Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού

1. α. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :
– κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων τουρισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, εσωτερικού τουρισμού, τουρισμού των νέων κ.λπ.
– συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των προοπτικών της τουριστικής υποδομής και ανάλυση των τάσεων της τουριστικής αγοράς.
– διερεύνηση της υφιστάμενης υποδομής για την αντιμετώπιση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.
– εισήγηση για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων υποδομής για την ικανοποίηση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.
– κατάρτιση προγραμμάτων επιδίωξης στόχων του ελληνικού τουρισμού, με καταγραφή των αναγκαίων φορέων συνεργασίας, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και με ανάλυση του προϋπολογισμού του απαιτούμενου κόστους.
– διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζήτηση και επισήμανση εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
– διαμόρφωση ή εξεύρεση νέων μεθόδων, προτύπων και συστημάτων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, με βάση τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
β. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων αυτές που περιγράφονται ως αρμοδιότητες του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4002/20011
Η αρμοδιότητα που αφορά την μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα από εκδηλώσεις που δημιουργούν αυξημένη τουριστική ζήτηση, όπως η διοργάνωση αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, επεξεργασία ειδικών προγραμμάτων για την επίλυση των προβλημάτων και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών, μεταφέρεται στην Διεύθυνση Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ.
γ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού μόνο αυτές που αφορούν στις ειδικές τουριστικές υποδομές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.
δ. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .
ε. Τα άρθρα 7 και 9 του π.δ. 343/2001 καταργούνται.
2. α. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :
– Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού του σχετικού με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.
– Η διαπίστωση αδυναμιών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων μέτρων.

– Η μελέτη και διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας.
– Η μελέτη των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι διάφορες μορφές της τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής υποδομής και η διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης.
– Η μελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουριστικούς επισκέπτες.
– Η επισήμανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουρίστες.
– Η εισήγηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις ως άνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

β. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .

 • Ο τίτλος του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου είναι παραπλανητικός, καθώς ελάχιστη σχέση έχει με τα περιεχόμενα περί τουρισμού που πραγματεύεται. Επομένως, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία απορεί ειλικρινά με τη διαφαινόμενη αυτή απόσταση μεταξύ του περιεχομένου και του τίτλου.

  Σε γενικές γραμμές, το νομοσχέδιο επιχειρεί με διατάξεις που οριακά θα χαρακτηρίζονταν νόμιμες, πολύ σοβαρές τροποποιήσεις στην έως σήμερα χωροταξία του τουρισμού. Οι τροποποιήσεις αυτές, που δεν δικαιολογούνται περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή πολεοδομικά, θα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο της υπαίθρου της χώρας, δύο από τα μοναδικά πια θησαυροφυλάκια που έχουν απομείνει στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, η Ορνιθολογική εκτιμά ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα υποβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της χώρα, πιθανότατα ανεπιστρεπτί.

  Είναι απολύτως αδικαιολόγητη η καταστροφή των φυσικών μας πόρων και των περιβαλλοντικών δικλείδων ασφαλείας, τα οποία είναι και τα πλέον χρήσιμα εργαλεία διασφάλισης ενός βιώσιμου τουρισμού. Η μεγέθυνση των τουριστικών καταλυμάτων χωρίς σοβαρούς περιορισμούς εκτιμούμε ότι θα βάλει τέλος στο λόγο για τον οποίο οι ξένοι επισκέπτες έρχονται στην Ελλάδα: τη μοναδική φυσική της ομορφιά.

 • Ο τίτλος του υπό διαβούλευση σχέδιου νόμου δεν εχει ισχυρή σχέση με το περιεχόμενό του. Μεσα από αυτό, στο όνομα της επιτάχυνσης διαδικασιών και προσέλκυσης επενδύσεων, επιβραβεύεται η περιβαλλοντικη επιβάρυνση και η απαξίωση του ίδιου του σχετικού εθνικού κεφαλαίου αλλά και του τουριστικού προϊόντος.

  Κάποιες από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο είχαν υποβληθεί τον Μάρτιο του 2012 στη Βουλή ως άρθρο 148 (με τίτλο «Χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και άλλες σχετικές διατάξεις») του νόμου 4070/2012 του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είχε δικαιολογημένα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και είχε τελικά καταψηφιστεί.

  Θέτοντας, από την πλευρά μας, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ως στόχο, εντοπίζουμε σε άρθρα του σχεδίου νόμου (11, 15, 16, 30) στροφή στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

  Όσον αφορά τα άρθρα 11 και 15, τα οποία τροποποιούν τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και παρακάμπτουν την ήδη δρομολογημένης από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ διαδικασία αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη διαδικασία εξέτασης των προτεινόμενων ρυθμίσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα χωροταξική νομοθεσία).

  Η αυτονόμηση του Υπουργείου Τουρισμού, όσον αφορά θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας για τις τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες, δημιουργεί μια χαοτική, νομικά επισφαλή και περιβαλλοντικά επικίνδυνη κατάσταση για τον φυσικό χώρο και τους φυσικούς πόρους (που αποτελούν βασικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος).

  Εν ολίγοις, η απώλεια κρίσιμων περιβαλλοντικών κεκτημένων, όπως η νομοθεσία προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, αντί να προσελκύσει σοβαρές επενδυτικές προτάσεις στο χώροτ υο τουρισμού απειλεί να απαξιώσει το τουριστικό προϊόν. Θα περίμενε κανείς να έχουμε διδαχθεί από τα παθήματα Μεσογειακών χωρών που τώρα πλέον πληρώνουν ακριβά το κόστος της παράδοσης της παράκτιας ζώνης στο όνομα των βραχυπρόθεσμων εσόδων.Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, η πολιτική ηγεσία της χώρας οφείλει να αντιμετωπίσει την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή, κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 14:01 | Γιώργος Κολέτσος

  Σε σχέση με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα ήθελα να καταθέσω τους παρακάτω προβληματισμούς:
  1. Το εν λόγω προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πρέπει να στηρίζει την επιτυχή υλοποίηση της τουριστική πολιτικής της χώρας και να εντάσεται στα πλάισια ενός μέσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά, με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και στόχους, με ευθυγράμμιση των δράσεων του κάθε επίσημου θεσμικού φορέα και με σαφή και διακριτό καταμερισμό αρμοδιοτήτων αυτών.
  2. Οι προτεινόμενες μεταφορές αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Τουρισμού χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και τεκμηριωμενης επιχειρηματολογιάς, καθώς ο ΕΟΤ είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που διαθέτει επιτυχημένο ιστορικό ετών, στελεχιακή ικανότητα, τεχνογνωσία και ετοιμότητα, όπως και τις αντίστοιχες οικονομίες επιχειρησιακής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, εκτελώντας επιτυχημένα την υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής στρατηγικής και πολιτικής της χώρας. Επίσης θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση και να συνυπολογισθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στην υπάρχουσα ομαλή διαχείριση εποπτείας της τουριστικής αγοράς κατά την μεταφορά των αρμοδιοτήταν και αν θα μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στην ίδια λογική προβληματισμού θα πρέπει να τεθεί και το θέμα της υλοποίησης των έργων και απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που αυτή την στιγμή διαχειρίζεται ο ΕΟΤ και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις δημιουργηθούν απο τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και της χρονοβόρας διαδικασίας αλλαγής αρμοδιοτήτων.
  3. Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα πρέπει να επανεξεταστεί με στόχο την πραγματική αναβάθμιση του, καταστώντας τον ακόμα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Καταργώντας αναχρονιστικές διατάξεις του παρελθόντος και μέσα απο την ουσιαστική αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και των δομών του, ο ΕΟΤ μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πρότυπο εθνικού τουριστικού οργανισμού. Απελευθερώνοντας δημιουργικά και κεφαλαιοποιώντας αποτελεσματικά την ανεκμετάλλευτη μοναδική αξία που διαθέτει, τόσο σε επίπεδο συνέχειας, συσσωρευμένης τεχνογνωσίας, τουριστικής κουλτούρας και αντίληψης, όσο και σε επίπεδο ικανότητας, ταλέντου και στελεχιακού δυναμικού, είναι ικανός να διαχειριστεί επιτυχημένα την υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής και πολιτικής της χώρας μας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:06 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  1. Εισαγωγή
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνει ότι αποτελεί, όχι απλώς φυσιολογική, αλλά και δημιουργική αντίδραση στη σημερινή πολύπλευρη κρίση η επιδίωξη της χρησιμοποίησης του Τουρισμού ως πρωτεύοντος μοχλού ανάπτυξης, με τον απαραίτητο όμως όρο της βιώσιμης διαχείρισης των απαράμιλλων φυσικών, οικονομικών και αξιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, προς όφελος και των μελλοντικών γενεών Ελλήνων.
  Με αυτό το πνεύμα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ασχολείται συστηματικά και υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου του Τουρισμού, πιστεύοντας ακράδαντα ότι δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς και αντιστρόφως. Άλλωστε, άξιο ποιεί κυρίως την πλούσια σχετική εμπειρία της από την εφαρμογή του μεγάλου προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ από το 2005 και γνωρίζει άριστα τις ευαίσθητες κλίμακες των νησιών του Αιγαίου.
  Επομένως, η συμμετοχή της στη Διαβούλευση ενός ν/σ του Υπουργείου Τουρισμού, έρχεται να συμβάλλει με μερικές νευραλγικές παρατηρήσεις, και με συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις, επιδιώκοντας τόσο την αποτελεσματικότητα των επιμέρους μέτρων, όσο και την αποφυγή τυχόν αρνητικών παρενεργειών.
  Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται σε μερικές αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του ν/σ και τη συμβατότητα μεταξύ των στόχων που θέτει και των μεθόδων και πρακτικών που προτείνει. Η άρση ορισμένων από αυτές θεωρούμε πως θα συμβάλει στον ορθολογικό καθορισμό των επιμέρους μέτρων. Και αυτό διότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις επεμβαίνουν ίσως υπερβολικά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, επιδρώντας και σε ρυθμίσεις περιορισμών, τόσο ως προς την χωροθέτηση δραστηριοτήτων, όσο και τα επιτρεπόμενα μεγέθη τους, καθιστώντας το σε απλουστευμένο διαδικαστικό εργαλείο αδειοδότησης.
  Είναι απαραίτητο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι κινήσεις που γίνονται για την οικονομική σωτηρία της χώρας να μην είναι αποσπασματικές, αλλά αντιθέτως να είναι βάσιμες και να στηρίζονται σε στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα τους, ειδικότερα όταν υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις μη αναστρέψιμων επιπτώσεων σε όλα τα επίπεδα (όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά μέσα από την υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος κτλ).
  Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη κα διαθέσιμη για κάθε περαιτέρω επεξήγηση και επεξεργασία των παρακάτω παρατηρήσεων και προτάσεων της, λαμβάνοντας υπόψη τη πολύ βραχεία προθεσμία της Διαβούλευσης για ένα τόσο σημαντικό ν/σ.
  Παρακάτω ακολουθούν σχόλια και προτάσεις επί του ν/σ.

  2. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
  Καταρχάς, διευκρινίζουμε ότι η παρέμβασή μας στη διαβούλευση δεν στοχεύει στην κριτική λεπτομερειακή ανάλυση του συνόλου του ν/σ και των διατάξεών του, αλλά κυρίως των σημείων εκείνων, τα οποία σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Δηλαδή των παραγόντων που αποτελούν την «πρώτη ύλη» της τουριστικής βιομηχανίας, που ασφαλώς θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάκαμψης της οικονομίας και ιδίως της απασχόλησης. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και ειδικότερα για την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και εναλλακτικού τουρισμού, επιβάλλεται οι εισαγόμενες ρυθμίσεις να στοχεύουν ακριβώς σ’ αυτό, να μην είναι αποσπασματικές και ιδίως να μην προκαλούν μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και επομένως να υποβαθμίσουν το βασικό και μοναδικό αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.
  Έτσι, δεν έχουμε βασικά σχόλια στο Μέρος Α΄ του Ν/σχεδίου, που αφορά στην αναδιάρθρωση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΟΤ και Υπουργείου, εφ’ όσον έχει μελετηθεί επαρκώς και δεν θα προκαλέσει έστω μεταβατικά τέτοια αναστάτωση που θα επιφέρει το αντίθετο από το στοχευόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή πτώση του επιπέδου των παρεχομένων κυβερνητικών υπηρεσιών. Θεωρούμε πως οι στόχοι των πολιτικών που μνημονεύονται στο Μέρος Α’, θα συμβάλλουν στην βελτίωση της τουριστικής πολιτικής της χώρας, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.
  Στο Μέρος Β’ αναπτύσσονται με συχνά αποσπασματικό τρόπο ένα πλήθος από ρυθμίσεις που τροποποιούν σποραδικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τον Τουρισμό, που θα έπρεπε να αποτελέσουν ξεχωριστή θεσμική παρέμβαση μιας ολοκληρωμένα διατυπωμένης τουριστικής πολιτικής, και χωρίς μάλιστα να υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η αποσπασματική αυτή προσέγγιση επεκτείνεται και σε θέματα αρμοδιότητας άλλων φορέων της Διοίκησης με κύρια την παρέμβαση στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό του ΥΠΕΚΑ, αλλά και έμμεσα στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης του εθνική χώρου, μολονότι είναι υπό εξέλιξη η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την «Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού». Είναι προφανές πως το υπό συζήτηση ν/σ δημιουργεί τετελεσμένο, προκαταβάλλοντας το τελικό αποτέλεσμα της όλης μεταρρύθμισης. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παραβλέπονται οι τελευταίες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει -το ήδη αδύναμο- ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ευαίσθητες περιοχές της χώρας, όπως τα νησιά και ο ορεινός χώρος. Επιπλέον, αυτή η αποσπασματική προσέγγιση γεννά προβληματισμούς γύρω από νομικά και συνταγματικά ζητήματα.
  Ο τίτλος του σ/ν δε συμβαδίζει με το περιεχόμενο του σε όλη του την έκταση, καθώς περιλαμβάνει διατάξεις διαφορετικού χαρακτήρα, εκτός αν η έννοια «απλούστευση διαδικασιών» για το συντάκτη εμπεριέχει και απαλειψη βασικών αρχών χωροταξικής πολιτικής και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να σταθμίσει τα πρόσφατα σχετικά νομοθετημάτα, όπως του Ν. 4070/2012, του Υπουργείου Υποδομών ή την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (Μάρτιος 2012), τα οποία όπως ήδη αναφέρθηκε, περιλάμβαναν παρόμοιες διατάξεις, με αποτέλεσμα την αντίδραση πολλών πολιτικών, των τοπικών κοινωνιών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της κοινής γνώμης, με αποτέλεσμα την επανεξέταση τους. Η εύλογη αυτή αντίδραση στηρίζονταν στην αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επίμαχων διατάξεων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και την κοινωνία.
  Δεν είναι απλώς κοινός τόπος, αλλά αποδεδειγμένη διαπίστωση πως η υποβάθμιση του τοπίου, του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η αλλοίωση της ταυτότητας ενός τουριστικού προορισμού υποβαθμίζει την ελκυστικότητα του και συνεπαγόμενα το επίπεδο της τουριστικής ζήτησης και άρα τους αντίστοιχους οικονομικούς δείκτες. Πειραματισμοί και μάλιστα πάνω σε παρωχημένα και αποτυχημένα πρότυπα –ειδικότερα όταν είναι εκτός κλίμακας και ασύμβατα με τον τόπο-, όπως εκείνα της ενθάρρυνσης μαζικής κατασκευής τουριστικών κατοικιών δεν επιτρέπονται ιδίως ενόψει της αδυναμίας μετέπειτα διορθωτικών κινήσεων. Είναι γνωστό σε όλους ότι το ξεπερασμένο αυτό πρότυπο αποτελεί την κύρια αιτία κατάρρευσης του ισπανικού τραπεζικού συστήματος και της σφοδρότατης οικονομικής κρίσης που περνάει η Ισπανία.
  Το χειρότερο είναι ότι για την Ισπανία έχει πλέον εξουδετερωθεί η δυνατότητα ανάκαμψης μέσω του παράκτιου τουρισμού, καθώς έχει καταστραφεί το παράκτιο περιβάλλον της. Το Σεπτέμβριο του 2011 το απόθεμα νέων σπιτιών που παρέμεναν απούλητα στην Ισπανία έφθαναν τα 818.000, χωρίς να υπολογίζονται και εκείνα που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών, ο αριθμός των οποίων εκτιμούνταν την ίδια εποχή σε επιπλέον 200.000. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, μόνο τα Ταμιευτήρια έχουν απούλητες κατοικίες αξίας 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι έντονες προσπάθειες της Ισπανίας τον περασμένο χρόνο να πουλήσει αυτό το απόθεμα κατοικιών στην Ευρώπη όσο-όσο, σημείωσε παταγώδη αποτυχία.
  Ακόμη και αν η ανάπτυξη αυτής της αγοράς ήταν ή καταστεί στο μέλον εφικτή, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική μέριμνα για την προστασία του ίδιου του τουρισμού. Αν εξαιρέσει κανείς τους κατασκευαστές που ευελπιστούν να «κινηθεί η αγορά» και προσδοκούν να αποσβέσουν άμεσα κάποιες από τις «επενδύσεις» τους, όπως επίσης και τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα που υποφέρουν από την οικονομική κρίση (οι οποίοι όμως θα ωφεληθούν μόνον βραχυπρόθεσμα, από κάποιες περιστασιακές θέσεις εργασίας), ο επαγγελματικός τουριστικός τομέας ήδη θίγεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των παράνομα ενοικιαζόμενων παραθεριστικών κατοικιών. Σε αυτή την περίπτωση το γενικό συμφέρον του συνόλου συμβαδίζει με εκείνο των επαγγελματικών του τουρισμού, διότι η ημερήσια δαπάνη όσων διαμένουν σε τουριστικές κατοικίες είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη των τουριστών που διαμένουν σε ξενοδοχεία. Το ίδιο ισχύει και για την απασχόληση. Επιπλέον, το κράτος θα χάνει σημαντικά έσοδα από έμμεση και άμεση φορολογία.
  Ακόμη και η υπό εξέλιξη πολυδιάστατη κρίση, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας στηριζόταν στην οικοδομική δραστηριότητα αντί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως οι επίσημοι φορείς θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και να μη θέλουν να τα επαναλάβουν, προσδοκώντας πρόσκαιρα οφέλη με τελικό χαμένο την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουρισμού, που να βασίζεται στην απόκτηση εμπειρίας από τους τουρίστες με βάση την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:02 | Λάζαρος Γεωργιάδης (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

  Γενικές Παρατηρήσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επί του σχεδίου νόμου
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, συμμετέχουμε διατυπώνοντας την αγωνία μας για την υιοθέτηση της γενικότερης αρχής και φιλοσοφίας «fast track» και στον τομέα του τουρισμού ακολουθώντας την ευρύτερη εθνική αναπτυξιακή πολιτική με ολέθρια αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον. Είναι σαφές ότι η κύρια πολιτική μέριμνα αφορά στην βιομηχανοποίηση του τουρισμού με λογιστικού τύπου αύξηση των μεγεθών και των αριθμών και μόνο χωρίς να συνυπολογίζεται η διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών της χώρας, τόσο αυτών που αφορούν φυσική κληρονομιά, το τοπίο και την βιοποικιλότητα όσο και αυτών που σχετίζονται με το πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον.
  Θεωρούμε ως βασική και ουσιαστική έλλειψη την ανυπαρξία προβλέψεων, κανονισμών και υπηρεσιών του αναδιαρθρωμένου ΕΟΤ που να αφορούν την προώθηση, οργάνωση και ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του οικοτουρισμού και ειδικότερα του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Η ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, η ενίσχυση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης του προσωπικού υπαίθριων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση και ενίσχυση των θεματικών περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης και η διατήρηση και ενίσχυση των δικτύων των μονοπατιών και των ορειβατικών διαδρομών ως βασικά εργαλεία για τις νέες μορφές τουρισμού στην ηπειρωτική-ορεινή κυρίως Ελλάδα, δεν φαίνεται να αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής του «νέου ΕΟΤ».
  Εκτός από τον ότι ο τουρισμός αντιμετωπίζεται και προωθείται μόνο στην βιομηχανική και εντατική του μορφή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις:
  Α) Τροποποιείται και κατ’ επέκταση γίνεται παράβαση του ισχύοντα Εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό με την παράκαμψη της ήδη δρομολογημένης από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ διαδικασίας αναθεώρησης τού σχετικού Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της διαδικασίας εξέτασης των προτεινόμενων ρυθμίσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως σαφώς προβλέπεται από την ισχύουσα χωροταξική νομοθεσία.
  Β) Παρακάμπτεται η υποχρέωση της εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:36 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  Σχολιασμός Σχεδίου Νόμου περί αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού…..και λοιπές διατάξεις.

  ΑΡΘΡΟ 1, § 1,α

  Η προσπάθεια κατανόησης και σχολιασμού του παρόντος σχεδίου νόμου γίνεται με βάση την αποδοχή ότι το Υπουργείο έχει την επιτελική αρμοδιότητα και ο ΕΟΤ την εκτελεστική.
  Υπό αυτό το πρίσμα, και πριν από το παρόν νομοσχέδιο, το Yπουργείο Τουρισμού ενέκρινε τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και ενίσχυσης του Eσωτερικού Tουρισμού, που η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων και το Τμήμα Νέων Μορφών Τουρισμού σχεδίαζε , προκήρυσσε και υλοποιούσε και υλοποιεί. Το Τμήμα εργάζεται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια, συνεπικουρούμενο από τις διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες ο Οργανισμός διαθέτει και ανάλογα με τη φάση του έργου μπορούν να βοηθήσουν, υπηρεσίες αποκεντρωμένες όπως των ΠΥΤ, υπηρεσίες της αντίστοιχης Δ/νσης Επιθεώρησης, Οικονομικές κλπ. Η εφαρμοζόμενη ανακύκλωση προσωπικού στο Τμήμα, έχει δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων να «μπολιαστεί» με το πνεύμα και την εμπειρία των διαφόρων προγραμμάτων, όπως «Τουρισμός για όλους» «Τουρισμός τρίτης ηλικίας», «Τουρισμός για Νέους» κ.ά. ώστε να μπορούμε να πούμε ότι πλέον αποτελεί βιωματική εμπειρία και τεχνογνωσία ευρύτερα του ΕΟΤ.
  Η προβλεπόμενη μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο, φοβούμαστε ότι, δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, λόγω έλλειψης εμπειρίας και «αντένων» να εξυπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο και τον κλάδο των καταλυμάτων πιο αποτελεσματικά, ενώ έρχεται σε αντίφαση με τον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου.
  Η παρακολούθηση παράλληλα Συνεδρίων των διεθνών αντίστοιχων Οργανισμών , η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, έχει εμπλουτίσει και προάγει τη σκέψη των στελεχών του Τμήματος προς όφελος των προγραμμάτων και των τελικών δικαιούχων, εμπειρία που δεν μεταφέρεται, κατά τη γνώμη μου, άμεσα με την μεταφορά αρμοδιοτήτων.

  ΑΡΘΡΟ 1, § β

  Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης
  Επενδυτών/Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων ΕΟΤ

  Η αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων έχει εφαρμοστικό χαρακτήρα, παρέχοντας ευρεία και εξειδικευμένη πληροφόρηση επί των επενδυτικών προγραμμάτων που ισχύουν κάθε φορά, προκηρυσσόμενα από διάφορα Yπουργεία ή Yπηρεσίες, τα οποία ενισχύουν άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή για κάποιες δράσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο τις μεγαλύτερες όσο και τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές του κλάδου. Ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό για τις προϋποθέσεις επιχορήγησης, την ισχύουσα νομοθεσία, προδιαγραφές, διαδικασία εγκρίσεων κλπ . Το Τμήμα Τουρ. Επενδύσεων έχει εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί κάθε προβλεπόμενη από τον εκάστοτε επενδυτικό – αναπτυξιακό νόμο , ειδική τουριστική διαδικασία, που προλειαίνει το έδαφος εφαρμογής του, όπως συντονισμό και δημιουργία Ο.Ε και επιτροπών για σύνταξη προδιαγραφών για έργα ειδικής τουριστικής υποδομής (βλ. συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα κ.ά). Επίσης εξυπηρέτησε στην εφαρμογή πολλών αναπτυξιακών – επενδυτικών νόμων με τη χορήγηση «ειδικών γνωματεύσεων» για την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων του ίδιου του αναπτυξιακού σε συνδυασμό με τη τουριστική νομοθεσία για την ίδρυση νέων ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας. Χορηγούσε, μέχρι την ενεργοποίηση της ΕΥΠΑΤΕ, που του αποσπά την αρμοδιότητα, την προβλεπόμενη έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (βλ συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα κ.ά) κεντρικά, για το σύνολο της χώρας. Το Τμήμα συμβάλλει στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής με σχετικές εισηγήσεις όπως έπραξε και στα πλαίσια της πρόσφατης διαβούλευσης για τροποποίηση του επενδυτικού νόμου, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη πάγια αιτήματα της αγοράς και τις θέσεις των συλλογικών φορέων του κλάδου. Έχει μια ενεργή δραστηριότητα πάνω από 25 χρόνια και μια εμπειρία όλων των ΚΠΣ, διότι μέχρι το Γ΄ΚΠΣ υπήρξε φορέας πρότασης πολλών επιτυχημένων προγραμμάτων (βλ. «ελληνική κουζίνα», «ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων» κ.ά) ενώ σήμερα επικουρεί συμμετέχοντας σε Κεντρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ .
  Διαθέτει , ως Τμήμα της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων διαχειριστική επάρκεια, πιστοποιημένη από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, για προκήρυξη δράσεων ενταγμένων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

  Το Υπουργείο Τουρισμού δεν χρειάζεται τις αρμοδιότητες «πληροφόρησης τουριστικού επιχειρηματικού κοινού», μικρομεσαίων κυρίως τουρ. επιχειρήσεων, ό,τι στην πραγματικότητα έμεινε μετά την αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου και την ΕΥΠΑΤΕ. Το Υπουργείο Τουρισμού διαθέτει στο οργανόγραμμά του Δ/νση Επενδύσεων για να εξυπηρετήσει τον επιτελικό ρόλο του στρατηγικού Σχεδιασμού των Επενδύσεων. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος , μέσω της απορρόφησης των αρμοδιοτήτων του από την ΕΥΠΑΤΕ (άρθρο 1) και στη συνέχεια μεταφοράς στο Υπουργείο, (άρθρο 2), όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, δεν προδικάζει τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ΜΜΕ επιχειρήσεων του τουρισμού. Εάν είχε προηγηθεί κάποια έρευνα αγοράς , θα αναδείκνυε την έξωθεν καλή μαρτυρία για τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, ΕΦΔ και κοινό.

  Αυτή η καλή του λειτουργία το έκανε αποδέκτη προσκλήσεων για να προσφέρει τη σωρευμένη γνώση και εφαρμοζόμενη επενδυτική πολιτική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού στον Ελλαδικό χώρο και να συμμετέχει σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. ότι είναι Partner σε 2 έργα Equal στο πρόσφατο παρελθόν και σήμερα σε ένα Interreg και ως διακρατικός εταίρος συμμετέχει σε 2 προγράμματα ΕΚΤ του Κοινοτικού πλαισίου της Ρουμανίας, συνεργαζόμενο με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, αναδεικνύοντας τις εφαρμοσμένες πολιτικές του Οργανισμού στην ανάπτυξη ΜΜΕ του τουρισμού στην Ελληνική Περιφέρεια)

  Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), που πρόσφατα συστήθηκε στον ΕΟΤ ( άρθρο 12 του ν.4002/2011 και τροποποιήθηκε με άρθρο 148 του ν.4070/2012) δεν έχει αρμοδιότητα για το σύνολο των επενδύσεων αλλά για τις μεγάλες από άποψη δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και όλες τις εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής.

  Συμπεράσματα:
  1. Ένα Τμήμα και φυσικά έναν Οργανισμό που παράγει, εργάζεται, προσαρμόζεται στις εξελίξεις των καιρών και προσφέρει «δεν τον πειράζεις» κατά τις αρχές του management …
  2. Η παρακαταθήκη είναι πολύτιμη και βαριά στους ώμους του ΕΟΤ, ας το σεβαστούν οι σχεδιάζοντες την αναμόρφωση του Τουρισμού, και ας ανοίξει πρώτα ένας καλόπιστος διάλογος των φορέων. Aπό το παρόν σχέδιο νόμου φαίνεται ότι δεν έχει προηγηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός στηριζόμενος σε μελέτες πρόσφατες ή μοντέλα επιτυχημένης λειτουργίας άλλων αναπτυγμένων τουριστικά χωρών, δεν προτείνεται διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΟΤ και Υπουργείου, που να εξασφαλίζουν τους διακριτούς τους ρόλους σε επιτελικό και εφαρμοστικό επίπεδο προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 13:27 | Αλεξάνδρα Λιαποπούλου

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ
  Με αφορμή το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 16.1.2013 για διαβούλευση στο Διαδίκτυο αναφέρω τα εξής :
  1. Ο Ε.Ο.Τ. είναι ένας δημόσιος οργανισμός που στήριξε και στηρίζει τις τουριστικές επιχειρήσεις 60 χρόνια τώρα. Από τους συναδέλφους που εργάστηκαν σκληρά και δεν είναι τώρα κοντά μας, μέχρι τους συναδέλφους του σήμερα που αγαπάμε να στηρίζουμε τον τουριστικό επιχειρηματία, ΄΄μεγάλο ή μικρό΄΄ , για μας δεν έχει σημασία, ο ΕΟΤ είναι μέρος από τον εαυτό μας. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά ο καθένας από μόνος του και όλοι μαζί για να βρίσκεται αξιοπρεπώς ο ΕΟΤ στους διεθνείς οργανισμούς κύρους. Πέρασαν διοικητικά στελέχη που πίστεψαν στον ΕΟΤ και ήθελαν να τον αναβαθμίσουν και να τον εκσυγχρονίσουν. Δεν τους άφησαν. Στον οργανισμό έχουμε δώσει την ψυχή μας εμείς οι υπάλληλοι. Δεν μπορώ να ξεχάσω τους συναδέλφους που εργάζονται μέχρι αργά γιατί πρέπει : να τελειώσει ο προϋπολογισμός, να ανακοινωθεί έγκαιρα ο κοινωνικός τουρισμός, να εκτελεστούν έργα, να δημιουργηθούν οι ιστοσελίδες, να εγκριθούν σχέδια το ταχύτερο γιατί ο επενδυτής πρέπει να καταθέσει τον φάκελό του σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα, να χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας άμεσα γιατί ο επενδυτής θα χάσει την επιδότησή του, να φιλοξενήσουμε δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, κλπ για την διαφήμιση του τόπου μας.
  2. Πονάω όταν μου παίρνουν από τον εαυτό μου ένα κομμάτι. Δεν γίνεται να διαμελιστεί ο ΕΟΤ γιατί χάνει το κύρος του, την αξιοπρέπειά του, την ισορροπία του. Και εμείς που είμαστε στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, (μερικοί από εμάς εργαστήκαμε χρόνια στην Κεντρική Υπηρεσία), την αγαπάμε την εργασία μας και είμαστε μέρος της ισορροπίας του ΕΟΤ. Τον αγαπάμε τον ΕΟΤ. Τον αγαπάω τον ΕΟΤ. Θέλω το καλύτερο για την υπηρεσία μου, τον εκσυγχρονισμό, τα σεμινάρια, τους εντατικούς ελέγχους για να γίνω καλύτερη, την νομική υποστήριξη, την σωστή αξιολόγηση, την επιβράβευση.
  3. Από τις ΠΥΤ δεν πρέπει να φεύγουν αρμοδιότητες αντιθέτως ν’ αυξηθούν. Να πάρουμε εμείς τις αρμοδιότητες από τους δήμους για τα καταστήματα ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων άνω και κάτω των 50cc κλπ. Όπως σε τουριστικό κατάλυμα δίνουμε όλες τις άδειες, έτσι σε ότι αφορά τουρισμό και αγροτουρισμό κλπ. να διεκπεραιώνετε από τις ΠΥΤ. Είναι πολύ πιο εύκολα να επικοινωνεί ο πολίτης, αφού ενδιαφερόμαστε γι’ αυτόν, με την ΠΥΤ και να εξυπηρετείται άμεσα παρά να τον στέλνεις χιλιόμετρα μακριά και σε αυτή την δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Να ενισχυθούν όσες έχουν ελλείψεις σε προσωπικό, μηχανικούς κλπ (όπως η υπηρεσία μας) και δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
  4. Όσον αφορά το άρθρο 3 ΄΄ρυθμιση υπηρεσιακών ζητημάτων ΕΟΤ΄΄ και ειδικότερα στο β) Τμήμα τεχνικής υποστήριξης ΠΥΤ, η υποστήριξη να συμβαίνει μόνο όταν οι ΠΥΤ δεν έχουν το ανάλογο προσωπικό.
  5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού πρέπει να μείνει ακέραιος γιατί αυτός στήριξε και στηρίζει τον τουρισμό στην χώρα και στο εξωτερικό. Ας κάνουμε εκσυγχρονισμό και απλοποίηση μόνο για τους επενδυτές. Οι υπηρεσίες μας ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ.

 • Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στο σχέδιο νόμου:
  «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις.»

  Πρόκειται για μία νομοθετική προσπάθεια η οποία επιχειρεί να μπει στην ουσία προβλημάτων που απασχολούν για χρόνια τον τουριστικό κλάδο, δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές με την ουσιαστική θεσμοθέτηση τουριστικών προϊόντων κατά τα διεθνή πρότυπα και φαίνεται να επιθυμεί να θέσει σε νέες βάσεις τη δημόσια διοίκηση ως προς τον τουρισμό, με ανακατανομή αρμοδιοτήτων ή δημιουργία νέων, σε επίπεδο Υπουργείου Τουρισμού και Ε.Ο.Τ. Την επιτυχία της προσπάθειας θα καθορίσουν κατά την άποψή μας δύο κρίσιμοι παράγοντες: πρώτον, η κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, δεδομένου ότι και στο παρόν σχέδιο νόμου γίνονται αναφορές σε παρελθούσες διατάξεις στις οποίες για να ανατρέξει κανείς χρειάζεται πολυπληθές και έμπειρο νομικό επιτελείο και δεύτερον, το κατά πόσο θα εισακουστούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των θεσμικών παραγόντων της αγοράς, διότι έχει αποδειχθεί και κατά το παρελθόν ότι αρκεί μία αστοχία, για να μετατρέψει μία θετική καταρχήν προσπάθεια σε αρνητική, καταδικάζοντάς την έτσι σε αποτυχία.

