Άρθρο 53 – Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από ΕΟΠΥΥ

Στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις οικογένειές τους δύνανται να παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης της υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα σχετικά με δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.