Άρθρο 54 – Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Οι καταταγέντες ως κελευστές Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατά το έτος 1999 (33ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ) που φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ., προάγονται αναδρομικά από 04-10-2008 (ημερομηνία κατάταξης 04-10-1999) και 23-10-2009 (ημερομηνία κατάταξης 23-10-2000) αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ. (άρθρο 57 παρ. 1γγ του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α΄), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεών και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 04-10-2008 και 23-10-2009 αντίστοιχα προσμετράτε για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1 α του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311 Α΄). Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. Εντός δυο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την πλήρη διοικητική τους αποκατάσταση.

 • 6 Μαΐου 2016, 07:21 | ΛΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ήδη δεν υπάρχουν διαφορές στην εξέλιξη μέχρι το βαθμό του Πλοίαρχου Λιμενικού μεταξύ αξιωματικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και αξιωματικών προερχομένων από υπαξιωματικούς (ΣΜΥΝ) και μάλιστα οι υπαξιωματικοί εξελισσονται πιο γρήγορα.Συμφωνώ ότι πρέπει οι υπαξιωματικοί να ενταχθούν σε οργανικές θέσεις. Σήμερα όλοι έχουν προσόντα στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Η ιεραρχία πρέπει να τηρείται και να τηρείται η διάκριση των αξιωματικών με τους υπαξιωματικούς.

 • 4 Μαΐου 2016, 22:17 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Είναι πραγματικά εξόφθαλμο το πώς καταστρατηγούνται όροι και διατάξεις.
  Η ρουσφετολογική ιστορία επεναλαμβάνεται ως φάρσα ξανά.
  Εξαργύρωση σωματειακών ψήφων με φωτογραφικές προαγωγές και μάλιστα αναδρομικά εξαιτίας «προϋπηρεσίας» των εν λόγω νυν υπαξιωματικών ως πρώην υπηρετούντων λιμενοφύλακων.
  Οι ήδη ευεργετιθέντες, αφού είσελθαν στη σχολή υπαξιωματικών με την ειδική κατηγορία των προερχομένων εκ σχολής λιμενοφυλάκων , προάγονται χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και τυπικά προσόντα όπως πρέπει.
  Έτσι ένας απόφοιτος λυκείου ή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. θα βρεθεί ξαθνικά μπροστά στην επετερίδα από έναν απόφοιτο ανώτερης ή ανώτατης σχολής μόνον κ μόνον διότι είχε προυπηρεσία ως λιμενοφύλακας και χωρίς να έχει υπηρετήσει σε αντίστοιχες θεσεις ευθύνης στο ίδιο χρονικό διάστημα όπως π.χ. σε θέσεις προϊσταμένων λιμενικών αρχών όπου επιλέγονταν κατά κόρον να υπηρετούν υπαξιωματικοί κι όχι λιμενοφύλακες.
  Αντίστοιχη διασάλευση επετηρίδας έχει γίνει φωτογραφικά και για άλλες κατηγορίες λιμενοφυλάκων,υπαξιωματικών και αξιωματικών αρκετές φορές έως σήμερα με παρόμοιο τρόπο.
  Προτείνω ένα εντελώς νέο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και για το λιμενικό σώμα αλλά και για τα υπόλοιπα σώματα , βασισμένο στα πρότυπα ξένων σωμάτων όπου ο απόφοιτος κάθε σχολής θα εξελίσσεται αυστηρώς και μόνον μέχρι συγκεκριμένο αντίστοιχο βαθμό.
  Ήτοι απόφοιτοι σχολής λιμενοφυλάκων βαθμολογικά παραμείναντες στο βαθμό του λιμενοφύλακα με διάκριση μεταξύ τους την αρχαιότητα βάσει τριετιών και αντίστοιχη επετηρίδα.
  Απόφοιτοι σχολής υπαξιωματικών κελευστές προαγώμενοι καταληκτικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και αρχαιότητα καθοριζόμενη βάσει επταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμό.
  Απόφοιτοι σχολής αξιωματικών σημαιοφόροι εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του αρχιπλοιάρχου (υποναύρχου,αντιναυάρχου κατά κρίση) με αντίστοιχη αρχαιότητα βάσει ετών υπηρέτησης σε κάθε βαθμό και ξεχωριστή επετηρίδα.

 • 3 Μαΐου 2016, 16:53 | ΣΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Με την παρούσα διάταξη συμπληρώνεται η ήδη διαταραχθείσα κατάσταση (ΠΔ 81/2012) στο στράτευμα που αφορά στις ταχύτατες προαγωγές των Υπαξιωματικών ΛΣ χωρίς να χρειάζεται να κενωθούν οι οργανικές θέσεις του επόμενου βαθμού. Είναι πρωτοφανές για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να προάγονται όλοι οι Υπαξιωματικοί του ΛΣ με διαφορετικό καθεστώς χωρίς να αναμένουν την κένωση οργανικών θέσεων. Στη λογική του ενιαίου πλαισίου προαγωγών και εναρμόνισης με το υπόλοιπο στράτευμα όχι μόνο πρέπει να απαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη αλλά και να καταργηθούν οι προαγωγές Υπαξιωματικών ΛΣ και Αξιωματικών ΛΣ προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς ΛΣ ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεών σύμφωνα με το ΠΔ 81/2012 (άρθρο 15).