  Οι παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι οι εξής:

  1. Άρθρο 1 : Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.
  Πάγια θέση μας είναι πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση-διευκόλυνση των επιχειρηματιών που επιθυμούν να επενδύσουν στο χώρο του τουρισμού, είναι η διαδικασία αδειοδότησης κάθε ξενοδοχειακού καταλύματος (ανεξαρτήτου δυναμικότητας) να διενεργείται μέσω μιας υπηρεσίας (είτε αυτή ανήκει στον Ε.Ο.Τ., είτε στο Υπουργείο Τουρισμού). Παρόμοια ρύθμιση άλλωστε προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, για τα κύρια τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας άνω των 300 κλινών και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα στο άρθρο 12 του Ν.4002/2011, δυνάμει του οποίου συνίσταται η «Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων». Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει εξαρχής ότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία και μόνο, η οποία θα είναι στη συνέχεια υπεύθυνη για την κίνηση-προώθηση της όλης διαδικασίας, πράγμα που θα καθιστά την όλη διαδικασία σαφώς πιο προσιτή και ελκυστική.
  2. Άρθρο 8: Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004.
  Η άποψή μας είναι πως η αρμοδιότητα των προβλεπόμενων από την περίπτωση α επιτροπών, θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και να μην επεκτείνεται στο σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Προς τούτο, προτείνουμε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής:
  «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, συνίσταται μόνιμη Επιτροπή διαχείρισης κρίσεων και παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού σχετιζόμενων με τον έλεγχο της παραβατικότητας και των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων κάθε περιφερειακής ενότητας της χώρας που σχετίζονται με τον Τουρισμό. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης, με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από το τοπικό Επιμελητήριο και την ένωση ξενοδόχων. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, θα παρακολουθεί δε και θα ελέγχει θέματα παραβατικότητας και θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της περιφερειακής ενότητας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες των οποίων οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης συμμετέχουν στην επιτροπή του άρθρου αυτού.

  3. Άρθρο 10: Ιαματικός Τουρισμός.
  Α. Προτείνουμε την απλούστευση-συντόμευσης της διαδικασίας αδειοδότησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 17 του Ν.3498/2006 εγκαταστάσεων (κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Ν.4070/2012 με την πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης προέγκρισης λειτουργίας.
  Β. Στο πλαίσιο και της προσπάθειας απλούστευσης κατά τα ανωτέρω (α) της διαδικασίας αδειοδότησης, θα προτείναμε την παράταση της χορηγούμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3498/2006 (Α` 230) προθεσμίας, η οποία έληξε στις 31-12-2012, μέχρι τις 31-12-2013. Άλλωστε η δυνατότητα παρατάσεως της ανωτέρω προθεσμίας για ένα έτος προβλέπεται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23.2.2012) με την οποία χορηγήθηκε η προηγούμενη παράταση.

  4. Άρθρο 12: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
  Α. Παράγραφος 1.
  Δεδομένου πως η ύπαρξη της ειδικής τουριστικής υποδομής συνιστά προϋπόθεση για την ανέγερση κατοικιών προς πώληση-μακροχρόνια εκμίσθωση, θεωρούμε πως θα πρέπει οι σχετικές διατάξεις να είναι συγκεκριμένες και να μην επιδέχονται καταχρήσεων. Ως εκ τούτου, προτείνουμε τη διαγραφή των κατωτέρω εδαφίων της προτεινόμενης ρύθμισης, η διατύπωση των οποίων είναι κατά την κρίση μας εξαιρετικά γενική και επιδέχεται πλείστων όσων ερμηνειών-παρερμηνειών:
  «…καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον ποσοστό 15 % τουλάχιστον της συνολικής δόμησης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος αποτελείται από τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.»
  Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει την εξής διατύπωση:
  «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται και οι κάτωθι εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρα καταδυτικού τουρισμού.»
  Β. Παράγραφος 3.
  Θεωρούμε πως στο προβλεπόμενο στη συγκεκριμένη ρύθμιση ποσοστό (70%) θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο αριθμός των πωλούμενων-μακροχρονίως εκμισθούμενων τουριστικών κατοικιών.

  5. Άρθρο 13: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.
  Α. Με δεδομένο πως δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, αφού τα διαμερίσματα – κατοικίες του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα τουλάχιστον με την προτεινόμενη ρύθμιση, δε μεταβιβάζονται σε τρίτους, αλλά απλώς εκμισθώνονται, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιον λόγο χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος ορισμός (ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας).
  Β. Παράγραφος 1.
  Θα πρέπει η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το χρονικό διάστημα που ο ιδιώτης θα υποχρεούται να παραχωρεί το μίσθιο (δωμάτιο, κατοικία) στον επιχειρηματία. Στην προτεινόμενη ρύθμιση ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης προβλέπονται τα 10 έτη και ως ελάχιστη διάρκεια παραχώρησης του διαμερίσματος-κατοικίας από τον ιδιώτη στον επιχειρηματία τα 20 έτη, πράγμα αντιφατικό.
  Γ. Παράγραφος 2β.
  Θα πρέπει στο καθοριζόμενο ποσοστό (50%) να περιλαμβάνεται όχι μόνο ο αριθμός των μακροχρονίως εκμισθούμενων κατοικιών, αλλά και των κατοικιών προς πώληση.
  Προτείνουμε, λοιπόν, την εξής διατύπωση:
  «β. Τα εκμισθούμενα μακροχρονίως τμήματα των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50% του συνολικώς πραγματοποιούμενου συντελεστή δόμησης. Ειδικώς, επί σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, το ποσοστό των κατά τα ανωτέρω εκμισθούμενων μακροχρονίως τμημάτων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας και το ποσοστό των κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν.4002/2011 εκμισθούμενων μακροχρονίως και πωλούμενων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 50% της συνολικής επιφανείας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.»
  Δ. Παράγραφος 2γ.
  Δεδομένου πως η παράγραφος 2 αφορά τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση γ γίνεται λόγος και για «μεταβίβαση» τμημάτων, προτείνουμε προς αποφυγή παρερμηνειών την εξής διατύπωση:
  «γ. Η επενδυτική δαπάνη των προς μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, καθώς και των προς μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση τουριστικών κατοικιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας.»

  6. Άρθρο 15: Τουριστικές επαύλεις.
  Είναι προφανή τα τεράστια ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος των νομίμως λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων, που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διάταξη. Η διάταξη, όχι μόνο δε θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, εξαιτίας του οποίου θέλουμε να πιστεύουμε ότι προβλέπεται, την πάταξη δηλαδή της «παραξενοδοχίας», αλλά θα οδηγήσει μια σειρά μικρών ξενοδοχείων της χώρας στην επιλογή της κατάθεσης των σημάτων λειτουργίας τους και στην επιλογή της ανέξοδης, απλής και χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο και προδιαγραφή λειτουργίας τους ως «τουριστικές επαύλεις». Η ποιότητα του προϊόντος θα πέσει κατακόρυφα, το πρόβλημα της «οικονομικής παρανομίας» και της απόκρυψης φορολογητέας ύλης θα οξυνθεί και ο ανταγωνισμός θα υποστεί για μια ακόμη φορά βάναυση στρέβλωση. Παρότι επιχειρήσαμε να βρούμε τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης της συγκεκριμένης διάταξης, θεωρούμε ότι αυτό είναι ανέφικτο και για το λόγο αυτό κρίνουμε ότι επιβάλλεται η πλήρης απόσυρσή της.

  7. Άρθρο 30: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
  Η ρύθμιση μας βρίσκει σύμφωνους, με την εξής όμως επισήμανση:
  Με την προτεινόμενη διατύπωση (και δεδομένου πως αντικαθίσταται ολόκληρη η παράγραφος 4 και όχι μόνο το 3ο εδάφιο αυτής), μπορεί να προκύψουν αμφιβολίες-παρερμηνείες αναφορικά με το κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη στο εδάφιο 1 της ανωτέρω παραγράφου (η οποία σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται) δυνατότητα απευθείας παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού στις όμορες επιχειρήσεις χωρίς δημοπρασία.

  Προτείνουμε, λοιπόν, της εξής διατύπωση:
  «4. Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.Δ.Κ. σε όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ενός ογδόου (1/8) της τιμής δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών.»

  8. Θεωρούμε πως εν μέσω και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διανύουμε, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι τιμές εκμίσθωσης των ομπρελοκαθισμάτων να τελούν σε αναλογία προς το μίσθωμα που ο εκμεταλλευόμενος τον αιγιαλό καταβάλει. Είναι γνωστό πως σε πολλές περιπτώσεις το αξιούμενο από τον επιχειρηματία αντίτιμο είναι δυσανάλογο και υπερβολικό σε σχέση με το μισθωτικό αντάλλαγμα που αυτός καταβάλει για την χρήση του συγκεκριμένου χώρου και το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του ν. 2238/1994. Και πράγματι η είσπραξη του ανωτέρω αυξημένου τιμήματος δίνει στον επιχειρηματία μια πρόσκαιρη οικονομική ενίσχυση, πλην όμως μακροπρόθεσμα αποβαίνει σε βάρος της περιοχής και της τουριστικής κίνησης.

  9. Άρθρο 32.
  Α. Στο πλαίσιο και της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, θεωρούμε πως θα πρέπει να προβλεφθεί και η υποχρέωση της αρμόδιας Π.Υ.Τ. να ενημερώνει τον επιχειρηματία για την επικείμενη λήξη των επί μέρους δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε το Ε.Σ.Λ.
  Σχετικά προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:
  «Στην παράγραφο 2 του άρθρου 152 του Ν.4070/2012, προστίθενται μετά το 2ο εδάφιο, 3ο και 4ο εδάφια που έχουν ως εξής: Η αρμόδια Π.Υ.Τ. υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον επιχειρηματία 30 ημέρες πριν τη λήξη της ισχύος του κάθε δικαιολογητικού. Τυχόν παράλειψη τήρησης από την Π.Υ.Τ. της ανωτέρω υποχρεώσεως, έχει ως αποτέλεσμα την ισόχρονη παράταση της προθεσμίας υποβολής του αντίστοιχου δικαιολογητικού, η προθεσμία υποβολής του οποίου σε καμία περίπτωση δεν λήγει πριν την πάροδο 30 ημερών από τη λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης.»
  Β. Παράγραφος 1α.
  Όμοια πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και για τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.
  Γ. Παράγραφος 2.
  Σε περίπτωση αλλαγής στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα, δε θα πρέπει να καταβάλλεται το αυτό παράβολο που προβλέπεται για τη χορήγηση του ειδικού σήματος, αλλά είτε δε θα πρέπει να καταβάλλεται το οιοδήποτε παράβολο, ή έστω θα πρέπει να καταβάλλεται ένα ελάχιστο ποσό κοινό για όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως κατηγορίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 11:48 | Πέτρος

  Με την μεταφορά αρμοδιοτήτων, θα έχουμε ανάλογο αποτέλεσμα όπως με την μεταφορά των ΠΥΤ στην περιφέρεια, που επιχειρήθηκε από την κα παπανδρέου βάσω, απόφαση που απέτυχε παταγωδώς.

  Το νομοσχέδιο πρέπει να κινηθεί στην θέσπιση και δημιουργία πλαισίου στήριξης του Οργανισμού και των υπαλλήλων του, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να είναι δημιουργικός και να έχει αποτελεσματικό ρόλο στις αρμοδιότητές του.

  Αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα :
  1. Δημουργία τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση των διαδικασιών,καθώς και θέσπιση νέων όπου χρειάζεται.
  2. Αναβάθμιση και δημιουργία ενιαίου μηχανογραφημένου on line συστήματος ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι τουριστικοί φορείς της χώρας καθώς και τα Υπουργεία,σχετικά με τα στοιχεία όσον αφορά την νόμιμη λειτουργία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων(βρίσκεται ήδη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, αλλά με πολλές ελείψεις, ΜΗΤΕ, ΜΗτρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων)
  3. Θωράκιση ελεγκτικών οργάνων, ώστε να τους δίνεται η ευελιξία και η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις άμεσα, εισπρακτικές, λειτουργικές κτλ.
  4. Δημιουργία τμημάτων εκπαίδευσης ώστε όλο το προσωπικό να καταρτίζεται και να αξιολογείται συνεχώς.

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 10:14 | Κωστογιαννου Κατερινα

  1. Για την μεταφορα αρμοδιοτητων του τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Διευθυνσης Τουριστικών Εγκαταστασεων

  Το Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετημένες αρμοδιότητες που περιγράφονται όχι μόνο στο Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) για τον οργανισμό του ΕΟΤ, αλλά και σε Νόμους πλαίσιο για δημιουργία μη τουριστικών εγκαταστάσεων (Υδατοκαλλιέργειες, ΑΠΕ, χρήση αιγιαλού και παραλίας, τουριστική και άλλη χρήση δασικών εκτάσεων κλπ). Ως εκ τούτου είναι ο κατ’ εξοχήν συναρμόδιος φορέας που γνωμοδοτεί για τη γενικότερη εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής και αποτελεί τα τελευταία 30 χρόνια τον φορέα προς τον οποίο απευθύνουν άλλες Υπηρεσίες ερωτήματα για χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων ή για σχέδια χωροταξικού και πολεοδομικού περιεχομένου.

  Στο Υπουργείο Τουρισμού, η υπάρχουσα αντίστοιχη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού συγκροτήθηκε και απέκτησε αρμοδιότητες το 2005 με το Π.Δ. 149 (ΦΕΚ 211/2005). Οι αρμοδιότητες αυτές είναι αρμοδιότητες χωροταξικής οργάνωσης και σχεδιασμού σε επίπεδο της Ελληνικής Επικράτειας και παντελώς διάφορες από αυτές του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του ΕΟΤ. Το Τμήμα Χ. και Π. καλύπτει εκτελεστικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί με βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία και πλουσιότατο αρχείο που έχει δημιουργηθεί σε διάστημα πολλών χρόνων.
  Το μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής που θα απαιτηθεί κατά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο θα προκαλέσει δυσχέρειες και θα είναι ανασταλτικός παράγων για την υλοποίηση μεγάλου αριθμού αναπτυξιακών έργων που αποστέλλονται στο Τμήμα για γνωμοδότηση (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Λιμάνια, Τουριστικές Υποδομές κλπ.)

  2. Για την μεταφορα αρμοδιοτητων του τμηματος Τεχνικών Υπηρεσιών και καταργηση της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστασεων
  Εχουν γραφεί σχετικά σχόλια από τον Σύλλογο Μηχανικών ΕΟΤ , θα προσθεσω μονο το εξής:
  Οι συνταξαντες αυτό το σχεδιο νομου εχουν αναρωτηθεί τι θα γίνει με τις υπογεγραμμενες συμβασεις εργων?
  Διοτι, ως γνωστον, καθε σύμβαση είναι διμερής και τι συμβαίνει όταν το ενα μερος, ΕΟΤ, παύει να εχει την αρμοδιότητα και μάλιστα η διεύθυνση δια της οποιας εκτελειται η σύμβαση παύει να υπάρχει? Μήπως θα προκυψουν θεματα ακυρότητας, καθυστερησήσεων και διεκδικησεων από μερους των ετερων αντισυμβαλλομενων αναδόχων?
  Και τι θα γινει με την χρηματοδότηση των υλοποιούμενων εργων?
  Μηπως η αλλαγη φορεα υλοποιησης, από ΕΟΤ σε ΥΠΟΤ, θα πάρει αρκετά μεγαλο χρονικό διαστημα με κινδυνο να χαθούν πόροι μιας και βρισκομαστε στο τελος της τρεχουσας προγραμματικής περιόδου?

 • 29 Ιανουαρίου 2013, 01:27 | Θεμιστοκλής Μπαλάσκας

  Στην παρ. 1.γ του άρθρου 1, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, (χωρίς σχετική αναφορά στον τίτλο του άρθρου), μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.
  Το Τμήμα αυτό αποτελεί την συνέχεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που κατά την διάρκεια της πέραν των εξήντα (60) ετών λειτουργίας της με τις διάφορες ονομασίες που κατά καιρούς είχε, αποτέλεσε με επιτυχία μοχλό πραγματοποίησης των στόχων της Τουριστικής Πολιτικής. Η πληθώρα των έργων που εκτέλεσε, αποτέλεσαν πρότυπα μίμησης από άλλους δημόσιους φορείς και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.
  Το λάθος της υποβάθμισης της Διεύθυνσης Γ σε Τμήμα Β6 (Ν.2636.08), γρήγορα έγινε αντιληπτό, όταν κατανοήθηκε η ανάγκη ύπαρξης φορέα υλοποίησης δημόσιων έργων στον τουριστικό τομέα και δεν αναδείχθηκε κανείς άλλος αξιόπιστος τουριστικός φορέας κατασκευής ειδικών τουριστικών έργων εκτός από τον ΕΟΤ που έχει παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ετσι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και ως απλό Τμήμα, ολοκλήρωσε με επιτυχία έργα του Γ’ ΚΠΣ και υλοποιεί έργα του ΕΣΠΑ.
  Δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από ένα δοκιμασμένο δημόσιο φορέα όπως είναι ο ΕΟΤ, με καθορισμένα αποφαινόμενα όργανα (Π.Δ. 214/87) κατασκευής δημόσιων έργων και επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα του ΕΣΠΑ και η δημιουργία νέου φορέα στο Υπουργείο Τουρισμού, όταν μάλιστα έχει καθιερωθεί η υλοποίηση δημόσιων έργων να γίνεται από φορείς που εποπτεύονται από Υπουργεία και όχι από τις κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι το επιτελικό όργανο χάραξης της τουριστικής αποστολής και ο ΕΟΤ όργανο εφαρμογής της. Η προσπάθεια να αναδειχθεί το Υπουργείο Τουρισμού, σε φορέα υλοποίησης έργων, όχι μόνο δεν υπηρετεί την αποστολή του, αλλά είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει, γιατί δεν έχει ούτε επαρκές, ούτε έμπειρο προσωπικό, με κίνδυνο καθυστέρησης ή απένταξης έργων του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται και το οποίο αποτελεί το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο.
  Θα πρέπει οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ως μόνος αξιόπιστος φορέας υλοποίησης τουριστικών έργων και εφαρμογής τουριστικής πολιτικής, να αναβαθμισθούν σε Διεύθυνση με οργάνωση σε Τμήματα Μελετών, Κατασκευών και Ελέγχου έργων, όπως ήταν και παλαιότερα. Ομοίως και το Τμήμας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί υπηρεσία του ΕΟΤ, διότι το αντικείμενό του αφορά εφαρμογή τουριστικής πολιτικής και όχι επιτελική χάραξη πολιτικής.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 21:32 | Ιωαννα Κ.

  Τόσα χρόνια, οι υπηρεσίες που παρείχαν οι ΠΥΤ,  ήταν υποδιαίστερες των Υπηρεσιών που θα παρέχει η Κεντρική Υπηρεσία αν μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες σε αυτήν;  Αυτό είναι το αποκεντρωμένο Ελληνικό Κράτος; Το αν τελικά μεταφερθούν οι αρμοδιότητες, παρακαλώ να διευκρινιστεί.
  Επίσης με τα μικτά κλιμάκια επιθεωρήσεων έχομε μεγάλο αριθμό εργαζομένων  της Κεντρικής Υπηρεσίας που έρχονται για ελέγχους στην επαρχία, και δε θέλει πολυ μυαλό να σκεφτεί κανείς ότι το κόστος μετακίνησής τους απαιτεί ένα σωρό λεφτά, τη στιγμή που περικόπτονται οι μισθοί και οι συντάξεις και προσθέτονται δυσβάσταχτοι φόροι για τον καθένα από εμάς. Δεν μπορούν οι έλεγχοι να γίνονται απο τις κατά τόπους ΠΥΤ; Γιατί κα Υπουργέ προβαίνετε σε τέτοια σπατάλη χρημάτων σε περίοδο που όλοι πρέπει να συνεισφέρομε για να σώσουμε την Ελλάδα. Την ώρα που η σύνταξη του πατέρα μου έχει μειωθεί τόσο, που δεν μπορεί να συντηρήσει την ίδια του την οικογένεια δηλαδή, τον εαυτό του και τη μητέρα μου, για να μην παρεξηγούμεστε (!), το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν μπορούν οι υπάληλοι των κατά τόπων ΠΥΤ να διενεργήσουν τους ελέγχους αυτούς με σαφώς πολύ μικρότερο κόστος για όλους εμάς τους φορολογούμενους; 
    

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 21:46 | πιπεράκη αικατερίνη

  • Στις επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, όσων αφορά τις άδειες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, έχει γίνει η απαλλαγή της απαίτησης του επόπτη ασφαλείας. Στα επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα δεν ισχύει το παραπάνω, ενώ και οι δύο τύποι καταλυμάτων λειτουργούν κάτω από το ίδιο καθεστώς, επομένως θα έπρεπε να χαίρουν ιδίας αντιμετώπισης.
  • Στα τουριστικά καταλύματα, όσων αφορά το θέμα της κατάταξης τους σε κλειδιά, κρίνεται απαραίτητη η μείωση των βαθμολογουμένων μορίων.
  • Η αποκέντρωση των υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία για την άμεση και ορθή λειτουργία τους

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 20:51 | Μαρία Γκίκα

  1. Οι υπάλληλοι στις κατα τόπους Τεχνικές Υπηρεσίες των ΠΥΤ, προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια, άρτια και άμεσα αποτελέσματα παροχής υπηρεσιών μεσω της γνώσης και της εξειδίκευσης που διαθέτουν. Το να μετατοπιστούν οι αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, σε υπηρεσίες που δεν διαθέτουν τη γνώση, την εξειδίκευση και το προσωπικό ωστε να φέρουν εις πέρας όσα εως σήμερα οι ΠΥΤ αναλάμβαναν, είναι ενα καθόλα μη επιτυχές κι αμφίβολο εγχέιρημα. Την ίδια στιγμή που το Ελληνικό Κράτος στηρίζεται στη ‘Βιομηχανία του Τουρισμού’, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο γραφειοκρατικό αδιέξοδο, που θα οδηγήσει στην αναποτελεσματικότητα και την κωλυσιεργια της παροχής υπηρεσιών που μέχρι σήμερα τελούνται άρτια από τις κατα τόπους ΠΥΤ. Αναμφίβολα, ο συγκεντρωτισμός ανευ οργανωμένης τουριστικής υποδομής για την παροχή της ποιότητας υπηρεσιών που εως σήμερα λαμβάναμε, δεν θα οδηγήσει σε αναβάθμιση και περαιτέρω βελτίωση αυτών.
  2. Τα μικτά κλιμάκια επιθεωρήσεων που επισκέπτονται την Επαρχία για τους κατα τόπους ελέγχους, αποτελούν αναμφίβολα ένα τεράστιο έξοδο για την Κεντρική Υπηρεσία. Οι ΠΥΤ, θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτούς τους ελέγχους, χωρίς να επιβαρύνονται σημαντικά καθώς σκοπός του Ελληνικού Κράτους δεν είναι η σπατάληση χρημάτων στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.
  3. Αναφορικά με τους επόπτες ασφαλεία των κολυμβητικών δεξαμενών, στα εως τον αριθμό δύο τουριστικα επιπλωμένα διαμερίσματα, θα ήταν φρόνιμο να προβλεφθεί η κατάργηση της παρουσίας των πρώτων, και να ισχύσει ότι και στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μια ισόνομη αντιμετωπιση των ως ανω καταλυματων που αναλογικά λειτουργούν υπό το ιδιο καθεστως.
  4. Για την περαιτέρω ανάπτυξη, και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Τουριστικών καταλυμάτων με την ταυτόχρονη πάταξη της φοροδιαφυγής αυτών, θα ήταν αναγκαίο να δωθούν κίνητρα ωστε να αδειδοτηθούν περισσότερα καταλύματα μεσω της μειωσης των βαθμολογουμένων μορίων στα τουριστικά καταλύματα με κλειδιά.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 19:05 | Αγγελική Τζίφα

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όσον αφορά στην Πιστοποίηση των κυρίων και μη Τουριστικών Καταλυμάτων, δεν προσφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, ούτε στην ταυτόχρονη απλούστευση των διαδικασιών, αφού όπως διαφαίνεται έχει ως μόνο στόχο τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, από τον εκτελεστικό φορέα Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.

  Δεν μεριμνά για τη ρύθμιση πολυετών εκκρεμοτήτων, όπως η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, περί ρύθμισης του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγούν οι διαπιστευμένοι φορείς, καθώς και του ανώτατου ύψους της αμοιβής που καταβάλλουν στους διαπιστευμένους φορείς οι επιχειρηματίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης.

  Δεν προβλέπει την κάλυψη του διοικητικού κενού που θα προκύψει στη διαδικασία έκδοσης Ε.Σ.Λ. και στον ποιοτικό έλεγχο της αγοράς, μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού, καθώς ο Ε.Ο.Τ. είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας που ασκεί την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

  Ο Ε.Ο.Τ. ακολουθώντας την προβλεπόμενη, στην παρ. 3ε του άρθρου16 του νόμου 3190/2003, διαδικασία, διαπιστεύτηκε το 2008, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) μέσω της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, ως φορέας Πιστοποίησης των Τουριστικών Καταλυμάτων της χώρας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, με το αριθ 444/9-10-2008 πιστοποιητικό, για την οριστική κατάταξη στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

  Στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων, από την απόκτηση του πιστοποιητικού ασκεί με αξιοπιστία, την διαπιστευμένη δραστηριότητα και συμμορφώνεται με α) τα Πρότυπα Πιστοποίησης και τις πρότυπες προδιαγραφές β) τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, κανονισμούς και νομοθετημένες απαιτήσεις που επηρεάζουν το έργο της Ποιότητας γ) τις αντίστοιχες απαιτήσεις του φορέα Διαπίστευσης, όπως αυτές προκύπτουν μετά από συνεχείς αξιολογήσεις.

  Διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, συνεργαζόμενος στενά με όλους τους τουριστικούς επιχειρηματίες και φορείς του τουρισμού. Διασφαλίζει μέσω των ειδικών ελέγχων από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του, τη συνεχή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κύρια και μη, τουριστικά καταλύματα της χώρας.

  Στόχος όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού που εμπλέκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης είναι η παροχή αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών στους τομείς της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, κατά το σύστημα των αστέρων και κλειδιών έτσι όπως αυτό περιγράφεται αντίστοιχα, στο προεδρικό διάταγμα 43/2002,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αριθ. υπουργική απόφαση 12403/1441/Β/9-8-2007 και στο προεδρικό διάταγμα 337/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει σήμερα με την αριθ 1684/Β/17-11-2006 υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τις περιγραφόμενες διαδικασίες στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003 για την οριστική κατάταξη των κύριων και μη, τουριστικών καταλυμάτων της χώρας.

  Η άσκοπη μεταφορά αρμοδιοτήτων και η κατάργηση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, δεν συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, ούτε στη ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ή στον εξυγχρονισμό των διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγηθεί αναλυτική διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων στον χώρο, που θα προωθήσουν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τον διάλογο όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚ/ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενώ οι άδειες των επιχειρήσεων του κλάδου μας εκδίδονται από τον Ε.Ο.Τ όπως αυτές για τα Γραφεία Τουρισμού, τα Ξενοδοχεία και τα Camping, εν τούτοις ήταν οι μοναδικές για τις οποίες εδώ και χρόνια δεν είχε προβλεφθεί η κατοχύρωση Διακριτικού Τίτλου.

  Πάγιο αίτημα του φορέα μας ήταν να θεσμοθετηθεί ο Διακριτικός Τίτλος για τα καταλύματα του κλάδου μας και -λόγω έλλειψης προσωπικού στις Π.Υ.Τ. – να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή στο δικό μας φορέα, τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος ( Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) και τις Ομοσπονδίες.

  Στις 10.4.2012 το αίτημά μας έγινε δεκτό και πέρασε μέσω του Ν.4070 /άρθρο 37Α.
  Ο νομοθέτης έδωσε την αρμοδιότητα υποχρέωσης τήρησης διακριτικού τίτλου στον Ε.Ο.Τ.

  Δυστυχώς έως τώρα οι ΠΥΤ δεν μπόρεσαν να δεν εφαρμόσουν τη νομοθεσία λόγω του ότι οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ δε μερίμνησαν να προστεθεί το πεδίο συμπλήρωσης του Διακριτικού Τίτλου στο διαδικτυακό πρόγραμμα έκδοσης σημάτων λειτουργίας.
  Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα είναι τόσο «αργό» που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά διευκολύνει τη μοναδική υπάλληλο που είναι υπεύθυνη για την έκδοση Ε.Σ.Λ..

  Προτείνουμε λοιπόν
  α) είτε να προβλεφθεί η αναβάθμιση του συγκεκριμένου προγράμματος και η συμπλήρωση του πεδίου του διακριτικού τίτλου, ο οποίος τουλάχιστον ανά δήμο δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με άλλον τίτλο.
  β) Σαν δεύτερη πρόταση- που πιστεύουμε ότι θα ήταν και η καλύτερη λύση για την αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας στις Π.Υ.Τ. – να παραχωρηθεί μέσω του συγκεκριμένου νόμου η αρμοδιότητα της υποχρέωσης τήρησης διακριτικού τίτλου στο φορέα μας μέσα από το διαδικτυακό πρόγραμμα έκδοσης τιμοκαταλόγων που τηρεί η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Ελλάδος σε όλη τη χώρα, με την υποχρέωση του φορέα μας να δώσει κωδικούς στις Π.Υ.Τ. ώστε να έχουν άμεση εικόνα του υλικού του προγράμματος.

  Με αυτές τις τροποποιήσεις θα μπορέσει να υλοποιηθεί ο παραπάνω νόμος.

  Με εκτίμηση,
  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

  Παναγιώτης Τοκούζης

 • Ο εξορθολογισμός ή ανακατανομή αρμοδιοτήτων και απάλειψη των επικαλύψεων μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δύο φορέων. Παράλληλα, κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση – ενίσχυση του επιτελικού (και μόνο) ρόλου του Υπουργείου, η σαφής οριοθέτηση και εκσυγχρονισμός του ρόλου του ΕΟΤ, των γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού και των ΠΥΤ.
  Το παρόν Σ.Ν. παρεμβαίνει αποσπασματικά για άλλη μια φορά προς αυτή την κατεύθυνση μεταφέροντας και υπερσυγκεντρώνοντας αρμοδιότητες στο Υπουργείο από τον ΕΟΤ και τον ΟΤΕΚ αρκετές από τις οποίες είναι μάλιστα και εκτελεστικού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αδειοδότηση τουριστικών επενδύσεων, η εφαρμογή προγραμμάτων ειδικών μορφών τουρισμού, η λειτουργία τουριστικών σχολών κ.λπ. Απαραίτητη είναι η αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών σχετικά με την διάρθρωση των αντίστοιχων φορέων (Υπουργείων/Οργανισμών Τουρισμού) του εξωτερικού. Ο εκσυγχρονισμός και περιορισμός του κράτους απαιτεί μια διαφορετική αντίληψη και τομές.
  Εκτιμάται επίσης ότι η ασάφεια που διατρέχει την κατανομή αρμοδιοτήτων, των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων αδειοδότησης ανάμεσα στο Υπουργείο, την ΚΥ, του ΕΟΤ και τις ΠΥΤ, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.
  Τέλος, είναι επιβεβλημένο στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού να επιτευχθεί παράλληλα και η «αποσυγκέντρωση» αρμοδιοτήτων με μεταφορά μέρους αυτών στους κλαδικούς φορείς του τουρισμού.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 15:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ο.Τ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ο.Τ.

  ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για τον Τουρισμό.

  Ειδικότερα :

  ΑΡΘΡΟ 1, § γ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

  Οι προτάσεις του Σχεδίου Νόμου που αφορούν σε μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την απουσία κεντρικού στόχου και βασικού πλαισίου, που θα έπρεπε να στηρίζει τη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων που απαξιώνουν, όχι μόνο έναν Οργανισμό και μια Υπηρεσία με σημαντική διαδρομή αλλά, το ίδιο το Κράτος και τον ρόλο του στη διαμόρφωση και την ταυτότητα του Ελληνικού Τουρισμού.

  Η Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων εποπτεύει, σχεδιάζει, εγκρίνει και συνεργάζεται με συναρμόδιους φορείς για τη δημιουργία πλαισίου και για την υλοποίηση τουριστικών δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και ανωδομών, ενώ παράλληλα συμμετέχει στο χωρικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας μέσω των τριών Τμημάτων, τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 343/2001 είναι τα:
  α) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  β) Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
  γ) Τμήμα Σχεδιασμού

  α. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

  Το Τμήμα αυτό αποτελεί την συνέχεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μιάς από τις τρεις (3) Διευθύνσεις που συστάθηκαν από τη δημιουργία του ΕΟΤ(έτος 1952). Κατά την διάρκεια της πέραν των εξήντα (60) ετών λειτουργίας της η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για την πραγματοποίηση των στόχων της Τουριστικής Πολιτικής και έχει κληθεί και έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στην πραγματοποίηση μιάς πληθώρας έργων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και τον κύριο παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Τα έργα που εκτέλεσε, όπως Ξενοδοχεία, Ακτές, Υδροθεραπευτήρια, Τουριστικά Περίπτερα, Εστιατόρια, Οδικοί και Μεθοριακοί Σταθμοί, Γήπεδα γκολφ – Αθλητικές εγκαταστάσεις, Τουριστικοί λιμένες και καταφύγια τουριστικών σκαφών, Υπαίθρια θέατρα, Παραδοσιακοί Ξενώνες, Χιονοδρομικά κέντρα, Ορεινά μονοπάτια και καταφύγια, Οικοτουριστικές διαδρομές, κλπ αποτέλεσαν πρότυπα μίμησης από άλλους δημόσιους φορείς και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

  Η διατήρηση του Τμήματος αυτού υπαγορεύεται και επιβάλλεται για τους πιο κάτω λόγους:

  Α) Στο άρθρο 1 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» αναφέρεται ρητά ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ορίζεται ως ο μόνος κρατικός επιτελικός Δημόσιος φορέας για την παραγωγή δημοσίων έργων.
  Η υλοποίηση Δημόσιων έργων των Υπουργείων γίνεται από εποπτευόμενους φορείς – ΝΠΔΔ, όπως ορίζει το άρθρο 14, παρ.1,του Ν 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α).
  Για τον λόγο αυτό έχουν εκδοθεί μια σειρά Π.Δ. για αποφαινόμενα όργανα μεταξύ των οποίων και ο ΕΟΤ (Π.Δ. 214/87), ο οποίος εκτελεί έργα ειδικά για τον τουρισμό.

  Κανένα Υπουργείο δεν εκτελεί Δημόσιο Έργο παρά μόνο μέσω του φορέα που εποπτεύει. Ακόμη και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. συστήνει Ειδικές Υπηρεσίες Δημόσιων Εργων (ΕΥΔΕ) και Ανώνυμες Εταιρείες που υλοποιούν συγκεκριμένα έργα π.χ. Εγνατία Α.Ε. που σήμερα, μετά την κατασκευή της Εγνατίας οδού, υλοποιεί έργα εθνικής εμβέλειας.
  Σημειώνεται ότι Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει υπηρεσία εκτελέσεως Δημόσιων Έργων, υλοποιεί έργα της αρμοδιότητάς του μέσω των εποπτευομένων φορέων του όπως είναι το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, οι κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λ.π. ενώ πολλά ειδικά έργα υλοποιούνται με αυτεπιστασία π.χ. αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων, μεταφορά γλυπτών κ.λ.π.

  Είναι ως εκ τούτου αντισυμβατική και ασύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και την υφιστάμενη πρακτική, η αφαίρεση και μεταφορά αρμοδιοτήτων από ένα δοκιμασμένο φορέα, τον ΕΟΤ, που εποπτεύεται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Τουρισμού, στο ίδιο το Υπουργείο, όπου δεν υπάρχει σχετική υποδομή ,εμπειρία και τεχνογνωσία. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η ειδικότερη ευθύνη του συγκεκριμένου τμήματος να ολοκληρώσει την υλοποίηση ήδη δρομολογημένων έργων ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε ολόκληρη την Επικράτεια, η επιχειρούμενη ρύθμιση φαίνεται ακόμα περισσότερο αστήρικτη και αναποτελεσματική.

