμονται δίκαια . Δεν είναι σωστό να αποκαλείται ως άγονη γραμμή η μετακίνηση συμπολιτών μας επειδή μας προσφέρουν έμμεσα αρκετά καλά της φύσης και με οικονομικά οφέλη .

 • Δεδομένης της οριζόντιας λειτουργίας του Τουρισμού και των εξαρτήσεων από λοιπούς τομείς το Υπουργείο Τουρισμού ορθώς θεσμοθετεί
  α) μια (κεντρική) διαρκή Συντονιστική Επιτροπή για θέματα τουρισμού και
  β) αντίστοιχες επιτροπές σε κάθε περιφέρεια.
  Οι επιτροπές αυτές όμως δεν είναι δυνατό να αποτελούνται μόνο από κρατικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν συνήθως περιορισμένη γνώση των θεμάτων που απασχολούν τον τουρισμό, από έναν εκπρόσωπο του τοπικού Επιμελητηρίου (ανεξαρτήτου ειδικότητας) και από ένα εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων μόνο (!). Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα που παραχωρείται για «παρακολούθηση» και έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτάσεις για την λήψη μέτρων για τον έλεγχο των παρανομιών είναι «κενή γράμματος» διότι ένα όργανο όπως το περιγραφόμενο δεν έχει την απαιτούμενη γνώση τουλάχιστον στον τομέα των παράνομων τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω κρατικές επιτροπές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την τουριστική αγορά, η οποία πρέπει να εκπροσωπείται Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν αντίστοιχα και εκπρόσωποι του ΗΑΤΤΑ, προκειμένου να εκπροσωπηθεί και ο κλάδος των τουριστικών γραφείων που αποτελεί τον παραγωγό και το δίκτυο διανομής του τουριστικού προϊόντος.
  Εξ άλλου, στο παρόν Σ.Ν. δεν γίνεται αναφορά στο ήδη θεσμοθετημένο με το άρθρο 24 του Ν.2636/98 Νόμου Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, του οποίου η λειτουργία κρίνεται αναγκαία. Προφανώς, θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μελών και να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις.

 • • Άρθρο 8 παράγραφος 1 -Σύσταση Διυπουργικών Συντονιστικών Επιτροπών σε θέματα τουρισμού

  Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού Θεμάτων Τουρισμού και Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.
  Διαφωνούμε κάθετα με τη μη συμμετοχή του φορέα μας στην παραπάνω επιτροπή.
  (εκπρόσωπος από κάθε Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων)
  Το όργανο αυτό είναι το πλέον αρμόδιο για θέματα τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων και πράγματι η ίδρυσή του κρίνεται επιβεβλημένη.

  Αν όμως ο νομοθέτης θέλει πραγματικά να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση, επιβάλλεται η συμμετοχή και του δικού μας φορέα, αφού εμείς λόγω της δομής μας μπορούμε και εκπροσωπούμε επάξια τους επιχειρηματίες από όλα τα νησιά.
  Δε διαφωνούμε με τη συμμετοχή εκπροσώπου από την Ένωση Ξενοδόχων και του Επιμελητηρίου, είναι όμως αδύνατον ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου (που συνήθως ορίζεται στη θέση αυτή) να γνωρίζει τα προβλήματα των μικρών νησιών καθώς και των επιχειρήσεων του κλάδου μας.
  Όσο αφορά την εκπροσώπησή μας από το Επιμελητήριο, θεωρούμε πως ούτε αυτό μας καλύπτει, εφόσον ο εμποροβιοτεχνικός του προσανατολισμός προεξοφλεί ότι -κατά ένα μεγάλο ποσοστό- οι εκπρόσωποί του δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό.

  Όπως προαναφέραμε, μόνο εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα των μικρών νησιών και θεωρούμε απαράδεκτο να λείπει από μια τόσο σημαντική επιτροπή ένας εκπρόσωπος του φορέα μας.
  Θέλουμε να είμαστε στην 1η γραμμή των αγώνων και η συμμετοχή μας στη συνδιαμόρφωση κοινών προτάσεων για τον τουρισμό κρίνεται απαραίτητη.
  Η μη συμμετοχή του φορέα μας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη λάβουν γνώση των προβλημάτων-αιτημάτων μιας μεγάλης μερίδας επιχειρηματιών του τόπου, η οποία περνάει κι αυτή τη δική της ξεχωριστή κρίση.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 15:00 | Γιώργος Κώττας

  Ποιοί έγραψαν αυτή την τροποποίηση?
  Μιλά για «μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων» σε κάθε περιφέρεια και κανείς δεν σκέφτηκε να περιλάβει εκπρόσωπο του ΕΟΤ???

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 17:43 | Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

  Στη σύσταση διυπουργικών συντονιστικών επιτροπών σε θέματα τουρισμού πρέπει να συμπεριληφθεί εκπρόσωπος της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. κάθε περιφέρειας. Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών μελών της Συνομοσπονδίας μας έχουν πλήρη γνώση κάθε περιοχής – νησιού και γνωρίζουν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της τουριστικής διαμονής και όχι μόνο.

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 18:19 | Περσεφόνη Τρίχα

  Στο άρθρο 8, που αφορά τη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής, να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητές τους, η επικαιροποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας η οποία απαιτεί συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.

  Επίσης στο άρθρο 8.1.α), να αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του ΕΟΤ στη μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων.
  Ορισμένες ΠΥΤ έχουν πάνω από μισό αιώνα ζωής και εμπειρίας στον Τουρισμό ενώ οι περισσότεροι προϊστάμενοι των ΠΥΤ εργάζονται και υπηρετούν το αντικείμενο για περισσότερο από 25 συνεχόμενα χρόνια. Η τεχνογνωσία τους μπορεί να φανεί χρήσιμη στους τοπικούς φορείς.