Άρθρο 26 – Αντικατάσταση της συγκρότησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., του δευτεροβάθμιου Κατώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 “Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.” (Β΄75), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον έτερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γγ) Έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης.”
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“ Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη.
γγ) Έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο και έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης.”
3. Η υποπερίπτωση (αα) του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“αα) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.”
4. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 38/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“αα) Τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.”.