  Β) Ο ΕΟΤ διαθέτει, μετά από χρονοβόρα διαδικασία πιστοποίησης, επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α για υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς πόρους και ενταγμένων στο ΕΣΠΑ. Για την επιβεβαίωση αυτή έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες του ΕΟΤ και ειδικότερα το στελεχιακό δυναμικό και η τεχνογνωσία της Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, πάντα σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του ΕΟΤ που υποστηρίζουν το έργο των τεχνικών υπηρεσιών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοικητικού, Νομική Υπηρεσία και άλλες).
  Πιθανή μεταφορά των αρμοδιοτήτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και άμεση απόκτηση ίδιας διαχειριστικής επάρκειας και άρα εξασφάλιση της δυνατότητας της νέας υπηρεσίας να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.

  Γ) Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΤ και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης συνολικά 23 έργα που καλύπτουν ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας. Τέτοια έργα είναι η κατασκευή λιμενικών τουριστικών καταφυγίων, αναστηλώσεις κτιρίων, αναπλάσεις και διαμορφώσεις δημόσιων χώρων, αποκατάσταση και προστασία βυζαντινών θρησκευτικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη και αποκατάσταση ορειβατικών και οικοτουριστικών διαδρομών κ.αλ. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των ενταγμένων έργων του ΕΣΠΑ προσεγγίζει τα 48.000.000,00 €, τα προς ένταξη έργα 17.652.000,00 € και τα υπό μελέτη έργα 31.438.000,00 €.

  Οποιαδήποτε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο κρίσιμο στάδιο και αποτελεί το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Οι καθυστερήσεις λόγω της αλλαγής του φορέα υλοποίησης (ΕΟΤ) θα επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις νόμιμες αξιώσεις των αναδόχων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω καθυστέρηση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα ενταγμένα, στα υπό δημοπράτηση έργα και στα υπό ένταξη έργα με κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης προγραμματικής περιόδου και με συνέπεια να απολεσθούν δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την εκφρασμένη Κυβερνητική πολιτική προκειμένου για πόρους του ΕΣΠΑ, τους βασικούς οικονομικούς στόχους και την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία .

  β.Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

  Το Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετημένες αρμοδιότητες που περιγράφονται όχι μόνο στο Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) για τον οργανισμό του ΕΟΤ, αλλά και σε Νόμους πλαίσιο για δημιουργία μη τουριστικών εγκαταστάσεων (Υδατοκαλλιέργειες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χρήση αιγιαλού και παραλίας, τουριστική και άλλη χρήση δασικών εκτάσεων κλπ). Ως εκ τούτου είναι ο κατ’ εξοχήν συναρμόδιος φορέας που γνωμοδοτεί για τη γενικότερη εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής και αποτελεί τα τελευταία 30 χρόνια τον φορέα προς τον οποίο απευθύνουν άλλες Υπηρεσίες ερωτήματα για χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων ή για σχέδια χωροταξικού και πολεοδομικού περιεχομένου.
  Στο Υπουργείο Τουρισμού, η υπάρχουσα αντίστοιχη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού συγκροτήθηκε και απέκτησε αρμοδιότητες το 2005 με το Π.Δ. 149 (ΦΕΚ 211/2005). Οι αρμοδιότητες αυτές είναι αρμοδιότητες χωροταξικής οργάνωσης και σχεδιασμού σε επίπεδο της Ελληνικής Επικράτειας και παντελώς διάφορες από αυτές του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του ΕΟΤ. Το Τμήμα Χ. και Π. καλύπτει εκτελεστικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί με βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία και πλουσιότατο αρχείο που έχει δημιουργηθεί σε διάστημα πολλών χρόνων.
  Το μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής που θα απαιτηθεί κατά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο θα προκαλέσει δυσχέρειες και θα είναι ανασταλτικός παράγων για την υλοποίηση μεγάλου αριθμού αναπτυξιακών έργων που αποστέλλονται στο Τμήμα για γνωμοδότηση (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Λιμάνια, Τουριστικές Υποδομές κλπ.).

  γ. Τμήμα Σχεδιασμού

  Η μετονομασία του Τμήματος Σχεδιασμού σε Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης με αρμοδιότητες ασύνδετες μεταξύ τους (υποστήριξη ΠΥΤ, έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων, Χιονοδρομικά Κέντρα κλπ) μοιάζει πρόχειρη και ότι δεν στηρίζεται στην ανάγκη κάλυψης πραγματικών αναγκών.
  Ενώ θεωρείται δεδομένη η ανάληψη από το Τμήμα αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται, είτε από άλλες Υπηρεσίες του ΕΟΤ είτε από τις ΠΥΤ, επί πλέον προστίθενται μεμονωμένες αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης, η οποία σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου μεταφέρεται στο Υπουργείο.
  Ειδικότερα: ενώ οι Εγκαταστάσεις Ειδικής Υποδομής έχουν ήδη ανατεθεί με το Ν. 4002/2011 στην ΕΥΠΑΤΕ, με το υπόψη Σχέδιο Νόμου στο Τμήμα Σχεδιασμού ανατίθενται αρμοδιότητες όπως των χιονοδρομικών κέντρων, που σήμερα (λόγω συγκεκριμένων διαφορετικών απαιτήσεων των Χ.Κ.) ασκούνται από την ΕΥΠΑΤΕ, από το Τμήμα Σχεδιασμού και από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (που ρητά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τις ασκεί ως Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ).
  Το συγκεκριμένο Τμήμα που καλείται να ασκήσει αρμοδιότητες εν μέρει σχεδιασμού και εν μέρει αμιγώς τεχνικής φύσεως και κατά περίπτωση θα υποστηρίζει κάποιες ΠΥΤ (προφανώς μόνο στην περίπτωση προσωρινής έλλειψης μηχανικών) θα εντάσσεται σε μια Διεύθυνση, αυτή του Ποιοτικού ελέγχου που ασκεί (σύμφωνα και με τον τίτλο της) αρμοδιότητες πιστοποίησης και ελέγχου των τουριστικών εγκαταστάσεων.

  ΑΡΘΡΟ 1, § β

  Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης
  Επενδυτών/Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων ΕΟΤ
  Η αρμοδιότητα και το προσφερόμενο έργο του υπάρχοντος τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων, που φαίνεται να καταργείται στον ανασχεδιασμό του ΕΟΤ, δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο σύνολό του από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), διότι η τελευταία καλύπτει μόνο τις μεγάλες επενδύσεις αρμοδιότητάς της.
  Το υπάρχον, στη Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων, Τμήμα είχε μέχρι σήμερα σημαντική παρουσία σε δράσεις και ενέργειες υποστήριξης των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και διαμόρφωσης του πλαισίου ενίσχυσής τους.
  Παρέχει πληροφόρηση σε όλες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού για τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις διαδικασίες εγκρίσεων και τα ισχύοντα κάθε φορά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, από οποιονδήποτε φορέα και εάν προκηρύσσονται. Παράλληλα παρακολουθεί τις τάσεις, τα ενδιαφέροντα της αγοράς και μπορεί να εισηγείται έγκαιρα παρεμβάσεις στον προγραμματισμό-σχεδιασμό υποστήριξης των Μ.Μ.Ε. συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής με σχετικές εισηγήσεις και στην αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

  Όσον αφορά τη Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων η διαχειριστική της επάρκεια για έργα τύπου Β’ (μελέτες-έρευνες) έχει πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, γεγονός που της επιτρέπει να προωθεί και να υλοποιεί σχετικές δράσεις ενταγμένες στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  Το Υπουργείο αποτελεί ένα φορέα που θα πρέπει ούτως ή άλλως να καλύψει τις επιτελικές του αρμοδιότητες. Ο σημαντικότατος και εν μέρει παραγνωρισμένος ρόλος του αυτός δεν συνάδει με την εκτέλεση τεχνικών έργων, πολύ δε περισσότερο που κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα πρακτική σε επίπεδο Υπουργείων.
  Εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη τεχνικού προσωπικού και τη γενικότερη στελέχωση του Υπουργείου με υπαλλήλους προερχόμενους από πολλούς και διαφορετικούς φορείς, ξένους προς τον τουρισμό, που δεν διαθέτουν αλλά ούτε μπορούν να αποκτήσουν άμεσα Τουριστική εμπειρία και συνείδηση, οδηγούμαστε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα του Σχεδίου Νόμου θα αποτελέσει ένα ακόμα εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών Υπηρεσιών και της υποστήριξης των τουριστικών έργων και δραστηριοτήτων.

  Ο ΕΟΤ, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του και την μακρά αδιάλειπτη παρουσία του στο τουριστικό γίγνεσθαι έχει αποδείξει, ότι είναι ο μόνος αξιόπιστος φορέας που μπορεί να εκτελεί Ειδικά Τουριστικά έργα, να υποστηρίζει με τις υπηρεσίες του τη δημιουργία τουριστικών υποδομών και ανωδομών και εν τέλει να διαμορφώνει το τουριστικό προϊόν (άμεσα ή έμμεσα).

  Οι επιχειρούμενες κατά καιρούς προσπάθειες για υλοποίηση αναπτυξιακών Τουριστικών έργων από άλλους φορείς υλοποίησης δεν απέδωσαν. Παράδειγμα αποτελεί η ΕΤΑ, η οποία παρόλο που έγινε προσπάθεια να λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης Τουριστικής ανάπτυξης, δεν έχει επιτύχει να υλοποιήσει Τουριστικά έργα περιοριζόμενη στην διαχείριση και παραχώρηση εκτάσεων ιδιοκτησίας του ΕΟΤ, σε ιδιωτικούς φορείς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Επειδή οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μοιάζει να στηρίζονται αφενός σε διαπίστωση ελλείψεων ή προβλημάτων του υπάρχοντος συστήματος και αφετέρου σε πρόβλεψη για ωφέλειες από το προτεινόμενο σύστημα , ενώ αντίθετα οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ με γνώση και αντικειμενικότητα έχουν εντοπίσει εμφανείς ελλείψεις και ανακολουθίες του Σχεδίου Νόμου, ως ανωτέρω αναγράφονται, θεωρούμε δείγμα ευθύνης την απόσυρση του.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 12:06 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

  Στο εισηγητικό της υπόμνημα η κα Υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιδιώκεται :
  Α) ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων
  Β) η διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό
  Γ) η εξοικονόμηση πόρων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τομέα αυτό.
  Δ) ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον.
  Κατ’ αρχάς με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η συρρίκνωση και κατάργηση του Οργανισμού μας αφού αφαιρούνται και μεταφέρονται σημαντικές αρμοδιότητες από τον εκτελεστικό του βραχίονα . Αποστολή του ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια η άσκηση εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου της τουριστικής αγοράς με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος , η άσκηση εποπτείας , ελέγχου και αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων της χώρας, χωρίς να αγνοούμε την συμβολή του στην υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής πολιτικής στη προβολή ,διαφήμιση και ανάδειξη της Χώρας ως τουριστικού προορισμού στην αλλοδαπή και ημεδαπή κλπ .
  Καταργείται, συγχωνεύεται ή συρρικνώνεται ένας δημόσιος Οργανισμός που είναι παρωχημένος και η αποστολή του δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες όπως συχνά αναφέρεται σε διάφορα σχέδια νόμου για τους υπό κατάργηση οργανισμούς του Δημοσίου .
  Ο ΕΟΤ όμως ως Οργανισμός με ιστορία 60 ετών, όχι μόνο δεν είναι παρωχημένος αλλά μπορεί να εκσυγχρονίζεται και να εξελίσσεται και το έχει πολλαπλώς αποδείξει τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενος την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού του αλλά και τη δυναμική που αυτό το προσωπικό μπορεί να αναπτύξει . Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς έχει πετύχει να πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες του και συγκεκριμένα: Η διαχειριστική επάρκεια της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων έχει πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, οπότε και έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα προώθησης και υλοποίησης από πλευράς μας δράσεων ενταγμένων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η Δ/νση ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ ΑΕ ως φορέας πιστοποίησης και ελέγχου για την κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών αλλά και η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων για τα Τεχνικά Έργα .Στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν αναδειχθεί από τις Πολιτικές Ηγεσίες παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των υπηρεσιών του.
  Είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος Οργανισμός που κάνει σήμερα με μεγάλη επιτυχία εθνικό μάρκετινγκ και μπορεί να διενεργεί διάφορες πιστοποιήσεις χωρίς να αποκλείει κάθε άλλο ιδιωτικό φορέα και χωρίς να φοβάται για την άσκηση τέτοιων δράσεων – το αντίθετο ίσως να συμβαίνει !
  Εν συνεχεία βλέποντας έναν- έναν τους επιδιωκόμενους στόχους δεν διαπιστώνουμε εν πρώτοις εξορθολογισμό σε αυτές τις ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού κατά το πνεύμα των οδηγιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αντίθετα δημιουργείται ένα καρεκλοκένταυρο Υπουργείο με υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από τους Εποπτευόμενους φορείς του προκειμένου να διατηρήσει τα ρόλο του και την αποστολή του και κυρίως καταφαίνεται πλέον ότι ο ΕΟΤ δεν αποτελεί πλέον τον εκτελεστικό βραχίονα του Υπουργείου :
  1. Ως προς τον πρώτο στόχο ο ΕΟΤ έχει ήδη σε αρχικό στάδιο αρχίσει να επεξεργάζεται τις δομές του και να στήνει ένα σχέδιο οργανογράμματος ,που χρειάζεται σίγουρα ακόμα περαιτέρω επεξεργασία, ανταποκρινόμενο όμως στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς με πιστοποιημένες υπηρεσίες
  2. Σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας τόσο η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων όσο και η Μελετών και Επενδύσεων διαθέτουν την απόλυτη γνώση και εμπειρία από χρόνια και για το λόγο αυτό συνεχώς ζητείται η συνδρομή τους σε παρόμοια θέματα τόσο από το Υπουργείο όσο και από άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιώτες .Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων αυτών στο Υπουργείο δεν αντιλαμβανόμαστε σε τι εξυπηρετεί . Προγράμματα που με επιτυχία έχουν υλοποιηθεί από τη Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων όπως το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, Εθελοντισμός και Διακοπές, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, δράσεις για το αγροτοτουρσμό ,δράσεις για το θρησκευτικό τουρισμό κλπ γιατί θα υποστηριχθούν καλύτερα από το Υπουργείο .Μήπως να επαναξετασθεί θέμα από την Πολιτική Ηγεσία?
  3. Ο ΕΟΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταβάλλει προσπάθειες και έχει πετύχει πολλαπλώς σημαντική εξοικονόμηση πόρων αντιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Χώρας μας (μείωση εξόδων για μετακινήσεις , στοχευμένη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις ,κατάργηση γραφείων Εξωτερικού κλπ). Ανέδειξε δε με το πλέον έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας μας, χρησιμοποιώντας νέες μέσα και τεχνολογίες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ
  4. Τέλος ως προς το σημείο με το οποίο με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται να ρυθμισθούν αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον. Συμφωνούμε για το ότι πράγματι μέχρι σήμερα κάποιες διατάξεις ήταν αναχρονιστικές και δημιουργούσαν προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων Έχουμε όμως γίνει μάρτυρες νόμων νεώτερων που «επέβαλλε» η τουριστική αγορά όπως το ν. 3766/2009 περί λειτουργικής τακτοποίησης που όχι μόνο δεν επέλυσαν προβλήματα αλλά αντιθέτως υποβάθμισαν σε πολλές περιπτώσεις το τουριστικό μας προϊόν .
  Θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες όπως της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων, ΠΕΕΑ, Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Ειδικής Υπηρεσίας Αδειοδότησης, Συντονισμού των ΠΥΤ αλλά και των ΠΥΤ ΕΟΤ σε τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ , που επιχειρείται με το παρόν σχέδιο νόμου να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού ή άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού,πρέπει να διατηρηθούν αποκλειστικά στον ΕΟΤ ο οποίος και γνωρίζει και μπορεί να τις υποστηρίξει με συνέπεια και γνώση .

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 12:52 | ΔΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Κάνοντας μια γενική τοποθέτηση για το παρόν σχέδιο νόμου επισημαίνω τα ακόλουθα:
  Κάθε μονάδα (δημόσια ή ιδιωτική) επιχείρησης διαθέτει πάντοτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη συσσωρευμένη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση που δεν αποκτάται μέσα από σπουδές ούτε καταγράφεται ώστε μπορεί να την χρησιμοποιήσει τρίτος. Εξασφαλίζει την ομαλή εσωτερική λειτουργία που βασίζεται στην άτυπη μεταβίβαση γνώσης μέσα από την καθημερινή τριβή με τα συγκεκριμένα προβλήματα, αποτελεί το σημαντικότερο «περιουσιακό στοιχείο» της ομάδας και δεν αποκτάται, όπως όλα τα πράγματα που κάτι αξίζουν, χωρίς να επενδυθεί σημαντικός χρόνος.
  Η επιβίωση αλλά και βελτίωση αυτών των μονάδων-ομάδων εξασφαλίζεται αν όλα τα μέλη τους νιώθουν ότι είναι εντελώς απαραίτητοι αλλά και κανένας δεν επιτρέπεται να καταστεί αναντικατάστατος μέσα από την αποκλειστική απόκτηση δεξιοτήτων ,εμπειρίας ή στοιχείων. Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος είναι ο καθημερινός εσωτερικός. Αυτές οι ομάδες αποκτούν με το χρόνο αυτοπεποίθηση που προέρχεται από την στερεά γνώση όχι μόνο του γράμματος αλλά και του πνεύματος του περιορισμένου εκείνου μέρους του νόμου του σχετικού με το αντικείμενο της δουλειάς τους και είναι λόγω γνώσεων και μόνο ,πολύ δυσκολότερο να προβαίνουν σε μη σύννομες πράξεις- εννοείται οι ομάδες αυτές- από ό,τι άλλα σχήματα. Αποτελούν δηλ ανάχωμα στη διαφθορά .Επειδή όμως κανένας ανεξέλεγκτος δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει αδιάφθορος, έλεγχοι πρέπει να γίνονται τακτικά και έκτακτα αλλά μόνο από τα θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους εφόσον δεν αναφερόμαστε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  Αυτό όμως που έχω βιώσει τα 36 χρόνια της παλληλικής μου πορείας στον ΕΟΤ είναι ότι έχουν γίνει σε μόνιμη βάση συντονισμένες προσπάθειες να καταστραφεί όπου υπήρχε ή όπου δημιουργείτο τέτοιου είδους οργάνωση. Ο ενιαίος ΕΟΤ ανταποκρινόταν και ανταποκρίνεται ακόμα και σήμερα αποτελεσματικότερα από ένα στείρο και κατακερματισμένο οργανισμό όπως επιχειρεί να τον δημιουργήσει το Υπουργείο. .Κάθε φορά που έγινε απόπειρα να διοχετευτούν αρμοδιότητες στο Υπουργείο είχε σαν αποτέλεσμα την δυσκινησία του νέου σχήματος λόγω και της έλλειψης εξειδίκευσης.
  Οι διατάξεις που προτείνονται με το παρόν σχέδιο νόμου δεν βελτιώνουν τίποτα απολύτως. Αντιθέτως καταργούν εντελώς ό,τι έχει απομείνει σε συσσωρευμένη πείρα για τον τομέα της αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων- και όχι μόνο- και το μεταφέρουν «δήθεν» στο Υπουργείο σε νέα υπηρεσία όπως έχει γίνει τόσες φορές!.
  Έστω και την τελευταία στιγμή η Πολιτική Ηγεσία έχει υποχρέωση να επανεξετάσει τη στάση της στο θέμα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΕΟΤ και να προσδώσει στον Οργανισμό την σημασία και αναγνώριση που του οφείλεται μετά από την σημαντική και επιτυχή εξηντάχρονη προσφορά του στο χώρο του Τουρισμού. (ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΞΕΝΙΑ ,ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ)
  Τα πιο πάνω αποτελούν κατάθεση εμπειρίας, γνώσης και συνέπειας για ένα Οργανισμό τον οποίο υπηρέτησα σθεναρά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από όλες τις βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας.

 • Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

  Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του κλάδου μας θα διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια περίοδος τη δεκαετία του 1980 που οι τότε Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού-στην ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών- ζητούσαν από τους δημότες των νησιών να παραχωρήσουν ελεύθερα δωμάτια στα σπίτια τους λόγω έλλειψης κλινών στα ξενοδοχεία.
  Στην ανάγκη λοιπόν κάλυψης αυτών των κενών αναπτύχθηκαν το ‘80 ραγδαία και δυστυχώς «άναρχα» οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, αφού η Πολιτεία δεν είχε προβλέψει να θεσμοθετήσει κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων αυτών.

  Αυτός είναι ο λόγος που αν και η Πολιτεία έχει κατατάξει τις επιχειρήσεις μας στα ξενοδοχειακά καταλύματα, εν τούτοις -μετά από πιέσεις τις ΠΟΞ και του ΞΕΕ- χαρακτήρισε αρχικά τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα ως «μη κύρια τουριστικά καταλύματα».

  Από την περίοδο αυτή έχουν περάσει σχεδόν 35 χρόνια.

  Η συνεργασία της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ. είχε ως αποτέλεσμα, τα τελευταία 25 χρόνια, να δημιουργηθεί ένα αρκετά καλό πλαίσιο λειτουργίας των καταλυμάτων μας με κατηγοριοποιήσεις και με άδειες ισάξιες των ξενοδοχείων.

  Πλέον οι μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων στη χώρα μας δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
  Οι υποδομές τους (reception, χώροι εστίασης, spa, πισίνες, περιβάλλοντες χώροι) αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πλήρως εξοπλισμένοι χώροι διαμονής, μεταφορά πελατών, σύστημα online κρατήσεων κ.ά.) έχουν εξελιχθεί σημαντικά και αντανακλούν ένα επίπεδο εφάμιλλο με αυτό των μεγάλων μονάδων.
  Το γεγονός ότι η δυναμικότητά τους είναι χαμηλή δεν προεξοφλεί την αδυναμία τους να προσφέρουν στον πελάτη τους ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν.
  Απεναντίας, οι υπηρεσίες γίνονται περισσότερο προσωποποιημένες και προάγουν το επάγγελμα σε επίπεδο αντάξιο των παραδόσεων της Ελληνικής φιλοξενίας.

  Αυτή τη στιγμή η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. αριθμεί 45,000 μέλη σε όλη την Ελλάδα.
  Η επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων είναι αυτές που κατά κανόνα στηρίζουν τις μικρές κοινότητες στο θέμα του τουρισμού και βοηθούν την ανάπτυξη ενός τόπου, ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως είναι τα άγονα νησιά και οι ορεινές περιοχές.
  Σε ένα «μη εμπορικό» και «μη βιώσιμο» επιχειρηματικό περιβάλλον δεν εγκαθίστανται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
  Εκεί έρχονται οι δικές μας μικρές οικογενειακές μονάδες να δώσουν τη λύση. Δίνουμε κίνητρο να μην ερημώσουν τα νησιά και ελπίδα στους νέους για προοπτική ανάπτυξης.

  Για παράδειγμα, στο νομό που εκπροσωπούμε, μόνο τα 2 από τα 13 νησιά υπερτερούν σε κλίνες προερχόμενες από ξενοδοχειακές μονάδες. Η Ρόδος και η Κως.
  Τα τουριστικά καταλύματα στα υπόλοιπα νησιά εκπροσωπούνται στην πλειοψηφία τους από το δικό μας φορέα.

  Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στην Αστυπάλαια λειτουργούν 110 «μη κύρια τουριστικά καταλύματα» και μόλις 17 «κύρια».
  Στους Λειψούς λειτουργούν 36 «μη κύρια» και μόλις 3 «κύρια».
  Στη Σύμη 82 «μη κύρια» και μόλις 14 «κύρια».
  Η σχέση αυτή κυμαίνεται στα ίδια ποσοστά για όλα τα Δωδεκάνησα.

  Παρόλα αυτά εξακολουθούμε να ανήκουμε στη διόλου τιμητική κατηγορία των
  «μη κύριων» τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας.
  Ένας χαρακτηρισμός που δεν τιμά πρωτίστως την Πολιτεία που τον απέδωσε, τον επισκέπτη που δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη διάκριση αλλά και φυσικά όλους εμάς τους μικρούς επιχειρηματίες του κλάδου που λόγω «τίτλου» μένουμε έξω από όλα τα προνόμια που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί μας ξενοδόχοι.

  Αδικούμαστε κατάφορα όταν η έκπτωση που προβλέπεται για εμάς για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανέρχεται στο 17%, τη στιγμή που τα «κύρια» καταλύματα δικαιούνται έκπτωση 30% (ακόμη και τα camping!).
  Αδικούμαστε κατάφορα όταν αποκλειόμαστε από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα λόγω του όγκου μας.

  Πιστεύουμε ότι αυτές οι πρακτικές προσβάλουν το αίσθημα της ισονομίας των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου.
  Δεν θα τολμούσαμε να φανταστούμε τί θα συνέβαινε αν η Πολιτεία σε κάθε επαγγελματικό τομέα κατηγοριοποιούσε τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον όγκο τους.
  «Κύρια» και «μη κύρια εστιατόρια». «Κύρια» και «μη κύρια» εμπορικά καταστήματα.

  Ο παραπάνω πρόλογός μας κρίθηκε αναγκαίος αφενός για να καταλάβουν οι αρμόδιοι που νομοθετούν στα Υπουργεία ποια είναι η πραγματική αναλογία εκπροσώπησης «κύριων» και «μη κύριων» καταλυμάτων ανά την Ελλάδα και αφετέρου για να καταλάβουν το λόγο που θεωρούμε άδικες πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.
  Παρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις που καταθέτει η Ομοσπονδία μας και είναι οι εξής:

  • Άρθρο 3 – Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων Ε.Ο.Τ.
  Α)Τμήμα Εποπτείας

  Παρόλο που ο νομοθέτης προβλέπει τη συνεργασία τουριστικών αρμόδιων φορέων και επαγγελματικών σωματείων για τον τακτικό και τον έκτακτο έλεγχο ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας που είναι:

  Η δημιουργία συγκεκριμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τα νόμιμα αλλά και για παράνομα καταλύματα που υπάρχουν, ορίζοντας εκπροσώπους από το Ε.Ο.Τ., την αστυνομία, το Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επαγγελματικούς συλλόγους.

  • Άρθρο 6 παρ. 3 – Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Τμήμα Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης

  Συμφωνούμε απόλυτα με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος και προτείνουμε τα εξής :
  Ο νομοθέτης έως τώρα ορθώς δεν υποχρέωσε τις επιχειρήσεις του κλάδου μας να διορίζουν υπεύθυνο διευθυντή, λόγω της μικρής δυναμικότητάς τους. Αν και πιστεύουμε ότι και στα περισσότερα μικρά ξενοδοχεία που εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη δεν γίνεται η πρέπουσα δουλειά, αφού οι διευθυντές υπογράφουν και κατά συνέπεια επιβλέπουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ξενοδοχείο.

  Ακολουθώντας λοιπόν τα πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική, προτείνουμε να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση-δια βίου μάθηση των επιχειρήσεων του κλάδου μας μέσα από υποχρεωτικά σεμινάρια, που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες. Τα σεμινάρια αυτά να γίνονται ανά πενταετία και σε νεκρή τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταδίδουμε στα μέλη μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές του επαγγέλματος.

  • Άρθρο 7 /παρ. 2 – Παρατηρητήριο Τουρισμού

  Συμφωνούμε απόλυτα με τη συγκρότηση παρατηρητηρίου τουρισμού.
  Διαφωνούμε όμως στη μη συμμετοχή εκπρόσωπου από τη Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. τόσο σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη επιτροπή προβλέπεται.

  • Άρθρο 8 παράγραφος 1 -Σύσταση Διυπουργικών Συντονιστικών Επιτροπών σε θέματα τουρισμού

  Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού Θεμάτων Τουρισμού και Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.
  Διαφωνούμε κάθετα με τη μη συμμετοχή του φορέα μας στην παραπάνω επιτροπή.
  (εκπρόσωπος από κάθε Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων)
  Το όργανο αυτό είναι το πλέον αρμόδιο για θέματα τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων και πράγματι η ίδρυσή του κρίνεται επιβεβλημένη.

  Αν όμως ο νομοθέτης θέλει πραγματικά να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση, επιβάλλεται η συμμετοχή και του δικού μας φορέα, αφού εμείς λόγω της δομής μας μπορούμε και εκπροσωπούμε επάξια τους επιχειρηματίες από όλα τα νησιά.
  Δε διαφωνούμε με τη συμμετοχή εκπροσώπου από την Ένωση Ξενοδόχων και του Επιμελητηρίου, είναι όμως αδύνατον ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου (που συνήθως ορίζεται στη θέση αυτή) να γνωρίζει τα προβλήματα των μικρών νησιών καθώς και των επιχειρήσεων του κλάδου μας.
  Όσο αφορά την εκπροσώπησή μας από το Επιμελητήριο, θεωρούμε πως ούτε αυτό μας καλύπτει, εφόσον ο εμποροβιοτεχνικός του προσανατολισμός προεξοφλεί ότι -κατά ένα μεγάλο ποσοστό- οι εκπρόσωποί του δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό.

  Όπως προαναφέραμε, μόνο εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα των μικρών νησιών και θεωρούμε απαράδεκτο να λείπει από μια τόσο σημαντική επιτροπή ένας εκπρόσωπος του φορέα μας.
  Θέλουμε να είμαστε στην 1η γραμμή των αγώνων και η συμμετοχή μας στη συνδιαμόρφωση κοινών προτάσεων για τον τουρισμό κρίνεται απαραίτητη.
  Η μη συμμετοχή του φορέα μας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη λάβουν γνώση των προβλημάτων-αιτημάτων μιας μεγάλης μερίδας επιχειρηματιών του τόπου, η οποία περνάει κι αυτή τη δική της ξεχωριστή κρίση.

  • Άρθρο 10- Ιαματικός Τουρισμός

  Στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεών τους πολλοί επιχειρηματίες κατασκευάζουν χώρους SPA. Λόγω των πολλών παραμέτρων όμως που ορίζει ο νόμος, αναφύονται αγκυλώσεις και απροσπέλαστες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατο αυτόν το σχεδιασμό.
  Προτείνουμε να αλλάξουν για όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα οι διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας SPA, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου κωδικού της εφορίας «μη θεραπευτικού μασάζ», ορίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για το χώρο και κάνοντας αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής έχει ο εργαζόμενος.
  Εξάλλου η φύση των παροχών που ζητάει ο επισκέπτης δεν απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις παρά μόνο γνώσεις που ο κάθε πτυχιούχος κατέχει.

  • Άρθρο 14 – Τουριστικές Επαύλεις
  Περίπτωση Ε.

  Το άρθρο αυτό επιβάλλεται να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου, αφού κάποιοι προσπαθούν μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο να νομιμοποιήσουν τις παράνομες κατοικίες που λειτουργούν στην χώρα, δημιουργώντας ένα νέο είδος παράνομου τουριστικού καταλύματος που θα λειτουργεί εις βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών με την ανοχή και τις ευλογίες της Πολιτείας!

  Αν και η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. απέρριψε επανειλημμένως την πρόταση αυτή όταν κατατέθηκε από τον Σ.Ε.Τ.Ε., εντούτοις το Υπουργείο την αποδέχτηκε και την πέρασε στο Σχέδιο Νόμου.
  Είναι γνωστό ότι η λειτουργία των καταλυμάτων του κλάδου μας δεν υπερβαίνει το ένα τρίμηνο κατ’ έτος.
  Είναι επίσης γνωστό ότι οι τιμές ενοικίασης των κατοικιών αυτών αγγίζουν
  τα €300-€1000 ημερησίως.

  Η στάση του Υπουργείου να αποκλείει τους ιδιοκτήτες τουριστικών επαύλεων από την υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος ενώ ζητά από τις επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Δωματίων να μπαίνουν σε διαδικασία νομιμοποίησης, αδειοδότησης και τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων ακόμη και για 1 ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή διαμέρισμά είναι απαράδεκτη και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις επιχειρήσεις μας.
  π.χ επιχειρηματίας μέλος μας που διατηρεί 30 τουριστικές κατοικίες με 30 σήματα λειτουργίας –καταβάλλει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό κατ’ έτος τόσο για φορολογικές υποχρεώσεις όσο και για διατήρηση των σημάτων του σε ισχύ.
  Πώς θα χαρακτηριστεί τώρα η Πολιτεία που με το απαράδεκτο αυτό άρθρο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών – ντόπιους αλλά και αλλοδαπούς – να διαθέτουν με εμπορικό σκοπό τα σπίτια τους χωρίς καμία υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων και σχετικής άδειας λειτουργίας του ΕΟΤ;
  Με το άρθρο αυτό ο νομοθέτης βάζει ταφόπλακα σε μια κατηγορία επιχειρηματιών που δέχονται έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό, αφού ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος τύπος καταλυμάτων «προσφέρεται» για ανεξέλεγκτη παρανομία.
  Τη στιγμή λοιπόν που η παρανομία στον τομέα αυτό ανθεί, αντί ο νομοθέτης να βοηθήσει στην πάταξή της, «συγκαλύπτει και στηρίζει» τον κάθε επίδοξο φοροφυγά.

  • Άρθρο 29 – Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων κατηγορίας 2 κλειδιών

  Αν και η πρόταση για το συγκεκριμένο άρθρο μάς βρίσκει σύμφωνους, θα θέλαμε να στηρίξουμε το αίτημα και άλλων Ομοσπονδιών που θέλουν τον Νόμο να ισχύει όχι μόνο για νησιωτικές αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που πληρούν το πληθυσμιακό αυτό κριτήριο.

  • Άρθρο 30 – Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα

  Πιστεύουμε πως επιτέλους οφείλει η Πολιτεία να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στα καταλύματα και επιβάλλεται το άρθρο αυτό να ισχύσει για όλα ανεξαιρέτως τα ξενοδοχειακά καταλύματα.
  Εκτός αν ο νομοθέτης πιστεύει ή θεωρεί δίκαιο στην Αστυπάλαια, την Τήλο ή τους Λειψούς να υπάρχουν σε μια παραλία 10 ξενοδοχειακά καταλύματα, από τα οποία τα 8 να είναι όμορα «μη κύρια» ξενοδοχειακά καταλύματα που δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του άρθρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 «κύρια» καταλύματα να μπορούν.
  Καταλαβαίνετε ποια θα είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον ξένο επισκέπτη.

  Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται εδώ η ανάγκη της απαλοιφής των όρων «κύρια» και «μη κύρια».

  • Άρθρο 32 παρ. γ – Απόδειξη Κατάθεσης Παραβόλων ως ακολούθως:
  «Κύρια Τουριστικά καταλύματα κατηγορίας 5* 10€/δωμάτιο
  κατηγορίας 4* 8€/δωμάτιο
  κατηγορίας 3* 6€/δωμάτιο
  κατηγορίας 2 και 1* 4€/δωμάτιο

  Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Διαμερίσματα 15€/δωμάτιο

  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ειλικρινά με ποιο σκεπτικό ο νομοθέτης του άρθρου αυτού θεώρησε ότι θα πρέπει τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια να καταβάλλουν τα 2πλάσια χρήματα από ό, τι τα «κύρια τουριστικά καταλύματα».

  Εκτός εάν κυριαρχεί η εντύπωση πως τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια θα πρέπει ναι μεν να μην έχουν το δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού, να πληρώνουν δε τα 2πλάσια σε σχέση με τα «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα».
  Ίσως επειδή οι εισπράξεις μας υπερτερούν από αυτές μιας 5* μονάδας…

  Ευελπιστούμε να πρόκειται για λάθος.
  Πρότασή μας είναι να καταβάλλουμε το ποσό των 4€/δωμάτιο, όσο δηλαδή ισχύει και για τις ξενοδοχειακές μονάδες 1* και 2*.

