Άρθρο 15 – Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ.

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Προσφυγή μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Ρ.Α.Λ. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Η συζήτηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Λ. που αφορά στην επιβολή προστίμου είναι παραδεκτή, αν έχει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίμου.

  • 6 Μαΐου 2016, 11:47 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

    Για ποιο λόγο το δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια κατά της επιβολής προστίμου προϋποθέτει την πληρωμή του 10% του εν λόγω προστίμου.

  • 6 Μαΐου 2016, 11:14 | Μαρία Ζαχαροπούλου

    Στην παρ. 3 προβλέπεται ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής κατά απόφασης της ΡΑΛ την καταβολή του 10% του επιβληθέντος προστίμου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το ύψος των προστίμων που μπορεί να επιβάλλει η ΡΑΛ σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαιτέρως υψηλό, η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού καταλήγει σε προσβολή και συρρίκνωση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των διοικούμενων.