Άρθρο 42 – Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο άρθρο όγδοο του Νόμου 2932/2001 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ Α’ 145) προστίθεται 15η παράγραφος ως εξής:
“15. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στις προγραμματικές συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση του παρόντος άρθρου αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.»

 • Η τροποποίηση του Ν. 2932/2001 με την πρόσθεση της παραγράφου 15 είναι αρκετά ελπιδοφόρα για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας των μικρών νησιών και την περαιτέρω ανάπτυξη τους.
  Η ακτοπλοΐα έχει ζωτική σημασία για τα περισσότερα νησιά, ενώ είναι επιβεβλημένη η επανεξέταση του νομικού πλαισίου για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση των δρομολογίων των πλοίων καθώς και την κάλυψη του κόστους.
  Συνεπώς, γίνεται ουσιαστική προσπάθεια με το εν λόγω σχέδιο νόμου να λυθούν πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τα απομονωμένα νησιά.
  ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

 • 5 Μαΐου 2016, 10:36 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Ως μικρό νησί του Ιονίου, το οποίο εντάχθηκε στο Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με τον Καλλικράτη, η προοπτική να έχει λόγο ο εκάστοτε Δήμος στη διαδικασία ανάθεσης πλοίου για την εκτέλεση της επιδοτούμενης γραμμής, δίνει ουσιαστική ευθύνη στη ΤΑ και δημιουργεί έδαφος για καλύτερες προοπτικές στη διαδικασία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

  Συμφωνούμε με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, όπου βλέπει θετικά και στηρίζει το συγκεκριμένο άρθρο 42.

 • 4 Μαΐου 2016, 13:47 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

  Συμφωνούμε με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, όπου βλέπει θετικά και στηρίζει το συγκεκριμένο άρθρο 42. Το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου έρχεται προς συμπλήρωση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2932/2001 και καλύπτει ένα κενό δεκαετιών στην ελληνική νομοθεσία.
  Επίσης και εμείς θεωρούμε αυτονόητο και απόλυτα θετικό να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης σχετική με το σχέδιο νόμου καθώς και στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή Εταιριών πού συμμετέχουν δήμοι, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, αρκεί να είναι μέλη οι δήμοι τους οποίους αφορά η σύναψη σύμβασης.
  ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 • 4 Μαΐου 2016, 10:26 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ

  Επιτέλους, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτικών δήμων –και ειδικότερα των μικρών νησιών- βλέπουμε να παίρνει το δρόμο για την υλοποίησή του! Δεν υπάρχει ανάπτυξη στα νησιά μας εάν δεν έχουν σύνδεση με το μητροπολιτικό κυρίως κέντρο τους.
  Δυστυχώς τα μικρά νησιά όπως η Τήλος, που συμπεριλαμβάνονται στα νησιά της άγονης γραμμής , μη έχοντας λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση τους και κατ’ επέκταση η τοπική τους κοινωνία, βρίσκονται στο έλεος της κάθε κατάστασης…
  Η πρακτική των προγραμματικών συμβάσεων για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία και τεράστια οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες των ευρωπαϊκών νησιών.
  Για πρώτη φορά η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ουσιαστικό τρόπο την άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού των νησιωτικών περιοχών δίνοντας λόγο στις τοπικές κοινωνίες τους και αυτό αξίζει πολλά μπράβο!

 • Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, βλέπει θετικά και στηρίζει το συγκεκριμένο άρθρο 42. Το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου έρχεται προς συμπλήρωση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2932/2001 και καλύπτει ένα κενό δεκαετιών στην ελληνική νομοθεσία.
  Θεωρούμε αυτονόητο και απόλυτα θετικό να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης σχετική με το σχέδιο νόμου.
  Θα προτείναμε επιπλέον:
  Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή Εταιριών πού συμμετέχουν δήμοι, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, αρκεί να είναι μέλη οι δήμοι τους οποίους αφορά η σύναψη σύμβασης.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