  Με εκτίμηση,
  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

  Παναγιώτης Τοκούζης

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 09:29 | Ράντος Κωνσταντίνος

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επιδιώκει με σπασμωδικό, πρόχειρο και αντίθετο σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση τρόπο να αφαιρέσει από τον ΕΟΤ βασικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τον τακτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος και του είναι απολύτως απαραίτητες για να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αποστολή του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό του νόμο. Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, του οποίου αποστολή είναι ο στρατηγικό σχεδιασμό του τουρισμού και δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία για να τις ασκήσει. Συνεπώς, γίνεται μεταφορά και όχι ελάφρυνση διοικητικών βαρών, ούτε αναδιαρθρώνεται ο ΕΟΤ όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχεδίου, αντίθετα αποδυναμώνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το έργο του.
  Επιπλέον, το Υπουργείο Τουρισμού δεν διαθέτει, λόγω της γραφειοκρατικής του δομής, την κατάλληλη ευελιξία για να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά στην τουριστική αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προσέλκυση και υποστήριξη επενδύσεων και στην υλοποίηση τεχνικών τουριστικών δημόσιων έργων και τεχνικών τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ.
  Η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων αυτών από τον ΕΟΤ θα αχρηστεύσει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής της χώρας με δυσμενή αποτελέσματα στην τουριστική ανάπτυξη.
  Η επιχειρούμενη αποσπασματική πρόβλεψη αρμοδιοτήτων για τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού θα δημιουργήσει επιπλέον σύγχυση, αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες. Το σωστό είναι να προβλεφθεί ότι, με προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νόμου, θα καθοριστούν η οργανωτική δομή και οι αποστολές των οργανικών μονάδων του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού με ταυτόχρονη κατάργηση της πανσπερμίας διατάξεων που μέχρι σήμερα τις προβλέπουν.

 • 28 Ιανουαρίου 2013, 08:43 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

  Στο άρθρο 1α του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα ,το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Νέων Μορφών Τουρισμού, ενώ μέρος από τις αρμοδιότητες του τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και το μέρος που αφορά στη μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα κλπ μεταφέρεται στη Δ/νση Προβολής και Διαφήμισης του ΕΟΤ .
  Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόμου ότι το τμήμα νέων μορφών τουρισμού έχει την απόλυτη εμπειρία στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού -και όχι μόνο- που με μεγάλη επιτυχία έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια όπως τα προγράμματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ(Εξαήμερες διακοπές και Γ΄ Ηλικία) αλλά και το Πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ σε συνεργασία με τη Νέα Γενιά ??
  Δεν γνωρίζουν ότι η νέα Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4002/2011,που κακώς μεταφέρεται και αυτή στο Υπουργείο, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κύριων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4002/2011. ?? Ποιος θα ενημερώνει τους επενδυτές των κύριων καταλυμάτων κάτω των 300 κλινών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?? Ποια η πρόβλεψη των..ειδικών ?? Το τμήμα Επενδύσεων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση για την πληροφόρηση των επενδυτών της κατηγορίας αυτής και καθημερινά-ακόμα και σήμερα φορείς και ιδιώτες προσέρχονται στην υπηρεσία μας για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών και ενεργειών.Ή μήπως προσανατολιζόμσατε στους μεγάλους μόνο επενδυτές??
  Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων παρά το γεγονός ότι συρρικνώθηκε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της με το πδ 343/2001,εντούτοις πρωτοπόρισε και δημιουργησε προοπτικές ανάπτυξης στο χώρο του τουρισμού .Πρέπει να σκεφθεί ο συντάκτης του σχεδίου νόμου ότι η αφαίρεση αρμμοδιοτήτων από τη Δ/νση αυτή υποβαθμίζει τον Οργανισμό και του στερεί τη δυναμική να αναπτύξει δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και τόνωση του τουρισμού παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια .Προσοχή !!μετά το τέλος του ΕΟΤ θα ακολουθήσει σίγουρα και το τέλος και άλλων εξίσου σημαντικών υπηρεσιών του Τουρισμού με δημόσιο χαρακτήρα!.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 15:58 | Γιώργος Κώττας

  Πολύ ορθή η διατήρηση του Υπουργείου Τουρισμού και η ενίσχυσή του, αλλά πρέπει να κρατήσει αποκλειστικά επιτελικό ρόλο και όχι να αποκτήσει δαιδαλώδη μορφή και αρμοδιότητες του ΕΟΤ που έχει τα σχετικά τμήματα με καταρτισμένους και έμπειρους υπαλλήλους

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 12:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

  Παράγραφος 2.
  Με το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιχειρείται να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.
  Προφανώς, δεν ελήφθη υπόψη ότι, για να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ, έχει ειδική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ η οποία έχει πρόσφατα ανανεωθεί για άλλα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, τα πάνω από εκατό στελέχη του ΕΟΤ, τα οποία διαμορφώνουν το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και χορηγούν τα ειδικά σήματα ποιότητας, έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση και έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό από το ΕΣΥΔ. Το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι στο χρονικό διάστημα που ο ΕΟΤ ασκεί την πιστοποίηση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία ένσταση προς εξέταση από την επιτροπή πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων του τουρισμού, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  Η διατύπωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο νόμου, διότι θα έπρεπε να έχουν ήδη συσταθεί και πιστοποιηθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκήσουν τις μεταφερόμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες ποιοτικού ελέγχου πριν να μεταφερθούν πολύ πριν τη μεταφορά τους. Στο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να συσταθούν και να διαπιστευτούν οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού δεν θα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 12:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ

  Άρθρο 1: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων και Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.

  Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να μεταφερθούν εκτελεστικού χαρακτήρα τουριστικές αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής, στο Υπουργείο Τουρισμού το οποίο είναι ο φορέας στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής.
  Η ρύθμιση αυτή είναι ανορθολογική και παράδοξη διότι επιχειρεί να προσδώσει αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού πέραν της αποστολής του που είναι η θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της τουριστικής αγοράς και ο συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών άλλων υπουργείων και φορέων του δημοσίου, οι οποίες γίνονται για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών. Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και την απαιτούμενη στελέχωση για να ανταποκριθεί στις πέραν της αποστολής του αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη ρύθμιση αυτή.
  Οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί επιτυχώς επί 63 συναπτά έτη, είναι στο πλαίσιο της αποστολής του και διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση για να συνεχίσει να τις ασκεί αποτελεσματικά.
  Αν στόχος του σχεδίου νόμου είναι ο εμπλουτισμός του φάσματος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, καλό θα είναι, αυτές να αναζητηθούν σε επιτελικές τουριστικές αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από άλλα υπουργεία και όχι με τη βίαιη προσάρτηση αρμοδιοτήτων από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

  Παράγραφος 1.
  Τα προβλεπόμενα από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι όλα εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή του Υπουργείου, ενώ είναι απολύτως απαραίτητα εργαλεία για να ασκήσει ο ΕΟΤ την αποστολή του.
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα ρυθμίζονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.
  Με το εδάφιο γ επιχειρείται να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού όλες οι τεχνικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή δεν περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου και δεν δικαιολογείται η ενσωμάτωση της, όχι μόνο στο άρθρο αλλά και στο συνολικό κείμενο του σχεδίου. Τεχνικές αρμοδιότητες κατασκευής τουριστικών δημοσίων έργων και τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία εκτελούν σήμερα οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, δεν μπορούν να ασκούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008, άρθρο 14 παρ.1 του Ν 2190/1994 ΦΕΚ 28 Α και Π.Δ. 214/1987), από άλλο υπουργείο παρά μόνο από το ΥΠΕΚΑ. Αν οι αρμοδιότητες αυτές μεταφερθούν από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί νέος εποπτευόμενος από αυτό φορέας που θα εκτελεί τα τουριστικά τεχνικά έργα. Σε αντίθετη περίπτωση οι τεχνικές τουριστικές αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν μέσω του ΥΠΕΚΑ στις Περιφέρειες.
  Επιπλέον το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ εκτελεί στην παρούσα φάση 23 έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των ενταγμένων έργων προσεγγίζει τα 48.000.000,00 €, τα προς ένταξη έργα 17.652.000,00 € και τα υπό μελέτη έργα 31.438.000,00 €.
  Οποιαδήποτε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η καθυστέρηση λόγω της αλλαγής του φορέα υλοποίησης θα επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις νόμιμες αξιώσεις των αναδόχων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στα ενταγμένα, στα υπό δημοπράτηση έργα και στα υπό ένταξη έργα με κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης προγραμματικής περιόδου, με συνέπεια να απολεσθούν δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι.
  Με το εδάφιο δ επαφίεται σε μεταγενέστερη της ψήφισης του νόμου υπουργική απόφαση η σύσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίες θα υποδεχθούν τις από το παρόν άρθρο μεταφερόμενες αρμοδιότητες του ΕΟΤ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και κυρίως η μετακίνηση θέσεων και προσωπικού. Η διατύπωση του εδαφίου αυτού αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε, διότι δημιουργείται κενό εξουσίας μεταξύ της μεταφοράς και της άσκησης των αρμοδιοτήτων και επιπλέον διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.
  Με το εδάφιο ε καταργούνται οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων χωρίς να έχει εξεταστεί αν μπορεί να μεταφερθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Τουρισμού. Η κατάργηση των υπηρεσιών αυτών του ΕΟΤ δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα πιο πάνω παρατέθηκαν.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 12:45 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποδεχτεί την γενική αρχή πως: «οι επιτελικές αρμοδιότητες ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού και οι εκτελεστικές στον ΕΟΤ» με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιχειρείται σαφώς το Υπουργείο Τουρισμού να αποκομίσει τις περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Αυτό το γεγονός εκτός του ότι είναι αντίθετο με τις εξαγγελίες της παρούσης Κυβέρνησης, αντιβαίνει και στη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο όπου τα σημαντικότερα κράτη (σε Τουριστικό επίπεδο) έχουν ισχυρούς Οργανισμούς Τουρισμού (υπάρχουν μελέτες επ’ αυτού) που επιτελούν εκτελεστικό έργο.

  Αλήθεια, τι θα προσφέρει περισσότερο στη Τουριστική αγορά και στην Ανάπτυξη του τόπου η «μετατόπιση» αρμοδιοτήτων των Τεχνικών θεμάτων (Τμήματα: Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Τεχνικό, Σχεδιασμού και Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων) από έναν ευέλικτο Οργανισμό (ΝΠΔΔ) στο στενό Δημόσιο Τομέα και μάλιστα στο Υπουργείο Τουρισμού. Τη στιγμή μάλιστα που ο ΕΟΤ και οι υπάλληλοί του έχουν 60 χρόνια εμπειρίας σε Τουριστικά ζητήματα, διαθέτουν άρτιες Τεχνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα ενώ και η Ειδική Υπηρεσία από το Καλοκαίρι που επανδρώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό ήδη έχει προωθήσει 10-11 μεγάλες επενδύσεις.
  Αν λάβει χώρα αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος στη δυσμενή αυτή Οικονομική Συγκυρία που η πατρίδα μας έχει ανάγκη την άμεση προώθηση επενδύσεων προς όφελος της Βιώσιμης Ανάπτυξης (γι αυτό απαιτείται η Τεχνογνωσία και η Εμπειρία) αφού πρέπει να συσταθούν (αν είναι εφικτό) αποφαινόμενα όργανα στο Υπουργείο και αντίστοιχη πιστοποίηση. Τι θα γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα; Συνάμα, τι θα απογίνουν τόσα έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ που ήδη έχουν συναφθεί συμβάσεις με τον ΕΟΤ και προχωράνε;
  Εκτιμώ, πως η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οφείλει να επανεξετάσει το Σχέδιο Νόμου σε μία πιο ρεαλιστική βάση (έχοντας υπόψη τα ανωτέρω) και να επαναδιατυπώσει το παρόν άρθρο προς την αντίστροφη κατεύθυνση.

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 11:29 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ:

  Να προσθέσουμε επιπλεόν,πως εκτός από την κατάργηση του συνόλου των θέσων εργασίας των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. και την απόλυσή τους,να ακολουθήσει πετροβολισμός τους στην πλατεία Συντάγματος και τέλος εκτέλεσής τους,για παραδειγματισμό.
  Άλλη φορά,να μην αποκόπτουν λαμόγια που πάνε να υπεξαιρεσουν Δημόσιο Χρήμα από το εκάστοτε Δημόσιο Ταμείο!

 • 26 Ιανουαρίου 2013, 08:15 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Από το 1998, όταν για πρώτη φορά ξεκίνησε η προσπάθεια περιορισμού των αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ και συρρίκνωσής του, και συστήθηκε αρχικά η ΓΓ Τουρισμού του ΥΠΑΝ, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε Υπουργείο Τουρισμού, οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, είτε ασκούνται πλημμελώς, είτε δεν ασκούνται καθόλου. Ο βασικός λόγος είναι, ότι οι όποιες υπηρεσίες τον διαδέχονται δεν διαθέτουν σε επάρκεια προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, όπως αυτό του ΕΟΤ, ούτε προσωπικό, που να έχει πίσω του, ως κληρονομιά, την ιστορία του ΕΟΤ και να ταυτίζεται μαζί της. ΄Εκτοτε, με την ευκαιρία του οποιουδήποτε νέου νόμου, είτε του εκάστοτε εποπτεύοντος είτε άλλου υπουργείου, στον οποίο τίθενται εμβόλιμες διατάξεις για τον Τουρισμό, το υπουργείο δεν χάνει την ευκαιρία να «εμπλουτίσει» τις αρμοδιότητές του, σε βάρος του ΕΟΤ, επιλέγοντας ποιες θα πάρει και ποιες θα αφήσει(!) με βάση τις εισηγήσεις των δικών του υπαλλήλων και μόνο.
  ΄Εχει χυθεί πολύ μελάνι για τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ, τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο, και την ενδεικνυόμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών ΥΠΟΤ και ΕΟΤ. Συγκεκριμένα από το 2009, έχουν γίνει τα ακόλουθα:
  • Συστήθηκε Επιτροπή για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ από τον πρ.Πρόεδρο ΕΟΤ κ. Νικόλα Κανελλόπουλο (σήμερα Γενικό Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης), η οποία κατέγραψε λεπτομερώς αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες στις ισχύουσες αρμοδιότητες, τη διάρθρωση των αντίστοιχων φορέων των ανταγωνιστριών χωρών και πρότεινε νέο Οργανόγραμμα για τον ΕΟΤ.
  • Ανατέθηκε η κατάρτιση νέου Οργανογράμματος για τον ΕΟΤ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκπονήθηκε σχετική μελέτη
  • Πρόσφατα ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ κατέγραψε τι έχει συμβεί με τις διάφορες μορφές αρμοδιοτήτων, αλλά και τουριστικών πόρων, αφότου αφαιρέθηκαν από τον ΕΟΤ .
  Σήμερα, κατατίθεται και πάλι σε διαβούλευση νομοσχέδιο, με το οποίο μεταξύ άλλων αποκόπτονται αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, χωρίς να ληφθεί υπόψη καμιά εκ των ανωτέρω μελετών-επεξεργασιών, ούτε καν αυτή του Υπουργείου Αιγαίου. Φυσικά, στην επιδίωξη της αφαίρεσης και άλλων αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ, βοηθά αντικειμενικά η αρνητική εικόνα για τον ΕΟΤ, που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του πρ. Γενικού Γραμματέα του – λίγο πριν τα Χριστούγεννα- για δήθεν «τρύπα 12,5 εκ.€». ΄Αρα, το έδαφος σε κόμματα και κοινή γνώμη είναι πλέον πρόσφορο, ενώ οι συλλογικοί φορείς, όπως συνήθως συμβαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, δεν αναμειγνύονται… Είναι δεδομένο, ότι θα αναμειχθούν, όταν θα αρχίσουν πλέον να θίγονται τα μέλη τους από την κατάσταση, που θα δημιουργηθεί, όπως άλλωστε συνέβη με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στις Περιφέρειες το 2001, που ανακλήθηκε άρον-άρον το 2004……
  Η γενική αρχή «οι επιτελικές αρμοδιότητες να ανήκουν στο Υπουργείο και οι εκτελεστικές στον ΕΟΤ», αρχή που εξαγγέλλεται εδώ και χρόνια (με τη γνωστή «υπόσχεση» της ΝΔ «ο ΕΟΤ θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του Τουρισμού»), δεν τηρείται από το ΣΝ, διότι πλέον δεν χρειάζεται….
  Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, που μεταφέρεται στο ΥΠΟΤ, έχει περιοριστεί πολύ ως αντικείμενο, ήδη με το ΠΔ 343/01. Πάντως, η όλη σημερινή δομή της είναι καθαρά εκτελεστική: αναθέτει μελέτες (όταν υπάρχουν χρήματα και διαπιστωμένες ανάγκες), εφαρμόζει προγράμματα ειδικών μορφών τουρισμού, που περνούν από την έγκριση του εκάστοτε υπουργού εκ του νόμου, και παρέχει πληροφορίες για τουριστικές επενδύσεις ως προς το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Για ποιο λόγο, άραγε, ο υπουργός πρέπει άμεσα να εποπτεύει την ανάθεση μελετών και την παροχή απλών επενδυτικών πληροφοριών;
  Το ίδιο ισχύει για τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, που αδειοδοτούσε στο παρελθόν μεγάλες επενδύσεις κατά νόμον και περιλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία η οποία εκτελεί έργα ενταγμένα σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής περνούν στο υπουργείο, αλλά ουδείς προβληματίζεται για την απόδοση του Υπουργείου σε θέματα ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως οι τουριστικοί λιμένες, που τους χειρίζεται εδώ και 20 χρόνια περίπου. Οι διαδικασίες στο Υπουργείο είναι απογοητευτικά ασαφείς και αργές. Μία ιδιωτική μαρίνα ή άλλος λιμένας χρειάζεται πολλά χρόνια για να εγκριθεί και να αδειοδοτηθεί, ενώ, παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις στη νομοθεσία, με κάθε πιθανό και απίθανο νομοσχέδιο, το Υπουργείο δεν κατόρθωσε να προωθήσει τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, ούτε καν με τις λιγότερο απαιτητικές μορφές τους…..
  ΄Οσον αφορά στις μεταφερόμενες στο Υπουργείο αρμοδιότητες της Δ/νσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ, η μεν μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού οδηγούσε μέχρι σήμερα σε απλή εισήγηση προς το Υπουργείο (και όχι φυσικά σε απόφαση) για λήψη νομοθετικών μέτρων (το Υπουργείο νομοθετεί αφότου ιδρύθηκε), προκειμένου δε για τις προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων είναι γνωστό, ότι όποιες προδιαγραφές έχει εκδώσει μέχρι σήμερα το Υπουργείο έχουν συνταχθεί από τον ΕΟΤ (ο ΕΟΤ στέλνει έτοιμο τεύχος και το Υπουργείο το προωθεί για θεσμοθέτηση). Καταλήγουμε, με τη διαπίστωση ότι όλες οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες είναι εκτελεστικές. Το ΥΠΟΤ αποφασίζει πλέον ΚΑΘΑΡΑ να παραβεί τις εξαγγελίες για «ΕΟΤ εκτελεστικό βραχίονα της τουριστικής πολιτικής».
  Η προχειρότητα που χαρακτηρίζει το ΣΝ είναι ιδιαίτερα εμφανής στις περί κατακερματισμού του ΕΟΤ διατάξεις. ΄Ετσι πχ δεν γίνεται λόγος για το Γραφείο Υποδοχής Τουριστικών Επενδύσεων (παραμένει ή καταργείται;) που προέβλεψε ο Ν.3498 ως υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού (!) και το οποίο ουδέποτε λειτούργησε, πράγμα λογικό, αφού ο ΕΟΤ διέθετε μια ανάλογη έμπειρη και επαρκή υπηρεσία, ενώ το ΣΝ μεταφέρει από τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ στο ΥΠΟΤ τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που, όμως, ήδη έχουν ….φύγει από τη Δ.νση αυτή με τον Ν.4002/11 και έχουν μεταφερθεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.
  Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν «ιστορία και συνέχεια», η οποία αποτελεί κληρονομιά για τη Δημόσια Διοίκηση, που στις σημερινές συνθήκες τουριστικής κρίσης είναι πολύτιμη. Ο ΕΟΤ υπάρχει και λειτουργεί, πάνω από 60 χρόνια, λειτουργεί ακόμη και όταν οι εκάστοτε πολιτικοί τον υποβαθμίζουν με άστοχες και μικροπολιτικές επιλογές. Ο ΕΟΤ πιστώνεται με μεγάλα επιτεύγματα στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Χώρας. Το ΥΠΟΤ θα έπρεπε να διευκολύνει το έργο του ΕΟΤ, αντί να το ναρκοθετεί με συνεχείς αλλαγές στις αρμοδιότητές του…..

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 19:16 | Νίκη Νικολοπούλου

  Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πολιτείας στο χώρο του τουρισμού, εκτιμώ ότι, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, δεν προσφέρει κάτι καινούργιο η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Και αυτό, διότι:
  1. Μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα του Τμήματος για την πιστοποίηση της ποιότητας των επιχειρήσεων εστίασης με την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας είναι σαφώς επιχειρησιακού προσανατολισμού, ενώ το Υπουργείο διαδραματίζει ουσιαστικό επιτελικό/στρατηγικό ρόλο.
  2. Είναι αναγκαία η διαδραστική/αλληλοσυμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος με άλλες μονάδες του ΕΟΤ όπως η Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης και η Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού-Δημοσίων Σχέσεων. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να ενισχυθεί η προβολή της ελληνικής γαστρονομίας (μέσω της προβολής του θεσμού του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες το διαθέτουν).
  3. Το προτεινόμενο πλαίσιο νομοθεσίας για τις δραστηριότητες του Τμήματος υπό το Υπουργείο Τουρισμού είναι ακριβής αντιγραφή του υφιστάμενου πλαισίου (ΠΔ 343/2001). Σε περίπτωση οργανωτικής αλλαγής θα απαιτηθούν και αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα, που θα ενισχύουν τη διαδραστικότητα του Τμήματος με τις άλλες μονάδες, είτε του ΕΟΤ, είτε του Υπουργείου, για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας.
  Επισημαίνω, ότι, το Τμήμα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και στελέχη με εξειδικευμένη επιμόρφωση και διαπίστευση.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 15:34 | ΑΓΓΕΛΟΣ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ:
  Θα συμφωνούσα με την πρόταση για ριζική αναδιάρθρωση και διάλυση του ΕΟΤ ,κατάργηση όλων των θέσεων κλπ υπό την προυπόθεση διάλυσης και από την αρχή στελέχωσης όλων των ΝΠΔΔ του δημοσιου και αυτού του ίδιου του στενού δημόσιου τομέα ,Υπουργείου Τουρισμού, Υγείας, Ανάπτυξης κλ Μόνο σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να «αναγεννηθεί» όλη η Δημόσια Διοίκηση αλλά μόνο για τον ΕΟΤ ΆΔΙΚΟ!!!!!

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 15:20 | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

  Με το παρόν σχέδιο νόμου το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης ΠΕΕΑ μεταφέρεται στο Υπουργείο. Με τον τρόπο αυτό τεχνηέντως αποδυναμώνεται η Δ/νση ΠΕΕΑ και κατ’ ουσία θα αδυνατεί να διαμορφώνει στο εξής ,παρά την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει , συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και χορήγησης ειδικού σήματος ποιότητας .
  Η εφαρμογή του προγράμματος «χορήγηση του Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική κουζίνᨻ σε επιχειρήσεις εστίασης με την συνδρομή της ΠΟΕΣΕ από την ΠΕΕΑ , όχι μόνο ανέδειξε την δυναμική του ΕΟΤ στον τομέα ενίσχυσης του πολιτισμικού μας αποθέματος που είναι η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, αλλά ενίσχυσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και τον προϋπολογισμό του ΕΟΤ λόγω των εισπραττόμενων παραβόλων .
  Πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την Ποιότητα είναι η παροχή αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών στους τομείς της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, κατά το σύστημα των αστέρων και κλειδιών που περιγράφεται στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 και 337/2000, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003, διαδικασίες και της διενέργειας των ελέγχων για την οριστική κατάταξη αυτών αλλά και της διατήρησης της προσφερόμενης ποιότητας.
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού λοιπόν ακολουθώντας τόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες προδιαγραφές όσο και τις επιταγές της ισχύουσας ελληνικής τουριστικής νομοθεσίας,(άρθρο 16 παρ 3. ε του νόμου 3190/2003 ) μέσω της Δ/νσης ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από 9-10-2008 – ο μοναδικός μέχρι σήμερα δημόσιος φορέας- από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης των κύριων και μη, Τουριστικών Καταλυμάτων κατά ΕΝ 45011 για την κατάταξή τους στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των πδ 43/2002( ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) και πδ 337/2000 ( ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000) αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ως φορέας ελέγχου κατά ISO 17020 για τον έλεγχο της Πιστοποίησης των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων έτσι όπως οι διαδικασίες αναλύονται και περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-2003).
  Πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις αξιολογήσεις από το ΕΣΥΔ ΑΕ και διατηρεί μέχρι σήμερα την διαπίστευση αυτή χωρίς να προσλάβει κανένα ιδιωτικό σύμβουλο για να του διαμορφώσει και συγγράψει τα κείμενα και εγχειρίδια που ήταν απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.
  Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η πλήρης αποδυνάμωση της αρμοδιότητας του ΕΟΤ να διενεργεί πιστοποίηση για την αρχική κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΊ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.
  Ας μην ξεχνάμε ότι η πιστοποίηση για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών είναι «υποχρεωτική» διαδικασία προκειμένου να χορηγηθεί στη συνέχεια το ΕΣΛ και όχι προαιρετική όπως τα υπόλοιπα συστήματα ISO που χορηγούνται από τις ιδιωτικές εταιρείες που διενεργούν πιστοποιήσεις , η δε διατήρηση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΤ θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό και θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 12:48 | loukas pervelis

  η περιφεριακη υπηρεσια τουρισμου ειναι ο μονος φορεας που εμεις σαν επιχειρηματιες εχουμε βρει ανταποκριση, αποτελεσματικοτητα και ευεληξια σε ολα τα θεματα που εχουν προκυψει για την επιχειρηση μας(ξενοδιχειο λυκωρια). Κατα την γνωμη μας η περιφεριακες υπηρεσιεσ βοηθουν εμας του επιχειρηματιες σε ολη την ελλλαδα και θα πρεπει να ισχυροποιηθουν. Με το νομοσχεδιο μαλλον δημιουργουνται προβληματα παρα λυνονται. Δεν υπαρχει καμια στατηγικη για τον τουρισμο. Ο εοτ για εμας πρεπει να ισχυροποιοηθει και οχι να αποδυναμωθει.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 10:49 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ:
  1.ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ,ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΧΥΣΗΣ, ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ.
  2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ.
  3.ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΕ.
  ΟΙ Π.Υ.Τ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΔΥΣΤΗΧΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ, ΑΝΕΥ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΟΥ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΜΕ ΤΟ ΝΟΝΟΣΧΕΔΙΟ, ΜΑΣ ΠΑΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΧΥΣΗΣ ,ΕΥΕΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ,ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΦΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΕ- ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
  5. ΑΝΤΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ -ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ο ΜΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΣΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ- ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, ΟΛΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ.Η ΑΙΓΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ.
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ- ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ Π.Δ 85/21-06-2012- ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 10:40 | Στέφανος

  Η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΟΤ είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.
  Αυτό που χρειάζεται είναι ΡΙΖΙΚΗ αναδιάρθρωση. Και μπορεί να αρχίσει με διάλυση του ΕΟΤ, κατάργηση όλων των θέσεων και επανίδρυση του με το 1/100 του προσωπικού και 1/10 των αρμοδιοτήτων.

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 17:45 | Περσεφόνη Τρίχα

  1.Με το Σχέδιο Νόμου γίνεται κατανοητό ότι αποδυναμώνεται ο ΕΟΤ, από έμπειρο στελεχιακό δυναμικό το οποίο μετακινείται στις νεοσυσταθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς μεταφέρονται και οι θέσεις τους (άρθρο 1.1.δ.) Αυτό έχει ως συνέπεια την απαξίωση του Οργανισμού, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των ΠΥΤ. Προτείνω να γίνει το οργανόγραμμα του ΕΟΤ και να θεσπιστεί το «Εγχειρίδιο του Υπαλλήλου» που θα καθορίζει τα τυπικά προσόντα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Αυτό καθιστά την ποσοτική και ποιοτητική απόδοση του κάθε υπαλλήλου, ελέγξιμο μέγεθος και είναι ξεκάθαρο για όλους. Ο ΕΟΤ διαθέτει υπαλλήλους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις που απαιτούν άτομα που έχουν ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το λαμπερό μυαλό τους να αποδυναμώνεται.

  2.Διακρίνεται, μέσα στο Σχέδιο Νόμου, η σύπραξη του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη διαχείριση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, που κατά την άποψή μου είναι δημόσιο αγαθό που συγκαταλέγεται στον εθνικό πλούτο της χώρας μας. Ως εκ τούτου, η μη ορθολογική διαχείρισή του συνεπάγεται απρόβλεπτα και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα(άρθρο 1.1.α). Προτείνω, σε κάθε τέτοιου τύπου συνεργασία, να θεσπιστούν όροι που θα διαφυλάττουν την βιωσιμότητα των τουριστικών πόρων της Χώρας, η διαχείριση των οποίων επιβάλλεται να γίνεται με σεβασμό.

  3.Παρατηρούνται, επίσης, ασάφειες μέσα στο παρόν Σχέδιο Νόμου, όπως πχ στο άρθρο 1.1.α. και 1.1.β. Θεωρώ ότι οι γενικότητες δύνανται να δημιουργήσουν πολλές παρανοήσεις και αληλλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων.

  4.Στο άρθρο 1.2.α, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΠΕΕΑ που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού αφορούν στα τουριστικά καταλύματα χωρίς να γίνεται μνεία των λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων πχ τουριστικά γραφεία κά. Επίσης, παραλείπεται το θέμα της κωδικοποίησης της Τουριστικής Νομοθεσίας, το οποίο είναι πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων με τον τουριστικό τομέα. Ο όρος «συγκέντρωση» δεν είναι ικανοποιητικός.

 • 22 Ιανουαρίου 2013, 22:46 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

  Με αφορμή την αναδιάρθρωση που επιχειρείτε στον τουρισμό, καθώς και την εξαίρεση της εστίασης, από το προσφάτως ανακοινωθέν επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επιμένουμε και θέλουμε να τονίσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι άλλο η εστίαση γενικά (σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, τυροπιτάδικα, ταβέρνες, καφέ κλπ.) και άλλο η εστίαση του τουρισμού.

  Στην εστίαση του τουρισμού υπάρχουν εστιατόρια που δουλεύουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με τον οργανωμένο τουρισμό, με συμβόλαια με tour operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες, σε πακέτα, όπως ακριβώς και τα ξενοδοχεία.

  Στα ξενοδοχεία διανυκτερεύουν με πρωϊνό ή ημιδιατροφή και σε μας δίνουν ένα ή και πολλές φορές, δύο γεύματα.

  Οι επιχειρήσεις μας αυτές, έχουν μεγάλη προσφορά στη τουριστική ανάπτυξη, με επενδύσεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό, με την γαστρονομία μας, τις υψηλές υπηρεσίες, την προώθηση τοπικών προϊόντων, την αναβίωση τοπικής κουζίνας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και της τοπικής και Ελληνικής κουλτούρας.

  Στην προσπάθειά μας αυτή, συμμετέχουμε εδώ και πολλά χρόνια, σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία και τα ξενοδοχεία, σε δωρεάν φιλοξενίες τουριστικών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, promo groups, απ’ όλο τον κόσμο, πολλές φορές δε και δωρεάν φιλοξενίες προσκεκλημένων του Ε.Ο.Τ.

  Διατηρούμε δε και σήμα Ελληνικής κουζίνας από τον Ε.Ο.Τ., χωρίς να έχουμε τόσα χρόνια, κάποια υποστήριξη ή προβολή και μας θυμούνται από τον Ε.Ο.Τ., όταν έρχεται η ώρα ανανέωσης του σήματος και του παραβόλου των 300 ευρώ.

  Παρ’ όλα αυτά και την ώρα που παγκοσμίως υπάρχει ανάπτυξη γαστρονομικού, οινοποιητικού, διατροφικού κλπ. τουρισμού, η πολιτεία, τα εστιατόριά μας αυτά, δεν τα θεωρεί καν τουριστικές επιχειρήσεις με συνέπεια να μην έχουμε ανάλογη αντιμετώπιση και να μη εντασσόμαστε σε οποιαδήποτε προγράμματα επενδυτικά ή μη, του τουρισμού.

  Την ίδια στιγμή, θεωρούνται τουριστικές επιχειρήσεις, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, με κινέζικα τσολιαδάκια και κομπολογάκια ή κάποια ενοικιαζόμενα που συχνά βλέπουμε με 5, 10 ή παραπάνω δωμάτια, με υποτυπώδη υποδομή και παροχή υπηρεσιών.

  Υπάρχουν εστιατόρια του κλάδου μας πού σιτίζουν 30 ή 40 ή 50 χιλιάδες ή και παραπάνω, οργανωμένους τουρίστες το χρόνο. Αλήθεια πόσα μικρά ξενοδοχεία, βλέπουν τόσο τουρισμό το χρόνο;

  Μήπως ήρθε η ώρα να παρθεί άμεσα απόφαση, χαρακτηρισμού ως τουριστικών, των επιχειρήσεων αυτών, με κάποια κριτήρια π.χ. τουριστικής τοποθεσίας ή έκδοσης τιμολογίων προς τουριστικά γραφεία ή κάτι άλλο;

 • 17 Ιανουαρίου 2013, 20:42 | Δημας Χριστοδουλος(Χρηστος)

  Ζητω συγνωμη προκαταβολικα γιατι μονο γενικολογες παρατηρησεις θα κανω για την Αναδιαρθρωση του ΕΟΤ.
  Βασικη μου παρατηρηση:
  – λειπει ο Επαγγελματισμος(proffessionalism) απο ολους οσους εμπλεκονται στο βασικωτερο εξαγωγιμο προιον της Χωρας απο την συσταση της..
  -πρεπει να μαθουμε να υπηρετουμε τον Τουρισμο με αφοσιωση ,Οραμα και αγαπη ,διοτι ειναι το μονο που εξασφαλιζει αεναως ενα καλο Εισοδημα στους Ελληνες.
  -πρεπει να «ανεβασουμε» τον πηχη της Ποιοτητας των προσφερομενων Υπηρεσιων και να το κανουμε με κεφι και ορεξη…
  -πρεπει να εκπαιδευσουμε ολους τους εμπλεκομενους στον Τουρισμο με μονο γνωμονα τον υψηλο βαθμο ικανοποιησης αυτων που εκαναν Διακοπες στην χωρα μας.Η γνωμη τους οταν φευγουν ευχαριστημενοι θα ειναι η μεγαλυτερη επενδυση για το μελλον ολων των Ελληνων..
  Πως επιτυγχανονται αυτα σε μια χωρα οι κατοικοι της οποιας βιωνουν εφιαλτικες ημερες φτωχιας και ανεχειας????
  -Δεν υπαρχουν μαγικες λυσεις…Πρεπει οι παντες να συνειδητοποιησουν οτι αν δεν «σηκωσουμε τα μανικια» και δουλεψουμε για ενα νεο ξεκινημα και στον Τουρισμο,τοτε δεν θα δουμε προκοπη σ’αυτο το τοπο…
  Πρεπει να γινει μια ειρηνικη ..επανασταση για να αλλαξουν οι παλιες δομες..Δυστυχως ειναι μονοδρομος…..