Άρθρο 51 – Επιτάχυνση έργων Τ.Ε.Α.

Μέχρι 31-12-2018, το άρθρο δεύτερο του Νόμου 4376/2016 “Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς Υποδομής και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 53) εφαρμόζεται και σε προμήθειες που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκπλήρωση της αποστολής του, υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.