Άρθρο 26: Διαθέσιμα κεφάλαια ΞΕΕ

Το άρθρο 246 παράγραφος 1 εδάφιο 1 του Ν.4072/2012 ισχύει και για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος