Άρθρο 55 – Ρύθμιση Θεμάτων ΤΑΛΣ

Στα εξερχόμενα από τις τάξεις ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στελέχη που κατέθεσαν ή καταθέτουν αίτηση καταβολής εφάπαξ στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος μετά την 30/7/2014 και μέχρι του προσδιορισμού της ρήτρας διασφάλισης αξιομάχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 220 παρ. 4 του Ν. 4281/2014 (Α’ 160), καταβάλλεται, κατόπιν αίτησής τους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέρος του προβλεπόμενου στο ΒΔ 160/70 (Α’ 44), όπως ισχύει, εφάπαξ βοηθήματος και μέχρι του ποσοστού 80% των τακτικών εισφορών από κρατήσεις επί των μηνιαίων αποδοχών τους. Το καταβλητέο ποσό του προηγούμενου εδαφίου συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.