Άρθρο 58 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 48 του Νόμου 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 102) καταργείται.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) καταργείται.
3. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) αντικαθίσταται ως εξής:
“13. Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητα τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.”

 • 5 Μαΐου 2016, 09:34 | Σπύρος Σπύρου

  Να προστεθεί:
  «Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Νόμου 4256/14 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) και επαναφέρεται η περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α`)»
  ώστε να καταργηθεί η διάταξη που καταδικάζει τους Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης οι οποίοι κατατάχτηκαν ως Αξιωματικοί με την έννοια του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και λειτουργούν ως εξειδικευμένα στελέχη με ειδικές γνώσεις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ΛΣ-ΕΛ ΑΚΤ.

 • 3 Μαΐου 2016, 16:58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΚΟΣ

  Στην παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) προστίθεται εδ.β΄ως εξής:

  Σύμφωνα όμως με το άρθρο 22 γ) ββ)(Ειδικά τυπικά προσόντα) του Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α «Οι Αξιωματικοί ΛΣ οι οποίοι μετεκπαιδεύτηκαν και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του ΥΕΝ (νυν ΥΝΑΝΠ), προκειμένου εν συνεχεία να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς με τις γνώσεις τους» εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πενταετή υπηρεσία στα πλοία ΛΣ ή λιμενικές αρχές.

  Η προσθήκη αυτή πρέπει να γίνει προκειμένου να συμπληρωθεί το ΠΔ 81/2012 το οποίο όχι μόνο σιωπά και δεν αναφέρει την περίπτωση αυτή αλλά θέτει σε δυσμενέστερη θέση όσους υπάγονται στο αναφερόμενο εδάφιο και τελικά τους τιμωρεί διότι σπούδασαν ώστε να μεταφέρουν την γνώση με την οποία αναδεικνύεται το Λιμενικό Σώμα.