Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 54 Ν. 3498/2006

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων».